61. SAFF

1.

Sebbeha lillahi ma fiyssemavati ve ma fiyl’ardı
ve huvel’aziyzulhakiymu.

2.

Ya eyyuhelleziyne amenu lime tekulune ma la
tef’alune.

3.

Kebure makten ‘ındallahi en tekulu ma la
tef’alune.

4.

İnnallahe yuhıbbulleziyne yukatilune fiy
sebiylihi saffen keennehum bunyanun mersusun.

5.

Ve iz kale musa likavmihi ya kavmi lime
tu’zuneniy ve kad ta’lemune enniy resulullahi ileykum felemma zağu
ezağallahu kulubehum vallahu la yehdiylkavmelfasikıyne.

6.

Ve iz kale ‘ıysebnu meryeme ya beniy israiyle
inniy resulullahi ileykum musaddikan lima beyne yedeyye minettevrati
ve mubeşşiren biresulin ye’tiy min ba’diy-ismuhu ahmedu felemma
caehum bilbeyyinati kalu haza sıhrun mubiynun.

7.

Ve men azlenu mimmeniftera ‘alellahilkezibe
ve huve yud’a ilel’islami vallahu la yehdiylkavmezzalimiyne.

8.

Yuriydune liyutfiu nurallahi biefvahihim
vallahu mutimmu nurihi velev kerihelkafirune.

9.

Huvelleziy ersele resulehu bilhuda ve
diynilhakkı liyuzhirehu ‘aleddiyni kullihi velev kerihelmuşrikune.

10.

Ya eyyuhelleziyne amenu hel edullukum ‘ala
ticaretin tunciykum min ‘azabin eliymin.

11.

Tu’minune billahi ve resulihi ve tucahidune
fiy sebiylillahi biemvalikum ve enfusikum zalikum hayrun lekum in
kuntum ta’lemune.

12.

Yağfir lekum zunubekum ve yudhılkum cennatin
tecriy min tahtihel’enharu ve mesakine tayyibeten fiy cennati ‘adnin
zalikelfevzul’azıymu.

13.

Ve uhra tuhıbbuneha nasrun minallahi ve
fethun kariybun ve beşşirilmu’miniyne.

14.

Ya eyyuhelleziyne amenu kunu ensarallahi kema
kale ‘ıysebnu meryeme lilhavariyyiyne men ensariy ilellahi
kalelhavariyyune nahnu ensarullahi feamenet taifetun min benuy
israiyle ve keferet taifetun feeyyednelleziyne amenu ‘ala ‘aduvyihim
feasbehu zahiriyne.