63. MUNAFİKUN

1.

İza caekelmunafikune kalu neşhedu inneke
leresulullahi vallahu ya’lemu inneke leresulullahi vallahu yeşhedu
innelmunafikıyne lekazibune.

2.

İttehazu eymanehum cunneten fesaddu
‘ansebiylillahi innehum sae ma kanu ya’melune.

3.

Zalike biennehum amenu summe keferu fetubi’a
‘ala kulubihim fehum la yefkahune.

4.

Ve iza reeytehum tu’cibuke ecsamuhum ve in
yekulu tesma’ likavlihim keennehum huşubun musennedetun yahsebune
kulle sayhatin ‘aleyhim humul’aduvvu fahzerhum katelehumullahu enna
yu’fekune.

5.

Ve iza kıyle lehum te’alev yestağfir lekum
resulullahi levvev ruusehum ve reeytehum yesuddune ve hum
mustekbirune.

6.

Sevun ‘aleyhim estağferte lehum em lem
testağfir lehum len yağfirallahu lehum innallahe la
yehdiylkavmelfasikıyne.

7.

Humulleziyne yekulune la tunfiku ‘ala men
‘ınde resulillahi hatta yenfaddu ve lillahi hazainussemavati
vel’ardı ve lakinnelmunafikıyne la yefkahune.

8.

Yekulune lein reca’na ilelmediyneti
leyuhricennel’e’azzu minhel’ezelle ve lillahil’ızzetu ve liresulihi
ve lilmu’miniyne ve lakinnelmunafikıyne la ya’lemune.

9.

Ya eyyuhelleziyne amenu la tulhikum emvalukum
ve la evladukum ‘an zikrillahi ve men yef’al zalike feulaike
humulhasirune.

10.

Ve enfiku mimma rezaknakum min kabli en
ye’tiye ehadekumulmevtu feyekule rabbi lev la ahharteniy ila ecelin
kariybin feassaddeka ve ekun minessalihıyne.

11.

Ve len yuahhırallahu nefsen iza cae eceluha
vallahu habiyrun bima ta’melune.