30. RUM

1.

Elif lam mım

2.

Fulibetir rum

3.

Fı ednel erdı ve hüm mim ba’di ğalebihim se
yağlibun

4.

Fı bid’ı sinın lillahil emru min kablü ve mim
ba’d ve yevmeiziy yefrahul mü’minun

5.

Bi nasrillah yensuru mey yeşa’ ve hüvel
azızür rahıym

6.

Va’dellah la yuhlifüllahü va’dehu ve lakinne
ekseran nasi la ya’lemun

7.

Ya’lemune zahiram minel hayatid dünyave hüm
anil ahırati hüm ğafilun

8.

E ve lem yetefekkeru fı enfüsihim ma
halekallahüs semavati vel erda ve ma beynehüma illa bil hakkı ve
ecelim müsemma ve inne kesıram minen nasi bi likai rabbihim le
kafirun

9.

E ve lem yesıru fil irdı fe yenzuru keyfe
kane akıbetüllezıne min kablihim kanu eşedde minhüm kuvvetev ve
esarul erda ve ameruha eksera mimma ameruha ve caethüm rusülühüm bil
beyyinat kanu eşedde minhüm kuvvetev ve esarul erda ve ameruha
eksera mimma ameruha ve caethüm rusülühüm bil beyyinat fema
kanellahü li yazlimehüm ve lakin kanu enfüsehüm yazlimun

10.

Sümme kane akıbetellezıne esaüs sua en
kezzebu bi ayatillahi ve kanu biha yestehziun

11.

Allahü yebdeül hakka sümme yüıydühu sümme
ileyhi türceun

12.

Ve yevme tekumüs saatü yüblisül mücrimun

13.

Ve lem yekül lehüm min şürakaihim şüfeaü ve
kanu bi şürakaihim kafirın

14.

Ve yevme tekumüs saatü yevmeiziy yeteferrakun

15.

Fe emmellezıne amenu ve amilus salihati fe
hüm fı ravdatiy yuhberun

16.

Ve emmellezıne keferu ve kezzebu bi ayatina
ve likail ahırati fe ülaike fil azabi muhdarun

17.

Fe sübhanellahi hıyne tübsune ve hıyne
tusbihun

18.

Ve lehül hamdü fis semavati vel erdı ve
aşiyyev ve hıyne tuzhirun

19.

Yuhricül hayye minel meyyiti ve yuhricül
meyyite minel hayyi ve yuhyil erda ba’de mevtiha ve kezalike
tuhracun

20.

Ve min ayatihı en halekaküm min türabin sümme
iza entüm beşerun tenteşirun

21.

Ve min ayatihı en haleka leküm min enfüsiküm
ezvacel li teskünu ileyha ve ceale beyneküm meveddetev ve rahmeh
inne fı zalike le ayatil li kavmiy yetefekkerun

22.

Ve min ayatihı halkus semavati vel erdı
vahtilafü elsinetiküm ve elvaniküm inne fı zalike le ayatil lil
alimın

23.

Ve min ayatihı menamüküm bil leyli ven nehari
vebtiğaüküm min fadlih inne fı zalike le ayatil li kavmiy yesmeun

24.

Ve min ayatihı yürıkümül berka havfev ve
tameav ve yünezzilü mines semai maen fe yuhyı bihil erda ba’de
mevtiha inne fı zalike le ayatil li kavmiy ya’kılun

25.

Ve min ayatihı en tekumes semaü vel erdu bi
emrih sümme iza deaküm da’vetem minel erdı iza entüm tahrucun

26.

Ve lehu men fis semavati vel ard küllül lehu
kanitun

27.

Ve hüvellezı yebdeül halka sümme yüıydühu ve
hüve ehvenü aleyh ve lehül meselül a’la fis semavati vel ard ve
hüvel azızül hakım

28.

Darabe leküm meselem min enfüsiküm hel leküm
mim ma meleket eymanüküm min şürakae fı ma razaknaküm fe entüm fıhi
sevaün tehafunehüm ke hıyfetiküm enfüseküm kezalike nüfassılül ayati
li kavmiy ya’kılun

29.

Belit tebeallezıne zalemu ehvaehüm bi ğayri
ılm fe mey yehdı men edallellah ve ma lehüm min nasırın

30.

Fe ekım vecheke lid dıni hanıfa
fıtratellahilletı fetaran nase aleyha la tebdıle li halkıllah
zaliked dınül kayyimü ve lakinne ekseran nasi la ya’lemun

31.

Münıbıne ileyhi vettekuhu ve ekıymus salate
ve la tekunu minel müşrikın

32.

Minellezıne ferraku dınehüm ve kanu şiyea
küllü hızbim bima ledeyhim ferihun

33.

Ve iza messen nase durrun deav rabbehüm
münıbıne ileyhi sümme iza ezakahüm minhü rahmeten iza ferıkum minhüm
bi rabbihim yüşrikun

34.

Li yekfüru bima ateynahüm fe temetteu fe
sevfe ta’lemun

35.

Em enzelna aleyhim sültanen fe hüve
yetekellemü bima kanu bihı yüşrikun

36.

Ve iza ezaknen nase rahmeten ferihu biha ve
in tüsıbhüm seyyietüm bima kaddemet eydıhim izahüm yaknetun

37.

E ve lem yerav ennellahe yebsütur rizka li
mey yeşaü ve yakdir inne fı zalike le ayatil li kavmiy yü’minun

38.

Fe ati zel kurba hakkahu vel miskıne vebnes
sebıl zalike hayrul lillezıne yürıdune vechellahi ve ülaike hümül
müflihun

39.

Ve ma ateytüm mir ribel li yerbüve fı emvalin
nasi fe la yerbu ındellah ve ma ateytüm min zekatin türıdune
vechellahi fe ülaike hümül mud’ıfun

40.

Allahüllezı halekaküm sümme razekaküm sümme
yümıtüküm sümme yuhyıküm hel min şürakaiküm mey yefalü min zaliküm
min şey’ sübhanelhu ve teala amma yüşrikun

41.

Zaheral fesadü fil berri vel bahri bima
kesebet eydin nasi li yüzikahüm ba’dallezı amilu leallehüm yarciun

42.

Kul sıru fil erdı fenzuru keyfe kane
akıbetüllezıne min kabl kane ekseruhüm müşrikın

43.

Fe ekım vecheke lid dınil kayyimi min kabli
ey ye’tiye yevmül la meradde lehu minellahi yevmeiziy yessaddeun

44.

Men kefera fealeyhi küfruh ve men amile
salihan fe li enfüsihim yemhedun

45.

Li yecziyellezıne amenu ve amilus salihati
min fadlih innehu la yühıbbül kafirın

46.

Ve min ayatihı ey yürsiler riyaha
mübeşşirativ ve liyüzıkaküm mir rahmetihı ve litecriyel fülkü bi
emrihı ve li tebteğu min fadlihı ve lealleküm teşkürun

47.

Ve le kad erselna min kablike rusülen ila
kavmihim fe cauhüm bil beyyinati fentekamna minellezıne ecramu ve
kane hakkan aleyna nasrul mü’minın

48.

Allahüllezı yürsilür riyaha fe tüsıru sehaben
fe yebsütuhu fis semai keyfe yeşaü ve yec’alühu kisefen feteral
vedka yahrucü min hılalih fe iza esabe bihı mey yeşaü min ıbadihı
izahüm yestebşirun

49.

Ve in kanu min kabli ey yünezzele aleyhim min
kablihı le müblisın

50.

Fenzur ila asari rahmetillahi keyfe yuhyil
erda ba’da mevtiha inne zalike le muhyil mevta ve hüve ala külli
şey’in kadır

51.

Ve lein erselna rıhan fe raevhü musferral
lezallu mim ba’dihı yekfürun

52.

Fe inneke la tüsmiul mevta ve la tüsmius
summed düae iza vellev müdbirın

53.

Ve ma ente bihadil umyi an dalaletihim in
tüsmiu illa mey yü’minü bi ayatina fehüm müslimun

54.

Allahüllezı halekaküm min da’fin sümme ceale
mim ba’di kuvvetin da’fev ve şeybeh yahlüku ma yeşa’ ve hüvel alımül
kadır

55.

Ve yevme teumüs saatü yuksimül mücrimune ma
lebisu ğayra saah kezalike kanu yü’fekun

56.

Ve kalellezıne utül ılme vel ımane le kad
lebistüm fı kitabillahi ila yevmil ba’si fe haza yevmül ba’si ve
lakinneküm küntüm la ta’lemun

57.

Fe yevmeizil la yenfeullezıne zalemu
ma’ziratühüm ve la hüm yüsta’tebun

58.

Ve le kad darabna lin nasi fı hazel kar’ani
min külli mesel ve lein ci’tehüm bi ayatil leyekulennellezıne keferu
in entüm illa mübtılun

59.

Kezalike yatbeullahü ala kulubillezıne la
ya’lemun

60.

Fasbir inne va’dellahi hakkuv ve la
yestehıffennekellezıne la yukınun