64. TEGABUN

1.

Yusebbihu lillahi ma fiyssemavati ve ma fiyl’ardı
lehulmulku ve lehulhamdu ve huve ‘ala kulli şey’in kadiyrun.

2.

Huvelleziy halekakum feminkum kafirun ve
minku mu’minun vallahu bima ta’melune basıyrun.

3.

Halekassemavati vel’arda bilhakkı ve
savverekum feahsene suverekum ve ileyhilmasıyru.

4.

Ya’lemu ma fiyssemavati vel’ardı ve ya’lemu
ma tusirrune ve ma tu’linune vallahu ‘aliymun bizatissuduri.

5.

Elem ye’tikum nebeulleziyne keferu min kablu
fezaku vebale emrihim ve lehum ‘azabun eliymun.

6.

Zalike biennehu kanet te’tiyhim rusuluhum
bilbeyyinati fekalu ebeşerun yehdunena fekeferu ve tevellev
vestağnallahu vallahu ğanıyyun hamiydun.

7.

Ze’amelleziyne keferu en len yub’asu kul bela
ve rabbiy letub’asunne summe letunebbeunne bima ‘amiltum ve zalike
‘alellahi yesiyrun.

8.

Feaminu billahi ve resulihi vennurilleziy
enzelna vallahu bima ta’melune habiyrun.

9.

Yevme yecme’ukum liyevmicem’ı zalike
yevmutteğabuni ve men yu’min billahi ve ya’mel salihan yukeffir
‘anhu seyyiatihi ve yudhılhu cennatin tecriy min tahtihel’enharu
halidiyne fiyha ebeden zalikelfevzul’azıymu.

10.

Velleziyne keferu ve kezzebu biayatina ulaike
ashabunnari halidiyne fiyha ve bi’selmasıyru.

11.

Ma esabe min musıybetin illa biiznillahi ve
men yu’min billahi yehdi kalbehu vallahu bikulli şey’in ‘aliymun.

12.

Ve etıy’ullahe ve etıy’urresule fein
tevelleytum feinnema ‘ala resulinelbelağulmubiynu.

13.

Allahu la ilahe illa huve ve ‘alellahi
felyetevekkelilmu’minune.

14.

Ya eyyuhelleziyne amenu inne min ezvacikum ve
evladikum ‘aduvven lekum fahzeruhum ve in ta’fu ve tasfehu ve
tağfiru feinnallahe ğafurun rahıymun.

15.

Ennema emvalukum ve evladukum fitnetun
vallahu ‘ındehu ecrun ‘azıymun.

16.

Fettekullahe mesteta’tum vesme’u ve etiy’u ve
enfiku hayren lienfusikum ve men yuka şuhha nefsihi feulaike
humulmufluhune.

17.

İn tukridullahe kardan hasenen yuda’ıfhu
lekum ve yağfir lekum vallahu şekurin haliymun.

18.

‘Alimulğaybi veşşehadetil’aziyzulhakiymu.