49. HUCURAT

1.

Ya eyyühellezıne amenu la tükaddimu beyne
yedeyillahi ve rasulihı vettekullah innellahe semıun alım

2.

Ya eyyühellezıne amenu la terfeu asvateküm
fevka savtin nebiyyi ve la techeru lehu bil kavli ke cehri ba’dıküm
li ba’dın en tahbeta a’malüküm ve entüm la teş’urun

3.

İnnellezıne yeğuddune asvatehüm ınde
rasulillahi ülaikel lezınemtehanellahü kulubehüm lit takva lehüm
mağfiratüv ve ecrun azıym

4.

İnnellezıne yünaduneke miv verail hucürati
ekseruhüm la ya’kılun

5.

Ve lev ennehüm saberu hatta tahruce ileyhim
le kane hayral lehüm vallahü ğafurur rahıym

6.

Ya eyyühellezine amenu in caeküm fazikum bi
nebein fe tebeyyenu en tüsıybu kavmem bi cehaletin fe tusbihu ala ma
fealtüm nadimın

7.

Va’lemu enne fıküm rasulellah lev yütıy’uküm
fı kesırim minel emri le anittüm ve lakınnellahe habbebe ileykümül
ımane ve zeyyenehu fı kulubiküm ve kerrahe ileykümül küfra vel
füsuka vel ısyan ülaike hümür raşidun

8.

Fadlem minellahi ve nı’meh vallahü alımün
hakım

9.

Ve in taifetani minel mü’minınaktetelu fe
aslihu beynehüma fe im beğat ıhdalüma alel uhra fe katilületı tebğıy
hatta tefıe ila emrillah fe in faet fe aslihu beynehüma bil adli ve
aksitu innellahe yühıbbül müksitıyn

10.

İnnemel mü’minune ıhvetün fe aslihu beyne
ehaveyküm vettekullahe lealleküm türhamun

11.

Ya eyyühellezıne amenu la yeshar kavmün min
kavmin asa ey yekunu hayram minhüm ve la nisaüm min nisain asa ey
yekünne hayram minhünn ve la telmizu enfüseküm ve la tenabezu bil
elkab bi’sel ismül füsuku ba’del iman ve mel lem yetüb fe ülaike
hümüz zalimun

12.

Ya eyyühellezıne amenütenibu kesıram minez
zanni inne ba’daz zanni ismüv ve la tecessesu ve la yağteb ba’duküm
ba’da e yühıbbü ehadüküm ey ye’küle lahme ehıyhi meyten fe
kerihtümuh vettekullah innellahe tevvabür rahıym

13.

Ya eyyühen nasü inna halaknaküm min zekeriv
ve ünsa ve cealnaküm şüubev ve kabaile li tearafu inne ekrameküm
ındellahi etkaküm innellahe alımün habır

14.

Kaletil a’rabü amenna kul lem tü’minu ve
lakin kulu eslemna ve lemma yedhulil imanü fi kulubiküm ve in
tütıy’ulahe ve rasulehu la yelitküm min a’maliküm şey’a innellahe
ğafurur rahıym

15.

İnnemel mü’minunellezıne amenu billahi ve
rasulihı sümme lem yertabu ve cahedu bi emvalihim ve enfüsihim fı
sebılillah ülaike hümüs sadikun

16.

Kul etüallimunellahe bi dıniküm vallahü
ya’lemü ma fis semavati ve ma fil ard vallahü bi külli şey’in alım

17.

Yemünnune aleyke en eslemu kul la temünnu
aleyye islameküm belillahü yemünnü aleyküm en hedaküm lil ımani in
küntüm sadikıyn

18.

İnnellahe ya’lemü ğaybes semavati vel ard
vallahü basıyrum bima ta’melun