33. AHZAB

1.

Ya eyyühen nebiyyüttekıllahe ve la tütııl
kafirıne vel münafikıyn innellahe kane alımen hakıma

2.

Vettebı’ma yuha ileyke mir rabbik innellahe
kane bima ta’melune habıra

3.

Ve tevekkel alellah ve kefa billahi vekıla

4.

Ma cealellahü li racülim min kalbeyni fı
cevfih ve ma ceale ezvacekümüllaı tüzahirune minhünne ümmehatiküm ve
ma ceale ed’ıyaeküm ebnaeküm zaliküm kavlüküm bi efvahiküm vallahü
yekulül hakka ve hüve yehdis sebıl

5.

Üd’uhüm li abaihim hüve akseu ındellah fe il
lem ta’lemu abaehüm fe ıhvanüküm fid dıni ve mevalıküm ve leyse
aleyküm cünahun fıma ahta’tüm bihı ve lakim ma teammedet kulubüküm
ve kanellahü ğafurar rahıyma

6.

Ennebiyyü evla bil mü’minıne min enfüsihim ve
ezvacühu ümmehatühüm ve ülül erhami ba’duhüm evla bi ba’dın fı
kitabillahi minel mü’minıne vel mühacirıne illa en tefalu ila
evliyaiküm ma’rufa kane zalike fil kitabi mestura

7.

Ve iz ehazna minen nebiyyıne mısakahüm ve
minke ve min nuhıv ve ibrahıme ve musa ve ıysebni memeryeme ve
ehazna minhüm mısakan ğalıza

8.

Li yes’eles sadikıyne an sıdkıhim ve eadde
lil kafirıne azaben elıma

9.

Ya eyyühellezıne amenüzküru nı’metellahi
aleyküm iz caetküm cünudün fe erselna aleyhim rıhav ve cünudel lem
teravha ve kanellahü bima ta’melune besıyra

10.

İz cauküm min fevkıküm ve min esfele minküm
ve iz zağatil ebsaru ve beleğatil kulubül hanacira ve tezunnune
billahiz zununa

11.

Hünalikebtüliyel mü’minune ve zülzilu
zilzatlen şedıda

12.

Ve iz yekulül münafikune vellezıne fı
kulubihim meradum ma veaddenellahü ve rasulühu illa ğurura

13.

Ve iz kalet taifetüm minhüm ya ehle yesribe
la mükame leküm farciu ve yeste’zinü ferıkum minhümün nebiyye
yekulune inne büyutena avratüv ve ma hiye bi avrah iy yürıdune illa
firara

14.

Ve lev dühılet aleyhim min aktariha sümme
süilül fitnete le atevha ve ma telebbesu biha illa yesıra

15.

Ve le kad kanu ahedüllahe min kablü la
yüvellunel edbar ve kane ahdüllahi mes’ula

16.

Kul ley yenfeakümül firaru in ferartüm minel
mevti evil katli ve izel la tümetteune illa kalıla

17.

Kul men zellezı ya’sımüküm minellahi in erade
biküm suen ev erade biküm rahmeh ve la yecidune lehüm min dunillahi
veliyyev ve la nesıyra

18.

Kad ya’lemüllahül müavvikıyne minküm ve
kailıne li ıhvanihim helümme ileyna ve la ye’tunel be’se illa kalila

19.

E şıhhaten aleyküm Fe iza cael havfü
raeytehüm yenzurune ileyke teduru a’yünühüm kellezı yuğşa aleyhi
minel mevt fe iza zehebel havfü selekuhüm bi elsinetin hıdadin
eşıhhaten alel hayr ülaike lem yü’minu fe ahbetallahü a’malehüm ve
kane zalike alellahi yesıra

20.

Yahsebunel ahzabe lem yezhebu ve iy ye’til
ahzabü yeveddu lev ennehüm badune fil a’rabi yes’elune an embaiküm
ve lev kanu fıküm ma katelu illa kalıla

21.

Le kad kane leküm fı rasulillahi üsvetün
hasenetül li men kane yercüllahe vel yevmel haıra ve zekerallahe
kesıra

22.

Ve lemma rael mü’minunel ahzabe kalu haza ma
veadenellahü ve rasulühu ve sadekallahü ve rasulühu ve ma zadehüm
illa ımanev ve teslıma

23.

Minel mü’minıne ricalün sadeku ma ahedüllahe
aleyh fe minhüm men kada nahbehu ve minhüm mey yentezıru ve ma
beddelu tebdıla

24.

Li yecziyellahüs sadikıyne bi sıdkıhim ve
yüazzibel münafikıyne in şae ev yetube aleyhim innellahe kane
ğafurar rahıyma

25.

Ve raddellahüllezıne keferu bi ğayzıhim lem
yenalu hayra ve kefallahül mü’minınel kıtal ve kanellahü kaviyyen
azıza

26.

Ve enzelellezıne zaheruhüm min ehlil kitabi
min sayasıyhim ve kazefe fı kulubihimür ru’be ferıkan taktülune ve
te’sirune ferıka

27.

Ve evraseküm erdahüm ve diyarahüm ve
emvalehüm ve erdal lem tetauha ve kanellahü ala külli şey’in kadıra

28.

Ya eyyühen nebiyyü kul li ezvacike in
küntünne türidnel hayated dünya ve zıneteha fe tealeyne ümettı’künne
ve üserrıhkünne serahan cemıla

29.

Ve in küntünne türidnellahe ve rasulehu ved
daral ahırate fe innellahe eadde lil muhsinati minkünne ecran azıyma

30.

Ya nisaen nebiyyi mey ye’ti minkünne bi
fahışetim mübeyyinetiy yudaaf lehel azabü d’feyn ve kane zalike
alellahi yesıra

31.

Ve mey yaknüt minkünne lillahi ve rasulihı ve
ta’mel salihan nü’tiha ecraha merrateyni ve a’tedna leha rizkan
kerıma

32.

Ya nisaen nebiyyi lestünne ke ehadim minen
nisai inittekaytünne fe la tahda’ne bil kavli fe yatmeallezı fı
kalbihı meraduv ve kulne kavlem ma’rufa

33.

Ve karne fı büyutikünne ve la teberracne
teberrucel cahiliyyetil ula ve ekımmes salete ve atınez zekate ve
etı’nellahe ve rasuleh innema yürıdüllahü li yüzhibe ankümür ricse
ehlel beyti ve yütahhiraküm tathıra

34.

Vezkürne ma yütla fı büyutikünne min
ayatillahi vel hıkmeh innellahe kane latıyfen habıra

35.

İnnel müslimıne vel müslimati vel mü’minıne
vel mü’minati vel kanitıne vel kanitati ves sadikıyne ves sadikati
ves sabirıne ves sabirati vel haşiıyne vel haşiati vel
mütesaddikıyne vel mütesaddikati ves saimıne ves saimati vel
hafizıyne fürucehüm vel hafizate vez zakirınellahe kesırav vez
zakirati eaddelahü lehüm mağfiratev ve ecran azıyma

36.

Ve ma kane li mü’miniv ve la mü’minetin iza
kadallahü ve rasulühu emran ey yekune lehümül hıyeratü min emrihim
ve mey ya’sıllahe ve rasulehu fe kad dalle dalalem mübına

37.

Ve iz tekulü lillezı en’amellahü aleyhi ve
en’amte aleyhi emsik aleyke zevceke vettekıllahe ve tuhfı fı nefsike
mellahü mübdıhi ve tahşen nas vallahü ehakku en tahşah felemma kada
zeydüm minha vetaran zevvecnakeha li key la yekune alel mü’minıne
haracün fi ezvaci ed’ıyaihim iza kadav minhünne vetara ve kane
emrullahi mef’ula

38.

Ma kane alen nebiyyi min haracin fıma
feradallahü leh sünnetellahi fillezıne halev min kabl ve kane
emrullahi kaderam makdura

39.

İllezıne yübelliğune risalatillahi ve
yahşevnehu ve la yahşevne ehaden ilellah ve kefa billahi hasıba

40.

Ma kane muhammedün eba ehadim mir ricaliküm
ve lakir rasulellahi ve hatemen nebiyyın ve kanellahü bi külli
şey’in alıma

41.

Ya eyyühellezıne amenüzkürullahe zikran
kesıra

42.

Ve sebbihuhu bükratev ve esıyla

43.

Hüvellezı yüsallı aleyküm ve melaiketühu li
yuhriceküm minez zulümati ilen nur ve kane bil mü’minıne rahıyma

44.

Tehıyyetühüm yevme yelkavnehu selam ve eadde
lehüm ecran kerıma

45.

Ya eyyühen nebiyyü inna erselnake şahidev ve
mübeşşirav ve nezıra

46.

Ve daıyen ilellahi bi iznihı ve siracem
münıra

47.

Ve beşşiril mü’minıne bi enne lehüm minellahi
fadlen kebıra

48.

Ve la tütııl kafirıne vel münafikıyne ve da’
ezahüm ve tevekkel alellah ve kefa billahi vekıla

49.

Ya eyyühellezıne amenu iza nekahtümül
mü’minati sümme tallaktümuhünne min kabli en temessuhünne femaleküm
aleyhinne min ıddetin ta’tedduneha fe mettiuhünne ve serrihuhünne
serahan cemıla

50.

Ya eyyühen nebiyyü inna ahlelna leke
ezvacekellatı ateyte ücurahünne ve ma meleket yemınüke memma
efaellahü aleyke ve benati ammike ve benati ammatike ve benati
halike ve benati halatikellatı hacerne meake vemraetem mü’mineten iv
vehebet nefseha lin nebiyyi in eraden nebiyyü ey yestenkihaha
halisatel leke min dunil mü’minın kad alimna ma feradna aleyhim fı
ezvacihim ve ma meleket eymanühüm li keyla yekune aleyke harac ve
kanellahü ğafurrar rahıyma

51.

Türcı men teşaü minhünne ve tü’vı ileyke men
teşa’ ve menibteğayte mimmen azelte fe la cünaha aleyk zalike edna
en tekarra a’yünühünne ve la yahzenne ve yerdayne bima ateytehünne
küllühünn vallahü ya’lemü ma fı kulubiküm ve kanellahü alımen halıma

52.

La yehıllü leken nisaü min ba’dü ve la en
tebeddele bihinne min ezvaciv ve lev a’cebeke husnühünne illa ma
meleket yemınük ve kanellahü ala külli şey’ir rakıyba

53.

Ya eyyühellezıne amenu la tedhulu büyuten
nebiyyi illa ey yü’zene leküm ila taamin ğayra nazırıne inahü ve
lakin iza düıytüm fedhulu fe iza taımtüm fenteşiru ve la
müste’nisıne li hadıs inne zaliküm kane yü’zin nebiyye fe yestahyı
minküm vallahü la yestahyı minel hakk ve iza seeltümuhünne metaan
fes’eluhünne miv verai hıcab zaliküm atheru li kulubiküm ve
kulubihinn ve ma kane leküm en tü’zu rasullellahi ve la en tenkihu
ezvacehu mim ba’dihı ebeda inne zaliküm kane ındellahi azıyma

54.

İn tübdu şey’en ev tuhfuhü fe innellahe kane
bi külli şey’in alıma

55.

La cünaha aleyhinne fı abaihinne ve la
ebnaihinne ve la ıhvanihinne ve la ebnai ıhvanihinne ve la ebnai
ehavatihinne ve la nisaihinne ve la ma meleket eymanühünn
vettekıynellah innellahe kane ala külli şey’in şehıda

56.

İnnellahe ve melaiketehu yüsallune alen
nebiyy ya eyyühellezıne amenu sallu aleyhi ve sellimu teslıma

57.

İnnellezıne yü’zunellahe ve rasulehu
leanehümüllahü fid dünya vel ahırati ve eadde lehüm azabem mühına

58.

Vellezıne yü’zunel mü’minıne vel mü’minati bi
ğayri mektesebu fe kadıhtemelu bühtanev ve ismem mübına

59.

Ya eyyühen nebiyyü kul li ezvacike ve
benatike ve nisail mü’minıne yüdnıne aleyhinne min celabıbihinn
zalike edna ey yu’rafne fe la yü’zeyn ve kanellahü ğafurar rahıyma

60.

Le il lem yentehil münafikune vellezıne fı
kulubihim meraduv vel mürcifune fil medıneti le nuğriyenneke bihim
sümme la yücaviruneke fıha illa kalila

61.

Mel’unıne eyne ma sükıfu ühızu ve kuttilu
taktila

62.

Sünnetellahi fillezıne halev min kabl ve len
tecide li sünnetillahi tebdıla

63.

Yes’elüken nasü anis saah kul innema ılmüha
ındellah ve ma yüdrıke lealles saat tekunü karıba

64.

İnnellahe leanel kafirıne ve eadde lehüm
seıyra

65.

Halidıne fıha ebeda la yecidune veliyyev ve
la nesıyra

66.

Yevme tükallebü vücuhühüm fin nari yekulune
ya leytena eta’nellahe ve eta’ner rasula

67.

Ve kalu rabbena inna eta’na sadetena ve
küberaena fe edallunes sebıla

68.

Rabbena atihim dı’feyni minel azabi vel’anhüm
la’nen kebıra

69.

Ya eyyühellezıne amenu la tekunu kellezıne
azev musa fe berraehüllahü mimma kalu ve kane ındellahi vecıha

70.

Ya eyyühellezıne amenüttekullahe ve kulu
kavlen sedıda

71.

Yuslıh leküm a’maleküm ve yağfir leküm
zünubeküm ve mey yütııllahe ve rasulehu fe kad faze fevzen azıyma

72.

İnna aradnel emanete ales semavati vel erdı
vel cibali fe ebeyne ey yahmilneha ve eşfakne minha ve hamelehel
insan innehu kane zalumen cehula

73.

Li yüazzibellahül münafikıyne vel münafikati
vel müşrikıne vel müşrikati ve yetubellahü alel mü’minıne vel
mü’minat ve kanellahü ğafurar rahıyma