31. LOKMAN

1.

Elif lam mın

2.

Tilke ayatül kitabil hakım

3.

Hüdev ve rahmetel lil muhsinın

4.

Ellezıne yükıymunes salate ve yü’tunez zekate
ve hüm bil ahırati hüm yukınun

5.

Ülaike ala hüdem mir rabbihim ve ülaike hümül
müflihun

6.

Ve minen nasi mey yeşterı lehvel hadısi li
yüdılle an sebılillahi bi ğayri ılmiv ve yettehızeha hüzüva ülaike
lehüm azabüm mühın

7.

Ve iza tütla aleyhi ayatüna vella müstekbiran
ke el lem yesma’ha keenne fı üzüneyhi vakra fe beşşirhü bi azabin
elım

8.

İnnellezıne amenu ve amilus salihati lehüm
cennatün neıym

9.

Halidıne fıha va’dellahi hakka ve hüvel
azızül hakım

10.

Halekas semavati bi ğayri amedin teravneha ve
elka fil erdı ravasiye en temıde biküm ve besse fıha min külli
dabbeh ve enzelna mines semai maen fe embetna fıha min külli zevcin
kerım

11.

Haza halkullahi fe erunı maza halekallezıne
min dunih beliz zalimune fı dalalim mübın

12.

Ve le kad ateyna lukmanel hıkmete enişkür
lillah ve mey yeşkür fe innema yeşküru li nefsih ve men kefera fe
innellahe ğayniyyün hamıd

13.

Ve iz kale lukmanü libnihı ve hüve yeızuhu ya
büneyye la tüşrik billah inneş şirke le zulmün azıym

14.

Ve vessaynel insane bi valideyh hamelethü
ümmühu vehnen ala vehniv ve fisalühu fı ameyni enişkür lı ve li
valideyk ileyyel mesıyr

15.

Ve in cahedake ala en tüşrike bı ma leyse
leke bihı ilmün fe la tütı’hüma ve sahıbhüma fid dünya ma’rufev
vettebı’ sebıle men enabe ileyy sümme ileyye merciuküm fe ünebbiüküm
bima küntüm ta’melun

16.

Ya büneyye inneha in tekü miskale habbetim
min hardelin fe tekün fı sahratin ev fis semavati ev fil erdı ye’ti
bihellah innellahe latıyfün habır

17.

Ya büneyye ekımıs salate ve’mur bil ma’rufi
venhe anil münkeri vasbir ala ma esabek inne zalike min azmil ümur

18.

Ve la tüsa’ır haddeke lin nasi ve la temşi
fil erdı meraha innellahe la yühıbbü külle muhtalin fehur

19.

Vaksıd fı meşyike vağdud min savtik inne
emreral asvati le savtül hamır

20.

E lem terav ennellahe sehhara leküm ma fis
semavati ve ma fil erdı ve esbeğa aleyküm niamehu zahiratev ve
batıneh ve minen nasi mey yücadilü fillahi bi ğayri ılmiv ve la
hüdev ve la kitabim münır

21.

Ve iza kıyle lehümüt tebiu ma enzellellahü
kalu bel nettebiu ma vecedna aleyhi abaena e ve lev kaneş şeytanü
yed’uhüm ila azabis seıyr

22.

Ve mey yüslim vechehu ilellahi ve hüve
muhsinün fe kadistemseke bil urvetil vüska ve ilellahi akıbetül ümur

23.

Ve men kefera fe la yahzünke küfruh ileyna
merciuhüm fe nünebbiühüm bima amilu innellahe alımüm bizatis sudur

24.

Nümettiuhüm kalılen sümme nadtarruhüm ila
azabin ğalıyz

25.

Ve lein seeltehüm men halekas semavati vel
erda le yekulünnellah kulil hamdü lillah bel ekseruhüm la ya’lemun

26.

Lillahi ma fis semavati vel ard innellahe
hüvel ğaniyyül hamıd

27.

Ve lev enne ma fil erdı min şeceratin aklamüv
vel bahru yemüddühu min ba’dihı seb’atü ebhurim ma nefidet
kelematüllah innellahe azızün hakım

28.

Ma halkuküm ve la ba’süküm illa ke nefsiv
vahıdeh innellahe semıum basıyr

29.

E lem tera ennellahe yulicül leyle fin nehari
ve yulicün nehara fil leyli ve sehhareş şemsi vel kamera küllüy
yecrı ila ecelim müssemmev ve ennellahe ve ma ta’melune habır

30.

Zalike bi ennellahe hüvel hakku ve enne ma
yed’ une min dunihil batılü ve ennellahe hüvel aliyyül kebır

31.

E lem tera ennel fülke tecrı fil bahri bi
nı’metillahi li yüriyeküm min ayatih inne fı zalike le ayatil li
külli sabbarin şekur

32.

Ve iza ğaşiyehüm mevcün kez zuleli deavüllahe
muhlisıyne lehüd dın felemma neccahüm ilel berri fe minhüm muktesıd
ve ma yechadü bi ayatina illa küllü hattarin kefur

33.

Ya eyyühen nasütteku rabbeküm vahşev yevmel
la yezı validün av veledihı ve la meludün hüve cazin av validihı
şey’a inne va’dellahi hakkun fe la teğurranekümül hayatüd dünya ve
la yeğurraneküm billahül ğarur

34.

İnnellahe ındehu ılmüs saahve yünezzilül ğays
ve ya’lemü ma fil erham ve ma tedrı nefsüm maza teksibü ğada ve ma
tedrı nefsüm bi eyyi erdın temut innellahe alimün habır.