5. MAİDE

1.

Ya eyyühellezıne amenu evfu bil ukud ühıllet
leküm behımetül en’ami illa ma yütla aleyküm ğayra mühıllis saydi ve
entüm hurum innellahe yahkümü ma yürıd

2.

Ya eyyühellezıne amenu la tühıllu şeairallahi
ve leş şehral harame ve lel hedye ve lel kalaide ve la ammınel
beytel harame yebteğune fadlem mir rabbihim ve rıdvana ve iza
haleltüm fastadu ve la yecrimenneküm şeneanü kavmin en sadduküm anil
mescidil harami en ta’tedu ve teavenu alel birri vet takva ve la
teavenu alel ismi vel udvani vettekullah innellahe şedıdül ıkab

3.

Hurrimet aleykümül meytetü ved demü ve lahmül
hınzıri ve ma ühille li ğayrillahi bihı vel münhanikatü vel
mevkuzetü vel müteraddiyetü ven netıyhatü ve ma ekeles sebüu illa ma
zekkeytüm ve ma zübiha alen nüsubi ve en testaksimu bil ezlam
zaliküm fisk elyevme yeissellezıne keferu min dıniküm fe la
tahşevhüm vahşevn elyevme ekmeltü leküm dıneküm ve etmentü aleyküm
nı’metı ve radıytü lekümül islame dına fe menidturra fı mahmesatin
ğayra mütecanifil li ismin fe innellahe ğafurur rahıym

4.

Yes’eluneke maza ühılle lehüm kul ühılle
lekümüt tayyibatü ve ma alemtüm minel cevarihı mükellibıne
tüallimunehünne mimma allemekümüllah fe külu mimma emsekne aleyküm
vezkürüsmellahi aleyhi vettekullah innellahe serıul hısab

5.

Elyevme ühılle lekümüt tayyibat ve
taamüllezıne utül kitabe hıllül leküm ve taamüküm hıllül lehüm vel
muhsanatü minel mü’minati vel muhsanatü minellezıne utül kitabe min
kabliküm iza ateytümuhünne ücurahünne muhsınıne ğayra müsafihıyne ve
la müttehızı ahdan ve mey yekfür bil ımani fe kad habita amelühu ve
hüve fil ahırati minel hasirın

6.

Ya eyyühellezıne amenu iza kuntüm iles salati
fağsilu vücuheküm ve eydiyeküm ilel merafikı vemsehu bi ruusiküm ve
ercüleküm ilel ka’beyn ve in küntüm cünüben fettahheru ve in küntüm
merda ev ala seferin ev cae ehadüm minküm minel ğaitı ev lamestümün
nisae fe lem tecidu maen fe teyemmemu saıydan tayyiben femsehu bi
vücuhiküm ve eydıküm minh ma yürıdüllahü li yec’ale aleyküm min
haraciv ve lakiy yürıdü li yütahhiraküm ve li yütimme nı’metehu
aleyküm lealleküm teşkürun

7.

Vezküru nı’metellahi aleyküm ve mısakahüllezı
vasekaküm bihı iz kultüm semı’na ve eta’na vettekullah innellahe
alımün bi zatis sudur

8.

Ya eyyühellezıne amenu kunu kavvamıne lillahi
şühedae bil kıstı ve la yecrimenneküm şeneanü kavmin ala ella
ta’dilu ı’dilu hüve akrabü lit takva vettekullah innellahe habırum
bi ma ta’melun

9.

Veadellahüllezıne amenu ve amilus salihati
lehüm mağfiratüv ve ecrun azıym

10.

Vellezıne keferu ve kezzebu bi ayatina ülaike
ashabül cehıym

11.

Ya eyyühellezıne amenüzküru nı’metellahi
aleyküm iz hemme kavmün ey yebsütu ileyküm eydiyehüm fe keffe
eydiyehüm ankü vettekullah ve alellahi fel yetevekkelil mü’minun

12.

Ve le kad ehazellahü mısaka benı israıl ve
beasna minhümüsney üşera nekıyba ve kalellahü innı meaküm lein
ekamtümüs salate ve ateytümüz zekate ve amentüm bi rusülı ve
azzertümuhüm ve akradtümüllahe kardan hasenel le ükeffiranne anküm
seyyiatiküm ve le üdhılenneküm cennatin tecrı min tahtihel enhar fe
men kefera ba’de zalike minkümfe kad dalle sevaes sebıl

13.

Fe bima nakdıhim mısakahüm leannahüm ve
cealna kulubehüm kasiyeh yüharrifunel kelime ammevadııhı ve nesu
hazzam mimma zükkiru bih ve la tezalü tettaliu ala hainetim minhüm
illa kalılem minhüm fa’fü anhüm vasfah innellahe yühıbbül muhsinın

14.

Ve minellezıne kalu inna nesara ehazna
mısakahüm fe nesu hazzam mimma zükkiru bihı fe ağrayna beynehümül
adavete vel bağdae ila yevmil kıyameh ve sevfe yünebbiühümüllahü bi
ma kanu yasneun

15.

Ya ehlel kitabi kad caeküm rasulüna yübeyyinü
leküm kesıram mimma küntüm tuhfune minel kitabi ve ya’fu an kesır
kad caeküm minellahi nuruv ve kitabüm mübın

16.

Yehdı bilillahü menittebea rıdvanehu sübüles
selami ve yuhricühüm minez zulümati ilen nuri bi iznihı ve yehdıhim
ila sıratım müstekıym

17.

Le kad keferallezıne kalu innellahe hüvel
mesıhunü meryem kul fe mey yemlikü minellahi şey’en in erade ey
yühlikel misıhabne meryeme ve ümmehu ve men fil erdı cemıa ve
lillahi mülküs semavati vel erdı ve ma beynehüma yahlüku ma yeşa’
vallahü ala külli şey’in kadır

18.

Ve kaleltil yehudü ven nesara nahnü
ebnaüllahi ve ehıbbaüh kul fe lime yüazzibüküm bi zünubiküm bel
entüm beşerum mimmen halak yağfiru li mey yeşaü ve yüazzibü mey
yeşa’ ve lillahi mülküs semavati vel erdı ve ma beynehüma ve ileyhil
mesıyr

19.

Ya ehlel kitabi kad caeküm rasulüna yübeyyinü
leküm ala fetratim miner rusüli en tekulu ma caena mim beşıriv ve la
nezırin fe kad caeküm beşıruv venezır vallahü ala külli şey’in kadır

20.

Ve iz kale musa li kavmihı ya kavmizküru
nı’metellahi aleyküm iz ceale fıküm embiyae ve cealleküm mülukev ve
ataküm ma lem yü’ti ehadem minel alemın

21.

Ya kavmidhulül erdal mükaddesetelletı
ketebellahü leküm ve la terteddu ala edbariküm fe tenkalibu hasirın

22.

Kalu ya musa inne fıha kavmen cebbarıne ve
inna len nedhuleha hatta yahrucu minha fe iy yahrucu minha fe inna
dahılun

23.

Kale racülani minellezıne yehafune
en’amellahü aleyhimedhulu aleyhimül bab fe iza dehaltümuhü fe
inneküm ğalibune ve alellahi fe tevekkelu in küntüm mü’minın

24.

Kalu ya musa inna len nedhuleha ebedem ma
damu fıha fezheb ente ve rabbüke fe katila inna hahüna kaıdun

25.

Kale rabbi innı la emlikü illa nefsı ve ehıy
fefruk beynena ve beynel kavmil fasikıyn

26.

Kale fe inneha müharrametün aleyhim erbeıyne
seneh yetıhune fil erdı fe la te’se alel kavmil fasikıyn

27.

Vetlü aleyhim nebeebney ademe bil hakk iz
karraba kurbanen fe tükubbile min ehadihima ve lem yütekabbel minel
ahar kale le aktülennek kale innema yetekabbelül lahü minel
müttekıyn

28.

Leim besatte ileyye yedeke li taktülenı ma
ene bi basitıy yediye ileyke li aktülek innı ehafüllahe rabbel
alemın

29.

İnnı ürıdü en tebue bi ismı ve ismike fe
tekune min ashabin nar ve zalike cezaüz zalimın

30.

Fe tavveat lehu nefsühu katle ehıyhi fe
katelehu fe asbeha minel hasirın

31.

Fe beasellahü ğurabey yebhasü fil erdı li
yüriyehu keyfe yüvarı sev’ete ehıyh kale ya veyleta eaceztü en ekune
misle hazel ğurabi fe üvariye sev’ete ehıy fe asbeha minen nadimın

32.

Min ecli zalike ketebna ala benı israıle
ennehu men katel nefsem bi ğayri nefsin ev fesadin fil erdı fe
keennema katelen nase cemıa ve men ahyaha fe keennema ahyan nase
cemıa ve le kad caethüm rusülüna bil beyyinati sümme inne kesıram
minhüm ba’de zalike fil erdı le müsrifun

33.

İnnema cezaüllezıne yüharribunellahe ve
rasulehu ve yes’avne fil erdı fesaden ey yükattelu ev yüsallebu ev
tükattaa eydıhim ve ercülühüm min hılafin ev yünfev minel ard zalike
lehüm hızyün fid dünya ve lehüm fil ahırati azabün azıym

34.

İllellezıne tabu min kabli en takdiru aleyhim
fa’lemu ennellahe ğafurur rahıym

35.

Ya eyyühellezıne amenüttekullahe vebteğu
ileyhil vesılete ve cahidu fı sebılihı lealleküm tüflihun

36.

İnnellezıne keferu lev enne lehüm ma fil erdı
cemıav ve mislehu meahu li yeftedu bihı min azabi yevmil kıyameti ma
tükubbile minhüm ve lehüm azabün elım

37.

Yürıdune ey yahrucu minen nari ve ma hüm bi
haricıne minha ve lehüm azabüm mükıym

38.

Ves sariku ves sarikatü faktau eydiyehüma
cezaem bima keseba nekalem minellah vallahü azızün hakım

39.

Fe men tabe mim ba’di zulmihı ve asleha fe
innellahe yetubü aleyh innellahe ğafurur rahıym

40.

E lem ta’lem ennellahe lehu mülküs semavati
vel erdı yüazzibü mey yeşaü ve yağfiru li mey yeşa’ vallahü ala
külli yeş’in kadır

41.

Ya eyyüher rasulü la yahzünkellezıne
yüsariune fil küfri minellezıne kalu amenna bi efvahihim ve lem
tü’min kulubühüm ve minellezıne hadu semmaune lil kezibi semmaune li
kavmin aharıne lem ye’tuk yüharrifunel kelime mim ba’di mevadııh
yekulune in utıtüm haza fe huzuhü ve il lem tü’tevhü fahzeru ve mey
yüridillahü fitnetehu fe len temlike lehu minellahi şey’a
ülaikellezıne lem yüridillahü ey yütahhira kulubehüm lehüm fid dünya
hızyüv ve lehüm fil ahırati azabün azıym

42.

Semmaune lil kesibi ekkalune lis suht fe in
cauke fahküm beynehüm ev a’rıd anhüm ve in tu’rıd anhüm fe ley
yedurruke şey’a ve in hakemte fahküm beynehüm bil kıst innellahe
yühıbbül muksitıyn

43.

Ve keyfe yühakkimunee ve ındehümüt tevratü
fıha hukmüllahi sümme yetevellevne mim ba’di zalik ve ma ülaike bil
mü’minın

44.

İnna enzelnet tevrate fıha hüdev ve nur
yahkümü bihen nebiyyunellezıne eslemu lillezıne hadu ver
rabbaniyyune vel ahbaru bimestuhfizu min kitabillahi ve kanu aleyhi
şüheda’ fe la tahşevün nase vahşevni ve la teşteru bi ayatı semenen
kalıla ve mel lem yahküm bi ma enzelellahü fe ülaike hümül kafirun

45.

Ve ketebna aleyhim fıha ennen nefse bin nefsi
vel ayne bil ayni vel enfe bil enfi vel üzüne bil üzüni ves sinne
bis sinni vel cüruha kısas fe men tesaddeka bihı fe hüve keffaratül
leh ve mel lem yahküm bima enzelellahü fe ülaike hümüz zalimun

46.

Ve kaffeyna ala asarihim bi ıysebni meryeme
müsaddikal lima beyne yedeyhi minet tevrati ve ateynahül incıle fıhi
hüdev ve nuruv ve müsaddikal lima beyne yedeyhi minet tevrati ve
hüdev ve mev’ızatel lil müttekıyn

47.

Vel yahküm ehlül incıli bima enzelellahü fıh
ve mel lem yahküm bima enzelellahü fe ülaike hümül fasikun

48.

Ve enzelna ileykel kitabe bil hakkı
müsaddikal lima beyne yedeyhi minel kitabi ve mühayminen aleyhi
fahküm beynehüm bima enzelellahü ve la tettebı’ ehvaehüm amma caeke
minel hakk li küllin cealna minküm şir’atev ve minhaca ve lev
şaellahü le cealeküm ümmetev vahıdetev ve lakil li yeblüveküm fı ma
ataküm festebikul hayrat ilellahi merciuküm cemıan fe yünebbiüküm bi
ma küntüm fıhi tahtelifun

49.

Ve enıhküm beynehüm bi ma enzelellahü ve la
tettebı’ ehvaehüm vahzerhüm ey yeftinuke amba’dı ma enzelellahü
ileyk fe in tevellev fa’lem ennema yürıdüllahü ey yüsıybehüm bi
ba’dı zünubihim ve inne kesıram minen nasi le fasikun

50.

E fe hukmel cahiliyyeti yebğun ve men ahsenü
minellahi hukmel li kavmiy yukınun

51.

Ya eyyühellezıne amenu la tettehızül yehude
ven nesara evliya’ ba’duhüm evliyaü ba’d ve mey yetevellehüm minküm
fe innehu minhüm innellahe la yehdil kavmez zalimın

52.

Fe terallezıne fı kulubihim meraduy yüsariune
fıhim yekulune nahşa en tüsıybena dairah fe asellahü ey ye’tiye bil
fethı ev emrim min ındihı fe yusbihu ala ma eserru fı enfüsihim
nadimın

53.

Ve yekulüllezıne amenu ehaülaillezıne aksemu
billahi cehde eymanihim innehüm le meaküm habitat a’malühüm fe
asbehu hasirın

54.

Ya eyyühellezıne amenu mey yertedde minküm an
dınihı fe sevfe ye’tillahü bi kavmiy yühıbbühüm ve yühıbbunehu
ezilletin alel mü’minıne e ızzetin alel kafirıne yücahidune fı
sebılillahi ve la yehafune levmete laim zalike fadlüllahi yü7tıhi
mey yeşa’ vallahü vasiun alım

55.

İnnema veliyyükümüllahü ve rasulühu vellezıne
amenüllezıne yükıymunes salate ve yü’tunez zekate ve hüm rakiun

56.

Ve mey yetevellellahe ve rasulehu vellezıne
amenu fe inne hızbellahi hümül ğalibun

57.

Ya eyyühellezıne amenu la tettehızül
lezınettehazu dıneküm hüzüvev ve leıbem minellezıne utül kitabe min
kabliküm vel küffara evliya’ vettekullahe in küntüm mü’minın

58.

Ve iza nadeytüm iles salatittehazuha hüzüvev
ve leıba zalike bi ennehüm kavmül la ya’kılun

59.

Kul ya ehlel kitabi hel tenkımune minna illa
en amenna billahi ve ma ünzile ileyna ve ma ünzile min kablü ve enne
ekseraküm fasikun

60.

Kul hel ünebbiüküm bi şerrim min zalike
mesubeten ındellah mel leanehüllahü ve ğadıbe aleyhi ve ceale
minhümül kıradete vel hanazıra ve abedet tağut ülaike şerrum mekanev
ve edallü an sevais sebıl

61.

Ve iza cauküm kalu amenna ve kad dehalu bil
küfri ve hüm kad haracu bih vallahü a’lemü bi ma kanu yektümun

62.

Ve tera kesıram minhüm yüsariune fil ismi vel
udvani ve eklihimüs suht le bi’se ma kanu ya’melun

63.

Lev la yenhahümür rabbaniyyune vel ahbaru an
kavlihimül isme ve eklihimüs suht le bi’se ma kanu yasneun

64.

Ve kaletil yehudü yedüllahi mağluleh ğullet
eydıhim ve lüınu bi ma kalu bel yedahü mebsutatani yünfiku keyfe
yeşa’ ve le yezıdenne kesıram minhüm ma ünzile ileyke mir rabbike
tuğyanev ve küfra ve elkayna beynehümül adavete vel bağdae ila
yevmil kıyameh küllema evkadu naral lil harbi atfeehellahü ve
yes’avne fil erdı fesada vallahü la yühıbbül müfsidın

65.

Ve lev enne ehlel kitabi amenu vettekav le
kefferna anhüm seyyiatihim ve le edhalnahüm cennatin neıym

66.

Ve lev ennehüm ekamüt tevrate vel incıle ve
ma ünzile ileyhim mir rabbihim le ekelu min fevkıhim ve min tahti
erculihim minhüm ümmetüm muktesıdeh ve kesırum minhüm sae ma
ya’melun

67.

Ya eyyüher rasulü bellığ ma ünzile ileyke mir
rabbik ve il lem tef’al fe ma bellağte risaleteh vallahü ya’sımüke
minen nas innellahe la yehdil kavmel kafirun

68.

Kul ya ehlel kitabi lestüm alal şey’in hatta
tükıymüt tevrate vel incıle ve ma ünzile ileyküm mir rabbiküm ve le
yezıdenne kesıram minhüm ma ünzile ileyke mir rabbike tuğyanev ve
küfra fe la te’se alel kavmil kafirın

69.

İnnellezıne amenu vellezıne hadu ves sabiune
ven nesara men amene billahi vel yevmil ahıri ve amile salihan fe la
havfün aleyhim ve la hüm yahzenun

70.

Le kad ehazna mısaka benı israıle ve erselna
ileyhim rusüla küllema caehüm rasulüm bi ma la tehva enfüsühüm
ferıkan kezzebu ve ferıkay yaktülun

71.

Ve hasibu ella tekune fitnetün feamu ve sammu
sümme tabellahü aleyhim sümme amu ve sammu kesırum minhüm vallahü
basıyrum bima ya’melun

72.

Le kad keferallezıne kalu innellahe hüvel
mesıhubnü meryem ve kalel mesıhu ya benı israıla’büdüllahe rabbı ve
rabbeküm innehu mey yüşrik billahi fe kad harramellahü aleyhil
cennete ve me’vahün nar ve ma liz zalimıne min ensar

73.

Le kad keferallezıne kalu innellahe salisü
selaseh ve ma min ilahin illa ilahüv vahıd ve il lem yentehu amma
yekulune le yemessennellezıne keferu minhüm azabün elım

74.

E fe la yetubune ilellahi ve yestağfiruneh
vallahü ğafurur rahıym

75.

Mel mesıhubnü meryeme illa rasul kad halet
min kablihir rusül ve ümmühu sıddıkah kana ye’külanit taam ünzur
keyfe nübeyyinü lehümül ayati sümmenzur enna yü’fekun

76.

Kul e ta’büdune min dunillahi ma la yemlikü
leküm darrav ve la nef’a vallahü hüves semıul alım

77.

Kul ya ehlel kitabi la tağlu fı dıniküm
ğayral hakkı ve la tettebiu ehvae kavmin kad dallu min kablü ve
edallu kesırav ve dallu an sevais sebıl

78.

Lüınellezıne keferu mim benı israıle ala
lisani davude ve ıysebni meryem zalike bima asav ve kanu ya’tedun

79.

Kanu la yetenahevne amünkerin fealuh lebi’se
ma kanu yef’alun

80.

Tera kesıram minhüm yetevellevnellezıne
keferu le bi’se ma kaddemet lehüm enfüsühüm en sehıtallahü aleyhim
ve fil azabi hüm halidun

81.

Ve lev kanu yü’minune billahi vne nebiyyi ve
ma ünzile ileyhi mettehazuhüm evliyae ve lakinne kesıram minhüm
fasikun

82.

Le tecidenne eşedden nasi adavetel lillezıne
amenül yehude vellezıne eşraku ve le tecidenne akrabehüm meveddetel
lillezıne amenüllezıne kalu inna nesara zalike bi enne münhüm
kıssısıne ve ruhbanev ve ennehüm la yestekbirun

83.

Ve iza semiu ma ünzile iler rasuli tera
a’yünehüm tefıdu mined dem’ı mimma arafu minel hakk yekulune rabbena
amenna fektübna meaş şahidın

84.

Ve ma lena la nü’minü billahi ve ma caena
minel hakkı ve natmeu ey yüdhılena rabbüna meal kavmis salihıyn

85.

Fe esabehümüllahü bima kalu cennatin tecrı
min tahtihel enharu halidıne fıha ve zalike ceazül muhsinın

86.

Velelızne keferu ve kezzebu bi ayatina ülaike
ashabül cehıym

87.

Ya eyyühellezıne amenu la tüharrimu tayyibati
ma ehallellahü leküm ve la ta’tedu innellahe le yühıbbül mu’tedın

88.

Ve külu mimma razekakümüllahü halalen
teyyibev vettekullahellezı entüm bihı mü’minun

89.

La yüahızükümüllahü billağvi fı eymaniküm ve
lakiy yüahızüküm bima akkadtümül eyman fe keffaratühu ıt’amü aşerati
mesakıne min evsetı ma tut’ımune ehlıküm evkisvetühüm ev tahrıru
rakabeh fe mel lem yecid fe sıyamü selaseti eyyam zalike kefferatü
eymaniküm iza haleftüm vahfezu eymaneküm kezalike yübeyyinüllahü
leküm ayatihı lealleküm teşkürun

90.

Ya eyyühellezıne amenu innemel hamru vel
meysiru vel ensabü vel ezlamü ricsüm min ameliş şeytani fectenibuhü
lealleküm tüflihun

91.

İnnema yürıdüş şeytanü ey yukıa beynekümül
adavete vel bağdae fil hamri vel meysiri ve yesuddeküm an zikrillahi
ve anis salah fe hel entüm müntehun

92.

Ve etıy’ullahe ve etıy’ur rasule vahzeru fe
in tevelleytüm fa’lemu ennema ala rasulinel belağul mübın

93.

Leyse alellezıne amenu ve amilus salihati
cünahun fıma taımu iza mettekav ve amenu ve amilus salihati
sümmettekav ve amenu sümmettekav ve ahsenu vallahü yühabbül muhsinın

94.

Ya eyyühellezıne amenu le yeblüvenne
kümüllühü bi şey’im mines saydi tenalühu eydıküm ve rimahuküm li
ya’lemellahü mey yehafühu bil ğayb fe menı’teda ba’de zalike fe lehu
azabün elım

95.

Ya eyyühellezıne amenu la taktülüs sayde ve
entüm hurram ve men katelehu minküm müteammiden fe ceazüm mislü ma
katele minen neami yahkümü bihı zeva adlim minküm hedyem baliğal
ka’beti ev keffaratün taamü mesakıne ev adlü zalike sıyamel li
yezuka ve bale emrih afallahü amma selef ve men ade fe
yentekımüllahü minh vallahü azızün züntikam

96.

Ühılle leküm saydül bahri ve taamühu metaal
leküm ve lis seyyarah ve hurrime aleyküm saydül birri ma düntüm
huruma vettekullahellezı ileyhi tuhşerun

97.

Cealellahül ka’betel beyteh harame kıyamel
lin nasi veş şehral harame vel hedye vel kalaid zalike li ta’lemu
ennellahe ya’lemü ma fis semavati ve ma fil erdı ve ennellahe bi
külli şey’in alım

98.

I’lemu ennellahe şedıdül ıkabi ve ennellahe
ğafurur rahıym

99.

Ma aler rasuli illel belağ vallahü ya7lemü ma
tübdune ve ma tektümun

100.

Kul la yestevil habisü vet tayyibü ve lev
a’cebeke kesratül habıs fettekullahe ya ülil elbabi lealleküm
tüflihun

101.

Ya eyyühellezıne amenu la tes’elu an eşyae in
tübde leküm tesü’küm ve in tes’elu anha hıyne yünezzelül kur’anü
tübde leküm afallahü anha vallahü ğafurun halım

102.

Kad seeleha kavmün min kabliküm sümme asbehu
biha kafirın

103.

Ma cealellahü mim behıyrativ ve la saibetiv
ve la vesıyletiv ve la hamiv ve lainnellezıne keferu yefterune
alellahil kezib ve ekseruhüm la ya’kılun

104.

Ve iza kıyle lehüm tealev ila ma enzelellahü
ve iler rasuli kalu hasbüna ma vecedna aleyhi abaena e ve lev kane
abaühüm la ya’lemune şey’ev ve la yehtedun

105.

Ya eyyühellezıne amenu aleyküm enfüseküm la
yedurruküm men dalle izehtedeytüm ilellahi mirciuküm cemıan fe
yünebbiüküm bi ma küntüm ta’melun

106.

Ya eyyühellezıne amenu şehadetü beyniküm iza
hadara ehadekümül mevtü hıynel vesıyyetisnani zevaadlim minküm ev
aharani min ğayriküm in entüm darabtüm fil erdı fe esabetküm
müsıybetül mevt tahbisunehüma mim ba’dis salati fe yuksimani billahi
inirtebtüm la neşterı bihı semenev ve lev kane za kurba ve la
nektümü şehadetellahi inna izel le minel azimın

107.

Fe in usira ala ennehümestehakka ismen fe
aharani yekumani mekamehüma minellezı nestehakka aleyhimül evleyani
fe yuksimani billahi le şehadetüna ehakku min şehadetihima ve
ma’tedeyna inna izel le minez zalimın

108.

Zalike edna ey ye’tu biş şehadeti ala vechiha
ev yehafu en türadde eymanüm ba’de eymanihim vettekullahe vesmeu
vallahü la yehdil kavmel fasikıyn

109.

Yevme yecmeullahür rusüle fe yekulü ma za
ücibtüm kalu la ilme lenav inneke ente allamül ğuyub

110.

İz kalellahü ya iysebne meryemezkür nı’metı
aleyke ve ala validetik iza eyyedtüke bi ruhıl kudüsi tükellimün
nase fil mehdi ve kehla ve iz alemtükel kitabe vel hıkmete vet
tevrate vel incıl ve iz tahlüku minet tıyni ke hey’etit tayri bi
iznı fe tenfühu fıha fe tekunü tayram bi iznı ve tübriül ekmehe vel
ebrasa bi iznı ve iz huricül mevta bi iznı ve iz kefeftü benı
israıle anke iz ci’tehüm bil beyyinati fe kalellezıne keferu minhüm
in haza illa sıhrum mübın

111.

Ve iz evhaytü ilel havariyyıne en aminu bı ve
bi rasulı kalu amenna veşhed bi ennena müslimun

112.

İz kalel havariyyune ya ıysebne meryeme hel
yestetıy’u rabbüke ey yünezzile aleyna maidetem mines sema’
kalettekullahe in küntüm mü’minın

113.

Kalu nürıdü en ne’küle minha ve tatmeinne
kulubüna ve na’leme en kad sadaktena ve nekune aleyha mineş şahidın

114.

Kale ıysebnü meryemellahümme rabbena enzil
aleyna maidetem mines semai tekunü lena ıydel li evvelina ve ahırina
ve ayetem mink verzukna ve ente hayrır razikıyn

115.

Kalellahü innı münezzilüha aleyküm fe mey
yekfür ba’dü minküm fe innı üazzibühu azabel la üazzibühu ehadem
minel alemın

116.

Ve iz kalellahü ya iysebne meryeme e ente
kulte lin nasittehızunı ve ümmiye ilaheyni min dunillah kale
sübhaneke ma yekunü lı en ekıle ma leşse lı bi hakk in küntü kultühu
fe kad alimteh ta’lemü ma fı nefsı ve la a’lemü ma fı nefsik inneke
ente allamül ğuyub

117.

Me kultü lehüm illa ma emartenı bihı
enı’büdüllahe rabbı ve rabbeküm ve küntü aleyhim şehıdem ma dümtü
fıhim felemma teveffeytenı künte enter rakıybe aleyhim ve ente ala
külli şey’in şehıd

118.

İn tüazzibhüm fe innehüm ıbadük ve in tağfir
lehüm fe inneke entel azızül hakım

119.

Kalellahü haza yevmü yenfeus sadikıyne
sıdkuhüm lehüm cennatün tecrı min tahtihel enharu halidıne fıha
ebeda radıyellahü anhüm ve radu anh zalikel fevzül azıym

120.

Lillahi mülküs semavati vel erdı va ma fıhinn
ve hüve ala külli şey’in kadır