39. ZÜMER

1.

Tenzılül kitabi minellahil azızil hakım

2.

İnna enzelna ileykel kitabe bil hakkı
fa’büdillahe muhlisal lehüd dın

3.

Ela lillahid dınül halıs Vellezınettehazu
min dunihı evliya’ ma na’büdühüm illa li yükarribuna ilellahi
zülfa innellahe yahkümü beynehüm fı ma hüm fıhi yahtelifun
innellahe la yehdı men hüve kazıbün keffar

4.

Lev eradellahü ey yettehıze veledel
lastafa mimma yahlüku ma yeşaü sübhaneh hüvellahül vahıdül
kahhar

5.

Halekas semavati vel erda bil hakk
yükevvirul leyle alen nehari ve yükevvirun nehara alel leyli ve
sehharaş şemse vel kamer küllüy yecrı li ecelim müsemma e la
hüvel azızül ğaffar

6.

Halekaküm min nefsiv vahıdetin sümme
ceale minha zevceha ve enzele leküm minel en’ami zemaniyete
ezvac yahlükuküm fı bütuni ümmehatiküm halkam mim ba’di halkın
fı zulümatin selas zalikümüllahü rabbüküm lehül mülk la ilahe
illa hu fe enna tusrafun

7.

İn tekfüru fe innellahe ğaniyyün anküm ve
la yerda li ıbadihil küfr ve in teşküru yerdahü leküm ve la
teziru vaziratüv vizra uhra sümme ila rabbiküm merciuküm fe
yünebbiüküm bima küntüm tü’melun innehu alımüm bizatis sudur

8.

Ve iza messel insane durrun dea rabbehu
münıben ileyhi sümme iza havvelehu nı’metem minhü nesiye ma kane
yed’u ileyhi min kabül ve ceale lillahi endadel li yüdılle an
sebılih kul temetta’ bi küfrike kalılen inneke min ashabin nar

9.

Emmen hüve kanitün anael leyli sacidev ve
kaimey yahzerul ahırate ve yercu rahmete rabbih kul hel
yestevillezıne ya’lemune vellezıne la ya’lemun innema
yetezekkeru ülül elbab

10.

Kul ya ıbadillezıne amenütteku rabbeküm
lillezıne ahsenu fı hazihid dünya haseneh ve erdullahi vasiah
innema yüveffes sabirune ecrahüm bi ğayri hısab

11.

Kul innı ümirtü en a’büdellahe muhlisal
lehüd dın

12.

Ve ümirtü li en ekune evvelel müslimın

13.

Kul innı ehafü in asaytü rabbı azabe
yevmin azıym

14.

Kulillahe a’büdü muhlisal lehu dını

15.

F’büdu ma şi’tüm min dunih kul innel
hasirınellezıne hasiru enfüsehüm ve ehlihim yevmel kıyameh e la
zalike hüvel husranül mübın

16.

Lehüm min fevkıhim zulelüm minen nari ve
imn tahtihim zulel zalike yühavvifüllahü bihı ıbadeh ya ıbadi
fettekun

17.

Vellezınectenebüt tağute ey ya’büduha ve
enabu ilillahi lehümül büşra fe beşşir ıbad

18.

Ellezıne yestemiünel kavle feyettebiune
ahseneh ülaikellezıne hedahümüllahü ve ülaike hüm ülül elbab

19.

E fe men hakka aleyhi kelimetül azab e fe
ente tünkızü men fin nar

20.

Lakinillezınettekav rabbehüm lehüm
ğurafüm min fevkıha ğurafüm mebniyyetün tecrı min tahtihel enhar
va’dellah la yuhlifüllahül mıad

21.

E lem tera ennellahe enzele mines semai
maen fe selekehu yenabıa fil erdı sümme yuhricü bihı zer’am
muhtelifen elvanühu sümme yehıcü fe terahü musferran sümme
yec’alühu hutama inne fı zalike le zikra li ülil elbab

22.

E fe men şerahallahü sadrahu lil islami
fe hüve ala murim mir rabbih fe veylül lil kasıyeti kulubühüm
min zikrillah ülaike fı dalalim mübın

23.

Allahü nezzele ahsenel hadısi kitabem
müteşebihem mesaniye takşeırru minhü ccüludüllezıne yahşevne
rabbehüm sümme telınü cüludühüm ve kulubühüm ila zikrillah
zalike hüdellahi yehdı bihı mey yeşa’ ve mey yudlilillahü fe ma
lehu min had

24.

E fe mey yettekıy bi vechihı suel azabi
yevmel kıyameh ve kıyle liz zalimıne zuku ma küntüm teksibun

25.

Kezzebellezıne min kablihim fe etehümül
azabü min hayüs la yeş’urun

26.

Fe ezakahümüllahül hızye fil hayatid
dünya ve leazabül ahırati ekber lev kanu ya’lemun

27.

Ve le kad darabna lin nasi fı hazel
kur’ani min külli meselil leallehüm yetesekkerun

28.

Kur’anen arabiyyen ğayra zı ıvecil
leallehüm yettekun

29.

Darabellahü meseler racülen fıhi şürakaü
müteşakisune ve racülen selemel li racül hel yesteviyani mesela
elhamdü lillah bel ekseruhüm la ya’lemun

30.

İnneke meyyitüv ve innehüm meyyitun

31.

Sümme inneküm yevmel kıyameti ınde
rabbiküm tahtesımun

32.

Fe men azlemü mimmen kezebe alellahi ve
kezzebe bis sıdkı iz caeh e leyse fı cehenneme mesvel lil
kafirın

33.

Vellezı cae bis sıdkı ve saddeka bihı
ülaike hümül müttekun

34.

Lehüm ma yeşaune ınde rabbihim zalike
cezalü muhsinın

35.

Li yükeffirallahü anhüm esveellezı amilu
ve yecziyehüm ecrahüm bi ahsenillezı kanu ya’melun

36.

E leysellahü bi kafin abdeh ve
yühavvifuneke billezıne min dunih ve mey yudlilillahü fema lehu
min had

37.

Ve mey yehdillahü fema lehu mim müdıll e
leysellahü bi azızin zintikam

38.

Ve lein seeltehüm men halekas semavati
vel erda le yekulünnellah kul eferaeytüm ma ted’une min
dunillahi in eradeniyellahü bi durrin hel hünne kaşifatü durrihı
ev eradenı bi rahmetin hel hünne mümsikatü rahmetih kul
hasbiyellah aleyhi yetevekkelül mütevekkilun

39.

Kul ya kavmı’melu ala mekanetiküm innı
amil fe sevfe ta’lemun

40.

Mey ye’tıhi azabüy yuhzıhi ve yehıllü
aleyhi azabüm mükıym

41.

İnna enzelna aleykel kitabe lin nasi bil
hakk fe menihteda fe li nefsih ve men dalle fe innema yedıllü
aleyha ve ma ente aleyhim bi vekıl

42.

Allahü yeteveffel enfüse hıyne mevtiha
velletı lem temüt fı menamiha fe yümsikülletı kada aleyhel mevte
ve yürsilül uhra ila ecelim müsemma inne fı zalike le ayatil li
kavmiy yetefekkerun

43.

Emittehazu min dunillahi şüfea’ kul e ve
lev kanu la yemlikune şey’ev ve la ya’kılun

44.

Kul lillahiş şefaatü cemıa lehu mülküs
semavati vel ard sümme ileyhi türceun

45.

Ve iza zükirallahü vahdehüşmeezzet
kulubüllezıne la yü’minune bil ahırah ve iza zükirallezıne min
dunihı izahüm yestebşirun

46.

Külillahümme fatıras semavati vel erdı
alimel ğaybi veş şehadeti ente tahkümü beyne ıbadike fıma kanu
fıhi yahtelifun

47.

Ve lev enne lillezıne zalemu ma fil erdı
cemıav ve mislehu meahu leftedev bihı min suil azabi yevmel
kıyameh ve beda lehüm minellahi ma lem yekunu yahtesibun

48.

Ve beda lehüm seyyiatü ma kesebu ve haka
bihim ma kanu bihı yestehziun

49.

Fe iza messel insane durrun deana sümme
iza havvelnahü nı’metem minna kale innema utıtühu ala ılm bel
hiye fitnetüv ve lakinne ekserahüm la ya’lemun

50.

Kad kalehellezıne min kablihim fe ma ağna
anhüm ma kanu yeksibun

51.

Fe esabehüm seyyiatü ma kesebu vellezıne
zalemu min haülai seyüsıybühüm seyyiatü ma kesebu ve mahüm bi
mu’cizın

52.

E ve lem ya’lemu ennellahe yebsütur rizka
li mey yeşaü ve yakdir önne fı zalike le ayatil li kavmiy
yü’minun

53.

Kul ya ıbadiyellezıne esrafu ala
enfüsihim la taknetu mir rahmetillah innellahe yağfiruz zünube
cemıa innehu hüvel ğafurur rahıym

54.

Ve enıbu ila rabbiküm ve eslimu lehu min
kabli ey yetiyekümül azabü sümme la tünsarun

55.

Vettebiu ahsene ma ünzile ileyküm mir
rabbiküm min kabli ey ye’tiyekümül azabü bağtetev ve entüm la
teş’urun

56.

En tekule nefsüy ya hasrata ala ma
ferrattü fı cembillahi ve in küntü le mines sahırın

57.

Ev tekule lev ennellahe hedani leküntü
minel müttekıyn

58.

Ev tekule hıyne teral azabe lev enne lı
kerraten fe ekune minel muhsinın

59.

Bela kad caetke ayatı fe kezzebte biha
vestekberte ve künte minel kafirın

60.

Ve yevmel kıyameti terallezıne kezebu
alellahi vücuhühüm müsveddeh e leyse fı cehenneme mesvel lil
mütekebbirın

61.

Ve yüneccillahüllezınettekav bi
mefazetihim la yemessühümüs suü ve la hüm yahzenun

62.

Allahü haliku külli şey’iv ve hüve ala
külli şey’iv vekıl

63.

Lehu mekalıdüs semavati vel ard vellezıne
keferu bi ayatillahi ülaike hümül hasirun

64.

Kul e fe ğayrallahi te’mürunnı a’büdü
eyyühel cahilun

65.

Ve le kad uhıye ileyke ve ilellezıne min
kablik lein eşrakte le yahbetanne amelüke ve le tekunenne minel
hasirın

66.

Belillahe fa’büd ve küm mineş şakirın

67.

Ve ma kaderullahe hakka kadrihı vel erdu
cemıan kabdatühu yevmel kıyameti ves semavatü matviyyatüm bi
yemınih sübhünehu ve teala amma yüşrikun

68.

Ve nüfiha fis suri fe saıka men fis
semavati ve men fil erdı illa men şaellah sümme nüfiha fıhi uhra
fe izahüm kıyamüy yenzurun

69.

Ve eşrakatil erdu bi nuri rabbiha ve
vüdıal kitabü ve cıe bin nebiyyıne veş şühedai ve kudiye
beynehüm bil hakkı ve hüm la yuzlemun

70.

Ve vüffiyet küllü nefsim ma amilet ve
hüve a’lemü bima yef’alun

71.

Vesıkallezıne keferu ila cehenneme zümera
hatta iza cauha fütihat ebvabüha ve kale lehüm hazenetüha e lem
ye’tiküm rusülüm minküm yetlune aleyküm ayati rabbiküm ve
yünziruneküm likae yemiküm haza kalu bela velakin hakkat
kelimetül azabi alel kafirın

72.

Kıyledhulu ebvabe cehenneme halidıne fıha
fe bi’se mesvel mütekebbirın

73.

Vesıkallezınet tekav rabbehüm ilel
cenneti zümera hatta iza cauha ve fütihat ebvabüha ve kale lehüm
hazenetüha selamün aleyküm tıbtüm fedhuluha halidın

74.

Ve kalül hamdü lillahillezı sadekana
va’dehu ve evrasenel erda netebevveü minel cenneti hayüs neşa’
fe nı’me ecrul amilın

75.

Ve teral melaikete haffıne min havlil
arşi yüsebbihune bi hamdi rabbihim ve kudıye beynehüm bil hakkı
ve kıylel hamdü lillahi rabbil alemın