34. SEBE

1.

Elhamdü lillahillezı lehu ma fis semavati ve ma
fil erdı ve lehüm hamdü fil ahırah ve hüvel hakımül habır

2.

Ya’lemü ma yelicü fil erdı ve ma yahrucü
minha ve ma yenzilü mines semai ve ma ya’rucü fıha ve hüver rahıymül
ğafur

3.

Ve kalellesıne keferu la te’tınes saah kul
bela ve rabbı le te’tiyenneküm alimil ğayb la ya’zübü anhü miskalü
zerratin fis semavati ve la fil erdı ve la asğaru min zalike ve la
ekberu illa fı kitabim mübın

4.

Li yecziyellezıne amenu ve amilus salihüt
ülaike lehüm mağfiratüv ve rizkun kerım

5.

Vellezıne seav fı ayatina müacizıne ülaike
lehüm azabüm mir riczin elım

6.

Ve yerallezıne ütül ılmellezı ünzile ileyke
mir rabbike hüvel hakka ve yehdı ila sıratıl azızil hamıd

7.

Ve kalellezıne keferu hel nedüllüküm ala
racüliy yünebbiüküm iza müzzıktüm külle mümezzekın inneküm lefı
halkın cedıd

8.

Eftera alellahi keziben em bihı cinneh
belillezıne la yü’minune bil ahırati fil azabi ved dalalil beıyd

9.

E fe lem yerav ila ma beyne eydıhim ve ma
halfehüm mines semai vel ard in neşe’ nahsif bihimül erda ev nüskıt
aleyhim kisefem mines sema’ inne fı zalike le ayetel li külli abdim
münıb

10.

Ve le kad ateyna davude minna fadla ya cibalü
evvibı meahu vet tayr ve elenna lehül hadıd

11.

Enı’mel sabiğativ ve kaddir fis serdi va’melu
saliha innı bima ta’melune besıyr

12.

Ve li süleymaner rıha ğudüvvüha şehruv ve
ravahuha şehr ve erselna lehu aynel kıtr ve minel cinni mey ya’melü
beyne yedeyhi bi izni rabbih ve mey yeziğ minhüm an emrina nüzıkhü
min azabis seıyr

13.

Ya’melune lehu ma yeşaü mim meharıbe ve
temasıle ve cifanin kel cevabi ve kudurir rasiyat ı’melu ale davude
şükra ve kalılüm min ıbadiyeş şekur

14.

Felemma kadayna aleyhil mevte ma dellehüm ala
mevtihı illa dabbetül erdı te’külü minseeteh Fe lemma harra
tebeyyenetil cinnü el lev kanu ya’lemunel ğaybe ma lebisu fil azabil
mühın

15.

Le kad kane li sebein fı meskenihim ayeh
cennetani ay yemıniv ve şimal külu mir rizkı rabbiküm vşeküru leh
beldetün tayyibetüv ve rabbün ğafur

16.

Fe a’radu fe erselna aleyhim seylel arimi ve
beddelnahüm bi cenneteyhim cenneteyni zevatey ükülin hamtıv ve esliv
ve şey’im min sidrin kalıl

17.

Zalike cezeynahüm bima keferu ve hel nücazı
illel kefur

18.

Ve cealna beynehüm ve beynel kuralletı
barakna fıha kuran zahiratev ve kadderna fıhes seyr sıru fıha
leyaliye ve eyyamen aminın

19.

Fe kalu rabbena baıd beyne esfarina ve zalemu
enfüsehüm fe cealnahüm ehadıse ve mezzaknahüm külle mümezzak inne fı
zalike le ayatil li külli sabbarin şekur

20.

Ve le kad saddeka aleyhim iblısü zannehu
fettebeuhü illa ferıkam minel mü’minın

21.

Ve ma kane lehu aleyhim min sültanin illa li
na’leme mey yü’minü bil ahırati mimmen hüve minha fı şekk ve rabbüke
ala külli şey’in hafıyz

22.

Kulid’ullezıne zeamtüm min dunillah la
yemlikune miskale zerratin fis semavati ve la fil erdı ve ma lehüm
fıhima min şirkiv ve ma lehu minhüm min zahır

23.

Ve la tenfeuş şefaatü ındehu illa li men
ezine leh hatta iza füzzia an kulubihim kalu ma za kale rabbüküm
kalül hakk ve hüvel aliyyül kebır

24.

Kul mey yerzükuküm mines semavati vel ard
kulillahü ve inna ev iyyaküm leala hüden ev fı dalalim mübın

25.

Kul la tüs’elune amma ecramna ve la nüs’elü
amma ta’melun

26.

Kul yecmeu beynena rabbüna sümme yeftehu
beynena bil hakk ve hüvel fettahul alım

27.

Kul eruniyellezıne elhaktüm bihı şürakae
kella bel hüvellahül azızül hakım

28.

Ve ma erselnake illa kaffetel lin nasi
beşırav ve nezırav ve lakınne ekseran nasi la ya’lemun

29.

Ve yekulune meta hazel va’dü in küntüm
sadikıyn

30.

Kul leküm mıadü yevmel la teste’hırune anhü
saatev ve la testakdimun

31.

Ve kalellezıne keferu len nü’mine bi hazel
kur’ani ve la billezı beyne yedeyh ve lev tera iziz zalimune
mevkufune ınde rabbihim yarciu ba’duhüm ila ba’dınil kavl
yekulüllezınestud’ıfu lillezı nestekberu lev la entüm lekünna
mü’minın

32.

Kalellezınestekberu lillezınestud’ıfu e nahnü
sadednaküm anil hüda ba’de iz caeküm bel küntüm mücrimın

33.

Ve kalellesınestud’ıfu lillesınestekberu bel
mekrul leyli ven nehari iz te’mürunena en nekfüra billahi ve nec’ale
lehu endada ve eserrun nedamete lemma raevül azab ve cealnel ağlale
fı a’nakıllezıne keferu hel yüczevne illa ma kanu ya’melun

34.

Ve ma erselna fı karyetim min nezırin illa
kale mütrafuha inna bima ürsiltüm bihı kafirun

35.

Ve kalu nahnü ekseru emvalev ve evladev ve ma
nahnü bi müazzebın

36.

Kul inne rabbı yebsütur rizka li mey yeşaü ve
yakdiru ve lakinne ekseran nasi la ya7lemun

37.

Ve ma emvalüküm ve la evladüküm billetı
tükarribüküm ındena zülfa illa men amene ve amile salihan fe ülaike
lehüm cezaüd dı’fi bima amilu ve hüm fil ğurufati aminun

38.

Vellezıne yes’avne fı ayatina müacizıne
ülaike fil azabi muhdarun

39.

Kul innne rabbı yebtütür rizka li mey yeşaü
min ıbadihı ve yakdiru leh ve ma enfaktüm min şey’in fe hüve
yuhlifüh ve huve hayrur razikıyn

40.

Ve yevme yahşüruhüm cemıan sümme yekulü lil
melaiketi e haülai iyyaküm kanu ya’büdun

41.

Kalu sübhhaneke ente veliyyüna min dunihim
bel kanu ya’büdunel cinn ekseruhüm bihim mü’minun

42.

Fel yevme la yemlikü ba’duküm li ba’dın nefav
ve la darra ve nekulü lillezıne zalemu zuku azaben narilletı küntüm
biha tükezzibun

43.

Ve iza tütla aleyhim ayatüna beyyinatin kalu
ma haza illa racülüy yürıdü ey yesuddeküm amma kane ya’büdü abaüküm
ve kalu ma haza illa ifküm müftera ve kalellezıne keferu lil hakkı
lemma caehüm in haza illa sıhrum mübın

44.

Ve ma ateynahüm min kütübiy yedrusuneha ve ma
erselna ileyhim kableke min nezır

45.

Ve kezzebellezıne min kablihim ve ma beleğu
mı’şara ma ateynahüm fe kezzebu rusüli fe keyfe kane nekır

46.

Kul innema eızuküm bi vahıdeh en tekumu
lillahi mesna ve füraa sümme tetefekkeru ma bi sahıbiküm min cinneh
in hüve illa nezırul leküm beyne yedey azabin şedıd

47.

Kul ma seeltüküm min ecrin fe hüve leküm in
ecriye illa alellah ve hüve ala külli şey’in şehıd

48.

Kul inne rabbı yakzifü bil hakk allamül ğuyub

49.

Kul cael hakku ve ma yübdiül batılü ve ma
yüıyd

50.

Kul in daleltü fe innema edıllü ala nefsı ve
inihtedeytü fe bima yuhıy ileyye rabbı innehu semıun karıb

51.

Ve lev tera iz feziu fe la fevte ve ühızu mim
mekanin karıb

52.

Ve kalu amenna bih ve enna lehümüt tenavüşü
mim mekanim beıyd

53.

Ve kad keferu bihı min kabl ve yakzifune bil
ğaybi mim mekanim beıyd

54.

Ve hıyle beynehüm ve beyne ma yeştehune kema
füıle bi eşyaıhim min kabl innehüm kanu fı şekkim mürıb