57. HADİD

1.

Sebbeha lillahi ma fiyssemavati velardı ve
huvel’aziyzulhakiymu.

2.

Lehu mulkussemavati vel’ardı yuhyiy ve
yumiytu ve huve ‘ala kulli şey’in kadiyrun.

3.

Huvel’evvelu vel’ahıru vezzahiru velbatınu ve
huve bikulli şey’in ‘aliymun.

4.

Huvelleziy halekassemavati vel’arda fiy
sitteti eyyamin summesteva ‘alel’arşi ya’lemu ma yelicu fiylardı ve
ma yahrucu minha ve ma yenzilu minessemai ve ma ya’rucu fiyha ve
huve me’akum eyne ma kuntum vallahu bima ta’melune besıyrun.

5.

Lehu mulkussemavati vel’ardı ve ilellahi
turce’ul’umuru.

6.

Yuliculleyle fiynnehari ve yulicunnehare
fiylleyli ve huve ‘aleymun bizatissuduri.

7.

Aminu billahi ve resulihi ve enfiku mimma
ce’alekum mustahlefiyne fiyhi felleziyne amenu minkum ve enfeku
lehum ecrun kebiyrun.

8.

Ve ma lekum la tu’minune billahi verresulu
yed’ukum litu’minu birabbikum ve kad ehaze miysakakum in kuntum
mu’miniyne.

9.

Huvelleziy yunezzilu ‘ala ‘abdihi ayiten
beyyinatin liyuhricekum minezzilimati ilennuri ve innallahe bikum
lereufun rahıymun.

10.

Ve malekum ella tunfiku fiy sebiylellahi ve
lillahi miyrasussemavati vel’ardı la yesteviy minkum men enfeka min
kablilfethı ve katele ulaike a’zamu dereceten minelleziyne enfeku
min ba’du ve katelu ve kullen ve’adallahulhusna vallahu bima
ta’melune habiyrun.

11.

Men zelleziy yukridullahe kardan hasenen
feyuda’ıfehu lehu ve lehu ecrun keriymun.

12.

Yevme terelmu’miniyne velmu’minati yes’a
nuruhum beyne eydiyhim ve bieymanihim buşrakumulyevme cennatun
tecriy min tahtihel’enharu haliduyne fiyha zalike
huvelfevzul’azıymu.

13.

Yevme yekululmunafikune velmunafikatu
lilleziyne amenunzurna naktebis min nurikum kıylerci’u veraekum
feltemisu nuren feduribe beynehum bisurin lehu babun batınuhu
fiyhirrahmetu ve zahiruhu min kıbelihul’azabu.

14.

Yunadunehum elem nekun me’akum kalu bela ve
lakinnekum fetentum enfusekum ve terabbastum vertebtum ve
ğarretkumul’emaniyyu hatta cae emrullahi ve ğarrekum billahilğaruru.

15.

Felyevme la yu’hazu minkum fidyetun ve la
minelleziyne keferu me’vakumunnaru hiye mevlakum ve bi’selmesıyru.

16.

Elem ye’ni lilleziyne amenu en tahşe’a
kulubuhum lizikrillahi ve ma nezele minelhakkı vela yekunu
kelleziyne utulkitabe min kablu fetale ‘aleyhimul’emedu fekaset
kulubuhum ve kesiyrun minhum fasikune.

17.

İ’lemu ennallahe yuhyiyl’arda ba’de mevtiha
kado beyyenna lekumul’ayati le’allekum ta’kılune.

18.

İnnelmusaddikıyne velmusaddikati ve
akredullahe kardan hasenen yuda’afu lehum ve lehum ecrun keruymun.

19.

Velleziyne amenu billahi ve rusulihi ulaik
humussıddiykune veşşuhedau’ınde rabbihim lehum ecruhum ve nuruhum
velleziyne keferu ve kezzebu biayatina ulaik ashabulcahıymi.

20.

I’lemu ennemelhayatuddnuya le’ıbun ve lehvun
ve ziynetun ve tefahurun beynekum ve ziynetun ve tefahurun biynekum
ve tekasurun fiyl’emvali vel’evladi kemeseli ğaysin a’cebelkuffare
nebatuhu summe yekunu hutamen ve fiyl’ahıreti ‘azabun şeduydun ve
mağfiretun minallahi ve rıdvanun ve melhayatuddunya illa
meta’ulğururi.

21.

Sabiku ila mağfiretin min rabbikum ve
cennetin ‘arduha ke’ardissemai vel’ardı u’ıddet lilleziyne amenu
billahi ve rusulihi zalike fadlullahi yu’tiyhi men yeşa’u vallahu
zulfadlil’azıymi.

22.

Ma esabe min musıybetin fiyl’ardı ve la fiy
enfusikum illa fiy kitabin min kabli en nebreeha inne zalike
‘alellahi yesiyrun.

23.

Likeyla te’sev ‘ala ma fatekum ve la tefrahu
bima atakum vallahu la yuhıbbu kulle muhtalin fehurin.

24.

Elleziyne yebhalune ve ye’murunennase
bilbuhli ve men yetevelle feinnallahe huvelğaniyyulhamiydu.

25.

Lekad erselna rusulena bilbeyyinati ve
enzelna me’ahumulkitabe velmiyzane liyekumennasu bilkıstı ve
enzelnelhadiyde fiyhi be’sun şediydun ve menafi’u linnasi ve
liya’lemallahu men yensuruhu ve rusulehu bilğaybi innallahe kaviyyun
‘aziyzun.

26.

Ve lekad erselna nuhan ve ibrahiyme ve
ce’alna fiy zurriyyetihimennubuvvete velkitabe feminhum muhtedin ve
kesiyrun minhum fasikune.

27.

Summe kaffeyna ‘ala asarihim birusulina ve
kaffeyna bi’ıysebni meryeme ve ateynahul’inciyle ve ce’alna fiy
kulubilleziynettebe’uhu re’feten ve ramheten ve
rehbaniyyetenibtede’uha ma ketebnaha ‘aleyhim illebtiğae
rıdvanillahi fema re’avha hakka ri’ayetiha feateynelleziyne amenu
minhum ecrehum ve kesiyrun minhum fasikune.

28.

Ya eyyuhelleziyne amenuttekullahe ve aminu
biresulihi yu’tikum kifleyni min rahmetihi ve yec’al lekum nuren
temşune bihi ve yağfir lekum vallahu ğafurun rahıymun.

29.

Liella ya’leme ehlulkitabi ella yakdirune
‘ala şey’in min fadlillahi ve ennelfadle biyedillahi yu’t’yhi men
yeşa’u’vallahu zulfadlil’azıymi.