36. YASİN

1.

Yasın

2.

Vel kur’anil hakiym

3.

İnneke le minel murseliyn

4.

Ala sıratım müstekıym

5.

Tenziylel aziyzir rahıym

6.

Li tünzira kavmem ma ünzira abaühüm fehüm
ğafilun

7.

Le kad hakkal kavlü ala ekserihim fehüm
la yü’minun

8.

İnna cealna fı a’nakıhim ağlalen fe hiye
ilel ezkani fehüm mukmehun

9.

Ve cealna mim beyni eydihim seddev ve min
halfihim sedden fe ağşeynahüm fehüm la yübsırun

10.

Ve sevaün aleyhim e enzertehüm em lem
tünzirhüm la yü’minun

11.

İnnema tünziru menittebeaz zikra ve
haşiyer rahmane bil ğayb fe beşşirhü bi mağfirativ ve ecrin
kerım

12.

İnna nahnü nuhyil mevta ve nektübü ma
kaddemu ve asarahüm ve külle şey’in ahsaynahü fı imamim mübiyn

13.

Vadrib lehüm meselen ashabel karyeh iz
caehel murselun

14.

İz erselna ileyhimüsneyni fe kezzebuhüma
fe azzezna bi salisin fe kalu inna ileyküm murselun

15.

Kalu ma entüm illa beşerum mislüna ve ma
enzeler rahmanü min şey’in in entüm illa tekzibun

16.

Kalu rabbüna ya’lemü inna ileyküm le
murselun

17.

Ve ma aleyna illel belağul mübın

18.

Kalu inna tetayyarna biküm leil lem
tentehu le nercümenneküm ve le yemessenneküm minna azabün eliym

19.

Kalu tairuküm meaküm ein zükkirtüm bel
entüm kavmüm müsrifun

20.

Ve cae min aksal medıneti racülüy yes’a
kale ya kavmittebiul murseliyn

21.

İttebiu mel la yes’elüküm ecrav vehüm
mühtedun

22.

Ve ma liye la a’büdüllezı fetaranı ve
ileyhi türceun

23.

E ettehızü min dunihı aliheten iy
yüridnir rahmanü bi durril la tuğni annı şefaatühüm şey’ev ve la
yünkızun

24.

İnnı izel le fı dalalim mübın

25.

İnnı amentü bi rabbiküm fesmeun

26.

Kıyledhulil cenneh kale ya leyte kavmı
ya’lemun

27.

Bima ğafera lı rabbı ve cealenı minel
mükramiyn

28.

Ve ma enzelna ala kavmihı mim ba’dihı min
cündim mines semai ve ma künna münziliyn

29.

İn kanet illa sayhatev vahıdeten fe iza
hüm hamidun

30.

Ya hasraten alel ıbad ma yetiyhim mir
rasulin illa kanu bihı yestehziun

31.

Elem yerav kem ehlekna kablehüm minel
kuruni ennehüm ileyhim hla yarciun

32.

Ve in küllül lemma cemiy’ul ledeyna
muhdarun

33.

Ve ayetül lehümül erdul meyteh ahyeynaha
ve ahracna minha habben feminhü ye’külun

34.

Ve cealna fiyha cennatim min nahıyliv ve
a’nabiv ve feccerna fiyha minel uyun

35.

Li ye’külu min semerihı ve ma amilethü
eydiyhim efela yeşkürun

36.

Sübhanellezı halekal ezvace külleha mimma
tümbitül erdu ve min enfüsihim ve mimma la ya’lemun

37.

Ve ayetül lehümül leyl neslehu minhün
nehara fe iza hüm muslimun

38.

Veş şemsü tecrı li müstekarril leha
zalike katdiyrul aziyzil aliym

39.

Vel kamera kaddernahü menazile hatta ade
kel urcunil kadiym

40.

Leşşemsü yembeğıy leha en tüdrikel kamera
velel leylü sabikun nehar ve küllün fı felekiy yesbehun

41.

Ve ayetül lehüm enna hamelna
zürriyyetehüm fil fülkil meşhun

42.

Ve halakna lehüm mim mislihı ma yarkebun

43.

Ve in neşe’ nuğrıkküm fela sariyha lehüm
velahüm yünkazun

44.

İlla rahmetem minna ve metaan ila hıyn

45.

Ve iza kıyle lehümütteku ma beyne eydıküm
ve ma halfeküm lealleküm türhamun

46.

Ve ma te’tiyhim min ayetim min ayati
rabbihim illa kanu anha mu’ridıyn

47.

Ve iza kıyle lehüm enfiku mimma
razekakümüllahü kalelleziyne keferu lilleziyne amenu e nut’ımü
mel lev yeşaüllahü at’amehu in entüm illa fı dalalim mübın

48.

Ve yekulune meta hazel va’dü in küntüm
sadikıyn

49.

Ma yenzurune illa sayhatev vahıdeten
te’huzühüm vehüm yehıssımun

50.

Fela yestetıy’une tevsıyetev ve la ila
ehlihim yarciun

51.

Ve nüfiha fis suri fe iza hüm minel
ecdasi ila rabbihim yensilun

52.

Kalu ya veylena mem beasena mim merkadina
haza ma veader rahmanü ve sadekal mursilun

53.

İn kanet illa sayhatev vahıdeten feiza
hüm cemiy’ul ledeyna muhdarun

54.

Fel yevme la tuzlemü nefsün şey’ev vela
tüczevne illa ma küntüm ta’melun

55.

İnne ashabel cennetil yevme fı şüğulin
fakihun

56.

Hüm ve ezvacühüm fı zılalın alel eraiki
müttekiun

57.

Lehüm fiyha fakihetüv ve lehüm ma yeddeun

58.

Selamün kavlem mir rabbir rahıym

59.

Vemtazül yevme eyyühel mücrimun

60.

Elem a’hed ileyküm ya benı ademe el la
ta’büdüş şeytan innehu leküm adüvvüm mübiyn

61.

Ve enı’büduni haza sıratum müstekıym

62.

Ve lekad edalle minküm cibillen kesiyra
efelem tekunu ta’kılun

63.

Hazihı cehennemülletı küntüm tuadun

64.

Islevhel yevme bima küntüm tekfürun

65.

El yevme nahtimü ala efvahihim ve
tükellimüna eydıhim ve teşhedü ercülühüm bima kanu yeksibun

66.

Velev neşaü letamesna ala a’yünihim
festebekus sırata fe enna yübsırun

67.

Velev neşaü le mesahnahüm ala mekanetihim
femestetau mudiyyev ve la yarciun

68.

Ve men nüammirhü nünekkishü fil halk
efela ya’kılun

69.

Ve ma alemnahüş şı’ra ve ma yembeğıy leh
in hüve illa zikruv ve kur’anüm mübiyn

70.

Li yünzira men kane hayyve ve yehıkkal
kavlü alel kafirın

71.

E ve lem yerav enna halakna lehüm mimma
amilet eydına en’amen fehüm leha malikun

72.

Ve zellelnaha lehüm fe minha rakubühüm ve
minha ye’külun

73.

Ve lehüm fiyha menafiu ve meşarib efela
yeşkürun

74.

Vettehazu min dunillahi alihetel
leallehüm yünsarun

75.

La yestetıy’une nasrahüm vehüm lehüm
cündüm muhdarun

76.

Fela yahzünke kalühüm inna na’lemü ma
yüsirrune ve ma yu’linun

77.

Evelem yeral insanü enna halaknahü min
nutfetin fe iza hüve hasıymün mübın

78.

Ve darabe lena meselev ve nesiye halkah
kale mey yuhyil ızame ve hiye ramım

79.

Kul yuhyıhellezı enşeeha evvele merrah ve
hüve bi külli halkın alım

80.

Ellezı ceale leküm mineş şeceril ahdari
naran fe iza entüm minhü tukıdun

81.

Eveleysellezı halekas semavati vel erda
bi kadirin ala ey yahlüka mislehüm bela ve hüvel hallakul alım

82.

İnnema emruhu iza erade şey’en ey yekule
lehu kün fe yekun

83.

Fe sübhanellezı bi yedihı melekutü külli
şey’iv ve ileyhi türceun