51. ZARİYAT

1.

Vezzariyati zerva

2.

Fel hamilati vıkra

3.

Fel cariyati yusra

4.

Fel mukassimati emra

5.

İnnema tuadune le sadık

6.

Ve inned dine le vakı’

7.

Ves semai zatil hubuk

8.

İnnekum le fi kavlim muhtelif

9.

Yu’feku anhu men ufik

10.

Kutilel harrasun

11.

Ellezine hum fi ğamratin sahun

12.

Yes’elune eyyane yevmud din

13.

Yevme hum alen nari yuftenun

14.

Zuku fitnetekum hazellezi kuntum bihi
testa’cilun

15.

İnnel muttekıyne fi cennativ ve uyun

16.

Ahızıne ma atahum rabbuhum innehum kanu kable
zalike muhsinin

17.

Kanu kalilem minel leyli ma yehceun

18.

Ve bil eshari hum yestağfirun

19.

Ve fi emvalihim hakkul lis saili vel mahrum

20.

Ve fil erdı ayatul lil mukınin

21.

Ve fi enfusikum e fe la tubrırun

22.

Ve fis semai rizkukum ve ma tuadun

23.

Fe ve rabbis semai vel erdı innehu lehakkum
misle ma ennekum tentıkun

24.

Hel etake hadisu dayfi ibrahimel mukramin

25.

İz dehalu aleyhi fe kalu selama kale selam
kavmum munkerun

26.

Ferağa ila ehlihi fe cae bi ıclin semin

27.

Fe karrabehu ileyhim kale e la te’kulun

28.

Fe evcese minhum hıyfeh kalu la tehaf ve
beşşeruhu bi ğulamin alim

29.

Fe akbeletimraetuhu fi sarratin fe sakket
vecheha ve kalet acuzun akıym

30.

Kalu kezaliki kale rabbuk innehu huvel
hakimul alim

31.

Kale fema hatbukum eyyuhel murselun

32.

Kalu inna ursilna ila kavmim mucrimin

33.

Li nursile aleyhim hıcaratem min tıyn

34.

Musevvemeten ınde rabbike lil musrifin

35.

Fe ahracna men kane fiha minel mu’minin

36.

Fe ma vecedna fiha ğayra beytim minel
muslimin

37.

Ve terakna fiha ayetel lillezine yehafunel
azabel elim

38.

Ve fi musa iz erselnahu ila fir’avne bi
sultanim mubin

39.

Fe tevella bi ruknihi ve kale sahırun ev
mecnun

40.

Fe ehaznahu ve cunudehu fe nebeznahum fil
yemmi ve huve mulim

41.

Ve fi adin iz erselna aleyhimur rihal akıym

42.

Ma tezeru min şey’in etet aleyhi illa
cealethu kir ramim

43.

Ve fi semude iz kıyle lehum temetteu hatta
hıyn

44.

Fe atev an emri rabbihim fe ehazethumus
saıkatu ve hum yenzurun

45.

Femestetau min kıyamiv ve ma kanu muntesırın

46.

Ve kavme nuhım min kabl innehum kanu kavmen
fasikıyn

47.

Ves semae beneynaha bi eydiv ve inna le
musiun

48.

Vel erda feraşnaha fe nı’mel mahidun

49.

Ve min kulli şey’in halakna zevceyni
leallekum tezekkerun

50.

Fe firru ilallah inni lekum minhu nezirum
mubin

51.

Ve la tec’alu meallahi ilahen ahar inni lekum
minhu nezirum mubin.

52.

Kezalike ma etellezine min kablihim mir
rasulin illa kalu sahırun ev mecnun

53.

E tevasav bih bel hum kavmun tağun

54.

Fe tevelle anhum fe ma ente bi melun

55.

Ve zekkir fe innez zikra tenfeul mu’minin

56.

Ve ma halaktul cinne vel inse illa li
ya’budun

57.

Ma uridu minhum mir rizkıv ve ma uridu ey
yut’ımun

58.

İnnellahe huver razzaku zul kuvvetil metin

59.

Fe inne lellezine zalemu zenubem misle zenubi
ashabihim fe la yesta’cilun

60.

Fe veylul lillezine keferu miy yevmihimullezi
yuadun