48. FETİH

1.

İnna fetahna leke fetham mübına

2.

Li yağfira lekellahü ma tekaddeme min zembike
ve ma teahhara ve yütimme nı’metehu aleyke ve yehdiyeke sıratam
müstekıyma

3.

Ve yensurakellahü nasran azıza

4.

Hüvellezı enzeles sekınete fı kulubil
mü’minıne li yezdadu imanem mea ımanihim ve lillahi cünudüs semavati
vel ard ve kanellahü alımen hakıma

5.

Li yüdhılel mü’minıne vel mü’minati cennatin
tecrı min tahtihel enharu halidıne fıha ve yükeffira anhüm
seyyiatihim ve kane zalike ındellahi fevzen azıyma

6.

Ve yüazzibel münafikıyne vel münafikati vel
müşrikıne vel müşrikatiz zannıne billahi zannez sev’ aleyhim
dairatüs sev’ ve ğadıbellahü aleyhim ve leanehüm ve eadde lehüm
cehennem ve saet masıyra

7.

Ve lillahi cünudüs semavati vel ard ve
kanellahü azızen hakıma

8.

İnna erselnake şahidev ve mübeşşirav ve
nezıra

9.

Li tü’minu billahi ve rasulihi ve tüazziruhu
ve ezıyla

10.

İnnellezıne yübayiuneke innema yübayiunellah
yedüllahi fevka eydıhim fe men nekese fe innema yenküsü ala nefsih
ve men evfa bi ma ahede aleyhüllahe fe se yü’tıhi ecran azıyma

11.

Se yekulü lekel mühallefune minel a’rabi
şeğaletna emvalüna ve ehluna festağfir lena yekulune bi elsinetihim
ma leyse fi kulubihim Kul fe mey yemlikü leküm minellahi şiy’en in
erade biküm darran ev erade biküm nefa bel kanellahü bima ta’melune
habıra

12.

Bel zanentüm el ley yenkaliber rasulü vel
mü’minune ila ehlıhim ebedev ve züyyine zalike fı kulubiküm ve
zanentüm zannes sev’ ve küntüm kavmen bura

13.

Ve mel lem yü mim billahi ve rasulihı fe inna
a’tedna lil kafirıne seıyra

14.

Ve lillahi mülküs semavati vel ard yağfiru li
mey yeşaü ve yüazzibü mey yeşa’ ve kanellahü ğafurar rahıyma

15.

Se yekulül mühallefune izen talaktüm ila
meğanime li te’huzuha zeruna nettebı’küm yürıdune ey yübeddilu
kelamellah kul len tettebiuna kezaliküm kalellahü min kabl fe se
yekulune bel tahsüdunena bel kanu la yefkahune illa kalıla

16.

Kul lil muhallefıne minel a’rabi se tüd’avne
ila kavmin ülı be’sin şedıdin tükatilunehüm ev yüslimun fe in
tütıy’u yü’tikümüllahü ecran hasena ve in tetevellev kema
tevelleytüm min kablü yüazzibküm azaben elıma

17.

Leyse alel a’ma haracüv ve la alel a’raci
haracüv ve la alel meriydı harac ve mey yütıılahe ve rasulehu
yüdhılhü cennatin tecrı min tahtihel enhar ve mey yetevelle
yüazzibhü azaben elıma

18.

Le kad radıyallahü anil mü’minıne iz
yübayiuneke tahteş şecerati fe alime ma fı kulubihim fe enzeles
sekınete aleyhim ve esabehüm fethan karıba

19.

Veadekümüllahü meğanime kesıraten te’huzuneha
ve kanellahü azızen hakıma

20.

Veadeküllahü meğanime kesıraten te’huzuneha
fe accele leküm hazihı ve keffe eydiyen nasi anküm ve li tekune
ayetel lil mü’minıne ve yehdiyeküm sıratam müstekıyma

21.

Ve uhra lem takdiru aleyha kad ehatallahü
biha ve kanellahü ala külli şey’in kadıra

22.

Ve lev katelekümüllezıne keferu le vellevül
edbara sümme la yecidune veliyyev ve la nesıyra

23.

Sünnetellahilletı kad halet min kabl Ve len
tecide li sünnetillahi tebdıla

24.

Ve hüvellezı keffe eydiyehüm anküm ve
eydiyeküm anhüm bi batni mekkete mim ba’di en azferaküm aleyhim ve
kanellahü bi ma ta’melune basıyra

25.

Hümüllezıne keferu ve sadduküm anil mescidil
harami vel hedye ma’kufen ey yeblüğa mehılleh ve lev la ricalüm
mü’minune ve nisaüm mü’minatül lem ta’lemuhüm en tetauhüm fe
tüsıybeküm minhüm mearratüm bi ğayri ılm li yüdhılellahü fı
rahmetihı mey yeşa’ lev tezeyyelu le azzebnellezıne keferu minhüm
azaben elıma

26.

İz cealellezıne keferu fi kulubihimül
hamiyyete hameyyetel cahiliyyeti fe enzelellahü sekınetehu ala
rasulihi ve alel mü’minıne ve elzemehüm kelimetet takva ve kanu
ehakka biha ve ehleha ve kanellahü bi külli şey’in alıma

27.

Le kad sadekallahü rasulehür ru’ya bil hakk
le tedhulünnel mescidel harame in şaellahü aminıne muhallikıyne
ruuseküm ve mükassıriyne la tehafun fe alime ma lem ta’lemu fe ceale
min duni zalike fethan karıba

28.

Hüvellezı ersele rasulehu bil hüda ve dınil
hakkı li yuzhirahu aled dıni küllih Ve kefa billahi şehıda

29.

Muhammedür rasulüllah vellezıne meahu eşiddaü
alel küffari ruhamaü beynehüm terahüm rukkean süccedey yebteğune
fadlem minellahi ve rıdvana sımahüm fı vücuhihim min eseris sücud
zalike meselühüm fit tevrati ve meselühüm fil incıl ke zer’ın ahrace
şat’ehu fe azerahu festağleza festeva ala sukıhı yu’cibüz zürraa li
yeğıyza bihimül küffar veadellahüllezıne amenu ve amilus salihati
minhüm mağfiratev ve ecran azıyma