42. SURA

1.

Ha mım

2.

Ayn sın kaf

3.

Kezalike yuhıy ileyke ve ilellezıne min
kablikellahül azızül hakım

4.

Lehu ma fis semavati ve ma fil ard ve hüvel
aliyyül azıym

5.

Tekadüs semavatü yetefettarne min fevkıhinne
vel melaiketü yüsebbihüne bi hamdi rabbihim ve yestağfirune li men
fil ard e la innellahe hüvel ğafurur rahıym

6.

Vellezınettehazu min dunihı evliyaellahü
hafızun aleyhim ve ma ente aleyhim bi vekıl

7.

Ve kezalike evhayna ileyke kur’anen arabiyyel
li tünzira ümmel kura ve men havleha ve tünzira yevmel cem’ı la
raybe fıl ferıkun fil cenneti ve ferıkun fis seıyr

8.

Ve lev şaellahü le cealehüm ümmetev vahıdetev
ve lakiy yüdhılü mey yeşaü fı rahmetih vezzalimune ma lehüm miv
veliyyiv ve la nesıyr

9.

Emittehazu min dunihı evliya’ fellahü hüvel
veliyyü ve hüve yuhyil mevta ve hüve ala külli şey’in kadır

10.

Ve mahteleftüm fıhi min şey’in fe hukmühu
ilellah zalikümüllahü rabbı aleyhi tevekkeltü ve ileyhi ünıb

11.

Fatırus semavati vel ard ceale leküm min
enfüsiküm ezvacev ve minel en’ami ezvaca yezraüküm fıh leyse ke
mislihı şey’ ve hüves semıul besıyr

12.

Lehu mekalıdüs semavati vel ard yebsütur
riska li mey yeşaü ve yakdir innehu bikülli şey’in alım

13.

Şeraa leküm mined dıni ma vessa bihı nuhav
vellezı evhayna ileyke ve ma vessayna bihı ibrahıme ve musa ve ıysa
en ekıymüd dıne ve la teteferraku fıh kebüra alel müşrikıne ma
ted’uhüm ileyh allahü yectebı ileyhi mey yeşaü ve yehdı ileyhi mey
yünıb

14.

Ve ma teferraku illa mim ba’di ma caehümül
ılmü bağyem beynehüm ve lev la kelimetün sebkat mir rabbike ila
ecelim müsemmel le kudiye beynehüm ve lev la kelimetün sebekat mir
rabbike ila ecelim müsemmel le kudıye beynehüm ve innellezıne urisül
kitabe mim ba’dihim lefı şekkim minhü mürıb

15.

Fe li zalike fed’u vestekım kema ümirt ve la
tettebı’ ehvaehüm ve kul amentü bima enzelellahü min kitab ve ümirtü
li a’dile beyneküm allahü rabbüna ve rabbüküm lena a’malüna ve leküm
a’malüküm la huccete beynena ve beyneküm allahü yecmeu beynena ve
ileyhil mesıyr

16.

Vellezıne yühaccune fillahi mim ba’di
mestücıbe lehu huccetühüm dahıdatün ınde rabbihim ve aleyhim ğadabüv
ve lehüm azabün şedıd

17.

Allahüllezı enzelel kitabe bil hakkı vel
mızan ve ma yüdrıke lealles saate karıb

18.

Yesta’cilü bihellezıne la yü’minune biha
vellezıne amenu müşfikune minha ve ya’lemune ennehel hakk e la
innellezıne yümarune fis saati lefı dalalim beıyd

19.

Allahü latıyfüm bi ıbadihı yerzüku mey yeşa’
ve hüvel kaviyyül azız

20.

Men kane yürıdü harsel ahırati nezid lehü fı
harsih ve men kane yürıdü harsed dünya nü’tihı minha ve ma lehu fil
ahırati min nesıyb

21.

Em lehüm şürakaü şerau lehüm mined dıni ma
lem ye’zem bihillah ve lev la kelimetül fasli le kudıye beynehüm ve
innez zalimıne lehüm azabün elım

22.

Teraz zalimıne müşfikıyne mimma kesebu ve
hüve vakıum bihim vellezıne amenu ve amilus salihati fı ravdatil
cennat lehüm ma yeşaune ınde rabbihim zalike hüvel fadlüll kebır

23.

Zalikellezı yübbeşşirullahü ıbadehullezıne
amenu ve amilus salihat kul la es’elüküm aleyhi ecran illel
mevededdete fil kurba ve mey yakterif haseneten nezid lehu fıha
husna innellahe ğafurun şekur

24.

Em yekuluneftera alellahi keziba fe iy
yeşeillahü yahtim ala kalbik ve yemhullahül batıle ve yühıkkul hakka
bi kelimatih innehu alımüm bizatis sudur

25.

Ve hüvellezı yakbelüt tevbete an ıbadihı ve
ya’fu anis seyyiati ve ya’lemü ma tefalun

26.

Ve yestecıbüllezıne amenu ve amilu salihati
ve yezıdühüm min fadlih vel kafirune lehüm azabün şedıd

27.

Ve lev besetallahür rizka li ıbadihı le beğav
fil erdı ve lakiy yünezzilü bi kaderim ma yeşa’ innehu bi ıbadihı
habırum besıyr

28.

Ve hüvellezı yünezzilül ğayse mim ba’di ma
kanetu ve yenşuru rahmeteh ve hüvel veliyyül hamıd

29.

Ve min ayatihı halkus semavati vel erdı ve ma
besse fıhima min dabbeh ve hüve ala cem’ıhim iza yeşaü kadır

30.

Ve ma esabeküm mim müsıybetin fe bima kesebet
eydıküm ve ya’fu an kesır

31.

Ve ma entüm bi mu’cizıne fil ard ve ma leküm
min dunillahi miv veliyyiv ve la nasıyr

32.

Ve min ayatihil cevari fil bahri kel a’lam

33.

İy yeşe’yüskinir rıha fe yazlelne ravakide
ala zahril inne fı zalike le ayatil li külli sabbarin şekur

34.

Ev yubıkhünne bima kesebu ve ya’fü an kesır

35.

Ve ya’lemellezıne yücadilune fı ayatina ma
lehüm mim mehıys

36.

Fe ma utıtüm min şey’in fe metaul hayatid
odünya ve ma ındellahi hayruv ve ebka lillezıe amenu ve ala rabbihim
yetevekkelun

37.

Vellezıne yectenibune kebairal ismi vel
fevahışe ve iza ma ğadıbu hüm yağfirun

38.

Vellezınestecabu li rabbihim ve ekamus salate
ve emruhüm şura beynehüm ve mimma razaknahüm yünfikun

39.

Vellezine iza esabehümül bağyü hüm yentesırun

40.

Ve cezaü seyyietin seyyietüm mislüha fe men
afa ve asleha fe ecruhu alellah innehu la yühıbbüz zalimın

41.

Ve lemenintesara ba’de zulmihı fe ülaike ma
aleyhim min sebıl

42.

İnnemes sebılü alellezıne yazlimunen nase ve
yebğune fil erdı bi ğayril hakk ülaike lehüm azabıün elım

43.

Ve le men sabera ve ğafera inne zalike le min
azmil ümur

44.

Ve mey yudlililahü fe ma lehu miv veliyyim
mim ba’dih ve teraz zalimıne lemma raevül azabe yekulune hel ila
meraddim min sebıl

45.

Ve terahüm yu’radune aleyha haşiıyne minez
zülli yenzurune min tarfin hafiyy ve kalellezıne amenu innel
hasirınellezıne hasiru enfüsehüm ve ehlıhim yevmel kıyameh e la
innez zalimıne fı azabim mükıym

46.

Ve ma kane lehüm min evliyae yensurunehüm min
dunillah ve mey yudlilillahü fe ma lehu min sebıl

47.

İstecıbu li rabbiküm min kabli ey ye’tiye
yevmül la meradde lehu minellah ma leküm mim melceiy yevmeiziv ve ma
leküm min nekır

48.

Fe in a’radu fema erselnake aleyhim hafıza in
aleyke illel belağ ve inna iza ezaknel insane minna rahmetenk feriha
biha ve in tüsıbhüm seyyietüm bima kaddemet eydıhim fe innel insane
kefur

49.

Lillahi mülküs semavati vel ard yahlüku ma
yeşa’ yehebü li mey yeşaü inasev ve yehebü li mey yeşaüz zükur

50.

Ev yüzevvicühüm zükranev ve inasa ve yec’alü
mey yeşaü akıyma innehu alımün kadır

51.

Ve ma kane li beşerin ey yükellimehüllahü
illa vahyen ev miv verai hıcabin ev yurile rasulen fe yuhıye bi
iznihı ma yeşa’ innehu aliyyün hakım

52.

Ve kezalike evhayna ileyke ruham min emrina
ma künte tedrı mel kitabü ve lel ımanü ve lakin cealnahü nuran nehdı
bihı men neşaü min ıbadina ve inneke le tehdı ila sıratım müstekıym

53.

Sıratıllahıllezı lehu ma fis semavati ve ma
fil ard e la ilellahi tesıyrul ümur