4. NİSA

1.

Ya eyyühen nasütteku rabbekümüllezı halekaküm min
nefsiv vahıdetiv ve haleka minha zevcelna ve besse minhüma ricalen
kesırav ve nisaa* vettekullahellezı tesaelune bihı vel erham innellahe
kane aleyküm rakıyba

2.

Ve atül yetama emvalehüm ve la tetebeddelül
habise bit tayyibi ve la te’külu emvalehüm ila emvaliküm innehu kane
huben kebıra

3.

Ve in hıftüm illa tuksitu fil yetama fenkihu
ma tabe leküm minen nisai mesna ve sülase ve ruba’ fe in hıftüm ella
ta’dilu fe vahıdeten ev ma leleket eymanüküm zalike edna ella teulu

4.

Ve antün nisae sadükatihinne nıhleh fe in
tıbne leküm an şey’im minhü nefsen fe küluhü henıem merıa

5.

Ve la tü’tüs süfehae emvalekümülletı
cealellahü leküm kıyamev verzükuhüm fıha veksuhüm ve kulu lehüm
kavlem ma’rufa

6.

Vebtelül yetama hatta iza beleğun nikah fe in
anestüm minhüm ruşden fedfeu ileyhim emvalehüm ve la te’küluha
israfev ve bidaran ey yekberu ve men kane ğaniyyen felyesta’fif ve
men kane fekıyran felye’kül bil ma’ruf fe iza defa’tüm ileyhim
emvalehüm fe eşhidu aleyhim ve kefa billahi hasıba

7.

Lir ricali nasıybüm mimma terakel validani
vel akrabune ve lin nisai nasıybüm mimma terakel validani vel
akrabune mimma kalle minhü evkesür nasıybem mefruda

8.

Ve iza hadaral kısmete ülül kurba vel yetama
vel mesakınü ferzükuhüm minhü ve kulu lehüm kavlem ma’rufa

9.

Velyahşellezıne lev teraku min halfihim
zürriyyeten dıafen hafu aleyhim felyettekullahe velyekulu kavlen
sedıda

10.

İnnellezıne ye’külune emvalel yetama zulmen
innema ye’külune fı bütunihim nara ve seyaslevne seıyra

11.

Yusıykümüllahü fı evladiküm lizzekeri mislü
hazzıl ünseyeyn fe in künne nisaen fevkasneteyni fe lehünne sülüsa
ma terakv ve in kanet vahıdeten fe lene nısf ve li ebeveyhi li külli
vahıdüm minhümes südüsü mimma terake in kane lehu veled fe il lem
yekül lehu veledüv ve verisehu ebevahü fe li ümmihis sülüs fe in
kane lehu ıhvetün fe li ümmihis südüs mim ba’di vesıyyetiy yusıy
biha ev deyn abaüküm ve ebnaüküm la tedrune eyyühüm akrabü leküm
nef’a ferıdatem minellah innellahe kane alımen hakıma

12.

Ve leküm nısfü ma terake ezvacüküm il lem
yekül lehünne veled fe in kane lehünne veledün fe lekümür rubüu
mimma terakne mim ba’di vesıyyetiy yusıyne biha ev deyn ve lehünner
rübüu mimma teraktüm il lem yekül leküm veled fe in kane leküm
veledün fe lehünnes sümünü mimma teraktüm mim ba7di vesıyyetin
tusune biha ev deyn ve in kane racülüy yurasü kelaleten evimraetüv
ve lehu ehun ev uhtün fe li külli vahıdim minhümes südüs fe in kanu
eksera min zalike fe hüm şürakaü fis sülüsi mim ba’di vesıyyetiy
yusa biha ev deynin ğayra mudarr vesıyyetem minellah vellahü alımün
halım

13.

Tilke hududüllah ve mey yütııllahe ve
rasulehu yudhılhü cennatin tecrı min tahtihel enharu halidıne fıhav
ve zalikel fevzül azıym

14.

Ve mey ya’sıllahe ve rasulehu ve yeteadde
hududehu yudhılhü naran haledn fıha ve lehu azabüm mühın

15.

Vellatı ye’tınel fahışete min nisaiküm
festeşhidu aleyhinne erbeatem minküm fe in şehidu fe emsikuhünne fil
büyuti hatta yeteveffahünnel mevtü ev yec’alellahü lehünne sebıla

16.

Vellezani ye’tiyaniha minküm fe azuhüma fe in
taba ve asleha fe a’ridu anhüma innellahe kane tevvaber rahıyma

17.

İnnemet tevbetü alellahi lillezıne ya’melunes
sue bi cehaletin sümme yetubune min karıbin fe ülaike yetubüllahü
aleyhim ve kanellahü alımen hakıma

18.

Ve leysetit tevbetü lillezıne ya’melunes
seyyiat hatta iza hadara ehadehümül mevtü kale innı tübtül ane ve
lellezıne yemutune ve hüm küffar ülaike a’tedna lehüm azaben elıma

19.

Ya eyyühellezıne amenu la yehıllü leküm en
terisün nisae kerha ve la ta’duluhünne li tezhebu bi ba’dı ma
ateytümuhünne illa ey ye’tıne bi fahışetim mübeyyineh ve aşiruhünne
bil ma’ruf fe in kerihtümuhünne fe asa en tekrahu şey7ev ve
yec’alellahü fıhi hayran kesıra

20.

Ve in eradtümüstibdale zevcim mekane zevciv
ve ateytüm ıhdalünne kıntaran fe la te’huzu minhü şey’a e
te’huzunehu bühtanev ve ismem mübına

21.

Ve keyfe te’huzunehu ve kad efda ba7duküm ila
ba’dıv ve ehazne minküm mısakan ğalıza

22.

Ve la tenkihu ma nekeha abaüküm minen nisai
illa ma kad selefv innehu kane fahışetev ve makta ve sae sebıla

23.

Hurrimet aleyküm ümmehatüküm ve benatüküm ve
ehavatüküm ve ammatüküm ve halatüküm ve benatül ehı ve benatül uhti
ve ümmehatükümüllatı erda’neküm ve ehavatüküm miner radaati ve
ümmehatü nisaiküm ve rabaibükümüllatı fı hucuriküm min
nisaikümüllatı dehatüm bihınne fe il lem tekunu dehaltüm bihinne fe
la cünaha aleyküm ve halailü ebnaikümül lezıne min aslabiküm ve ne
tecmeu beynel uhteyni illa ma kad selef innellahe kane ğafurar
rahıyma

24.

Vel muhsanatü minen nisai illa ma meleket
eymanüküm kitabellahi aleyküm ve ühılle leküm ma verae zaliküm en
tebteğu bi emvaliküm muhsıniyne ğayra müsafihıyn femestemta’tüm bihı
minhünne fe atuhünne ücurahünne ferıdah ve la cünaha aleyküm fıma
teradaytüm bihı mim ba’dil ferıdah innellahe kane alımen hakıma

25.

Ve mel lem yestetı’ minküm tavlen ey yenkihal
muhsanatil mü’minati fe mim ma meleket eymaüküm min feteyatikümül
mü’minat vellahü a’lemü bi ımaniküm ba’duküm mim ba’d fenkihuhünne
bi izni ehlihinne ve atuhünne ücurahünne bil ma’rufi muhsanatin
ğayra müsafihativ ve la müttehızati ahdan fe iza uhsınne fe in
eteyne bi fahışetin fe aleyhinne nısfü ma alel muhsanati minel azab
zalike li men haşiyel anete minküm ve en tasbiru harul leküm vellahü
ğafurur rahıym

26.

Yürıdüllahü li yübeyyine leküm ve yehdiyeküm
sünenellezıne min kabliküm ve yetube aleyküm vellahü alımün hakım

27.

Vallahü yürıdü ey yetube aleyküm ve
yürıdüllezıne yettebiuneş şehevati en temılu meylen azıyma

28.

Yürıdüllahü ey yuhaffife anküm ve hulikal
insanü daıyfa

29.

Ya eyyühellezıne amenu la te’külu emvaleküm
beyneküm bil batıli illa en tekune ticaraten an teradım minküm ve la
taktülu enfüseküm innellahe kane biküm rahıyma

30.

Ve mey yef’al zalike udvanev ve zulmen fe
sevfe nuslıhi nara ve kane zalike alellahi yesıra

31.

İn tectenibu kebaira ma tünhevne anhü
nükeffir anküm seyyiatiküm ve nüdhılküm müdhalen kerıma

32.

Ve la tetemennev ma faddalelelahü bihı
ba’daküm ala ba’d lir ricali nasıybüm mimmektesebu ve lin nisai
nasıybüm mimmektesebn ves’elüllahe min fadlih innellahe kane bi
külli şey’in alıma

33.

Ve li küllin cealna mevaliye mimma terakel
validani vel akrabun vellezıne akadet eymanüküm fe atuhüm nasıybehüm
innellahe kane ala külli şey’in şehıda

34.

Er ricalü kavvamune alen nisai bi ma
faddalellahü ba’dahüm ala ba’dıv ve bi ma enfeku min emvalihim fes
salihatü kanitatün hafizatül lil ğaybi bi ma hafızallah vellatı
tehafune nüşüzehünne fe ızuhünne vehcüruhünne fil medaciı
vadribuhünn fe in eta’neküm fe la tebğu aleyhinne sebıla innellahe
kane aliyyen kebıra

35.

Ve in hıftüm şikaka beynihima feb’asu hakemem
min ehlihı ve hakemem min ehliha iy yürıda ıslahay yüveffikıllahü
beynehüma innellahe kane alımen habıra

36.

Va’büdüllahe ve la tüşriku bihı şey’ev ve bil
valideyni ıhsanev ve bizil kurba vel yetama vel mesakıni vel cari
zil kurba vel caril cünübi ves sahıbi vil cembi vebnis sebıli ve ma
meleket eymanüküm innellahe la yühıbbü men kane muhtalen fehura

37.

Ellezıne yebhalune ve ye’mürunen nase bil
buhli ve yektümune ma atahümüllahü min fadlih ve a’tedna lil
kafirıne azabem mühına

38.

Vellezıne yünfikune emvalehüm riaen nasi ve
la yü’minune billahi ve la bil yevmil ahır ve mey yeküniş şeytanü
lehu karınen fe sae karına

39.

Ve maza aleyhim lev amenu billahi vel yevmil
ahıri ve enfeku mimma razekahümüllah ve kanellahü bihim alıma

40.

İnnellahe la yazlimü miskale zerrah ve in
tekü hasenetey yüdaıfha ve yü’ti mil ledünhü ecran azıyma

41.

Fe keyfe iza ci’na min külli ümmetim bi
şehıdiv ve ci’nabike ala haülai şehıda

42.

Yevmeiziy yeveddüllezıne keferu ve asavür
rasule lev tüsevva bihimül ard ve la yüktümunellahe hadısa

43.

Ya eyyühellezıne amenu la takrabus salate ve
entüm sükara hatta ta’lemu ma tekulune ve la cünüben illa abirı
sebılin hatta tağtesiluv ve in küntüm merda ev ala seferin ev cae
ehadüm minküm minel ğaitı ev lamestümün nisae fe lem tecidu maen fe
teyemmemu saıyden tayyiben femsehu bi vücuhiküm ve eydıküm innellahe
kane afüvven ğafura

44.

E lem tera ilellezıne utu nasıybem minel
kitabi yeşteruned dalalete ve yürıdune en tedıllüs sebıl

45.

Vallahü a7lemü bi a’daiküm ve kefa billahi
veliyyev ve kefa billahi nasıyra

46.

Minellezıne hadu yüharrifunel kelime am
mevadııhı ve yekulune semı’na ve asayna vesma’ ğayra müsmeıv ve
raına leyyem bi elinetihim ve ta’nen fid dın ve lev ennehüm kalu
semı’na ve eta’na vesma’ venzurna leane hayral lehüm ve akveme ve
lakil leanehümüllahü bi küfrihim fe la yü’minune illa kalıla

47.

Ya eyyühellezıne utül kitabe aminu bi ma
nezzelna müsaddikal li ma meaküm min kabli en natmise vücuhen fe
neruddeha ala edbariha ev nel’anehüm ke ma leanna ashabes sebt ve
kane emrullahi mef’ula

48.

İnnellahe la yağfiru eyyüşrake bihı ve
yağfiru ma dune zalike li mey yeşa’ ve mey yüşrik billahi fe
kadiftera ismen azıyma

49.

E lem tera ilellezıne yüzekkune enfüsehüm
belillahü yüzekkı mey yeşaü ve la yüzlemune fetıla

50.

Ünzur keyfe yefterune alellahül kezib ve kefa
bihı ismem mübına

51.

E lem tera ilellezıne utu nasıybem minel
kitabi yü’minune bil cibti vet tağuti ve yekulune lillizıne keferu
haülai ehda minellezıne amenu sebıla

52.

Ülaikellezıne leanehümüllah ve mey
yel’anillahü fe len tecide lehu nesıyra

53.

Em lehüm nesıybüm minel mülki fe izel la
yü’tunen nase nekıyra

54.

Em yahsüdunen nase ala ma atahümüllahü min
fadlih fe kad ateyna ale ibrahımel kitabe vel hıkmete ve ateynahüm
mülken azıyma

55.

Fe minhüm men amene bihı ve minhüm men
saddeanh ve kefa bi cehenneme seıyra

56.

İnnellezıne keferu bi ayatina sevfe nuslıhim
nara küllema nedıcet cüludühüm beddelnahüm cüluden ğayraha li
yezukul azab innellahe kane azızen hakıma

57.

Velelzıne amenu ve amilus salihati
senüdhılühüm cennatin tecri min tahtihel enharu halidıne fıha ebeda
lehüm fıha ezvacüm mütühheratüv ve nüdhılühüm zıllen zalıla

58.

İnnellahe ye’müruküm en tüeddül emanati ila
ehliha ve iza hakemtüm beynen nasi en tahkümü bil adlv innellahe
niımma yeızuküm bih innellahe kane semıam basıyra

59.

Ya eyyühellezıne amenu etıy’ullahe ve etıy’ur
rasule ve ülil emri minküm fe in tenaze’tüm fı şey’in fe rudduhü
ilellahi ves rasuli in küntüm tü’minune billahi vel yevmil ahırv
zalike hayruv ve ahsenü te’vıla

60.

Elem tera ilellezıne yez’umune ennehüm amenu
bi ma ünzile ileyke ve ma ünzile min kablike yürıdune ey yetehakemu
ilet tağuti ve kad ümiru ey yekfüru bih ve yürıdüş şeytanü ey
yüdıllehüm dalalem beıyda

61.

Ve iza kıyle lehüm tealev ila ma enzelellahü
ve iler rasuli raeytel münafikıyne yesuddune anke sududa

62.

Fe keyfe iza esabethüm müsıybetüm bi ma
kaddemet eydıhim sümme cauke yahlifune billahi in eradna illa
ıhsanev ve etvfıka

63.

Ülaikellezıne ya’lemüllahü ma fı kulubihim fe
a’rıd anhüm veızhüm ve kul lehüm fı enfüsihim kavlem belığa

64.

Ve ma erselna mir rasulin illa li yütaa bi
iznillah ve lev ennehüm iz zalemu enfüsehüm cauke festağferullahe
vestağfera lehümür rasulü le vecedüllahe tevvaber rahıyma

65.

Fe la ve rabbike la yü’minune hatta
yühakkimuke fıma şecera beynehüm sümme la yecidu fı enfüsihim
haracem mimma kadayte ve yüsellimu teslıma

66.

Ve lev enna ketebna aleyhim enıktülu
enfüseküm evıhrucu min diyariküm ma fealuhü illa kalılüm minhümv ve
lev ennehüm fealu ma yuazune bihı lekane hayran lehüm ve eşedde
tesbita

67.

Ve izel le ateynahüm mil ledünna ecran azıyma

68.

Ve le hedeynahüm sıratam müstekıyma

69.

Ve mey yütıılahe ver rasule fe ülaike
meallezıne en’amellahü alehim minen nebiyyıne ves sıddıkıyne veş
şühedai ves salihıyn ve hasüne ülaike rafıka

70.

Zalikel fadlü minellah ve kefa billahi alıma

71.

Ya eyyühellezıne amenu huzu hızraküm fenfiru
sübatin evinfiru cemıa

72.

Ve inne minküm le mel leyübettıenn fe in
esabetküm müsıybetün kale kad en’amellahü aleyye iz lem eküm meahüm
şehıda

73.

Ve lein esabeküm fadlüm minellahi le
yekulenne ke el lem teküm beyneküm ve beynehu meveddetüy ya leytenı
küntü meahüm fe efuze fevzen azıyma

74.

Fel yükatil fı sebılillahillezıne yeşrunel
hayated dünya bil ahırah ve mey yükatil fı sebılillahi fe yuktel ev
yağlib fe sevfe nü’tıhi ecran azıyma

75.

Ve ma leküm la tükatilune fı sebılillahi vel
müstad’afıne miner ricali ven nisai vel vildanillezıne yekulune
rabbena ahricna min hazihil rayetiz zalimi ehlüha vec’al lena mil
ledünke veliyya vec’al lena mil ledünke nesıyra

76.

Ellezıne amenu yükatilune fı sebılillah
vellezıne keferu yükatilune fı sebılit tağuti fe katilu evliyaeş
şeytan inne keydeş şeytani kane daıyfa

77.

E lem tera ilellezıne kıyle lehüm küffu
eydiyeküm ve ekıymüs salet ve atüz zekah fe lemma kütibe aleyhimül
kıtalü iza ferıkum minhüm yahşevnen nase ke haşyetillahi ev eşedde
haşyeh ve kalu rabbena lime ketebte aleynel kıtal lev la ehhartena
ila ecelin karıb kul metaud dünya kalıl vel ahıratü hayrul li
menitteka ve la tuzlemune fetıla

78.

Eyne ma tekunu yüdrikümül mevtü ve lev küntüm
fı burucim müşeyyedeh ve in tüsıbhüm hasenetüy yekulu hazihı min
ındillah ve in tüsıbhüm seyyetüy yekulu hazihı min ındik kul küllüm
min ındillah fe mali haülail kavmi la yekadune yefkahune hadısa

79.

Ma esabeke min hasenetin fe minellah ve ma
esabeke min seyyietin fe min nefsik ve erselnake lin nasi rasula ve
kefa billahi şehıda

80.

Mey yütıır rasule fe kad etaallah ve men
tevella fe ma erselnake aleyhim hafıyza

81.

Ve yekulune taatün fe iza berazu min ındike
beyyete taifetüm minhüm ğayrallezı tekul vallahü yektübü ma
yübeyyitun fe a’rıd anhüm ve tevekkel alellah ve kefa billahi vekıla

82.

E fe la yetedebberunel kur’an ve lev kane min
ındi ğayrullahi le vcedu fıhıhtilafen kesıra

83.

Ve iza caehüm emrum minel emni evil havfi
ezau bih ve lev radduhü iler rasuli ve ila ülil emri minhüm
lealimehüllezıne yesmebitunehu minhüm ve lev la fadlüllahi aleyküm
ve rahmetühu letteba’tümüş şeytane illa kalıla

84.

Fe katil fı sebılillah la tükellefü illa
nefseke ve harridıl mü’minınv asellahü ey yeküffe be’sellezıne
keferu vallahü eşddü be’sev ve eşeddü tenkıla

85.

Mey yeşfa’şefaaten hasenetey yekül lehu
nesiybüm minha ve mey yeşfa’şefaaten seyyietey yekül lehu kiflüm
minha ve kanellahü ala külli şey’im mükıyta

86.

Ve iza huyyıtüm bi tehıyyetin fe hayyu bi
ahsene minha ev rudduha innellahe kane ala külli şey’in hasıba

87.

Allahü la ilahe illa hu le yecmeanneküm ila
yevmil kıyameti la raybe fıh ve men asdeku minellahi hadısa

88.

Fe ma leküm fil münafikıyne fieteyni vallahü
erkesehüm bi ma kesebu e türıdune en tehdu men edallellah ve mey
yudlilillahü fe len tecide lehu sebıla

89.

Veddu lev tekfürune kema keferu fe tekunune
sevaen fe la tettehızu minhüm evliyae hatta yühaciru fı sebılillah
fe in tevellev fe huzuhüm vaktüluhüm haysü vecedtümuhüm ve la
tettehızu minhüm veliyyev ve la nesıyra

90.

İlillezıne yesılune ila kavmim beyneküm ve
beynehüm mısakun ev cauküm hasırat suduruhüm ey yükatiluküm ev
yükatilu kavmehüm ve lev şaellahü le selletahüm aleyküm fe le
kateluküm fe inı’tezeluküm fe lem yükatiluküm ve elkav ileykümüs
selem fe ma cealelahü leküm aleyhim sebıla

91.

Setecidune aharıne yürıdune ey ye’menuküm ev
ye’menu kavmehüm küllema ruddu ilel fitneti ürkisu fıha fe il lem
ya’teziluküm ve yulku ileykümüs selem ve yeküffu eydiyehüm fe
huzuhüm vaktüluhüm haysü sekftümuhüm ve ülaiküm cealna leküm aleyhim
sültanem mübına

92.

Ve ma kane li mü’minin ey yaktüle mü’minen
illa hataa ve men katele mü’mine hataen fe tahrıru rakabetim
mü’minetiv ve diyetüm müsellemetün ila ehlihı illa ey yessaddeku fe
in kane min kavmin adüvvil leküm ve hüve mü’minün fe tahrıru
rakabetim mü’mineh ve in kane mni kavmim beyneküm ve beynehüm
mısakun fediyetüm müsellemetün ila ehlihı ve tahrıru rakabetim
mü’mineh fe mel lem yecid fe sıyamü şehrayni mütetabiayni tevbetem
minellah ve kanellahü alımen hakıma

93.

Ve mey yaktül mü’minem müteammiden fe cezaühu
cehnnemü haliden fıha ve ğadıbellahü aleyhi ve leanehu ve eadde lehu
azaben azıyma

94.

Ya eyyühellezıne amenu iza darabtüm fı
sebılillahi fe tebeyyenu ve la tekulu li men elka ileykümüs selame
leste mü’mina tebteğune aradal hayatid dünya fe ındellahi meğanimü
kesırah kezalike küntüm min kablü fe mennellahü aleyküm fe tebeyyenu
innellahe kane bi ma ta’melune habıra

95.

La yestevil kaıdune minel mü’minıne ğayru
ülid darari vel mücahidune fı sebılillahi bi emvalihim ve enfüsihim
feddalellahül mücahidıne bi emvalihim ve enfüsihim alel kaıdıne
deraceh ve küllev veadellahül husna ve feddalellahül mücahidıne alel
kaıdıne ecran azıyma

96.

Deracatim minhü ve mağfiratev ve rahmehv ve
kanellahü ğafurar rahıyma

97.

İnnellezıne teveffahümül melaiketü zalimı
enfüsihim kalu fıme küntüm kalu künna müstad’afıne fil ard kalu e
lem tekün erdullahi vasiaten fe tühaciru fıha fe ülaike me’vahüm
cehennem ve saet mesıyra

98.

İllel müstad’afıne miner ricali ven nisai vel
vildani la yestetıy’une hıyletev ve la yehtedune sebıla

99.

Fe ülaike asellahü ey ya’füve anhüm ve
kanellahü afüvven ğafura

100.

Ve mey yühacir fı sebılillahi yecid fil erdı
mürağamen kesırav veseah ve mey yahruc mim beytihı mühaciran
ilellahi ve rasulihı sümme yüdrikhül mevtü fe ad vekaa ercuhu
alellah ve kanellahü ğafurar rahıyma

101.

Ve iza darabtüm fil erdı fe leyse aleyküm
cünahun en taksuru mines salah in hıftüm ey yeftinekümüllezıne
keferu innel kafirune kanu leküm adüvvem mübına

102.

Ve iza künte fıhim fe ekamte lehümüs salate
feltekum taifetüm minhüm meake vel ye’huzu eslihatehümv fe iza
secedu felyekunu miv veraikümv velte’ti taifetün uhra lem yüsallu
fel yüsallu meake vel ye’huzu hızrahüm ve eslihatehüm veddellezıne
keferu lev tağfülune an eslihatiküm ve emtiatiküm fe yemılune
aleyküm meyletev vahıdehv ve la cünüha aleyküm in kane bi küm ezem
mim metarin ev küntüm merda en tedau eslihateküm ve huzu hızrakümv
innellahe eadde lil kafirıne azabem mühına

103.

Fe iza kadaytümüs salate fezkürullahe kıyamev
ve kuudev ve ala cünubiküm fe izatme’nentüm fe ekıymüs salah innes
salate kanet alel mü’minıne kitabem mevkuta

104.

Ve la tahinu fibtiğail kavm in tekunu
te’lemune fe innehüm ye’lemune kema te’lemune ve tercune minellahi
mala yercun ve kanellahi alımen hakıma

105.

İnna enzelna ileykel kitabe bil hakkı li
tahküme beynen nasi bima erakellah ve la tekül lil hainıne hasıyma

106.

Vestağfirillah innellahe kane ğafurar rahıyma

107.

Ve la tücadil anillezıne yahtanune enfüsehümv
innellahe la yühıbbü men kane havvanen esıma

108.

Yestahfune minen nasi ve la yestahfune
minellahi ve hüve meahüm iz yübeyyitune ma la yerda minel kavl ve
kanellahü bi ma ya’melune mühıyta

109.

Ha entüm haülai cadeltüm anhüm fil hayatid
dünya fe mey yücadilüllahe anhüm yevmel kıyameti em mey yekunü
aleyhim vekıla

110.

Ve mey ya’mel suen ev yazlim nefsehu sümme
yestağfirillahe yecidillahe ğafurar rahıyma

111.

Ve mey yeksib ismen fe innema yeksibühu ala
nefsih ve kanellahü alımen hakıma

112.

Ve mey yeksib hatıy’eten ev ismen sümme yermi
bihı berıen fe kadıhtemele bühtanev ve ismem mübına

113.

Ve lev la fadlüllahi aleyke ve rahmetühu
lehemmet taifetüm minhüm ey yüdılluk ve ma yüdıllune illa enfüsehüm
ve ma yedurruneke min şey’ ve enzellellahü aleykel kitabe vel
hıkmete ve allemeke ma lem tekün ta’lemv ve kane fadlüllahi aleyke
azıyma

114.

La hayra fı kesırim min necvahüm illa men
emera bi sadekatin ev ma’rufin ev ıslahım beynen nas ve mey yef’al
zalikebtiğae merdatillahi fe sevfe nü’tıhi ecran azıyma

115.

Ve mey yüşakıkır rasule mim ba’di ma
tebeyyene lehül hüda ve yettebı’ ğayra sebılil mü’minıne nüvellihı
ma tevella ve nuslihı cehennem ve saet mesıyra

116.

İnnellahe la yağfiru ey yüşrake bihı ve
yağfiru ma dune zalike li mey yeşa’ ve mey yuşrik billahi fe kad
dalle dalalem beıyda

117.

İy yed’une min dunihı illa inasa ve iy
yad’une illa şeytanem merıda

118.

leanehüllah ve kale le ettehızenne min
ıbadike nasıybem mefruda

119.

Ve le üdıllennehüm ve le ümenniyennehüm ve le
amürrannehüm fe le yübettikünne azanel en’ami ve le amürannehüm fe
le yüğayyirunne halkallah ve mey yettehıziş şeytane veliyyem min
dunillahi fe kad hasira husranem mübına

120.

Yeıdühüm ve yümennıhim ve ma yeıdühümüş
şeytanü illa ğurura

121.

Ülaike me’vahüm cehennemü ve la yecidune

122.

Vellezıne amenu ve amilus salihati
senüdhılühüm cennatin tecrı min tahtihel enharu halidıne fıha ebeda
va’dellahi hakka ve men asdeku minellahi kıyla

123.

Leyse bi emaniyyiküm ve la emaniyyi ehlil
kitab mey ya’mel suey yücze bihı ve la yecid lehu min dunillahi
veliyyev ve la nesıyra

124.

Ve mey ya’mel mines salihati min zekerin ev
ünsa ve hüve mü’minün fe ülaike yedhulunel cennete ve la yuzlemune
nekıyra

125.

Ve men ahsenü dınem mimmen esleme vechehu
lillahi ve hüve muhsinüv vettebea millete ibrahıme hanıfa
vetetehazellahü ibrahıme halila

126.

Ve lillahi ma fis semavati ve ma fil ard ve
kanellahü bi külli şey’im mühıyta

127.

Ve yesteftuneke fin nisa’ kulillahü yüftıküm
fıhinne ve ma yütla aleyküm fil kitabi fı yetamen nisaillatı la
tü’tunehünne ma kütibe lehünne ve terğabune en tenkihuhünne vel
müstad’afıne minel vildani ve en tekumu lil yetama bil kıst ve ma
tef’alu min hayrin fe inellahe kane bihı alıma

128.

Ve inimraetün hafet mim ba’liha nüşuzen ev
ı’radan fe la cünaha aleyhima ey yusliha beynehüma sulha ves sulhu
hayr ve uhdıratil enfüsüş şuhh ve in tuhsinu ve tetteku fe innellahe
kane bi ma ta’melune habıra

129.

Ve len testetıy’u en ta’dilu beynen nisai ve
lev harastüm fe la temılu küllel meyli fe tezeruha kel müalekah ve
in tuslihu ve tetteku fe innellahe kane ğafurar rahıyma

130.

Ve iy yeteferraka yuğnillahü küllem min
seatih ve kanellahü vasian hakıma

131.

Ve lillahi ma fis semavati ve ma fil ard ve
le kad vessaynellezıne utül kitabe min kabliküm ve iyyaküm
enittekullah ve in tekfüru fe inne lillahi ma fis semavati ve ma fil
ard ve kanellahü ğaniyyen hamıda

132.

Ve lillahi ma fis semavati ve ma fil ard ve
kefa billahi vekıla

133.

İy yeşe’ yüzhibküm eyyühen nasü ve ye7ti bi
aharın ve kanellahü ala zalike kadıra

134.

Men kane yürıdü sevabed dünya fe ınellahi
sevabüd dünya vel ahırah ve kanellahü semıam besıyra

135.

Ya eyyühellezıne amenu kunu kavvamıne bil
kıstı şühedae lillahi ve lev ala enfüsiküm evil valideyni vel
akrabın iy yekün ğaniyyen ev fekıyran fellahü evla bihima fe la
tettebiul heva en ta’dilu ve in telvu ev tu’ridu fe innellahe kane
bi ma ta’melune habıra

136.

Ya eyyühellezıne amenu aminu billahi ve
rasulihı vel kitabillezı nezzele ala rasulihı vel kitabillezı enzele
min kabl ve me yekfür billahi ve melaiketihı ve kütübihı ve rusülihı
vel yevmil ahıri fe kad dalle dalalem beıyda

137.

İnnellezıne amenu sümme keferu sümme amenu
sümme keferu sümmezdadu küfral lem yekünillahü li yağfira lehüm ve
la li yehdiyehüm sebıla

138.

Beşşiril münafikıyne bi enne lehüm azaben
elıma

139.

Ellezıne yettehızunel kafirıne evliyae min
dunil mü’minın e yebteğune ındehümül ızzete fe innel ızzete lillahi
cemıa

140.

Ve kad nezzele aleyküm fil kitabi en iza
semı’tüm ayatillahi yükferu biha ve yüstehzeü biha fe la tak’udu
meahüm hatta yehudu fı hadısin ğayrihı inneküm izem müslühüm
innellahe camiul münafikıyne vel kafirıne fı cehenneme cemıa

141.

Ellezıne yeterabbesune biküm fe in kane leküm
fethum minellahi kalu e lem neküm meaküm ve in kane lil kafirıne
nasıybün kalu elem nestahviz aleyküm ve nemna’küm minel mü’minın
fellahü yahkümü beyneküm yevmel kıyameh ve ley yec’alellahü lil
kafirıne alel mü’minıne sebıla

142.

İnnel münafikıyne yühadiunellahe ve hüve
hadıuhüm ve iza kamu iles salati kamu küsala yüraunen nase ve la
yezkürunellahe illa kalıla

143.

Müzebzebıne beyne zalike la ila haülai ve la
ila haüla’ ve mey yudlilillahü fe len tecide lehu sebıla

144.

Ya eyyühellezıne amenu la tettehızül kafirıne
evliyae min dunil mü’minın e türıdune en tec’alu lillahi aleyküm
sültanem mübına

145.

İnnel münafikıyne fid derkil esfeli minen nar
ve len tecide lehüm nesıyra

146.

İllellezıne tabu ve aslehu va’tesamu billahi
va ahlesu dınehüm lillahi fe ülaike meal mü’minın ve sevfe
yü’tillahül mü’minıne ecran azıyma

147.

Ma yef’alüllahü bi azabiküm in şekartüm ve
amentüm ve kanellahü şakian alıma

148.

La yühıbbüllahül cehra bis sui minel kavli
illa men zulim v kanellahü semıan alıma

149.

İn tübdu hayran ev tuhfuhü ev ta’fü an suin
fe innellahe kane afüvven kadıra

150.

İnnellezıne yekfürune billah ive rusülihı ve
yürıdune ey yüferriku beynellahi ve rusülihı ve yekulune nü’minü bi
ba’dıv ve nekfürü bi ba’dıv ve yürıdune ey yettehızu beyne zalike
sebıla

151.

Ülaike hümül kafirune hakka ve a’tedna lil
kafirıne azabem mühiyna

152.

Vellezıne amenu billahi ve rusülihı ve lem
yüferriku beyne ehadim minhüm ülaike sevfe yü’tıhim ücurahüm ve
kanellahü ğafurar rahıyam

153.

Yes’elüke ehlül ehlül kitabi en tünezzile
aleyhim kitabem mines semai fe kad seelü musa ekbera min zalike fe
kalu erinellah cehratem fe ehazethümüs saıkatü bi sulmihim
sümmettehazül ıcle mim ba’di ma caethümül beyyinatü fe afevna an
zalik ve ateyna musa sültanem mübına

154.

Ve rafa’na fevkahümüt tura bi mısakıhim ve
kulna lehümüdhulül babe sücedev ve kulna lehüm la ta’du fis sebti ve
ehazna minhüm mısakan ğalıza

155.

Fe bima nakdıhim mısakahüm ve küfrihim bi
ayatillahi ve katlihimül embiyae bi ğayri hakkıv ve kavlihim
kulubüna ğulf bel tabeallahü aleyha bi küfrihim fe la yü’minune illa
kalıla

156.

Ve bi küfrihim ve kavlihim ala meryeme
bühtanen azıyam

157.

Ve kavlihim inna katelnel mesıha ıysebne
meryeme raulellah ve ma kateluhü ve ma salebuhü ve lakin şübbihe
lehüm ve innellezınahtelefu fıhi le fı şekkim minh ma lehüm bihı min
ılmin illettibaaz zann ve ma kateluhü yekıyna

158.

Ber rafeahüllahü ileyh ve kanellahü azızen
hakıma

159.

Ve im min ehlil kitabi illa le yü’minenne
bihı kable mevtih ve yevmel kıyameti yekunü aleyhim şehıda

160.

Fe bi zulmim minellezıne hadu harramna
aleyhim tayyibatin ühıllet lehüm ve bi saddihim an sebılillahi
kesıra

161.

Ve ahzihimür riba ve kad nühu anhü ve eklihim
emvalen nasi bil ba’tıl ve a’tedna lil kafirıne minhüm azaben elıma

162.

Lakinir rasihune fil ılmi minhüm vel
mü’minune yü’minune bi ma ünzile ileyke ve ma ünzile min kabileke
vel mükıymınes salate vel mü’tunez zekate vel mü’minune billahi vel
yevmil ahır ülaike se nü’tıhim ecran azıyma

163.

İnna evhayna ileyke kema evhayna ila nuhıv
ven nebiyyıne mim ba’dih ve evhayna ila ibrahıme ve ismaıyle ve
ishaka ve ya’kube vel esbatı ve ıysa ve eyyube ve yunüse ve harune
ve süleyman ve ateyna davude zebura

164.

Ve rusülen kad kasasnahüm aleyke min kablü ve
rusülel lem naksushüm aleyk ve kellemellahü musa teklıma

165.

Rusülem mübeşşirıne ve münzirıne li ella
yekune lin nasi alellahi huccetüm ba’der rusül ve kanellahü azızen
hakıma

166.

Lakinillahü yeşhedü bi ma enzele ileyke
enzelehu bi ılmih vel melaiketü yeşhedun ve kefa billahi şehıda

167.

İnnellezıne keferu ve saddu an sebılillahi
kad dallu dalalem beıyda

168.

İnnellezıne keferu ve zalemu lem yekünillahü
li yağfira lehüm ve la li yehdiyehüm tarıka

169.

İlla tarika cehenneme halidıne fıha ebeda ve
kane zalike alellahi yesıra

170.

Ya eyyühen nasü kad caekümür rasulü bil hakkı
mir rabbiküm fe aminu hayral leküm ve in tekfüru fe inne lillahi ma
fis semavati vel ard ve kanellahü alımen hakıma

171.

Ya ehlel kitabi la tağlu fı dıniküm ve la
tekulu alellahi illel hakk innemel mesıhu ıysebnü meryeme
rasulüllahi ve kelimetüh elkaha ila meryeme ve ruhum minhü fe aminu
billahi ve rusülih ve la tekulu selaseh intehu hayral leküm
innemellahü ilahüv vahıd sübhanehu ey yekune lehu veled lehu ma fis
semavati ve ma fil ard ve kefa billahi vekıla

172.

Ley yestenkifel mesıhu ey yekune abdel
lillahi ve lel melaiketül mükarrabun ve mey yestenkif an ıbadetihı
ve yestekbir fe seyahşüruhüm ileyhi cemıa

173.

Fe emmellezıne amenu ve amilus salihati fe
yüveffıhim ücurahüm ve yezıdühüm min fadlih ve emmellezınestenkefu
vestekberu fe yüazzibühüm azaben elımev ve la yecidune lehüm min
dunillahi veliyyev ve la nesıyra

174.

Ya eyyühen nasü kad caeküm bürhanüm mir
rabbiküm ve enzelna ileyküm nuram mübına

175.

Fe emmellezıne amenu billahi va’tesamu bihı
fe seyüdhılühüm fı rahmetim minhü ve fadliv ve yehdıhim ileyhi
sıratam müstekıyma

176.

Yesteftunek kulillahü yüftiküm fil kelaleh
inimruün heleke leyse lehu veledüv ve lehu uhtün fe leha nısfü ma
terak ve hüve yerisüha il lem yekül leha veled fe in kanetesneteyni
fe lehümes sülüsani mimma terak ve in kanu ıhveter ricalev ve nisaen
fe lizzekeri mislü hazzıl ünseyeyen yübeyyinüllahü leküm en tedıllu
vallahü bi külli şey’in alım