38. SAD

1.

Sad vel kur’ani ziz zikr

2.

Belillezıne keferu fı ızzetiv ve şikkak

3.

Kem ehlekna min kablihim min karnin fe
nadev ve late hıyne mens

4.

Ve cabu en caehüm münzirun minhüm ve
kalel kafirune haza sahırun kezzab

5.

E cealel alihete ilahev vahıda inne haza
le şey’üy ucab

6.

Ventalekal melaü minhüm enimşu vasbiru
ala alihetiküm inne haza le şey’üy yürad

7.

Ma semı’na bihaza fil milletil ahırah in
haza illahtilak

8.

E ünzile aliyhiz zikru mim beynina bel
hüm fı şekkim min zikrı bel lemma yezuku azab

9.

Em ındehüm hazinü rahmeti rabbikel azızil
vehhab

10.

Em lehüm mülküs semavati vel erdı ve ma
beynehüma feyerteku fil esbab

11.

Cündüm ma hünalike menzumüm minel ahzab

12.

Kezzebet kablehüm kavmü nuhıv ve adüv ve
fir’avnü zül evtad

13.

Ve semudü ve kavmü lutıv ve ashabül eykeh
ülaikel ahzab

14.

İn küllün illa kezzeber rusüle fe hakka
ıkab

15.

Ve ma yenzuru haülai illa sayhatev
vahıdetem ma leha min fevak

16.

Ve kalu rabbena accil lena kıttana kable
yevmil hısab

17.

Isbir ala ma yekulune veskür abdena
davude zel eyd innehu evvab

18.

İnna sehharnel cibale meahu yüsebbıhne
bil aşiyyi vel işrak

19.

Vettayra mahşurah küllül lehu evvab

20.

Ve şededna mülehu ve ateynahül hıkmete ve
faslel hıtab

21.

Ve hel etake nebeül hasm iz tesevverul
mıhrab

22.

İz dehalu ala davude fe fezia minhüm kalu
la tehaf hasmani beğa ba’duna ala ba’dın fahküm beynena bil
hakkı ve la tüştıt vehdina ila sevais sırat

23.

İnne haza ehıy lehu tis’uv ve tis’une
na’cetev ve liye na’cetüv vahıdetün fe kale ekfilnıha ve azzenı
fil hıtab

24.

Kale le kad zalemeke bi süali na’cetike
ila niacih ve inne kesıram minel huletai le yebğıy ba’duhüm ala
ba’dın ilellezıne amenu ve amilüs salihati ve kalılüm ma hüm ve
zanne davudü ennema fetennahü festağfera rabbehü ve harra rakiav
ve enab

25.

Fe ğaferna lehu zalik ve inne lehu ındena
le zülfa ve husne meab

26.

Ya davudü inna cealnake hhalıfeten fil
erdı fahküm beynen nasi bil hakkı ve la tettebiıl heva fe
yüdılleke an sebılillah innellezıne yedıllune an sebılillahi
lehüm azabün şedıdüm bima nesu yevmel hısab (24] Ayet secde
ayetidir.)

27.

Ve ma halaknes semae vel erda ve ma
beynehüma batıla zalike zannüllezıne keferu fe veylül lillezine
keferu minen nar

28.

Em nec’alüllezıne amenu ve amilus
salihati kel müfsidıne fil erdı em nec’alül müttekıyne kel
füccar

29.

Kitabün enzelnahü ileyke mübarakül li
yeddebberu ayatihı ve li yetezekkera ülül elbab

30.

Ve vehebna li davude süleyman nı’mel
abdinnehu evvab

31.

İz urida aleyhi bil aşiyyis safinatül
ciyad

32.

Fe kale innı ahbebtü hubbel hayri an
zikri rabbı hatta tevarat bil hıcab

33.

Rudduha aleyy fe tafika mesham bis sukı
vel a’nak

34.

Ve le kad fetenna süleymane ve elkayna
ala kürsiyyihı ceseden sümme enab

35.

Kale rabbığfir lı veheb li mülkel la
yembeğıy li ehadim mim ba’di inneke entel vehhab

36.

Fe sehharna lehür rıha tecrı bi emrihı
ruhaen haysü esab

37.

Veş şeyatıyne küllü bennaiv ve ğavvas

38.

Ve aharıne mükarranıne fil asfad

39.

Haza ataüna femnün ev emsik bi ğayri
hısab

40.

Ve inne lehu ındena le zülfa ve husne
meab

41.

Vezkür abdena eyyub iz nada rabbehu ennı
messeniyeş şeytanü bi nusbiv ve azab

42.

Ürkud bi riclik haza muğteselüm baridüv
ve şerab

43.

Ve vehebna lehu ehlehu ve mislehüm meahüm
rahmetem minna ve zikra li ülil elbab

44.

Ve huz biyedike dığsen fadrib bihu ve la
tahnes inna vecednahü sabira nı’ mel abd innehu evvab

45.

Vezkür ıbadena ibrahıme ve ishaka ve
ya’kube ülil eydı ve ebsar

46.

İnna ahlasnahüm bi halisatin zikrad dar

47.

Ve innehüm ındena le minel müstefeynel
ahyar

48.

Vezkür ismaıyle vel yesea ve zel kifl ve
küllüm minel ahyar

49.

Haza zikr ve inne lil müttekıyne le husne
meab

50.

Cennati adnim müfettehatel lehümül ebvab

51.

Müttekiıne fıha yed’une fıha bi fakihetin
kesırativ ve şerab

52.

Ve ındehüm kasıratüt türfi etrab

53.

Haza ma tuadune li yevmil hısab

54.

İnne haza le rizkuna ma lehu min nefad

55.

Haza ve inne lit tağıyne le şerra meab

56.

Cehennem yaslevneha fe bi’sel mihad

57.

Haza fel yezukuhu hamımüv ve ğassak

58.

Ve aharu min şeklihı ezvac

59.

Haza fevcüm muktehımüm meaküm la merhabem
bihim innehüm salün nar

60.

Kalu bel entüm la merhabem biküm entüm
kaddemtümuhü lena fe bi’sel karar

61.

Kalu rabbena men kaddeme lena haza
fezidhü azaben dı’fen fin nar

62.

Ve kalu ma lena la nera ricalen künna
neuddühüm minel eşrar

63.

Ettehaznahüm sıhriyyen em zağat anhümül
ebsar

64.

İnne zalike le hakkun tehasumü ehlin nar

65.

Kul innema ene münziruv ve ma min ilahin
illellahül vahıdül kahhar

66.

Rabbüs semavati vel erdı ve ma beynehümel
azızül ğaffar

67.

Kul hüve nebün azıym

68.

Entüm anhü mu’ridun

69.

Ma kane liye min ılmin bil meleil a’la iz
yahtesımun

70.

İy yuha ileyye illa ennema ene nezırum
mübın

71.

İz kale rabbüke lil melaiketi innı
halikum beşeram min tıyn

72.

Fe iza sevveytühu ve nefahtü fıhi mir
ruhıy fekau lehu sacidın

73.

Fe secedel melaiketü küllühüm ecmeun

74.

İlla iblıs istekbera ve kane minel
kafirın

75.

Kale ya iblısü ma meneake en tescüde li
ma halaktü bi yedeyy estekberte em künte minel alın

76.

Kale ene hayrum minh halaktenı min nariv
ve halaktehu min tıyn

77.

Kale fahruc minha fe inneke racım

78.

Ve inne aleyke la’netı ila yevmid dın

79.

Kale rabbi fe enzırni ila yevmi yüb’asun

80.

Kale fe inneke minel münzarın

81.

İla yevmil vaktil ma’mum

82.

Kale fe bi ızzetike le uğviyennehüm
ecmeıyn

83.

İlla ıbadeke minhümül muhlesıyn

84.

Kale fel hakku vel hakka ekul

85.

Le emleenne cehenneme minke ve mimmen
tebiake minhüm ecmeıyn

86.

Kul ma es’elüküm aleyhi min ecriv ve ma
enen minel mütekellifın

87.

İn hüve illa zikrul lil alemın

88.

Ve le ta’lemünne nebeehu ba’de hıyn