3. ALİİMRAN

1.

Elif lam mim

2.

Allahü la ilahe illa hüvel hayyül kayyum

3.

Nezzele aleykel kitabe bil hakkı müsaddikal
lima beyne yedeyhi ve enzelet tevrate vel incıl

4.

Min kablü hüdel lin nasi ve enzelel fürkan*
innellezıne keferu bi ayatillahi lehüm azabün şedıd* vallahü azızün
züntikam

5.

İnnellahe la yahfa aleyhi şey’üm fil erdı ve
la fis sema’

6.

Hüvellezı yüsavviruküm fil erhami keyfe
yeşa’* la ilahe illa hüvel azızül hakım

7.

Hüvellezı enzele aleykel kitabe minhü ayatüm
muhkematün hünne ümmül kitabi ve üharu müteşabihat* fe emmellezıne
fi kulubihim zeyğun fe yettebiune ma teşabehe minhübtiğael fitneti
vebtiğae te’vılih* ve ma ya’lemü te’vılehu illellah* ver rasihune
fil ılmi yekulune amenna bihı küllüm min ındi rabbina* ve ma
yezzekkeru illa ülül elbab

8.

Rabbena la tüzığ kulubena ba’de iz hedeytena
veheb lena mil ledünke rahmeh* inneke entel vehhab

9.

Rabbena inneke camiun nasi li yevmil la raybe
fıh* innellahe la yuhlifül mıad

10.

İnnellezıne keferu len tuğniye anhüm
emvalühüm ve la evladühüm minellahi şey’a* ve ülaike hüm vekudün nar

11.

Kede’bi ali fir’avne vellezıne min kablihim*
kezzebu bi ayatina fe ehazehümüllahü bi zünubihim* vallahü şedıdül
ıkab

12.

Kul lillezıne keferu setuğlebune ve tuhşerune
ila cehennem* ve bi’sel mihad

13.

Kad kane leküm ayetün fı fieteynil tekata*
fietün tükatilü fı sebılillahi ve uhra kafiratüy yeravnehüm
misleyhim ra’yel ayn* vallahü yüeyyidü bi nasrihı mey yeşa’* inne fı
zalike le ıbratel li ülil ebsar

14.

Züyyine lin nasi hubbüş şehevati minen nisai
vel benıne vel kanatıyril mükantarati minez zehebi vel fiddati vel
haylil müsevvemeti vel en’ami vel hars* zalike metaul hayatid dünya*
vallahü ındehu husnül meab

15.

Kul e ünebbiüküm bi hayrim min zaliküm*
lillezınettekav ınde rabbihim cennatün tecrı min tahtihel enharu
halidıne fıha ve ezvacüm mütahheratüv ve rıdvanüm minellah* vallahü
basıyrum bil ıbad

16.

Ellezıne yekulune rabbena innena amenna
fağfir lena zünubena vekına azaben nar

17.

Essabirıne ves sadikıyne vel kanitıne vel
münfikıyne vel müstağfirıne bil eshar

18.

Şehıdellahü ennehu la ilahe illa hüve vel
melaiketü ve ülül ılmi kaimem bil kıst* la ilahe illa hüvel azızül
hakım

19.

İnned dıne indellahil islam* ve
mahtelefellezıne utül kitabe illa mem ba’di ma caehümül ılmü bağyem
beynehüm* ve mey yekfür bi ayatillahi fe innellahe serıul hısab

20.

Fe in haccuke fe kul eslemtü vechiye lillahi
ve menittebean* ve kul lillezıne utül kitabe vel ümmiyyıne e
eslemtüm* fe in eslemu fe kadihtedev* ve in tevellev fe innema
aleykel belağ* vallahü besıyrum bil ıbad

21.

İnnellezıne yekfürune bi ayatillahi ve
yaktülunen nebiyyıne bi ğayri hakkıv ve yaktülunellezıne ye’mürune
bil kıstı minen nasi fe beşşirhüm bi azabin elım

22.

Ülaikellezıne habitat a’malühüm fid dünya vel
ahırah* e ma lehüm min nasırın

23.

E lem tera ilellezıne utu nasıybem minel
kitabi yüd’avne ila kitabillahi li yahküme beynehüm sümme yetevella
ferıkum minhüm ve hüm mu’ridun

24.

Zalike bi ennehüm kalu len temessenen naru
illa eyyamem ma’dudat* ve ğarrahüm fı dınihim ma kanu yefterun

25.

Fe keyfe iza cema’nahüm li yevmil la raybe
fıhi ve vüffiyet küllü nefsim ma kesebet ve hüm la yüzlemun

26.

Kulillahümme malikel mülki tü’til mülke men
teşaü ve tenziul mülke mimmen teşa’* ve tüızzü men teşaü ve tüzillü
men teşa’* bi yedikel hayr* inneke ala külli şey’in kadır

27.

Tulicül leyle fin nehari ve tulicün nehara
fil leyl* ve tuhricül hayye minel meyyiti ve tuhricül meyyite minel
hayy* ve terzüku men teşaü bi ğayri hısab

28.

La yettehızil mü’minunel kafirıne evliyae min
dunil mü’minın* ve mey yef’al zalike fe leyse minallahi fı şey’in
illa en tetteku minhüm tükah* ve yühazzirukümüllahü nefseh* ve
ilellahil masıyr

29.

Kul in tuhfu ma fı suduriküm ev tübduhü
ya’lemhüllah* ve ya’lemü ma fis semavati ve ma fil ard* vallahü ala
külli şey’in kadır

30.

Yevme tecidü küllü nefsim ma amilet min
hayrim muhdarav ve ma amilet min su’* teveddü lev enne beyneha ve
beynehu emedem beıyda* ve yühazzirukümüllahü nefseh* vallahü raufüm
bil ıbad

31.

Kul in küntüm tühıbbünellahe fettebiunı
yuhbibkümüllahü ve yağfir leküm zünubeküm* vallahü ğafurur rahıym

32.

Kul etıy’ullahe ver rasul* fe in tevellev fe
innellahe le yühıbbül kafirın

33.

İnnellahestafa ademe ve nuhav ve ale ibrahıme
ve ale ımrane alel alemın

34.

Zürriyyetem ba’duha mim ba’d* vallahü semıun
alım

35.

İz kaletimraetü ımrane rabbi innı nezertü
leke ma fı batnı muharranan fe tekabbel minnı* inneke entes semıul
alım

36.

Fe lemma vedaatha kalet rabbi innı veda’tüha
ünsa* vallahü a’lemü bi ma vedaat* ve leysez zekeru kel ünsa* ve
innı semmeytüha meryeme ve innı üıyzüha bike ve zürriyyeteha mineş
şeytanir racım

37.

Fe tekabbeleha rabbüha bi kabulin haseniv ve
embeteha nebaten hasenev ve keffeleha zekeriyya* küllema dehale
aleyha zekeriyyel mıhrabe vecede ındeha rizka* kale ya meryemü enna
leki haza* kalet hüve min ındillah* innellahe yerzüku mey yeşaü bi
ğayri hısab

38.

Hünalike dea zekeriyya rabbeh* kale rabbi heb
lı mil ledünke zürriyyeten tayyibeh* inneke semıud düa’

39.

Fe nadethül melaiketü ve hüve kaimüy yüsallı
fil mıhrabi ennellahe yübeşşiruke bi yahya müsaddikam bi kelimetim
minellahi ve seyyidev ve hasurav ve nebiyyem mines salihıyn

40.

Kale rabbi enna yekunü lı ğulamüv ve kad
beleğaniyel kiberu vemraetı akır* kale kezalikellahü yef’alü ma
yeşa’

41.

Kale rabbic’al lı ayeh* kale ayetüke ella
tükellimen nase selasete eyyamin illa ramza* vezkür rabbeke kesırav
ve sebbıh bil aşiyyi vel ibkar

42.

Ve iz kaletil melaiketü ya meryemü
innellahestafaki ve tahheraki vastafaki ala nisail alemın

43.

Ya meryemuknütı li rabbiki vescüdı verkeıy
mear rakiıyn

44.

Zalike min embail ğaybi nuhıyhi ileyk* ve ma
künte ledeyhim iz yülkune aklamehüm eyyühüm yekfülü meryeme ve ma
künte ledeyhim iz yahtesımun

45.

İz kaletil melaiketü ya meryemü innellahe
yübeşşiruki bi kelimetim minhüm ismühül mesıhu ıysebnü meryeme
vecıhen fid dünya vel ahırati ve minel mükarrabın

46.

Ve yükellimün nase fil mehdi ve kehlev ve
mines salihıyn

47.

Kalet rabbi enna yekunü lı veledüv ve lem
yemsesnı beşer* kale kezalikillahü yahlüku ma yeşa’* iza kada emran
fe innema yekulü lehu kün fe yekun

48.

Ve yüallimühül kitabe vel hıkmete vet tevrate
vel incıl

49.

Ve rasulen illa benı israıle ennı kad
ci’tüküm bi ayetim mir rabbiküm ennı ahlüku leküm minet tıyni ke
hey’etit tayri fe enfühu fıhi fe yekunü tayram bi iznillah* ve
übriül ekmehe vel ebrasa ve uhyil mevta bi iznillah* ve ünebbiüküm
bi ma te’külune ve ma teddehırune fı büyutikum* innefı zalike le
ayetel leküm in küntüm mü’minın

50.

Ve müsaddikal lima beyne yedeyye minet
tevrati ve li ühılle leküm ba’dallezı hurrime aleyküm ve ci’tüküm bi
ayetim mir rabbiküm fettekullahe ve etıy’un

51.

İnnellahe rabbı ve rabbüküm fa’büduh* haza
sıratüm müstekıym

52.

Fe lemma ehasse ıysa minhümül küfra kale men
ensarı ilellah* kalel havariyyune nahnü ensarullah* amenna billah*
veşhed bi enna müslimun

53.

Rabbena amenna bi ma enzelte vetteba’ner
rasüle fektübna meaş şahidın

54.

Ve mekeru ve mekerallah* vallahü hayrul
makirın

55.

İz kalellahü ya ıysa innı müteveffıke ve
rafiuke ileyye ve mütahhiruke minellezıne keferu ve
caılüllezınettebeuke fevkallezıne keferu ila yevmil kıyameh* sümme
ileyye merciuküm fe ahkümü beyneküm fıma küntüm fıhi tahtelifun

56.

Fe emmellezıne keferu fe üazzibühüm azaben
şedıden fid dünya vel ahırah* ve ma lehüm min nasıriyn

57.

Ve emmellezıne amenu ve amilus salihati fe
yüveffıhim ücurahüm* vallahü la yühıbbüz zalimın

58.

Zalike netluhü aleyke minel ayati vez zikril
hakım

59.

İnne mesele ıysa ındellahi ke meseli adem*
halekahu min türabin sümme kale lehu kün fe yekun

60.

Elhakku mir rabbike fe la teküm minel
mümterın

61.

Fe me hacceke fıhi mim ba’di ma caeke minel
ılmi fe kul tealev ned’u ebnaena ve ebnaeküm ve nisaena ve nisaeküm
ve enfüsena ve enfüseküm sümme nebtehil fe nec’al la’netellahi alel
kazibın

62.

İnne haza lehüvel kasasul hakk* ve ma min
ilahin illellah* ve innellahe le hüvel azızül hakım

63.

Fe in tevellev fe innellahe alımüm bil
müfsidın

64.

Kul ya ehlel kitabi tealev ila kelimetin
sevaim beynena ve beyneküm ella na’büde ilellahe ve la nüşrike bihı
şey’ev ve la yettehıze ba’duna ba’dan erbabem min dunillah* fe in
tevellev fe kulüşhedu bi enna müslimun

65.

Ya ehlel kitabi lime tühaccune fı ibrahıme ve
ma ünziletit tevratü vel incılü illa mim ba’dih* e fela ta’kılun

66.

Ha entüm haülai hacectüm fima leküm bihı
ılmün fe lime tühaccune fıma leyse leküm bihı ılm* vallahü ya’lemü
ve entüm la ta’lemun

67.

Ma kane ibrahımü yehuddiyyev ve la
nasraniyyev ve lakin kane hanıfem müslima* ve ma kane minel müşrikın

68.

İnne evlen nasi bi ibrahıme lellezınettebeuhü
ve hazen nebiyyü vellezıne amenu* vallahü veliyyül mü’minın

69.

Veddet taifetüm min ehlil kitabi lev
yüdılluneküm* ve ma yüdıllune illa enfüsehüm ve ma yeş’urun

70.

Ya ehlel kitabi lime tekfürune bi ayatillahi
ve entüm teşhedun

71.

Ye ehlel kitabi lime telbisunel hakka bil
batıli ve tektümunel hakka ve entüm ta’lemun

72.

Ve kalet taifetüm min ehlil kitabi aminu
billezı ünzile alellezıne amenu vechen nehari vekfüru ahırahu
leallehüm yarciun

73.

Ve la tü’minu illa li men tebia dıneküm* kul
innel hüda hüdellahi ey yü’ta ehadüm misle ma utıtüm ev yühaccuküm
ınde rabbiküm* kul innel fadle bi yedillah* yü’tıhi mey yeşa’*
vallahü vasiun alım

74.

Yahtessu bi rahmetihı mey yeşa’* vallahü zül
fadlil azıym

75.

Ve min ehlil kitabi men inte’menhü bi
kıntariy yüeddihı ileyk* ve minhüm men in te’menhü bi dınaril la
yüeddihı ileyke illa ma dümte aleyhi kaima* zalike bi ennehüm kalu
leyse aleyna fil ümmiyyıne sebıl* ve yekulune alellahil kezibe ve
hüm ya’lemun

76.

Bela men evfa bi ahdihı vetteka fe innellahe
yühıbbül müttekıyn

77.

İnnellezıne yeşterune bi ahdillahi ve
eymanihim semenen kalılen ülaike la halak lehüm fil ahırati ve la
yükellimühümüllahü ve la yenzuru ileyhim yevmel kıyameti ve la
yüzekkıhim* ve lehüm azabün elım

78.

Ve inne minhüm le ferıtkay yelvune
elsinetehüm bil kitabi li tahsebuhü minel kitabi ve ma hüve minel
kitab* ve yekulune hüve min ındillahi ve ma hüve min ındillah* ve
yekulune alellahil kezibe ve hüm ya’lemun

79.

Ma kane li beşerin ey yü’tiyehüllahül kitabe
vel hukme ven nübüvvete sümme yekule lin nasi kun ıbadel lı min
dunillahi ve lakin kunu rabbaniyyıne bi ma küntüm tüallimunel kitabe
ve bima küntüm tedrusun

80.

Ve la ye’müraküm en tettehızül melaikete ve
nebiyyıne erbaba* e ye’müruküm bil küfri ba’de iz entüm müslimun

81.

Ve iz ehazellahü mısakan nebiyyıne lema
ateytüküm min kitabiv ve hıkmetin sümme caeküm rasulüm müsaddikul
lima meaküm le tü’minünne bihı ve le tensurunneh* kale e akrartüm ve
ehaztüm ala zaliküm ısrı* kalu akrarna* kale feşhedu ve ene meaküm
mineş şahidın

82.

Fe men tevella ba’de zalike fe ülaike hümül
fasikun

83.

E fe ğayra dınillahi yebğune ve lehu esleme
men fis semavati vel erdı tav’av ve kerhev ve ileyhi yürceun

84.

Kul amenna bilbillahi ve ma ünzile aleyna ve
ma ünzile ala ibrahıme ve ismaıyle ve ishaka ve ya’kube vel esbatı
ve ma utiy musa ve ıysa ven nebiyyune mir rabbihim* la nüferriku
beyne ehadim minhüm ve nahnü lehu müslimun

85.

Ve mey yebteğı ğayral islami dınen fe ley
yukbele minh* ve hüve fil ahırati minel hasirın

86.

Keyfe yehdillahü kavmen keferu ba’de ımanihim
ve şehidu enner rasule hakkuv ve caehümül beyyinat* vallahü la
yehdil kavmez zalimın

87.

Ülaike cezaühüm enne aleyhim la’netellahi vel
melaiketi ven nasi ecmeıyn

88.

Halidıne fıha* la yühaffefü anhümül azabü ve
la hüm yünzarun

89.

İllellezıne tabu mim ba’di zalike ve aslehu
fe innellahe ğafurur rahıym

90.

İnnellezıne keferu ba’de ımanihim sümmezdadu
küfral len tukbele tevbetühüm* ve ülaike hümüd dallun

91.

İnnellezıne keferu ve matu ve hüm küffarun fe
ley yukbele min ehadihim mil’ül erdı zehebev ve levfteda bih* ülaike
lehüm azabün elımüv ve ma lehüm min nasırın

92.

Len tenalül birra hatta tünfiku mimma
tühıbbun* ve ma tünfiku min şey’in fe innellahe bihı alım

93.

Küllüt taami kane hıllel li benı israıle illa
ma harrame israılü ala nefsihı min kabli en tünezzelet tevrah* kul
fe’tu bit tevrati fetluha in küntüm sadikıyn

94.

Fe meniftera alellahil kezibe mim ba’di
zalike fe ülaike hümüz zalimun

95.

Kul sadekallahü fettebiu millete ibrahıme
hanıfa* ve ma kane minel müşrikın

96.

İnne evvele beytiv vüdıa linnasi lellezı bi
bekkete mübarakev ve hüdel lil alemın

97.

Fıhi ayatüm beyyinatüm mekamü ibrahım* ve men
dehalehu kane amina* ve lillahi alen nasi hıccül beyti menistetaa
ileyhi sebıla* ve men kefera fe innellahe ğaniyyün anil alemın

98.

Kul ya ehlel kitabi lime tekfürune bi
ayatillahi vallahü şehıdün ala ma ta’melun

99.

Kul ya ehlel kitabi lime tesuddune an
sebılillahi men amene tebğuneha ıvecev ve entüm şüheda’* vemallahü
bi ğafilin amma ta’melun

100.

Ya eyyühellezıne amenu in tütıy’u ferıkam
minellezıne utül kitabe yerudduküm ba’de ımaniküm kafirın

101.

Ve keyfe tekfürune ve entüm tütla aleyküm
ayatüllahi ve fıküm rasulüh* ve mey ya’tesım billahi fe kad hüdiye
ila sıratım müstekıym

102.

Ya eyyühellezıne amenüttekullahe hakka
tükatihı ve la temutünne illa ve entüm müslimun

103.

Va’tesumu bi hablillahi cemıav ve la
teferraku* vezküru nı’metellahi aleyküm iz küntüm a’daen fe ellefe
beyne kulubiküm fe asbahtüm bi nı’metihı ıhvana* ve küntüm ala
şefahufratim minen nari fe enkazeküm minha* kezalike yübeyyinüllahü
le küm ayatihı lealleküm tehtedun

104.

Velteküm minküm ümmetüy yed’une ilel hayri ve
ye’mürune bil ma’rufi ve yenhevne anil münker* ve ülaike hümül
müflihun

105.

Ve la tekunu kellezıne teferraku vahtelefu
mim ba’di ma caehümül beyyinat* ve ülaike lehüm azabün azıym

106.

Yevme tebyaddu vücuhüv ve tesveddü vücuh* fe
emmellezınesveddet vücuhühüm e kefartüm ba’de ımaniküm fe zukul
azabe bima küntüm tekfürun

107.

Ve emmellezınebyaddat vücuhühüm fe fı
rahmetillah* hüm fıha halidun

108.

Tilke ayatüllahi netluha aleyke bil hakk*
vemallahü yürıdü zulmel lil alemın

109.

Ve lillahi ma fis semavati ve ma fil ard* ve
ilellahi türceul ümur

110.

Küntüm hayra ümmetin uhricet lin nasi
te’mürune bil ma’rufi ve tenhevne anil münkeri ve tü’minune billah*
ve lev amene ehlül kitabi le kane hayral lehüm* minhümül mü’minune
ve ekseruhümül fasikun

111.

Ley yedurruküm illa eza* ve iy yükatiluküm
yüvellukümül edbara sümme la yünsarun

112.

Duribet aleyhimüz zilletü eyne ma sükıfu illa bi hablim minellahi ve
hablim minen nasi ve bau bi ğadabim minellahi ve duribet aleyhimül
meskeneh* zalike bi ennehüm kanu yekfürune bi ayatillahi ve
yaktülunel embiyae bi ğayri hakk* zalike bi ma asav ve kanu ya’tedun

113.

Leysu sevaa* min ehlil kitabi ümmetün kaimetüy yetlune ayatillahi
anael leyli ve hüm yecüdun

114.

Yü’minune billahi vel yevmil ahıri ve ye’mürune bil ma’rufi ve
yenhevne anil münkeri ve yüsariune fil hayrat* ve ülaike mines
salihıyn

115.

Ve ma yef’alu min hayrin fe ley yükferuh* vallahü alımüm bil
müttekıyn

116.

İnnellezıne keferu len tuğniye anhüm emvalühüm ve la evladühüm
minellahi şey’a* ve ülaike ashabün nar* hüm fıha halidun

117.

Meselü ma yünfikune fı hazihil hayatid dünya ke meseli rıhın fıha
sırrun esebet harse kavmin zalemu enfüsehüm fe ehleketh* ve ma
zalemehümüllahü ve lakin enfüsehüm yazlimun

118.

Ya eyyühellezıne amenu la tettehızu bitanetem min duniküm la
ye’luneküm habala* veddu ma anittüm* kad bedetil bağdaü min
efvahihim ve ma tuhfı suduruhüm ekber* kad beyyenna lekümül ayati in
küntüm ta’kılun

119.

Ha entüm ülai tühıbbunehüm ve la yühıbbuneküm ve tü’minune bil
kitabi küllih* ve iza lekuküm kalu amenna ve iza halev addu
aleykümül enamile minel ğayz* kul mutu bi ğayzıküm* innellahe alımüm
bizatis sudur

120.

İn temsesküm hasenetün tesü’hüm* ve in tüsıbküm seyyietüy yefrahu
biha* ve in tasbiru ve tetteku la yedurruküm keydühüm şey’a*
innellahe bi ma ya’melune mühıyt

121.

Ve iz ğadevte min ehlike tübevviül mü’minıne mekaıde lil kıtal*
vallahü semıun alım

122.

İz hemmet taifetani minküm en tefşela vallahü veliyyühüma* ve
alellahi fel yetevekkelil mü’minun

123.

Ve le kad nesarekümüllahü bi bedriv ve entüm ezilleh* fettekullahe
lealleküm teşkürun

124.

İz tekulü lil mü’minıne eley yekfiyeküm ey yümiddeküm rabbüküm bi
selaseti alafim minel melaiketi münzelın

125.

Bela in tasbiru ve tetteku ve ye’tuküm min fevrihim haza yümdidküm
rabbüküm bi hamseti alafim minel melaiketi müsevvimın

126.

Ve ma cealehüllahü illa büşra leküm ve li tatmeinne kulubüküm bih*
ve men nasru illa min ındillahil azızil hakım

127.

Li yaktaa tarafem minellezıne keferu ev yekbitehüm fe yenkalibu
haibın

128.

Leyse leke minel emri şey’ün ev yetube aleyhim ev yüazzibehüm fe
innehüm zalimun

129.

Ve lillahi ma fis semavati ve ma fil ard* yağfiru li mey yeşaü ve
yüazzibü mey yeşa’* vallahü ğafurur rahıym

130.

Ya eyyühellezıne amenu la te’külür riba ad’afem müdaafetev
vettekullahe lealleküm tüflihun

131.

Vettekun naralletı üıddet lil kafirın

132.

Ve etıy’ullahe ver rasule lealleküm türhamun

133.

Ve sariu ila mağfiratim mir rabbiküm ve cennetin arduhes semavatü
vel erdu üıddet lil müttekıyn

134.

Ellezıne yünfikune fis serrai ved darrai vel kazımınel ğayza vel
afıne anin nas* vallahü yühıbbül muhsinın

135.

Vellezıne iza fealu fahışeten ev zalemu enfüsehüm zekerullahe
festağferu li zünubihim* ve mey yağfiruz zünube illellah* ve lem
yüsırru ala ma fealu ve hüm ya’lemun

136.

Ülaike cezaühüm mağfiratüm mir rabbihim ve cennatün tecrı min
tahtihel enharu halidıne fıha* ve nı’me ecrul amilın

137.

Kad halet mim kabliküm sünenün fe sıru fil erdı fenzuru keyfe kane
akıbetül mükezzibın

138.

Haza beyanül linnasi ve hüdev ve mev’ızatül lil müttekıyn

139.

Ve la tehinu ve la tahzenu ve entümül a’levne in küntüm mü’minın

140.

İy yemsesküm karhun fe kad messel kavme karhum mislüh* ve tilkel
eyyamü nüdavilüha beynen nas* ve li ya’lemellahüllezıne amenu ve
yettehıze minküm şüheda’* vallahü la yühıbbüz zalimın

141.

Ve li yümehhısallahüllezıne amenu ve yemhakal kafirın

142.

Em hasibtüm en tedhulül cennete ve lemma ya’lemillahüllezıne cahedu
minküm ve ya’lemes sabirın

143.

Ve le kad küntüm temennevnel mevte min kabli en telkavhü fe kad
raeytümuhü ve entüm tenzurun

144.

Ve ma muhammedün illa rasul* kad halet min kablihir rusül* e fe im
mate ev kutilenkalebtüm ala a’kabiküm* ve mey yenkalib ala akıbeyhi
fe ley yedurrallahe şey’a* ve seyeczillahüş şakirın

145.

Ve ma kane li nefsin en temute illa bi iznillahi kitabem müeccela*
ve mey yürid sevabed dünya nü’tihı minha* ve mey yürid sevabel
ahırati nü’tihı minha* ve senecziş şakirın

146.

Ve keeyyim min nebiyyin katele meahu ribbiyyune kesır* fe ma vehenu
li ma esabehüm fı sebılillahi ve ma daufu ve mestekanu* vallahü
yühıbbüs sabirın

147.

Ve ma kane kavlehüm illa en kalu rabbenağfir lena zünubena ve
israfena fı emrina ve sevvit akdamena vensurna alel kavmil kafirın

148.

Fe atahümüllahü sevabed dünya ve husne sevabil ahırah* vallahü
yühıbbül muhsinın

149.

Ya eyyühellezıne amenu in tütıy’ullezıne keferu yerudduküm ala
a’kabiküm fe tenkalibu hasirın

150.

Belillahü mevlaküm* ve hüve hayrum nasırın

151.

Senülkıy fı kulubillezıne keferur ru’be bi ma eşraku billahi ma lem
yünezzil bihı sültana* ve me’vahümün nar* ve bi’se mesvez zalimın

152.

Ve le kad sadekakümüllahü va’dehu iz tehussunehüm bi iznih* hatta
iza feşiytüm ve tenaza’tüm fil emri ve asaytüm mim ba’di ma eraküm
ma tühıbbun* minküm mey yürıdüd dünya ve minküm mey yürıdül ahırah*
sümme sarafeküm anhüm li yebteliyeküm* ve le kad afa anküm* vallahü
zu fadlin alel mü’minın

153.

İz tus’ıdune ve la telvune ala ehadiv ver rasulü yed’uküm fı uhraküm
fe esabeküm ğammem bi ğammil li keyla tahzenu ala ma fateküm ve la
ma esabeküm* vallahü habırum bima ta’melun

154.

Sümme enzele aleyküm mim ba’dil ğammi emeneten nüasey yağşa taifetem
minküm ve taifetün kad ehemmethüm enfüsühüm yezunnune billahi ğayral
hakkı zannel cahiliyyeh* yekulune hel lena minel emri min şey’* kul
innel emra küllehu lillah* yuhfune fı enfüsihim ma la yübdune lek*
yekulune lev kane lena minel emri şey’üm ma kutilna hahüna* kul lev
küntüm fı büyutiküm le berazellezıne kütibe aleyhimül katlü ila
medaciıhim* ve li yebteliyellahü ma fı suduriküm ve li yümehhısa ma
fı kulubiküm* vallahü alımüm bi zatis sudur

155.

İnnellezıne tevellev minküm yevmel tekal cem’ani innemestezellehümüş
şeytanü bi ba’dı ma kesebu* ve le kad afallahü anhüm* innellahe
ğafurunhalım

156.

Ya eyyühellezıne amenu la tekunu kellezıne keferu ve kalu li
ıhvanihim iza daru fil erdı ev kanu ğuzzel lev kanu ındena ma matu
ve ma kutilu* li yec’alellahü zalike hasraten fı kulubihim* vallahü
yuhyı ve yümıt* vallahü bi ma ta’melune basıyr

157.

Ve lein kutiltüm fı sebılillahi ev müttüm le mağfiratüm minellahi ve
rahmetün hayrum mimma yecmeun

158.

Ve leim müttüm ev kutiltüm le ilellahi tuhşerun

159.

Fe bi ma rahmetim minellahi linte lehüm* ve lev künte fezzan ğalızal
kalbi lenfeddu min havlike fa’fü anhüm vestağfir lehüm ve şavirhüm
fil emr* fe iza azemte fe tevekkel alellah* innellahe yühıbbül
mütevekkilın

160.

İy yensurkümüllahü fe la ğalibe leküm* ve iy yahzülküm fe min
zellezı yensuruküm mim ba’dih* ve alellahi felyetevekkelil mü’minun

161.

Ve ma kane li nebiyyin ey yeğull* ve mey yağlül ye’ti bi ma ğalle
yevmel kıyameh* sümme tüveffa küllü nefsim ma kesebet ve hüm la
yuzlemun

162.

E fe menittebea rıdvanellahi ke mem bae bi sehatım minellahi ve
me’vahü cehennem* ve bi’sel mesıyr

163.

Hüm deracatün ındellah* vallahü besıyrum bi ma ya’melun

164.

Le kad mennellahü alel mü’minıne iz bease fıhim rasulem min
enfüsihim yetlu aleyhim ayatihı ve yüzekkıhim ve yüallimühümül
kitabe vel hıkmeh* ve in kanu min kablü le fı dalalim mübın

165.

E ve lemma esabetküm müsıybetün kad esabtüm misleyha kultüm enna
haza* kul hüve min ındi enfüsiküm* innellahe ala külli şey’in kadır

166.

Ve ma esabeküm yevmeltekal cem’ani fe bi iznillahi ve li ya’lemel
mü7minın

167.

Ve li ya’lemellezıne nefeku* ve kıyle lehüm tealev katilu fı
sebılillahi evidfeu* kalu lev na’lemü kıtalel letteba’naküm* hüm lil
küfri yevmeizin akrabü minhüm lil ıman* yekulune bi efvahihim ma
leyse fı kulubihim* vallahü a’lemü bima yektümun

168.

Ellezıne kalu li ıhvanihim ve kaadu lev etauna ma kutilu* kul fedrau
an enfüsekümül mevte in küntüm sadikıyn

169.

Ve la tahsebennellezıne kutilu fı sebılillahi emvate bel ahyaün ınde
rabbihim yürzekun

170.

Ferihıyne bi ma atahümüllahü min fadlihı ve yestebşirune billezıne
lem yelhaku bihim min halfihım ella havfün aleyhim ve la hüm
yahzenun

171.

Yestebşirune bi nı’metim minellahi ve fadliv ve ennellahe la yüdıy’u
ecral mü’minın

172.

Ellezınestecabu lillahi ver rasuli mim ba’di ma esabehümül karhu
lillezıne ahsenu minhüm vettekav ecrun azıym

173.

Ellezıne kale lehümün nasü innen nase kad cemeu leküm fahşevhüm fe
zadehüm ımana* ve kalu hasbünellahü ve nı’mel vekıl

174.

Fenkalebu bi nı’metim minellahi ve fadlil lem yemseshüm suüv
vettebeu rıdvanellah* vallahü zu fadlin azıym

175.

İnnema zalikümüş şeytanü yühavvifü evliyaehu fe la tehafuhüm ve
hafuni in küntüm mü’minın

176.

Ve la yahzünkellezıne yüsariune fil küfr* innehüm ley yedurullahe
şey’a* yürıdüllahü ella yec’ale lehüm hazzan fil ahırah* ve le hüm
azabün azıym

177.

İnnellezıneşteravül küfra bil ımani ley yedururlahe şey’a* ve lehüm
azabün elım

178.

Ve la yahsebennelezıne keferu ennema nümlı lehüm hayrul li
enfüsihimv innema nümlı lehüm li yezdadu isma* ve lehüm azabüm mühın

179.

Ma kanellahü li yezeral mü’minıne ala ma entüm aleyhi hatta yemızel
habıse minet tayyib* ve am kanellahü li yutliaküm alel ğaybi ve
lakinnellahe yectebı mir rusülihı mey yeşaü fe aminu billahi ve
rusülih* ve in tü’minu ve tetteku fe le küm ecrun azıym

180.

Ve la yahsebennellezıne yebhalune bi ma atahümüllahü min fadlihı
hüve hayral lehüm* bel hüve şerrul lehüm* seyütavvekune ma behılu
bihı yevmel kıyameh* ve lillah mırasüs semavati vel ard* vallahü bi
ma ta’melune habır

181.

Le kad semiallahü kavlellezıne kalu innellahe fekıyruv ve nahnü
ağniya’* senektübü ma kalu ve katlehümül embiyae bi ğayri hakkıv ve
nekulü zuku azabel harıyk

182.

Zalike bi ma kaddemet eydıküm ve ennellahe leyse bi zallamil lil
abıd

183.

Ellezıne kalu innellahe ahide ileyna ella nü’mine li rasulin hatta
ye’tiyena bi kurbanin te’külühün nar* kul kad caeküm rusülüm min
kablı bil beyyinati ve billezı kultüm fe lime kateltümuhüm in küntüm
sadikıyn

184.

Fe in kezzebuke fe kad küzzibe rusülüm min kablike cau bil beyyinati
vez zübüri vel kitabil münır

185.

Küllü nefsin zaikatül mevt* ve innema tüveffevne ücuraküm yevmel
kıyameh* fe men zuhziha anin nari ve üdhılel cennete fe kad faz* ve
mel hayatüd dünya illa metaul ğurur

186.

Le tüblevünne fı emvaliküm ve enfüsiküm ve le tesmeunne minellezıne
utül kitabe min kabliküm ve minellezıne eşraku ezen kesira* ve in
tasbiru ve tetteku fe inne zalike min azmil ümur

187.

Ve iz ehazellahü mısakallezıne utül kitabe le tübeyyinünnehu lin
nasi ve la tektümuneh* fe nebezuhü verae zuhurihim veşterav bihı
semenen kalıla* fe bi’se ma yeşterun

188.

La tahsebennellezıne yefrahune bi ma etev ve yühıbbune ey yuhmedu bi
ma lem yef’alu fe la tahsebennehüm bi mefazitem minel azab* ve lehüm
azabün elım

189.

Ve lillahi mülküs semavati vel ard* vallahü ala külli şey’in kadır

190.

İnne fı halkıs semavati vel erdı vahtilafil leyli ven nehari le
ayatil li ülil elbab

191.

Ellezıne yezkürunellahe kıyamev ve kuudev ve ala cünubihim ve
yetefekkerune fı halkıs semavati vel ard* rabbena ma halakte haza
batıla* sübhaneke fekına azaben nar

192.

Rabbena inneka men tüdhılin nara fe kad ahzeyteh* ve ma liz zalimıne
min ensar

193.

Rabbena innena semı’na münadiyey yünadı lil ımani en aminu bi
rabbiküm fe amenna* rabbena fağfir lena zünubena ve keffir anna
seyyiatina ve teveffena meal ebrar

194.

Rabbena ve atina ma veadtena ala rusülike ve la tuhzina yevmel
kıyameh* inneke la tuhlifül mıad

195.

Festecabe lehüm rabbühüm ennı la üdıy’u amele amilim minküm min
zekerin ev ünsa* ba’duküm min ba’d* fellezıne haceru ve uhricu min
diyarihim ve uzu fı sebılı ve katelu ve kutilu le ükeffiranne anhüm
seyyiatihim ve le üdhılennehüm cennatin tecrı min tahtihel enhar*
sevabem min ındillah* vallahü ındehu husnüs sevab

196.

La yeğurranneke tekallübüllezıne keferu fil bilad

197.

Metaun kalılün sümme me’vahüm cehennem* ve bi’sel mihad

198.

Lakinillezınettekav rabbehüm lehüm cennatün tecrı min tahtihel
enharu halidıne fıha nüzülem min ındillah* ve ma ındellahi hayrul
lil ebrar

199.

Ve inne min ehlil kitabi le mey yü’minü billahi ve ma ünzile ileyküm
ve ma ünzile ileyhim haşiıyne lillahi la yeşterune bi ayatillahi
semenen kalıla* ülaike lehüm ecruhüm ınde rabbihim* innellahe serıul
hısab

200.

Ya eyyühellezıne amenusbiru ve sabiru ve rabitu vettekullahe
lealleküm tüflihun