32. SECDE

1.

Elif lam mın

2.

Tenziylül kitabi la raybe fiyhi mir rabbil
alemiyn

3.

Em yekulunefterah bel hüvel hakku mir rabbike
li tünriza kavmem ma etahüm min neziyrim min kablike leallehüm
yehtedun

4.

Allahüllezı halekas semavati vel erda ve ma
beynehüma fı sitteti eyyamin sümmesteva alel arş ma leküm min dunihı
miv veliyyiv ve la şefiy’ efela tetezekkerun

5.

Yüdebbirul emra mines semai ilel erdı sümme
ya’rucü ileyhi fı yevmin kane mıkdaruhu elfe senetim mimma teuddun

6.

Zalike alimül ğaybi veş şehadetil aziyzür
rahıym

7.

Ellezı ahsene külle şey’in halekahu ve bedee
halkal insani min tıyn

8.

Sümme ceal neslehu min sülaletim min maim
mehiyn

9.

Sümme sevvahü ve nefeha fiyhi mir ruhıhı ve
ceale lekümüs sem’a vel ebsara vel efideh kaliylem ma teşkürun

10.

Ve kalu e iza dalelna fil erdı e inna le fı
halkın cediyd bel hüm bi likai rabbihim kafirun

11.

Kul yeteveffaküm melekül mevtillezı vükkile
biküm sümme ila rabbiküm türceun

12.

Ve lev tera izil mücrimune nakisu ruusihim
ınde rabbihim rabbena ebsarna ve semı’na fercı’na na’mel salihan
inna mukınun

13.

Ve lev şi’na le ateyna külle nefsin hüdaha ve
lakin hakkal kavlü minnı le emleenne cehenneme minel cinneti ven
nasi ecmeıyn

14.

Fe zuku bi ma nesiytüm likae yevmiküm haza
inna nesiynaküm ve zuku azabel huldi bi ma küntüm ta’melun

15.

İnnema yü’minü bi ayatinellezine iza zükkiru
biha harru süccedev ve sebbehu bi hamdi rabbihim ve hüm la
yestekbirun

16.

Tetecafa cünubühüm anil medaciı yed’une
rabbehüm havfev ve tameav ve mimma razaknahüm yünfikun

17.

Fe la ta’lemü nefsüm ma uhfiye lehüm min
kurrati a’yün cezaem bi ma kanu ya’melun

18.

E femen kane mü’minen ke men kane fasika la
yestevun

19.

Emmelleziyne amenu ve amilus salihati fe
lehüm cennatül me’va nüzülem bi ma kanu ya’melun

20.

Ve emmellezıne feseku fe me’vahümün nar
küllema eradü ey yahrucu minha üıydu fiyha ve kıyle lehüm zuku
azaben narillezı küntüm bihı tükezzibun(15] Ayet secde ayetidir.)

21.

Ve le nüziykanehüm minel azabil edna dunel
azabil ekberi leallehüm yarciun

22.

Ve men azlemü mimmem zükkira bi ayati rabbihı
sümme a’rada anha inna minel mücrimiyne müntekımun

23.

Ve le kad ateyna musal kitabe fe la tekün fı
miryetim mil likaihı ve cealnahü hüdel li benı israiyl

24.

Ve cealna minhüm elmmetey yehdune bi emrina
lemma saberu ve kanu bi ayatina yukınun

25.

İnne rabbeke hüve yafsılü beynehüm yevmel
kıyameti fiyma kanu fıhi yahtelifun

26.

E ve lem yehdi lehüm kem ehlekna min kablihim
minel kuruni yemşune fı mesakinihim inne fı zalike le ayat e fe la
yesmeun

27.

E ve lem yerav enna nesukul mae ilel erdıl
cüruzi fe nuhricü bihı zer’an te’kili mihü en’amühüm ve enfüsühüm e
fe la yübsırun

28.

Ve yekulune meta hazal fethu in küntüm
sadikıyn

29.

Kul yevmel fethı la yenfeullezıne keferu
iymanühüm ve la hüm yünzarun

30.

Fe a’rıd anhüm ventezır innehüm müntezırun