40. MUMİN

1.

Ha mım

2.

Tenzılül ktabi minellahil azızil alım

3.

Ğafiriz zembi ve kabilit tevbi şedıdil ıkabi
zit tavl la ilahe illa hu ileyhil mesıyr

4.

Ma yücadilü fi ayatillahi illellezıne keferu
fe la yağrurke tekallübühüm fil bilad

5.

Kezzebet kablehüm kavmü nuhıv vel ahzabü mim
ba’dihim ve hemmet küllü ümmetim bi rasulihim li ye’huzuhü ve cadelu
bil batılı li yüdhüdu bihil hakka fe ehaztühüm fe keyfe kane ıkab

6.

Ve kezalike hakkat kelimetü rabbike
alellezıne keferu ennehüm ashabün nar

7.

Ellezıne yahmilunel arşe ve men havlehu
yüsebbihune bi hamdi rabbihim ve yü’minune bihı ve yestağfirune
lillezıne amenu rabbena vesı’te külle şey’ir rahmetev ve ılmen
fağfir lillezıne tabu vettebeu sebıleke vekıhim azabel cehıym

8.

Rabbena ve edhılhüm cennati adninilletı
veadtehüm ve men salehü min abaihim ve ezvacihim ve zürriyyatihim
inneke entel azızül hakım

9.

Vekıhimüs seyyiat ve men tekıs seyyiati
yevmeizin fe kad rahımteh ve zalike hüvel fevzül azıym

10.

İnnellezıne keferu yünadevne le maktüllahi
ekberu mim maktiküm enfüseküm iz tüd’avne ilel imani fe tekfürun

11.

Kalu rabbena emettenesneteyni ve
ahyeytenesneteyni fa’terafna bi zünubina fe hel ila hurucim min
sebıl

12.

Zaliküm bi ennehu iza düıyellahü vahdehu
kefartüm ve iy yüşrük bihı tü’minu fel hukmü lillahül aliyyil kebır

13.

Hüvellezı yürıküm ayatihı ve yünezzilü leküm
mines semai rizka ve ma yetezekkeru illa mey yünıb

14.

Fed’ullahe mhlisıyne lehüd dıne ve lev
kerihel kafirun

15.

Rafıud deracati zül arş yülkır ruha min
emrihı ala mey yeşaü min ıbadihı li yünzira yevmet telak

16.

Yevme hüm barizun la yahfa alellahi minhüm
şey’ li menil mülkül yevm lillahil vahıdil kahhar

17.

Elyevme tücza küllü mefsim bima kesebet La
zulmel yevm innellahe serıul hısab

18.

Ve enzihüm yevmel azifeti izil kulubü ledel
hanaciri kazımın ma liz zalimıne min hamımiv ve la şefııy yüta’

19.

Ya’lemü hainetel a’yüni ve ma tuhfis sudur

20.

Vallahü yakdıy bil hakk vellezıne yed’une min
dunihı la yakdune bi şey’ innellahe hüves semıul besıyr

21.

E ve lem yesıru fil erdı fe yenzuru keyfe
kane akıbetüllezıne kanu min kablihim kanu hüm eşedde minhüm
kuvvetev ve asaran fil erdı fe ehazehümüllahü bi zünubihim ve ma
kane lehüm minellahi miv vak

22.

Zalike bi ennehüm kanet te’tıhim rusülühüm
bil beyyinati fe keferu fe ehazehümüllah innehu kaviyyün şedıdül
ıkab

23.

Ve le kad erselna musa bi ayatina ve sültanim
mübın

24.

İla fir’avne ve hamane ve karune fe kalu
sahırun kezzab

25.

Fe lemma caehüm bil hakkı min ındina
kaluktülu ebnaellezıne amenu meahu vestahyu nisaehüm ve ma keydül
kafirıne illa fı dalal

26.

Ve kale fir’avnü zerunı aktül musa vel yed’u
rabbeh innı ehafü ey yübeddile dıneküm ev ey yuzhira fil erdıl fesad

27.

Ve kale musa innı ustü bi rabbı ve rabbiküm
min külli mütekebbiril la yü’minü bi yevmil hısab

28.

Ve kale racülüm mü’minüm min ali fir’avne
yektümü ımanehu etaktülune racülen ey yekule rabbiyellahü ve kad
caeküm bil beyyinati mir rabbiküm ve iy yekü sadikay yüsıbküm
ba’dullezı yeıdüküm innellahe la yehdı men hüve müsrifün kezzab

29.

Ya kavmi lekümül mülkül yevme zahirıne fil
erdı fe mey yensuruna mim be’sillahi in caena kale fir’avnü ma
ürıküm illa ma era ve ma ehdıküm illa sebıler raşad

30.

Ve kalellezı amene ya kavmi innı ehafü
aleyküm misle yevmil ahzab

31.

Misle de’bi kavmi nuhıv ve adiv ve semude
vellezıne mim ba’dihim ve mellahü yürıdü zulmel lil ıbad

32.

Ve ya kavmi innı ehafü aleyküm yevmet tenad

33.

Yevme tüvellune müdbirın ma leküm minellahi
min asım ve mey yudlilillahü fe ma lehu min had

34.

Ve le kad caeküm yusüfü min kablü bil
beyyinati fe ma ziltüm fı şekkim mimma caeküm bih hatta iza heleke
kultüm ley yeb’asellahü mim ba’dihı rasula kezalike yüdıllüllahü men
hüve müsrifüm mürtab

35.

Ellezıne yücadilune fi ayatillahi bi ğayri
sültanin etahüm kebüra makten ındellahi ve ındellezıne amenu
kezalike yatbeullahü ala külli kalbi mütekebbirin cebbar

36.

Ve kale fir’avnü ya hamanübni lı sarhal le
allı eblüğul esbab

37.

Esbabes semavati fe attalia ila ilahi müsa ve
innı le ezunnühu kaziba ve kezalike züyyine li fir’avne suü amelihı
ve sudde anis sebıl ve ma keydü fir’avne illa fı tebab

38.

Ve kalellezı amene ya kavmit tebiuni ehdiküm
sebıler raşad

39.

Ya kavmi innema hazihil hayatüd dünya meta’uv
ve innel ahırate hiye darul karar

40.

Men amile seyyieten fe la yücza illa misleha
ve men amile salihüm min zekerin ev ünsa ve hüve mü’minün fe ülaike
yedhulunel cennete yürzekune fıha bi ğayri hısab

41.

Ve ya kavmi malı ed’uküm ilen necati ve
ted’unenı ilen nar

42.

Ted’unenı li ekfüra billahi ve üşrike bihı ma
leyse lı bihı ılmüv ve ene ed’uküm ilel azızil ğaffar

43.

La cerame ennema ted’unenı ileyhi leyse lehu
da’vetün fid dünya ve la fil ahırati ve enne meraddena ilellahi ve
ennel müsrifıne hüm ashabün nar

44.

Fe setezkürune ma ekulü leküm ve üfevvidu
emrı ilellah innellahe basıyrum bil ıbad

45.

Fe vekahüllahü seyyiati ma mekeru ve haka bi
ali fir’avne suül azab

46.

Ennaru yu’radune aleyha ğudüvvev ve aşiyya ve
yevme tekumüs saatü edhılu ale fir’avne eşeddel azab

47.

Ve iz yetehaccune fin nari fe yekulud duafaü
lillezınestekberu inna künnü leküm tebean fe hel entüm muğnune anna
nasıybem minen nar

48.

Kalellezı nestekberu inna küllün fıha
innellahe kad hakeme beynel ıbad

49.

Ve kalellezıne fin nari li hazeneti
cehennemed’u rabbeküm yühaffif anna yevmem minel azab

50.

Kalu eve lem tekü te’tıküm rusülüküm bil
beyyinat kalu bela kalu fed’ ve ma düaül kafirıne illa fı dalal

51.

İnna henensuru rusülena vellezıne amenu fil
hayatid dünya ve yevme yekulül eşhad

52.

Yevme la yenfeuz zalimıne ma’ziratühüm ve
lehümül la’netü ve hehüm suüd dar

53.

Ve le kad ateyna musel hüda ve evrasna benı
israilel kitab

54.

Hüdev ve zikra li ülil elbab

55.

Fasbir inne va’dellahi hakkuv vestağfir li
zembike ve sebbıh bi hamdi rabbike bil aşiyyi vel ibkar

56.

İnnellezıne yücadilune fı ayatillahi bi ğayri
sültanin etahüm in fı sudurihim illa kibrum ma hüm bi baligıyh
festeız billah innehu hüves semıul besıyr

57.

Le halkus semavati vel erdı ekberu min halkın
nasi ve lakinne ekserannasi la ya’lemun

58.

Ve ma yestevil a’ma vel besıyru vellezıne
amenu ve amilus salihati ve lel müsi’ kalılem ma tetezekkerun

59.

İnnes saate le atiyetül la raybe fıha ve
lakinne ekseran nasi la yü’minun

60.

Ve kale rabbükümüd’unı estecib leküm
innellezıne yestekbirune an ıbatetı seyedhulune cehenneme dahırın

61.

Allahüllezı ceale lekümül leyle li teskünu
fıhi ven nehara mübsıra innellahe le zu fadlin alen nasi ve lakinne
ekseran nasi la yeşkürun

62.

Zalikümüllahü rabbüküm haliku külli şey’ la
ilahe illa hüve fe enna tü’fekun

63.

Kezalike yü’feküllezıne kanu bi ayatillahi
yechadun

64.

Allahüllezı ceale lekümül erda kararav ves
semae binaev ve savveraküm fe ahsene suveraküm ve razekaküm minet
tayyibat zalikümüllahü rabbükam fe tebarakellahü rabbül alemın

65.

Hüvel hayyü la ilahe illa hüve fed’uhü
muhlisıyne lehüd dın elhamdü lillahi rabbil alemın

66.

Kul innı nühıtü en a’büdellezıne ted’une min
dunillahi lemma caeniyel beyyinatü mir rabbı ve ümirtü en üslime li
rabbil alemın

67.

Hüvellezı halekaküm min türabin sümme min
nutfetin sümme min alekatin sümme yuhricüküm tıflen sümme li teblüğu
eşüddeküm sümme li tekunu şüyuha ve minküm mey yüteveffa min kablü
ve li teblüğu ecelem müsemmev ve lealleküm ta’kılun

68.

Hüvellezı yuhyi ve yümıt fe iza kada emran fe
innema yekulü lehu kün fe yekun

69.

E lem tera ilellezıne yücadilune fı ayatillah
enna yusrafun

70.

Ellezıne kezzebu bil kitabi ve bima erselna
bihı rusülena fe sevfe ya’lemun

71.

İzil ağlalü fı a’nakıhim ves selasil yüshabun

72.

Fil hamımi sümme fin nari yüscerun

73.

Sümme kıyle lehüm eyne ma küntüm tüşrikun

74.

Min dunillah kalu dallu anna bel lem nekün
ned’u min kablü şey’a kezalike yüdıllüllahül kafirın

75.

Zaliküm bima küntüm tefrahune fil erdı bi
ğayril hakkı ve bima küntüm temrahun

76.

Üdhulu ebvabe cehenneme halidıne fıha fe
bi’se mesvel mütekebbirın

77.

Fasbir inne va’dellahi hakk fe imma
nüriyenneke ba’dallezı neıdühüm ev neteveffeyenneke fe ileyna
yürceun

78.

Ve le kad erselna rusülem min kablike minhüm
men kasasna aleyke ve minhüm mel lem naksus aleyk ve ma kane li
rasulin ey ye’tiye bi ayetin illa bi iznillah fe iza cae emrallahi
kudiye bil hakkı ve hasira hünalikel mübtılun

79.

Allahüllezı ceale lekümül en’ame li terkebu
minha ve minha te’külun

80.

Ve leküm fiha menafiu ve li teblüğu aleyha
haceten fı suduriküm ve aleyha ve alel fülki tuhmelun

81.

Ve yürıküm ayatihı fe eyye ayatillahi
tünkirun

82.

E fe lem yesıru fil erdı fe yenzuru keyfe
kane akıbetüllezıne min kablihim kanu eksera minhüm ve eşedde
kuvvetev ve asaran fil erdı fe ma ağna anhüm ma kanu yeksibun

83.

Felemma caethüm rusülühüm bil beyyinati
ferihu bima ındehüm minel ılmi ve haka biham ma kanu bihı yestehziun

84.

Felemma raev be’sena kalu amenna billahi
vahdehu ve kefarna bima künna bihı müşrikın

85.

Fe lem yekü yenfeuhüm ımanühüm lemma raev
be’sena sünnetellahiletı kad halet fı ıbadih ve hasira hünalikel
kafirun