44. DUHAN

1.

Ha mım

2.

Vel kitabil mübiyn

3.

İnna enzelnahü fı leyletim mübaraketin inna
künna münzirın

4.

Fıha yüfraku küllü emrin hakiym

5.

Emram min ındina inna künna mürsiliyn

6.

Rahmeten mir rabbik innehu hüves semiy’ul
aliym

7.

Rabbis semavati vel erdı ve ma beynehüma in
küntüm mukıniyn

8.

La ilahe illa hüve yuhyı ve yümiyt rabbüküm
ve rabbü abaikümül evveliyn

9.

Bel hüm fı şekkiy yel’abun

10.

Fertekıb yevme te’tis semaü bi dühanim mübiyn

11.

Yağşen nas haza azabün eliym

12.

Rabbenekşif annel azabe inna mü’minun

13.

Enna lehümüz zikra ve kad caehüm rasulüm
mübiyn

14.

Sümme tevellev anhü ve kalu muallemüm mecnun

15.

İnna kaşifül azib kaliylen inneküm aidun

16.

Yevme nebtışül batşetel kübra inna müntekımun

17.

Ve le kad fetenna kablehüm kavme fir’avne ve
caehüm rasulün keriym

18.

En eddu ileyye ıbadellah inni leküm rasulün
emiyn

19.

Ve el la ta’lu alellah innı atıküm bi
sültanim mübiyn

20.

Ve innı uztü bi rabbı ve rabbiküm en tercumun

21.

Ve il lem tü’minu lı fa’tezilun

22.

Fe dea rabbehu enne haülai kavmüm mücrimun

23.

Fe esri bi ıbadı leylen inneküm müttebeun

24.

Vetrukil bahra rahva innehüm cündüm muğrakun

25.

Kem teraku min cennativ ve uyun

26.

Ve züruıv ve mekamin keriym

27.

Ve na’metin kanu fiyha fakihiyn

28.

Kezalike ve evrasnaha kavmen ahariyn

29.

Fema beket aleyhimüs semaü vel erdu vema kanu
münzariyn

30.

Ve le kad necceyna benı israiyle minel azabil
mühiyn

31.

Min fir’avn innehu kane aliyem minel
müsrifiyn

32.

Ve lekadıhternahüm ala ılmin alel alemiyn

33.

Ve ateynahüm minel ayati ma fıhi belaüm
mübiyn

34.

İnne haülai le yekülün

35.

İn hiye illa mevtetünel ula ve ma nahnü bi
münşeriyn

36.

Fe’tu bi abaina in küntüm sadikıyn

37.

E hüm hayrun em kamü tübbeıv vellezıne min
kablihim ehleknahüm innehüm kanu mücrimiyn

38.

Ve ma halaknes semavati vel erda ve ma
beynehüma laıbiyn

39.

Ma halaknahüma illa bil hakkı ve lakinne
ekserahüm la ya’lemun

40.

İnne yevmel fasli mıkatühüm ecmeıyn

41.

Yevme la yuğni mevlen ammevlen şey’ev ve la
hüm yünsarun

42.

İlla mer rahımellah innehu hüvel aziyzür
rahıym

43.

İnne şeceratez zekkum

44.

Taamül esiym

45.

Kel mühl yağlı fil bütun

46.

Ke ğalyil hamiym

47.

Huzuhü fa’tiluhü ila sevail cehıym

48.

Sümme subbu fevka ra’sihı min azabil hamiym

49.

Zuk inneke entel aziyzül keriym

50.

İnne haza ma küntüm bihı temterun

51.

İnnel müttekıyne fı mekamin emiyn

52.

Fi cennativ ve uyun

53.

Yelbesune min sündüsiv ve istebrakım
mütekabiliyn

54.

Kezali ve zevvecnahüm bi hurin ıyn

55.

Yed’une fiha bi külli fakihetin aminiyn

56.

La yezukune fiyhel mevte illel mevtetel ula
ve vekahüm azabel cehıym

57.

Fadlem mir rabbik zalike hüvel fevzül azıym

58.

Fe innema yessernahü bi lisanike leallehüm
yetezekkerun

59.

Fertekıb innehüm mirtek