50. KAF

1.

Kaf vel kur’anil mecid

2.

Bel acibu en caehum munzirum minhum fe kalel
kafirune haza şey’un acib

3.

E iza mitna ve kunna turaba zalike rac’um
beıyd

4.

Kad alimna ma tenkusul erdu minhum ve ındena
kitabun hafıyz

5.

Bel kezzebu bil hakkı lemma caehum fe hum fi
emrim meric

6.

E fe lem yenzuru iles semai fevkahum keyfe
beneynaha ve zeyyennaha ve ma leha min furuc

7.

Vel erda medednaha ve elkayna fiha ravasiye
ve embetna fiha min kulli zevcim behic

8.

Tebsıratev ve zikra li kulli abdim munib

9.

Ve nezzelna mines semai maem mubaraken fe
embetna bihi cennativ ve habbel hasıyd

10.

Ven nahle basikatil leha tal’un nedıyd

11.

Rizkal lil ıbadi ve ahyeyna bihi beldetem
meyta kezalikel huruc

12.

Kezzebet kablehum kavmu nuhıv ve ashabur
rassi ve semud

13.

Ve aduv ve fir’avnu ve ıhvanu lut

14.

Ve ashahub eyketi ve kavmu tubba kulun
kezzeber rusule fe hakka veıyd

15.

E fe ayına bil halkıl evvel bel hum fi lebsim
min halkın cedid

16.

Ve le kad halaknel insane ve na’lemu ma
tuvesvisu bihi nefsuh ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verid

17.

İz yetelekkal mutelekkıyani anil yemini ve
aniş şimali kaıyd

18.

Ma yelfizu min kavlin illa ledeyhi rakıybun
atid

19.

Ve caet sekratul mevti bil hakk zalike ma
kunte minhu tehıyd

20.

Ve nufiha fis sur zalike yevmul veıyd

21.

Ve caet kullu nefsim meaha saikuv ve şehid

22.

Le kad kunte fi ğafletim min haza fe keşefna
anke ğıtaeke fe besarukel yevme hadid

23.

Ve kale karinuhu haza ma ledeyye atid

24.

Elkıya gı cehenneme kulle keffarin anid

25.

Mennaıl lil hayri mu’teim murib

26.

Ellezi ceale meallahi ilahen ahar fe elkiyahu
fil azabiş şedid

27.

Kale karinuhu rabbena ma atğaytuhu ve lakin
kane fi dalalim beıyd

28.

Kale la tahtesımu ledeyye ve kad kaddemtu
ileykum bil veıyd

29.

Ma yubeddelul kavlu ledeyye ve ma enen bi
zallamil lil abid

30.

Yevme nekulu li cehenneme helimtele’ti ve
tekulu hel mim mezid

31.

Ve uzlifetil cennetu lil muttekıyne ğayra
beıyd

32.

Haza ma tuadune li kulli evvabin hafıyz

33.

Men haşiyer rahmane bil ğaybi ve cae bi
kalbim munib

34.

Udhuluha bi selam zalike yevmul hulud

35.

Lehum ma yeşaune fiha ve ledeyna mezid

36.

Ve kem ehlekna kablehum min karnin hum eşeddu
minhum batşen fe nekkabu fil bilad hel mim mehıys

37.

İnne fi zalike le zikra li men kane lehu
kalbun ev elkas sem’a ve huve şehid

38.

Ve le kad halaknes semavati vel erda ve ma
beynehuma fi sitteti eyyamiv ve ma messena mil luğub

39.

Fasbr ala ma yekulune ve sebbıh bi hamdi
rabbike kable tuluış şemsi ve kablel ğurub

40.

Ve minel leyli fe sebbıhhu ve edbaras sucud

41.

Vestemı’yevme yunadil munadi mim mekanin
karib

42.

Yevme yesmeunes sayhate bil hakk zalike
yevmul huruc

43.

İnna nahnu nuhyi ve numitu ve ileynel mesıyr

44.

Yevme teşekkalul erdu anhum siraa zalike
haşrun aleyna yesir

45.

Nahnu a’lemu bi ma yekulune ve ma ente
aleyhim bi cebbarin fe zekkir bil kur’ani mey yehafu veıyd