59. HASR

1.

Sebbeha lillahi ma fiyssemavati ve ma fiyl’arardı
ve huvel’aziyzulhakiymu.

2.

Huvelleziy ahrecelleziyne keferu min
ehlilkitabi min diyarihim lievvelil haşri ma zanantum en yahrucu ve
zannu ennehum mani’atuhum husunuhum minallahi feetahumullahu min
haysu lem yahtesibu ve kazefe fiy kulubihimurru’be yuhribune
buyutehum bieydiyhim ve eydiylmu’miniyne fa’tebiru ya ulil’ebsari.

3.

Ve lev la en keteballahu ‘aleyhimulcelae
le’azzebehum fiyddunya ve lehum fiyl’ahıreti ‘azabunnari.

4.

Zalike biennehum şakkullahe ve resulehu ve
men yuşakkıllahe feinnallahe şediydul’ıkabi.

5.

Ma kata’tum min liynetin ev terektumuha
kaimeten ‘ala usuliha febiiznillahi ve liyuhziyelfasikıyne.

6.

Ve ma efaalahu ‘ala resulihi minhum fema
evceftum ‘aleyhi min haylin ve la rikabin ve lakinnallahe yusellitu
rusulehu ‘ala men yeşa’u vallahu ‘ala kulli şey’in kadiyrun.

7.

Ma efaallahu ‘ala resulihi min ehlilkura
felillahi ve lirresuli ve liziylkurba velyetama velmesakiyni
vebnissebiyli key la yekune duleten beynel’ağniyai minkum ve ma
atakumurresulu fehuzuhu ve ma nehakum ‘anhu fentehu vettekullahe
innallahe şediydul’ıkabi.

8.

Lelfukarailmuhaciriyn-elleziyne uhricu min
diyarihim ve emvalihim yebteğune fadlen minallahi ve rıdvanen ve
yensurunallahe ve resulehu ulaike humussadikune.

9.

Velleziyne tebevveuddare vel’iymane min
kablihim yuhıbbune men hacere ileyhim ve la yecidune fiy sudurihim
haceten mimma utu ve yu’sirune ‘ala enfusihim ve lev kane bihim
hasasatun ve men yuka şuhha nefsihi feulaike humulmuflihune.

10.

Velleziyne cau min ba’dihim yekulune
rabbenağfir lena ve liıhvaninelleziyne sebekuna bil’iymani ve la
tec’al fiy kulubina ğullen lilleziyne amenu rabbena inneke reufun
rahıymun.

11.

Elem tere ilelleziyne nafeku yekulune
liıhvanihimulleziyne keferu min ehlilkitabi lein uhrictum
lenahrucenne me’akum ve la nutıy’u fiykum ehaden ebeden ve in
kutiltum lenensurennekum vallahu yeşhedu innehum lekazibune.

12.

Lein uhricu la yahrucune me’ahum ve lein
kutilu la yensurunehum ve lein nesaruhum leyuvellunel’edbare summe
la yunsarune.

13.

Leentum eşeddu rehbeten fiy sudurihim
minallahi zalike biennehum kavmun la yefkahune.

14.

La yukatilunekum cemiy’an illa iy kuren
muhassenetin ev min verai cudurin be’suhum beynehum şediydun
tahsebuhum cemiy’an ve kulubuhum şetta zalike biennehum kavmun la
ya’kılune.

15.

Kemeselilleziyne min kablihim kariyben zaku
vebule emrihim ve lehum ‘azabun eliymun.

16.

Kemeselişşeytani iz kale lil’insanikfur
felemma kefere kale inniy beriy’un minke inniy ehafullahe
rabbel’alemiyne.

17.

Fekane ‘akıbetehuma ennehuma fiynari
halideyni fiyha ve zalike cezauzzalimiyne.

18.

Ya eyyuhelleziyne amenuttekullahe veltenzur
nefsun ma kaddemet liğadin vettekullahe innallahe habiyrun bima
ta’melune.

19.

Ve la tekunu kelleziyne nesullahe feensahum
enfusehum ulaike humulfasikune.

20.

La yesteviy ashabunnari ve ashabulcenneti
ashabulcenneti humulfaizune.

21.

Lev enzelna hazelkur’ane ‘ala cebelin
lereeytehu haşi’an mutesaddi ‘an min haşyetillahi ve tilkel’emsalu
nadribuha linnasi le’allehum yetefekkerune.

22.

Huvallahulleziy la ilahe illa huve
‘alimulğaybi veşşehadeti huverrahmanurrahıymu.

23.

Huvallahulleziy la ilahe illa huve
elmelikulkuddususselamul mu’minul muheyminul ‘aziyzul cebbarul
mutekebbiru subhanallahi ‘amma yuşrikune.

24.

Huvallahul halikul – bariy-ulmusavviru
lehum’esma ulhusna yusebbihu lehu ma fiyssemavati vel’ardı. Ve
huvel’aziyzulhakiymu.