45. CASİYE

1.

Ha mım

2.

Tenzılül kitabi minellahil azızil hakım

3.

İnne fis semavati vel erdı le ayatil lil
mü’minın

4.

Ve fı halkıküm ve ma yebüssü min dabbetin
ayatül li kavmiy yukınun

5.

Vahtilafil leyli ven nehari ve ma enzelellahü
mines semai mir rizkın fe ahya bihil erda ba’de mevtiha ve tasıfir
riyahi ayatül li kavmiy ya’kılun

6.

Tilke ayatüllahi netluha aleyke bil hakk fe
bi eyyi hadısim ba’dellahi ve ayatihı yü’minun

7.

Veylül li külli effakin esım

8.

Yesmeu ayatillahi tütla aleyhi sümme yüsırru
müstekbiran ke el lem yesma’ha fe beşşirhü bi azabin elım

9.

Ve iza alime min ayatina şey’enittehazeha
hüzüva ülaike lehüm azabüm mühın

10.

Miv veraihim cehennem ve la yuğnı anhüm ma
kesebu şey’ev ve la mettehazu min dunillahi evliya’ ve lehüm azabün
azıym

11.

Haza hüda vellezıne keferu bi ayati rabbihim
lehüm azabüm mir riczin elım

12.

Allahüllezi sehhara lekümül bahra li tecriyel
fülkü fıhi bi emrihı ve li tebteğu min fadlihı ve lealleküm teşkürun

13.

Ve sehhara leküm ma fis semavati ve ma fil
erdı cemıam minh inne fi zalike le ayatil li kavmiy yetefekkerun

14.

Kul lillezıne amenu yağfiru lillezıne la
yercune eyyamellahi li yecziye kavmem bima kanu yeksibun

15.

Men amile salihan fe linefsih ve men esae fe
aleyha sümme ila rabbiküm türceun

16.

Ve le kad ateyna benı israılel kitabe vel
hukme ven nübüvvete ve razaknahüm minet tayyibati ve faddalnahüm
alel alemın

17.

Ve ateynahüm beyyinatim minel emr femahtelefu
illa mim ba’di ma caehümül ılmü bağyem beynehüm inne rabbeke yakdıy
beynehüm yevmel kıyameti fıma kanu fıhi yahtelifun

18.

Sümme cealnake ala şarıatim minel emri
fettebı’ha ve la tettebı’ ehvaellezıne la ya’lemun

19.

İnnehüm ley yuğnu anke minellahi şey’a ve
innez zalimıne ba’duhüm evliyaü ba’d vallahü veliyyül müttekıyn

20.

Haza besairu lin nasi ve hüdev ve rahmetül li
kavmiy yukınun

21.

Em hasibel lezınecterahus seyyiati en
nec’alehüm kellezıne amenu ve amilus salihati sevaem mahyahüm ve
mematühüm sae ma yahkümun

22.

Ve halekallahüs semavati vel erda bil hakkı
ve li tücza küllü nefsim bima kesebet ve hüm la yuzlemun

23.

Feraeyte menittehaze ilahehu hevahü ve
edallehüllahü ala ılmiv ve hateme ala sem’ıhı ve kalbihı ve ceale
ala besarihı ğışaveh fe mey yehdıhi mim ba’dillah e fe la tezekkerun

24.

Ve kalu ma hiye illa hayatüned dünya nemutü
ve nahya ve ma yühliküna illed dehr ve ma lehüm bi zalike min ılm in
hüm illa yezunun

25.

Ve iza tütla aleyhim ayatüna beyyinatim ma
kane huccetehüm illa en kalü’tu bi abaina in küntüm sadikıyn

26.

Kullillahü yuhyıküm sümme yümıtüküm sümme
yecmeuküm ila yevmil kıyameti la raybe fıhi ve lakinne ekseran nasi
la ya’lemun

27.

Ve lillahi mülküs semavati vel ard ve yevme
tekumüs saatü yevmeiziy yahserul mübtılun

28.

Ve tera külle ümmetin casiyeten küllü ümmetin
tüd’a ila kitabiha elyevme tüczevne ma küntüm ta’melun

29.

Haza kitabuna yentıku aleyküm bil hakk inna
künna nestensihu ma küntüm ta’melun

30.

Fe emmelzıne amenu ve amilus salihati fe
yüdhılühüm rabbühüm fı rametih zalike hüvel fevzül mübın

31.

Ve emmellezıne keferu e fe lem tekün ayatı
tütla aleyküm festekbertüm ve küntüm kavmen mücrimın

32.

Ve iza kıyle inne va’dellahi hakkuv ves saatü
la raybe fıha kultüm ma nedrı mes saatü in nezunnü illa zannev ve ma
nahnü bi müsteykının

33.

Ve beda lehüm seyyiatü ma amilu ve haka bihim
ma kanu bihı yestehziun

34.

Ve kıylel yevme nensaküm kema nesıtüm likae
yevmiküm haza ve me’vakümün naru ve ma leküm min nasırın

35.

Zaliküm bi ennekümüttehaztüm ayatıllahi
hüzüvev ve ğarratkümül hayatüd dünya felyevme la yuhracune minha ve
la hüm yüsta’tebun

36.

Fe lillahil hamdü rabbis semavati ve rabbil
erdı rabbil alemın

37.

Ve lehül kibriyaü fis semavati vel erdı ve
hüvel azızül hakım