60. MUMTAHİNE

1.

Ya eyyuhelleziyne amenu la tettehızu ‘aduvviy ve
‘aduvvekum evliyae tulkune ileyhim bilmeveddeti ve kad keferu bima
caekum minelhakkı yuhricunerresule ve iyyakum en tu’minu billahi
rabbikum in kuntum harectum cihaden fiy sebiyliy vebtiğae merdatiy
tusirrune ileyhim bilmeveddeti ve ene a’lemu bima ahfeytum ve ma
a’lentum ve men yef’alhu minkum fekad dalle sevaessebiyli.

2.

İn yeskafukum yekunu lekum a’daen ve yebsutu
ileykum eydiyehum ve elsinetehum bissui ve veddu lev tekfurune.

3.

Len tenfe’akum erhamukum ve la evladukum
yevmelkıyameti yefsılu beynekum vallahu bima ta’melune basıyrun.

4.

Kad kanet lekum usvetun hasenetun fiy
ibrahiyme velleziyne me’ahu iz kalu likavmihim inna bureau minkum ve
mimma ta’budune min dunillahi keferna bikum ve beda beynena ve
beynekumul’adavetu velbağdau illa kavle ibrahiyme liebiyhi
leestağfirenne leke ve ma emliku leke minallahi min şey’in rabbena
‘aleyke tevekkelna ve ileyke enebna ve ileykelmesıyru.

5.

Rabbena tec’alna fitneten lilleziyne keferu
vağfir lena rabbena inneke entel’azizül hakim.

6.

Lekad kane lekum fiyhim usvetun hasenetun
limen kane yercullahe velyevmel’ahıre ve men yetevelle feinnallahe
huvelğaniyyulhamiydu.

7.

‘Asallahu en yec’ale beynekum ve
beynelleziyne ‘adeytum minhum meveddeten vallahu kadiyrun vallahu
ğafurun rahıymun.

8.

La yenhakumullahu ‘anilleziyne lem
yukatilukum fiyddiyni ve lem yuhricukum min diyarikum en teberruhum
ve tuksitu ileyhim innallahe yuhıbbulmuksitıyne.

9.

İnnema yenhakumullahu ‘anilleziyne katelukum
fiydiyni ve ahrecukum min duyarikum ve zaheru ‘ala ıhracikum en
tevellevhum ve men yetevellehum feulaike humuzzalimune.

10.

Ya eyyuhelleziyne amenu iza caekumulmu’minatu
muha ciratin femtehınuhunne allahu a’lemu biiymanihinne fein
‘alimtumuhunne mu’minatin fela terci’uhunne ilelkuffari la hunne
hıllun lehum ve la hum yehıllune lehunne ve atuhum ma enfeku ve la
cunaha ‘aleykum en tenkıhuhunne iza ateytumuhunne ucurehunne ve la
tumsiku bi’ısamilkevafiri ves’elu ma enfaktum velyes&elu ma enfeku
zalikum hukmullahi yahkumu beynekum vallahu ‘aliymun hakuymun.

11.

Ve in fatekum şey’un min ezvacikum
ilelkuffari fe’akabtum featulleziyne zehebet ezvacuhum misle ma
enfeku vettekullahelleziy entum bihi mu’minune.

12.

Ya eyyuhennebiyyu iza caekelmu’minatu
yubayı’neke ala en la yuşrikne billahi şey’en ve la yesrıkne ve la
yezniyne ve la yaktulne evladehunne ve la yet’tiyne bibuhtanin
yefteriynehu beyne eydiyhinne ve erculihinne ve la ya’sıyneke fiy
ma’rufin febayı’hunne vestağfir lehunnallahe innallahe ğafurun
rahıymun.

13.

Ya eyyuhelleziyne amenu la tetevellev kavmen
ğadıballahu ‘aleyhim kad yesiu minel’ahıreti kema yeiselkuffaru min
ashabilkuburi.