54. KAMER

1.

Ikterabetis saatu venşakkal kamer

2.

Ve iyyerav ayetey yu’ridu ve yekulu sıhrun
mustemir.

3.

Ve kezzebu vettebeu ehvaehum ve kullu emrin
mustekirr

4.

Ve le kad caehum minel embai ma fihi muzdecer

5.

Hıkmetum baliğatun fema tuğnin nuzur

6.

Fe tevelle anhum yevme yed’ud daı ila şey’in
nukur

7.

Huşşean ebsarıhum yahrucune minel ecdasi
keennehum ceradum munteşir

8.

Muhtıyne iled a’ yekulul kafirune haza yevmun
azir

9.

Kezzebet kablehum kavmu nuhın fekezzebu
abdena ve kalu mecnunuv vezducir

10.

Fe dea rabbehu enni mağlubun fentesır

11.

Fe fetahna ebvabes semai bimaim munhemir

12.

Ve feccernel erda uyunen feltekal mau ala
emrin kad kudir

13.

Ve hamelnahu ala zati elvahıv ve dusur

14.

Tecri bi a’yunina cezael li men kane kufir

15.

Ve le kad teraknaha ayeten fe hel mim
muddekir

16.

Fe keyfe kane azabi ve nuzur

17.

Ve le kad yessernal kur’ane liz zikri fe hel
mim muddekir

18.

Kezzebet adun fe keyfe kane azabi ve nuzur

19.

İnna erselna aleyhim rihan sarsaran fi yevmi
nahsim mustemir

20.

Zenziun nase ke ennehum a’cazu nahlim munkaır

21.

Fe keyfe kane azabi ve nuzur

22.

Ve le kad yessernel kur’ane liz zikri fe hel
mim muddekir

23.

Kezzebet semudu bin nuzur

24.

Fe kalu ebeşeram minna vahıden nettebiuhu
inna izel lefi dalaliv ve suur

25.

Eulkıyez zikru aleyhi mim beynina bel huve
kezzabun eşir

26.

Seya’lemune ğadem menil kezzabul eşir

27.

İnna murslun nakati fitnetel lehum
fertekıbhum vastabir

28.

Ve nebbi’hum ennel mae kısmetun beynehum
kullu şirbim muhtedar

29.

Fe nadev sahıbehum fe teata fe akar

30.

Fe keyfe kane azabi ve nuzur

31.

İnna erselna aleyhim sayhatev vahıdeten fe
kanu ke heşimil muhtezir

32.

Ve le kad yessernel kur’ane liz zikri fe hel
min muddekir

33.

Kezzebet kavmu lutım bin nuzur

34.

İnna erselna aleyhim hasıben illa ale
lutnecceynahum bi sehar

35.

Nı’metem min ındina kezalike neczi men şeker

36.

Ve le kad enzerahum batşetena fe temarav bin
nuzur

37.

Ve le kad raveduhu an dayfihi fe tamesna
a’yunehum fe zuku azabi ve nuzur

38.

Ve le kad sabbehahum bukraten azabum
mustekirr

39.

Fe zuku azabi ve nuzur

40.

Ve le kad yessernel kur’ane liz zikri fe hel
mim muddekir

41.

Ve le kad cae ale fir’avnen nuzur

42.

Kezzebu bi ayatina kulliha fe ehaznahum ahze
azizim muktedir

43.

E kuffarukum hayrun min ulaikum em lekum
beraetun fiz zubur

44.

Em yekulune nahnu cemium muntesır

45.

Seyuhzemul cem’u ve yuvelluned dubur

46.

Belis saatu mev’ıduhum ves saatu edha ve
emerr

47.

İnnel mucrimine fi dalaliv ve suur

48.

Yevme yushabune fin nari ala vucuhihim zuku
messe sekar

49.

İnna kulle şey’in halaknahu bi kader

50.

Ve ma emruna illa vahıdetun ke lemhım bil
besar

51.

Ve le kad ehlekna eşyaakum fe hel mim
muddekir

52.

Ve kullu şey’in fealuhu fiz zubur

53.

Ve kullu sağıyriv ve kebirim mustetar

54.

İnnel muttekıyne fi cennativ ve neher

55.

Fi mak’adi sıdkın ınde melikim muktedir