46. AHKAF

1.

Ha mım

2.

Tenzılül kitabi minellahil azızil hakım

3.

Ma halaknes semavati vel erda ve ma beynehüma
illa bil hakkı ve ecelim müsemma vellezıne keferu amma ünziru
mu’ridun

4.

Kul eraeytüm ma ted’une min dunillahi eruni
maza haleku minel erdı em lehüm şirkün fis semavat ıtunı bi kitabim
min kabli haza ev esaratim min ılmin in küntüm sadikıyn

5.

Ve men edallü mimmey yed’u min dunillahi mel
la yestecıbü lehu ila yevmil kıyameti ve hüm an düaihim ğafilun

6.

Ve iza huşiren nasü kanu lehüm a’daev ve kanu
bi ıbadetihim kafirın

7.

Ve iza tütla aleyhim ayatüna beyyinatin
kalellezıne keferu lil hakkı lemma caehüm haza sıhrum mübın

8.

Em yekulunefterah kul inifteraytühu fe la
temlikune lı minellahi şey’a hüve a’lemü bima tüfıdune fih kefa bihı
şehıdem beynı ve beyneküm ve hüvel ğafurur rahıym

9.

Kul ma küntü bid’am miner rusüli ve ma edrı
ma yüfahü bı ve la biküm in ettebiu illa ma yuha ileyye ve ma ene
ila nezırum mübın

10.

Kul eraeytüm in kane min ındillahi ve
kefartüm bihı ve şehide şahidüm mim benı israıle ala mislihı fe
amene vestekbertüm innellahe la yehdil kavmez zalimın

11.

Ve kalellezıne keferu lillezıne amenu lev
kane hayram ma sebekuna ileyh ve iz lem yehtedu bihı fe seyekulune
haza ifkün kadım

12.

Ve min kablihı kitabü musa imamev ve rahmeh
ve haza kitabüm müsaddikul lisanen arabiyyel li yünzirallezıne
zalemu ve büşra lil muhsinın

13.

İnnellezıne kalu rabbünellahü sümmestekamu fe
la havfün aleyhim ve la hüm yahzenun

14.

Ülaike ashabül cenneti halidıne fıha cezaem
bima kanu ya’melun

15.

Ve vessaynel insane bi valideyhi ıhsana
hamelethü ümmühu kürhev ve vedaathü kürha ve hamlühu ve fisalühu
selasune şehra hatta iza beleğa eşüddehu ve belğa erbeıyne seneten
kale rabbi evzı’nı en eşküra nı’metekelletı en’amte aleyye ve ala
valedeyye ve en a’mele salihan terdahü ve aslıh lı fı zürriyyetı
innı tübtü ileyke ve innı minel müslimın

16.

Ülaikellezıne netekabbelü anhüm ahsene ma
amilu ve netecavezü an seyyiatihim fı ashabil cenneh va’des
sıdkıllezı kanu yuadun

17.

Vellezı kale li valideyhi üffil leküma e
teıdaninı en uhrace ve kad haletil kurunü min kablı ve hüma
yesteğıysanillahe veyleke amin inne va’dellahi hakk fe yekulü ma
haza illa esatıyrul evvelın

18.

Ülaikellezıne hakka aleyhimül kavlü fı ümemin
kad halet min kablihim minel cinni vel ins innehüm kanu hasirın

19.

Ve li küllin deracatüm ve hüm la yuzlemun

20.

Ve yevme yu’radullezıne keferu alen nar
ezhebtüm tayyibatiküm fı hayatikümüd dünya vestemta”üm biha fel
yevme tüczevne azabel huni bima küntüm testekbirune fil erdı bi
ğayril hakkı ve bima küntüm tefsükun

21.

Vezkür eha ad iz enzera kavmehu bil ahkafi ve
kad haletin nüzüru mim beyni yedeyhi ve min halfihı ella ta’büdu
illellah innı ehafü aleyküm azabe yevmin azıym

22.

Kalu eci’tena li te’fikena an alihetina
fe’tina bima teıdüna in künte mines sadikıyn

23.

Kale innemel ilmü ındellahi ve übelliğuküm ma
ürsiltü bihı ve lakinnı eraküm kavmen techelun

24.

Felemma raevhü aridam müstakbile evdiyetihim
kalu haza aridum müntıruna bel hüve mesta’celtüm bih rıhun fıha
azabün elım

25.

Tüdemmiru külle şey’im bi emri rabbiha fe
asbehu la yüra illa mesakinühüm kezalike neczil kavmel mücrimın

26.

Ve le kad mekkennahüm fıma im mekkennaküm
fıhi ve cealna lehüm sem’av ve ebzarav ve efideten fe ma ağna anhüm
sem’uhüm ve la ebsaruhüm ve la efidetühüm min şey’in iz kanu
yechadune bi ayatillahi ve haka bihim ma kanu bihı yestehziun

27.

Ve le kad ehlekna ma havleküm minel kura ve
sarrafnel ayati leallehüm yarciun

28.

Fe lev la nesarahümlezınettehazu min
dunillahi kurbanen aliheh bel dallu anhüm ve zalike ifkühüm ve ma
kanu yefterun

29.

Ve iz sarafna ileyke neferam minel cinni
yestemiunel kur’an felemma hadaruhü kalu ensıtu felemma kudıye
vellev ila kavmihim münzirın

30.

Kalu ya kevmena inna semı’na kitaben ünzile
min ba’di musa müsaddikal lima beyne yedeyhi yehdı ilel hakkı ve ila
tarıkım müstekıym

31.

Ya kavmena ecıbu daıyellahi ve aminu bihı
yağfir leküm min zünubiküm ve yücirküm min azabin elım

32.

Ve mel la yücib daıyellahi fe leyse bi
bu’cizin fil erdı ve leyse lehu min dunihı evliya’ ülaike fı dalalim
mübın

33.

E ve lem yerav ennellahellezı halekas
semavati vel erda ve lem ya’ye bi halkıhinne bi kadirin ala ey
yuhyiyel mevta bela innehu ala külli şey’in kadır

34.

Ve yevme yu’radullezıne keferu alen nar leyse
haza bil hakk kalu bela ve rabbinakale fe zukul azabe bi ma küntüm
tekfürun

35.

Fasbir kema sabera ülül azmi miner rusüli ve
la testa’cil lehüm ke ennehüm yevme yeravne ma yuadune lem yelbesu
illa saatem min nehar belağ fe hel yühlekü illel kavmül fasikun