35. FATİR

1.

Elhamdü lillahi fatıris semavati vel erdı caılil
melaiketi rusülen ülı ecnihatim mesna ve sülase ve ruba’ yezıdü fil
halkı ma yeşa’ innellahe ala külli şey’in kadır

2.

Ma yeftehıllahü lin nasi mir rahmetin fe la
mümsike leha ve ma yümsik fe la mürsile lehu mim ba’dih ve hüvel
azızül hakım

3.

Ya eyyühen nasüzküru nı’metellahi aleyküm hel
mim halikın ğayrullahi yerzükulüm mines semai vel ard la ilahe illa
hüve fe enna tü’fekun

4.

Ve iy yükezzibuke fe kad küzzibet rusülüm min
kablik ve ilellahi türceul ümur

5.

Ya eyyühen nasü inne va’dellahi hakkun fe la
teğurrannekümül hayatüd dünya ve la yeğurranneküm billahil ğarur

6.

İnneş şeytane leküm adüvvün fettehızuhü
adüvva innema yed’u hızbehu li yekunu min ashabis seıyr

7.

Ellezıne keferu lehüm azabün şedıd vellezıne
amenu ve amilus salihati lehüm mağfiratüv ve ecrun kebır

8.

E fe men züyyine lehu suü amelihı fe raahü
hasena fe innellahe yüdıllü mey yeşaü ve yehdı mey yeşaü fe la
tezheb nefsüke aleyhim haserat innellahe alımüm bima yasneun

9.

Vallahüllezı erseler riyaha fe tüsıru sehaben
fe suknahü ila beledüm meyyitin fe ahyeyna bihil erda ba’de mevtiha
kezaliken nüşur

10.

Men kane yürıdül ızzete fe lillahil ızzetü
cemıa ileyhi yas’adül kelimüt tayyibü vel amelüs salihu yerfeuh
vellezıne yemkürunes seyyiati lehüm azabün şedıd ve mekru ülaike
hüve yebur

11.

Vallahü halekaküm min türabin sümme min
nutfetin sümme cealeküm ezvaca ve ma tahmilü min ünsa ve la tedau
illa bi ılmih ve ma tahmilü min ünsa la tedau illa bi ılmih ve ma
yüammeru min müammeriv ve la yünkasu min umurihı illa fı kitab inne
zalike alellahi yesır

12.

Ve ma yestevil bahrani haza azbün füratün
saiğun şerabühu ve haza milhun ücacve min küllin te’külune lahmen
tariyyev ve testahricune hılyeten telbesuneha ve teral fülke fıhi
mevahıra li tebteğu min fadlihı ve lealleküm teşkürun

13.

Yulicül leyle fin nehari ve yulicün nehar fil
leyli ve sehhareş şemse vel kamera küllüy yecrı li ecelim müsemma
zalikümüllahü rabbüküm lehül mülk vellezıne ted’une min dunihı ma
yemlikune min kıtmır

14.

İn ted’uhüm la yesmeu düaeküm ve lev semiu
mestecabu leküm ve yevmel kıyameti yekfürune bi şirkiküm ve la
yünebbiüke mislü habır

15.

Ya eyyühen nasü entümül fükaraü ilellah
vallahü hüvel ğaniyyül hamıd

16.

İy yeşe’ yüzhibküm ve ye’ti bi halkın cedıd

17.

Ve ma zalike alellahi bi azız

18.

Ve la teziru vaziratüv vizra uhra ve in ted’u
müskaletün ila hımliha la yuhmel minhü şey’üv ve lev kane za kurba
innema tünzirullezıne yahşevne rabbehüm bil ğaybi ve ekamus salah ve
men tezekka fe innema yetezekka li nefsih ve ilellahil mesıyr

19.

Ve ma yesteil a’ma vel besıyr

20.

Ve lez zulümatü ve len nur

21.

Ve lez zıllü ve lel harur

22.

Ve ma yestevil ahyaü ve lel emvat innellahe
yüsmiu mey yeşa’ ve ma ente bi müsmiım men fil kubur

23.

İn ente illa nezır

24.

İnna erselnake bil hakkı beşırav ve nesıra ve
im min ümmetin illa hala fıha nezır

25.

Ve iy yükezzibuke fe kad kezzebellezıne min
kablihim caethüm rusülühüm bil kitabil münır

26.

Sümme ehaztüllezıne keferu fe keyfe kane
nekır

27.

E lem tera ennellahe enzele mines semai maa
fe ahracna bihı semeratim muhtelifen elvanüha ve minel cibali
cüdedüm bıduv ve humrum muhtelifün elvanüha ve ğarabıbü sud

28.

Ve minen nasi ved devabbi vel en’ami
muhtelifün elvanühu kezalik innema yahşellahe min ıbadihil ulema’
innellahe azızün ğafur

29.

İnnellezıne yetlune kitabellahi ve ekamus
salete ve enfeku mimma razaknahüm sirrav va alaniyetey yercune
ticaratel len tebur

30.

Li yüveffiyehüm ücurahüm ve yezıdehüm min
fadlih innehu ğafurun şekur

31.

Vellezı evhayna ileyke minel kitabi hüvel
hakku müsaddikal lima beyne yedeyh innellahe bi ıbadihı le habırum
besıyr

32.

Sümme evrasnel kitabellezınestafeyna min
ıbadina fe minhüm zalimül li nefsih ve minhüm muktesıdve minhüm
sabikum bil hayrati bi iznillah zalike hüvel fadlül kebır

33.

Cennatü adniy yedhuluneha yühallevne fiha min
esavira min zehebiv ve lü’lüa ve libasühüm fıha harir

34.

Ve kalül hamdü lillahillezı ezhebe annel
hazın inne rabbena le ğafurun şekur

35.

Ellezı ehallena daral mükameti min fadlih la
yemessüna fıha nesabüv ve la yemessüna fıha lüğub

36.

Vellezıne keferu lehüm naru cehennem la yukda
aleyhim fe yemutu ve la yühaffefü anhüm min azabiha kezalike neczı
külle kefur

37.

Ve hüm yastarihune fıha rabbena ahricna
na’mel salihan ğayrallezı künna na’mel e ve lem nüammirküm ma
yetezekkeru fıhi men tezekkera ve caekümün nezır fe zuku fe ma liz
zalimıne min nesıyr

38.

İnnellahe alimü ğaybis semavati vel ard
innehu alımüm bi zatüs sudur

39.

Hüvellezı cealeküm halaife fil ard fe men
kefera fe aleyhi küfruh ve la yezıdül kafirıne rüfruhüm ınde
rabbihim illa makta ve la yezıdül kafirıne küfruhüm illa hasara

40.

Kul eraeytüm şürakaekümüllezıne ted’une min
dunillah erunı maza haleku minel erdı em lehüm şirkün fis semavat em
ateynahüm kitaben fehüm ala beyyinetim minh bel iy yeıdüz zalimune
ba’duhüm ba’dan illa ğurura

41.

İnnellahe yümsiküs semavati vel erda en
tezula ve lein zaleta in emsekehüma min ehadim mim ba’dih innehu
kane halımen ğafura

42.

Ve aksemu billahi cehde eymanihim lein caehüm
nezırul le yekununne ehda min ıhdel ümem felemma caehüm nezırum
mazadehüm illa nüfura

43.

İstikbaran fil erdı ve mekras seyyi’ ve la
yehıykul mekrus seyyiü illa bi ehlih fe hel yenzurune illa sünnetel
evvelın fe len tecide li sünnetillahi tebdıla ve len tecide li
sünnetillahi tahvıla

44.

E ve lem yesıru fil erdı fe yenzuru keyfe
kane akıbetüllezıne min kablihim ve kanu eşedde minhüm kuvveh ve ma
kanellahü li yu’cizehu min şey’in fis semavati ve la fil ard innehu
kane alimen kadıraw

45.

Ve lev yüahızüllahün nase bima kesebu ma
terake ala zahriha min dabbetiv ve lakiy yüahhıruhüm ila ecelim
müsemma fe iza cae ecelühüm fe innellahe kane bi ıbadihı besıyra