2. BAKARA

1.

Elif lam mim

2.

Zalikel kitabü la raybe fıh* hüdel lil müttekıyn

3.

Ellezıne yü’minune bil ğaybi ve yükıymunas salate ve
mimma razaknahüm yünfikun

4.

Velelzıne yü’minune bi ma ünzile ileyke ve ma ünzile
min kablik* ve bil ahırati hüm yukınun

5.

Ülaike ala hüdem mir rabbihim ve ülaike hümül
müflihun

6.

İnnellezıne keferu sevaün aleyhim e enzertehüm em lem
tünzirhüm la yü’minun

7.

Hatemallahü ala kulubihim ve ala sem’ıhim* ve ala
ebsarihim ğaşaveh* ve lehüm azabün azıym

8.

Ve minen nasi mey yekulü amenna billahi ve bil yevmil
ahıri ve ma hüm bi mü’minın

9.

Yühadiunellahe vellezıne amenu* ve ma yahdeune illa
enfüsehüm ve ma yeş’urun

10.

Fı kulubihim meradun fe zadehümüllahü merada* ve
lehüm azabün elımüm bi ma kanu yekzibun

11.

Ve iza kıyle lehüm la tüfsidu fil erdı kalu innema
nahnü muslihun

12.

Ela innehüm hümül müfsidune ve lakil la leş’urun

13.

Ve iza kıyle lehüm aminu kema amenen nasü kalu e
nü’minü kema amenes süfeha’* ela innehüm hümüs süfehaü ve lakil la
ya’lemun

14.

Ve iza lekullezıne amenu kalu amenna* ve iza halev
ila şeyatıynihim kalu inna meaküm innema nahnü müstehziun

15.

Allahü yestehziü bihim ve yemüddühüm fı tuğyanihim
ya’mehun

16.

Ülaikellezıneşteravüd dalalete bil hüda* fe ma
rabihat ticaratühüm ve ma kanu mühtedın

17.

Meselühüm ke meselillezistevkade nara* fe lemma edaet
ma havlehu zehebellahü bi nurihim ve terakehüm fı zulümatil la
yübsırun

18.

Summüm bükmün umyün fe hüm la yarciun

19.

Ev ke seyyibim mines semai fıhi zulümatüv ve ra’düv
ve bark* yec’alune esabiahüm fı azanihim mines savaıkı hazeral mevt*
vallahü mühıytum bil kafirın

20.

Yekadül berku yahtafü ebsarahüm* küllema edae lehüm
meşev fıhi ve iza azleme aleyhim kamu* ve lev şaellahü le zehebe bi
sem’ıhim ve ebsarihim* innellahe ala külli şey’in kadiyr

21.

Ya eyyühen nasu’büdu rabbekümüllezı halekaküm
vellezıne min kabliküm lealleküm tettekun

22.

Ellezı ceale lekümül erda firaşev ves semae binaa* ve
enzele mines semai maen fe ahrece bihı mines semerati rizkal leküm*
fe la tec’alu lillahi endadev ve entüm ta’lemun

23.

Ve in küntüm fı raybim mimma nezzelna ala abdina
fe’tu bi suratim mim mislih* ved’u şühedaeküm min dunillahi in
küntüm sadikıyn

24.

Fe illem tef’alu ve len tef’alu fettekun naralletı
vekudühen nasü vel hıcarah* üıddet lil kafirın

25.

Ve beşşirillezıne amenu ve amilus salihati enne lehüm
cennatin tecrı min tahtihel enhar* küllema ruziku minha min
semeratir rizkan kalu hazellezı rüzıkna min kablü ve ütu bihı
müteşabiha* ve lehüm fıha ezvacüm mütahheratüv ve hüm fıha halidun

26.

İnnellahe la yestahyı ey yadribe meselem ma beudaten
fe ma fevkaha* fe emmellezıne amenu fe ya’lemune ennehül hakku mir
rabbihim* ve emmellezıne keferu fe yekulune maza eradellahü bi haza
mesela* yüdıllü bihı kesırav ve yehdı bihı kesıra* ve ma yüdıllü
bihı illel fasikıyn

27.

Ellezıne yenkudune ahdellahi mim ba’di mısakıh* ve
yaktaune ma emerallahü bihı ey yusale ve yüfsidune fil ard* ülaike
hümül hasirun

28.

Keyfe tekfürune billahi ve küntüm emvaten fe ahyaküm*
sümme yümıtüküm sümme yuhyıküm sümme ileyhi türceun

29.

Hüvellezı haleka leküm ma fil erdı cemıan sümmesteva
iles semai fe sevvahünne seb’a semavat* ve hüve bi külli şey’in alım

30.

Ve iz kale rabbüke lil melaiketi innı caılün fil erdı
halıfeh* kalu e tec’alü fıha mey yüfsidü fıha ve yesfiküd dima’* ve
nahnü nüsebbihu bi hamdike ve nükaddisü lek* kale innı a’lemü ma la
ta’lemun

31.

Ve alleme ademel esmae külleha sümme aradahüm alel
melaiketi fe kale embiunı bi esmai haülai in küntüm sadikıyn

32.

Kalu sübhaneke la ılme lena illa ma alemtena* inneke
entel alımül hakım

33.

Kale ya ademü embi’hüm bi esmaihim* felemma embeehüm
bi esmaihim kale e lem ekul leküm innı a’lemü ğaybes semavati vel
erdı ve a’lemü ma tübdune ve ma küntüm tektümun

34.

Ve iz kulna lil melaiketiscüdu li ademe fe secedu
illa iblıs* eba vestekbera ve kane minel kafirın

35.

Ve kulna ya ademüskün ente ve zevcükel cennete ve
küla minha rağaden haysü şi’tüma* ve la takraba hazihiş şecerate fe
tekuna minez zalimın

36.

Fe ezellehümeş şeytanü anha fe ahracehüma mimma kana
fıh* ve kulnehbitu ba’duküm li ba’dın adüvv* ve leküm fil erdı
müstekarruv ve metaun ila hıyn

37.

Fe telekka ademü mir rabbihı kelimatin fe tabe aleyh*
innehu hüvet tevvabür rahıym

38.

Kulnehbitu minha cemıa* fe imma ye’tiyenneküm minnı
hüden fe men tebia hüdaye fe la havfün aleyhim ve la hüm yahzenun

39.

Vellezıne keferu ve kezzebu bi ayatina ülaike ashabün
nar* hüm fıha halidun

40.

Ya benı israılezküru nı’metiyelletı en’amtü aleyküm
ve evfu bi ahdı ufi biahdiküm ve iyyaye ferhebun

41.

Ve aminu bi ma enzeltü müsaddikal li ma meaküm ve la
tekunu evvele kafirim bih* ve la teşteru bi ayatı semenen kalilev ve
iyaye fettekun

42.

Ve la telbisül hakka bil batılı ve tektümül hakka ve
entüm ta’lemun

43.

Ve ekıymüs salate ve atüz zekate verkeu mear rakiıyn

44.

E te’mürunen nase bil birri ve tensevne enfüseküm ve
entüm tetlunel kitab* e fe la ta’kılun

45.

Vesteıynu bis sabri ves salah* ve inneha le keıratün
illa alel haşiıyn

46.

Ellezıne yezunnune ennehüm mülaku rabbihim ve ennehüm
ileyhi raciun

47.

Ya benı israılezküru nı’metiyelletı en’amtü aleyküm
ve ennı faddaltüküm alel alemın

48.

Vetteku yevmel la teczı nefsün an nefsin şey’ev ve la
yukbelü minha şefaatüv ve la yü’hazü minha adlüv ve la hüm yünsarun

49.

Ve iz necceynaküm min ali fir’avneyesumuneküm suel
azabi yüzebbihune ebnaeküm ve yestahyune nisaeküm* ve fı zaliküm
belaüm mir rabbiküm azıym

50.

Ve iz ferakna bikümül bahra fe enceynaküm ve ağrakna
ale fir’avne ve entüm tenzurun

51.

Veiz vaadna musa erbeıyne leyleten sümmettehaztümül
ıcle mim ba’dihı ve entüm zalimun

52.

Sümme afevna anküm mim ba’di zalike lealleküm
teşkürun

53.

Ve iz ateyna musel kitabe vel fürkane lealleküm
teehtedun

54.

Ve iz kale musa li kavmihı ya kavmi inneküm zalemtüm
enfüseküm bittihazikümül ıcle fe tubu ila bariiküm faktülu
enfüseküm* zaliküm hayrul leküm ınde bariiküm* fe tabe aleyküm*
innehu hüvet tevvabür rahıym

55.

Ve iz kultüm ya musa len nü’mine leke hatta nerallahe
cehraten fe ehazetkümüs saıkatü ve entüm tenzurun

56.

Sümme beasnaküm mim ba’di mevtiküm lealleküm teşkürun

57.

Ve zallelna aleykümül ğamame ve enzelna aleykümül
menne ves selva* külu min tayyibati ma razaknaküm* ve ma zalemuna ve
lakin kanu enfüsehüm yazlimun

58.

Ve iz kulnedhulu hazihil karyete fe külu minha haysü
şi’tüm rağadev vedhulül babe süccedev ve kulu hıttatün nağfirleküm
hatayaküm* ve senezıdül muhsinın

59.

Fe beddellezıne zalemu kavlen ğayrallezı kıyle lehüm
fe enzelna alellezıne zalemu riczem mines semai bi ma kanu yefsükun

60.

Ve izisteska musa li kavmihı fe kulnadrib bi asakel
hacer* fenfecerat minhüsneta aşrate ayna* kad alime küllü ünasim
meşrabehüm* külu veşrabu mir rizkıllahi ve la ta’sev fil erdı
müfsidın

61.

Ve iz kultüm ya musa len nasbira ala taamiv vahıdin
fed’u lena rabbeke yuhric lena mimma tümbitül erdu mim bakliha ve
kıssaiha ve fumiha ve adesiha ve besaliha* kale e testebdilunellezı
hüv edna billezı hüve hayr* ihbitu mısran fe inne leküm ma seeltüm*
ve duribet aleyhimüz zilletü vel meskenetü ve bau bi ğadabim
minellah* zalike bi ennehüm kanu yekfürune bi ayatillahi ve
yaktülunen nebiyyıne bi ğayril hakk* zalike bi ma asav ve kanu
ya’tedun

62.

İnnellezıne amenu vellezıne hadu ven nesara ves
sabiıne min amene billahi vel yevmil ahıri ve amile salihan fe lehüm
ecruhüm ınde rabbihim *ve la havfün aleyhim ve la hüm yahzenun

63.

Ve iz ehazna mısakaküm ve rafa’na fevkakümüt tur *
huzu ma ateynaküm bi kuvvetiv vezküru ma fıhi lealleküm tettekun

64.

Sümme tevelleytüm mim ba’di zalik *fe lev la
fadlüllahi aleyküm ve rahmetühu leküntüm minel hasirın

65.

Ve le kad alimtümüllezına’tedev minküm fis sebti fe
kulna lehüm kunu kıradeten hasiın

66.

Fe cealnaha nekalel li ma beyne yedeyha ve ma halfeha
ve mev’ızatel lil müttekıyn

67.

Ve iz kale musa li kavmihı innellahe ye’müruküm en
tezbehu bekarah *kalu etettehızüna hüzüva *kale euzü billahi en
ekune minel cahilın

68.

Kalüd’u lena rabbeke yübeyyil lena ma hı *kale innehu
yekulü inneha bekarütl la fariduv ve la bikr * avanüm beyne zalik *
fef’alu ma tü’merun

69.

Kalüdu lena rabbeke yübeyyil lena ma levnüha *kale
innehu yekulü inneha bekaratün safraü fakıul levnüha tesürrün
nazırın

70.

Kalüd’u lena rabbeke yübeyyil lena ma hiye innel
bekara teşabehe aleyna* ve inna in şaellahü le mühtedun

71.

Kale innehu yekulü inneha bekaratül la zelulün
tüsırul erda ve la teskıl hars* müsellemetül laşiyete fıha* kalül
ane ci’te bil hakk* fe zebehuha ve ma kadu yef’alun

72.

Ve iz kateltüm nefsen feddara’tüm fıha* vallahü
muhricüm ma küntüm tektümun

73.

Fe kulnadribuhü bi ba’dıha* kezalike yuhyillahül
mevta ve yürıküm ayatihı lealleküm ta’kılun

74.

Sümme kaset kulubüküm mim ba’di zalike fe hiye kel
hıcarati ev eşeddü kasveh* ve inne minel hıcarati lema yetefecceru
minhül enhar* ve inne minha lema yeşşekkaku fe yahrucü minhül ma’*
ve inne minha lema yehbitu min haşyetillah* vemallahü bi ğafilin
amma ta’melun

75.

E fetatmeune ey yü’minu leküm ve kad kane ferıkum
minhüm yesmeune kelamellahi sümme yüharrifunehu mim ba’di ma akaluhü
ve hüm ya’lemun

76.

Ve iza leküllezıne amenu kalu amenna* ve iza hala
ba’duhüm ila ba’din kalu etühaddisunehüm bi ma fetehallahü aleyküm
li yühaccuküm bihı ınde rabbiküm* e fe la ta’kılun

77.

E ve la ya’lemune ennellahe ya’lemü ma yüsirrune ve
ma yu’linun

78.

Ve minhüm ümmiyyune la ya’lemunel kitabe illa
emaniyye ve in hüm illa yezunnun

79.

Fe veylül lillezıne yektübunel kitabe bi eydıhim
sümme yekulunel kitabe bi eydıhim sümme yekulune haza min ındillahi
li yeşteru bihı semenen kalıla* fe veylül lehüm mimma ketebet
eydıhim ve veylül lehüm mimma yeksibun

80.

Ve kalu len temessenen naru illa eyyamem ma’dudeh*
kul ettehaztüm ındellahi ahden fe ley yuhlifellahü ahdehu em
tekulune alellahi ma la ta’lemun

81.

Bela men kesebe seyyietev ve ehatat bihı hatıy’etühu
fe ulaike ashabün nar* hüm fıha halidun

82.

Vellezıne amenu ve amilus salihati ülaike ashabül
cenneh* hüm fıha halidun

83.

Ve iz ehazna mısaka benı israıle la ta’büdune
illellahe ve bil valideyni ıhsanev ve izl kurba vel yetam vel
mesakıni ve kulu lin nasi husnev ve ekıymus salate ve atüz zekah*
sümme tevelleytüm ila kalılem minküm ve entüm mu’ridun

84.

Ve iz ehazna mısakaküm la tesfikune dimaeküm ve la
tuhricune enfüseküm min diyariküm sümme akrartüm ve entüm teşhedun

85.

Sümme entüm haülai taktülune enfüseküm ve tuhricune
ferıkam minküm min diyarihim tezaherune aleyhim bil ismi vel udvan*
ve iy ye’tuküm üsara tüfaduhüm ve hüve muharramün aleyküm ıhracühüm*
e fe tü’minune bi ba7dıl kitabi ve tekfürune bi ba’d* fe ma cezaü
mey yef’alü zalike minküm illa hızyün fil hayatid dünya* ve yevmel
kıyameti yüraddune ila eşeddil azab* vemallahü bi ğafilin amma
ta’melun

86.

Ülaikellezıneşteravül hayated dünya bil ahırati fe la
yuhaffefü anhümül azabü ve la hüm yünsarun

87.

Ve le kad ateyna musel kitabe ve kaffeyna mim ba’dihı
bir rusüli ve ateyna ıysebne meryemel beyyinati ve eyyednahü bi
ruhıl kudüs* e fe küllema caeküm rasulüm bima la tehva
enfüsükümüstekbartüm* fe ferıkan kezzebtüm ve ferıkan taktülun

88.

Ve kalu kulubüna ğulf* bel leanehümüllahü bi küfrihim
fe kalılem ma yü’minun

89.

Ve lemma caehüm kitabüm min ındillahi müsaddikul lima
mealhüm ve kanu min kablü yesteftihune alellezıne keferu* fe lemma
caehüm ma arafu keferu bihı fe la’netüllahi alel kafirın

90.

Bi’semeşterav bihı enfüsehüm ey yekfüru bi ma
enzelellahü bağyen ey yünezzilellahü min fadlihı ala mey yeşaü min
ıbadih* fe bau bi ğadabin ala ğadab* ve lil kafirıne azabüm mühın

91.

Ve iza kıyle lehüm aminu bi ma enzelellahü kalu
nü’minü bima ünzile aleyna ve yekfürune bi ma veraehu ve hüvel hakku
müsaddikal lima meahüm* kul fe lime taktülune embiyaellahi min kablü
in küntüm mü’minın

92.

Ve le kad caeküm musa bil beyyinati sümmettehaztümül
ıcle mim ba’dihı ve entüm zalimnu

93.

Ve iz ehazna mısakaküm ve rafa’na fevkakümüt tur*
huzu ma ateynaküm bi kuvvetiv vesmeu* kalu semı’na ve asayna ve
üşribu fı kulubihimül ıcle bi küfrihımv kul bi’sema ye’müruküm bihı
ımanüküm in küntüm mü’minın

94.

Kul in kanet lekümüd darul ahıratü indellahi
halisatem min dunin nasi fe temennevül mevte in küntüm sadikıyn

95.

Ve ley yetemennevhü ebedem bima kaddemet eydıhim*
vallahü alımüm biz zalimın

96.

Ve le tecidennehüm ahrasan nasi ala hayah* ve
minellezıne eşraku yeveddü ehadühüm lev yüammeru elfe seneh* ve ma
hüve bi müzahzihıhı minel azabi ey yüammer* vallahü besıyrum bima
ya’melun

97.

Kul men kane adüvvel licibrıle fe innehu nezzelehu
ala kalbike bi iznillahi müsaddikal lima beyne yedeyhi ve hüdev ve
büşra lil mü’minın

98.

Men kane adüvvel lillahi ve melaiketihı ve rusülihı
ve cibrıle ve mıkale fe innellahe adüvvül lil kafirın

99.

Ve le kad enzelna ileyke ayatim beyyinat* ve ma
yekfüru biha illel fasikun

100.

E ve küllema ahedu ahden nebezehu ferıkum minhüm* bel
ekseruhüm la yü’minun

101.

Ve lemma caehüm rasulüm min ındillahi müsaddikul lima mealhüm nebeze
ferıkum minellezıne utül kitab* kitabellahi verae zuhurihim ke
ennehüm la ya’lemun

102.

Vettebeu ma tetlüş şeyatıynü ala mülki süleyman* ve ma kefera
süleymanü ve lakinneş şeyatıyne keferu yüallimunen nasas sıhra ve ma
ünzile alel melekeyni bi babile harute ve marut* ve ma yüallimani
min ehadin hatta yekula innema nahnü fitnetün fe la tekfür* fe
yeteallemune minhüma ma yüferrikune bihı beynel mer’i ve zevcih* ve
ma hüm bi darrıne bihı min ehadin illa bi iznillah* ve yeteallemune
ma yedurruhüm ve la yenfeuhüm* ve le kad alimu le menişterahü ma
lehu fil ahırati min halakıv ve le bi’se ma şerav bihı enfüsehüm*
lev kanu la’lemun

103.

Ve lev ennehüm amenu vettekav le mesubetüm min ındillahi hayr* lev
kanu ya’lemun

104.

Ya eyyühellezıne amenu la tekulu raına ve kulünzurna vesmeu* ve lil
kafirıne azabün elım

105.

Ma yeveddüllezıne keferu min ehlil kitabi ve lel müşrikıne ey
yünezzele aleyküm min hayrim mir rabbiküm* vallahü yehtessu bi
rahmetihı mey yeşa’* vallahü zül fadlil azıym

106.

Ma nensah min ayetin ev nünsiha ne’ti bi hayrim minha ev misliha* e
lem ta’lem ennellahe ala külli şey’in kadır

107.

E lem ta’lem ennellahe lehu mülküs semavati vel ard* ve ma leküm min
dunillahi miv veliyyiv ve la nasıyr

108.

Em türıdune en tes’elu rasuleküm kema süile musa min kabl* ve mey
yetebeddelil küfra bil ımani fe kad dalle sevaes sbil

109.

Vedde kesırum min ehlil kitabi lev yerudduneküm mim ba’di ımaniküm
küffara* hasedem min ındi enfüsihim mim ba’di ma tebeyyene lehümül
hakk* fa’fu vasfehu hatta ye’tiyellahü bi emrih* innellahe ala külli
şey’in kadır

110.

Ve ekıymus salate ve atüz zekah* ve ma tükaddimu li enfüsiküm min
hayrin teciduhü ındellah* innellahe bi ma ta’melune besıyr

111.

Ve kalu ley yedhulel cennete illa men kane huden ev nesar* tilke
emaniyyühüm* kul hatu bürhaneküm in küntüm sadikıyn

112.

Bela men esleme vechehu lillahi ve hüve muhsinün fe lehu ecruhu ınde
rabbihı ve la havvfün aleyhim ve la hüm yahzenun

113.

Ve kaletil yehudü leysetin nesar ala şey’iv ve kaletin nesara
leysetil yehudü ala şey’iv ve hüm yetlunel kitab* kezalike
kalellezıne la ya’lemune misle kavlihim* fallahü yahkümü beynehüm
yevmel kıyameti fıma kanu fıhi yahtelifun

114.

Ve men azlemü mimmem menea mesacidellahi ey yüzkera fıhesmühu ve sea
fı harabiha* ülaike ma kane lehüm ey yedhuluha illa haifın* lehüm
fid dünya hızyüv ve lehüm fil ahırati azabün azıym

115.

Ve lillahil meşriku vel mağribü fe eynema tüvellu fe semme
vechüllah* innallahe vasiun alım

116.

Ve kalüttehazellahü veleden sübhaneh* bel lehu ma fis semavati vel
ard* küllül lehu kanitün

117.

Bedıus semavati vel ard* ve iza kada emran fe innema yekulü lehu kün
fe yekun

118.

Ve kalellezıne la ya’lemune lev la yükellimünellahü ev te’tına ayeh*
kezalike kalellezıne min kablihim misle kavlihim* teşabehet
kulubühüm* kad beyyennel ayati li kavmiy yukınun

119.

İnna erselnake bil hakkı beşırav ve nezirav ve la tüs’elü an ashabil
cehıym

120.

Ve len terda ankel yehudü ve len nesara hatta tettebia milletehüm*
kul inne hüdellahi hüvel hüda* ve leinitteba’te ehvaehüm ba’dellezı
caeke minel ılmi ma leke minallahi miv veliyyiv ve la nasıyr

121.

Ellezıne ateynahümül kitabe yetlunehu hakka tilavetih* ülaike
yü’minune bih* ve mey yekfür bihı fe ülaike hümül hasirun

122.

Ya benı israılezküru nı’metiyelletı en’amtü aleyküm ve ennı
faddaltüküm alel alemın

123.

Vetteku yevmel la teczı nefsün an nefsin şey’ev ve la yukbelü minha
adlüv ve la tenfeuha şefatüv ve la hüm yünsarun

124.

Ve izibtela ibrahıme rabbühu bi kelimatin fe etemmehünn* kale innı
caılüke lin nasi imama* kale ve min zürriyyetı* kale la yenalü ahdiz
zalimın

125.

Ve iz cealnel beyte mesabetel lin nasi ve emna* vettehızu mim mekami
ibrahıme müsalla* ve ahidna ila ibrahıme ve ismaıyle en tahhira
veytiye lit taifıne vel akifıne ver rukkeıs sücud

126.

Ve iz kale ibrahımü rabbic’al haza beleden aminev verzuk ehlehu
mines semerati min amene minhüm billahi vel yevmil ahır* kale ve men
kefera fe ümettiuhu kalılen sümme adtarruhu ila azabin nar* ve
bi’sel mesıyr

127.

Ve iz yerfeu ibrahımül kavaıde minel beyti ve ismaıyl* rabbena
tekabbel minna* inneke entes semıul alım

128.

Rabbena vec’alna müslimeyni leke ve min zürriyyetina ümmetem
müslimetel leke ve erina menasikena ve tüb aleyna* inneke entet
tevvabür rahıym

129.

Rabbena veb’as fıhim rasulem minhüm yetlu aleyhim ayatike ve
yüallimühümül kitabe vel hıkmete ve yüzekkıhim* inneke entel azızül
hakım

130.

Ve mey yerğabü ammileti ibrahıme illa men sefihe nefseh* ve le
kadıstafeynahü fid dünya* ve innehu fil ahırati le minas salihıyn

131.

İz kale lehu rabbühu eslim kale eslemtü li rabbil alemın

132.

Ve vassa biha ibrahımü benıhi ve ya’kub* ya beniyye innellahestafa
lekümüd dıne fe la temutünne illa ve entüm müslimun

133.

Em küntüm şühedae iz hadara ya’kubel mevtü iz kale li benıhi ma
ta’büdune mim ba’dı * kalu na’büdü ilaheke ve ilahe abaike ibrahıme
ve ismaıyle ve ishaka ilahev vahıda* ve nahnü lehu müslimun

134.

Tilke ümmetün kad halet* leha ma kesebet ve leküm ma kesebtüm* ve la
tüs’elune amma kanu ya’melun

135.

Ve kalu kunu huden ev nesara tehtedu* kul bel millete ibrahıme
hanıfa* ve ma kane minel müşrikın

136.

Kulu amenna billahi ve ma ünzile ileyna ve ma ünzile ila ibrahıme ve
ismaıyle ve ishaka ve ya’kube vel esbatı ve ma utiye musa ve ıysa ve
ma utiyen nebiyyune mir rabbihim* la nüferriku beyne ehadim minhüm
ve nahnü lehu müslimun

137.

Fe in amenu bi misli ma amentüm bihı fe kadihtedev* ve in tevellev
fe innema hüm fı şikak* fe seyekfıkehümüllah* ve hüves semıul alım

138.

Sıbğatellah* ve men ahsenü minellahi sıbğatev ve nahnü lehu abidun

139.

Kul etühaccunena fillahi ve hüve rabbüna ve rabbüküm* ve lena
amalüna ve leküm a’malüküm* ve nahnü lehu muhlisun

140.

Em tekulune inne ibrahıme ve ismaıyle ve ıshaka ve ya’kube vel
esbata kanu huden ev nesara* kul e entüm a’lemü emillah* ve men
azlemü mimmen keteme şehadeten ındehu minellah* ve mallahü bi
ğafilin amma ta’melun

141.

Tilke ümmetün kad halet* leha ma kesebet ve leküm ma kesebtüm* ve la
tüs’elune amma kanu ya’melun

142.

Se yekulüs süfehaü minen nasi ma vellahüm an kıbletihimülletı nasi
ma vellahüm an kıbletihimülletı kanu aleyha* kul lillahil meşriku
vel mağrib* yehdı mey yeşaü ila sıratım müstekıym

143.

Ve kezalike cealnakmüm ümmetev vesetal li tekunu şühedae alen nasi
ve yekuner rasulü aleyküm şehıda* ve ma cealnel kıbletelletı künte
aleyha illa li na’leme mey yettebiur rasule mimmey yenkalibü ala
akıbeyh* ve in kanet le kebıraten illa alellezıne hedellah* ve ma
kanellahü li yüdıy’a ımaneküm* innellahe bin nasi le raufür rahıym

144.

Kad nera tekallübe vechike fis semai fe lenüvelliyenneke kıbleten
terdaha* fevelli vcheke şatnal mescidil haram* ve haysü ma küntüm
fevellu vücuheküm şatrah* ve innellezıne utül kitabe le ya’lemune
ennehül hakku mir rabbihim* vemallahü bi ğafilin amma ya’melun

145.

Ve le in eteytellezıne utül kitabe bi külli ayetim ma tebiu
kıbletek* ve ma ba’duhüm bi tabiın kıblete ba’d* ve leinitteba’te
ehvaehüm mim ba’di ma caeke minel ılmi inneke izel le minez zalimın

146.

Ellezıne ateynahümül kitabe ya’rifunehu kema ya’rifune ebnaehüm* ve
inne ferıkam minhüm le yektümunel hakka ve hüm ya’lemun

147.

Elhakku mir rabbike fe la tekunenne minel mümterın

148.

Ve li külliv vichetün hüve müvellıha festebikul hayrat* eyne ma
tekunu ye’ti bikümüllahü cemıa* innellahe ala külli şey’in kadır

149.

Ve min haysü haracte fevelli vecheke şatral mescidil haram* ve
innehu lel hakku mir rabbik* ve mallahü bi ğafilin amma ta’melun

150.

Ve min haysü haracte fevelli vecheke şatral mescidil haram* ve haysü
ma küntüm fe vellu vücuheküm şatrahu li ella yekune linnasi aleyküm
hucceh* ilellezıne zalemu minhüm fe la tahşevhüm vahşevnı ve li
ütimme nı’metı aleyküm ve lealleküm tehtedun

151.

Kema erselna fıküm rasulem minküm yetlu aleyküm ayatina ve
yüzekkıküm ve yüallimükümül kitabv vel hıkmete ve yüallimüküm ma lem
tekunu ta’lemun

152.

Fezkürunı ezkürküm veşküru lı ve la tekfürun

153.

Ya eyyühellezıne amenüsteıynu bis sabri ves salah* innellahe meas
sabirın

154.

Ve la tekulu li mey yuktelü fı sebılillahi emvat* bel ahyaüv ve
lakil la teş’urun

155.

Ve le neblüvenneküm bi şey’im minel havfi vel cuı ve naksım minel
emvali vel enfüsi ves semerat* ve beşşiris sabirın

156.

Ellezıne iza esabethüm müsıybetün kalu inna lillahi ve inna ileyhi
raciun

157.

Ülaike alayhim salevatüm mir rabbihim ve rahmetüv ve ülaike hümül
mühtedun

158.

İnnes safa vel mervete min şeairillah* fe min haccel beyte
evı’temera fe la cünaha aleyhi ey yettavvefe bihima* ve men tetavvea
hayran fe innellahe şakirun alıym

159.

İnnellezıne yektümune ma enzelna minel beyyinati vel hüda mim ba’di
ma beyyennahü lin nasi fil kitabi ülaike yel’anühümullahü ve
yel’anühümül laınun

160.

İllellezıne tabu ve aslehu ve beyyenu fe ülaike etubü aleyhim* ve
enet tevvabür rahıym

161.

İnnellezıne keferu ve matu ve hüm küffarun ülaike aleyhim
la’netüllahi vel melaiketi ven nasi ecmeıyn

162.

Halidıne fıha* la yühaffefü anhümül azabü ve la hüm yünzarun

163.

Ve ilahüküm ilahüv vahıd* la ilahe illa hüver rahmanür rahıym

164.

İnne fı halkıs semavati vel erdı vahtilafil leyli ven nehari vel
fülkilletı tecrı fil bahri bima yenfeun nase ve ma enzelellahü mines
semai mim main fe ahya bihil erda ba’de mevtiha ve besse fıha min
külli dabbetiv ve tasrıfir riyahı ves sehabil müsahhari beynes semai
vel erdı le ayatil li kavmiy ya’kılun

165.

Ve minen nasi mey yettehızü min dunillahi endadey yühıbbunehüm ke
hubbillah* vellezıne amenu eşeddü hubbel lillah* velev yerallezıne
zalemu iz yeravnel azabe ennel kuvvete lillahi cemıav ve ennellahe
şedıdül azab

166.

İz teberraellezınet tübiu minellezınettebeu ve raevül azabe ve
tekattaat bihimül esbab

167.

Ve kalellezınet tebeu lev enne lena kerraten fe neteberrae minhüm
kema teberrau minna* kezalike yürıhimüllahü a’malehüm haseratin
aleyhim* ve ma hüm bi haricıne minen nar

168.

Ya eyyühen nasü külu mimma fil erdı halalen tayyibev ve la tettebiu
hutuvatiş şeytan* innehu leküm adüvvüm mübın

169.

İnnema ye’müruküm bis sui vel fahşai ve en tekulu alellahi ma la
ta’lemun

170.

Ve iza kıyle lehümüt tebiu ma enzellellahü kalu bel nettebiu ma
elfeyna aleyhi abaena* e ve lev kane abaühüm la ya’kılune şey’ev ve
la yehtedun

171.

Ve meselüllezıne keferu ke meselillezı yen’ıku bi ma la yesmeu illa
düaev ve nidaa* summüm bükmün umyün fe hüm la ya’kılun

172.

Ya eyyühellezıne amenu külu min tayyibati ma razaknaküm veşküru
lillahi in küntüm iyyahü ta’büdun

173.

İnnema harrame aleykümül meytete ved deme ve lahmel hınzıri ve ma
ühille bihı li ğayrillah* fe menidturra ğayra bağıv ve la adin fe la
isme aleyh* innellahe ğafurur rahıym

174.

İnnellezıne yektümune ma enzelellahü minel kitabi ve yeşterune bihı
semenen kalılen ülaike ma ye’külune fı bütunihim illen nara ve la
yükellimühümüllahü yevmel kıyameti ve la yüzekkıhim* ve lehüm azabün
eliym

175.

Ülaikellezıneşteravüd dalalete bil hüda vel azabe bil mağfirah* fe
ma asberahüm alen nar

176.

Zalike bi ennellahe nezzelel kitabe bil hakk* ve innellezınahtelefu
fil kitabi le fı şikakım beıyd

177.

Leysel birra en tüvellu vücuheküm kıbelel meşrikı vel mağribi ve
lakinnel birra men amene billahi vel yevmil ahıri vel melaiketi vel
kitabi ven nebiyyın* ve atel male ala hubbihı zevil kurba vel yetama
vel mesakıne vebnes sebıli ves sailıne ve fir rikab* ve ekames
salate ve atez zekah* vel mufune bi ahdihim iza ahedu* ves sabirıne
fil be’sai ved darrai ve hıynel be’s* ülaikellezıne sadeku* ve
ülaike hümül müttekun

178.

Ya eyyühellezıne amenu kütibe aleykümül kısasu fil katla* el hurru
bil hurri vel abdü bil abdi vel ünsa bil ünsa* fe men ufiye lehu min
ehıyhi şey’ün fettibaum bil ma’rufi ve edaün ileyhi bi ıhsan* zalike
tahfıfüm mir rabbiküm ve rahmeh* fe menı’teda ba’de zalike fe lehu
azabün eliym

179.

Ve leküm fil kısası hayatüy ya ülil elbabi lealleküm tettekun

180.

Kütibe aleyküm iza hadara ehadekümül mevtü in terake hayra*
elvasıyyetü lil valideyni vel akrabıne bil ma’ruf* hakkan alel
müttekıyn

181.

Fe mem beddelehu ba’de ma semiahu fe innema ismühu alellezıne
yübeddiluneh* innellahe semıun aliym

182.

Fe men hafe mim musın cenefen ev ismen fe asleha beynehüm fe la isme
aleyh* innellahe ğafurur rahıym

183.

Ya eyyühellezıne amenu kütibe aleykümüs sıyamü kema kütibe
alellezıne min kabliküm lealleküm tettekun

184.

Eyyamem ma’dudat* fe men kane minküm merıdan ev ala seferin fe
ıddetüm min eyyamin uhar* ve alellezıne yütıykunehu fidyetün taamü
miskın* fe men tetavvea hayran fe hüve hayrul leh* ve en tesumu
hayrul leküm in küntüm ta’lemun

185.

Şehru ramedanellezı ünzile fıhil kur’anü hüdel lin nasi ve
beyyinatim minel hüda vel fürkan* fe men şehide minkümüş şehra
felyesumh* ve em kane merıdan ev ala seferin fe ıddetüm min eyyamin
uhar* yürıdüllahü biküml yüsra ve la yürıdu bi külüm usr* ve li
tükmilül ıddete ve li tükebbirullahe ala ma hedaküm ve lealleküm
eşkürun

186.

Ve iza seeleke ıbadı annı fe innı karıb* ücıbü da’veted daı iza
deani felyestecıbu lı vel yü’minu bı leallehüm yarşüdun

187.

Ühılle leküm leyletes sıyamir rafesü ila nisaiküm* hünne libasül
leküm ve entüm libasül lehünn* alimellahü enneküm küntüm tahtaune
enfüseküm fe tabe aleyküm ve afa anküm* fel anebaşiruhünne vevteğu
ma ketebellahü leküm* ve külu veşrabu hatta yetebeyyene lekümül
hüytul ebyadu minel haytıl esvedi minel fecri sümme etimmüs sıyame
ilel leyl* ve la tübaşiruhünne ve entüm akifune fil mesacid* tilke
hududüllahi fe la takrabuha* kezalike yübeyyinüllahü ayatihı lin
nasi leallehüm yettekun

188.

Ve la te’külu emvaleküm beyneküm bil batıli ve tüdlu biha ilel
hukkami li te’külu ferıkam min emvalin nasi bil ismi ve entüm
ta’lemun

189.

Yes’eluneke anil ehilleh* kul hiye mevakıytü lin nasi velhacc* ve
leysel birru bi en te’tül büyute min zuhuriha ve lakinnel birra
menitteka* ve’tül büyute min ebvabiha vettekullahe lealleküm
tüflihun

190.

Ve katilu fı sebılillahillizıne yükatiluneküm ve la ta’tedu*
innellahe la yühıbbül mu7tedın

191.

Vaktüluhüm haysü sekıftümuhüm ve ahricuhüm min haysü ahracuküm vel
fitnetü eşeddü minel katl* ve la tükatiluhüm ındel mescidil harami
hatta yükatiluküm fıh* fe in kateluküm faktüluhüm* kezalike ceazül
kafirın

192.

Fe inintehev fe innellahe ğafurur rahıym

193.

Ve katiluhüm hatta la tekune fitnetüv ve yekuned dınü lillah* fe
inintehev fe la udvane illa alez zalimın

194.

Eşşehrul haramü biş şehril harami vel hurumatü kısas* fe menı’teda
aleyküm fa’tedu aleyhi bi misli ma’teda aleyküm vettekullahe va’lemu
ennellahe mealmüttekıyn

195.

Ve enfiku fı sebılillahi ve la tülku bi eydıküm ilet tehlüketi ve
ahsinu* innellahe yühıbbül muhsinın

196.

Ve etimmül hacce vel umrate lillah* fe in uhsırtüm femesteysera
minel hedy* ve la tahliku ruuseküm hatta yebluğal hedyü mehılleh* fe
men kane minküm merıdan ev bihı ezem mir ra’sihı fe fidyetüm min
sıyamin ev sadekatin ev nüsük* fe iza emintüm* fe men temettea bil
umrati ilel hacci fe mesteysera minel hedy* fe mel lem yecid fe
sıyamü selaseti eyyamin fil hacci ve seb’atin iza raca’tüm* tilke
aşeratün kamileh* zalike li mel lem yekün ehlühu hadıril mescidil
haram* vettekullahe va’lemu ennellahe şedıdül ıkab

197.

Elhaccü eşhürum ma’lumat* fe men ferada fıhinnel hacce fe la rafese
ve la füsuka ve la cidale fil hacc* ve ma tef’alu min hayriy
ya’lemhüllah* ve tezevvedu fe inne hayraz zadit takva vettekuni ya
ülil elbab

198.

Leyse aleyküm cünahun en tebteğu fadlem mir rabbiküm* fe iza efadtüm
min arafatin fezkürullahe ındel meş’aril haram* vezküruhü kema
hedaküm* ve in küntüm min kablihı le mined dallın

199.

Sümme efıdu min haysü efadan nasü vestağfirullah* innellahe ğafurur
rahıym

200.

Fe iza kadaytüm menasikeküm fezkürullahe ke zikriküm abeküm ev
eşedde zikra* fe minen nasi mey yekulü rabbena atina fid dünya ve
malehu fil ahırati min halak

201.

Ve minhüm mey yekulü rabbena atine fid dünya hasenetev ve fil
ahırati hasenetev ve kına azaben nar

202.

Ülaike lehüm nasıybüm mimma kesebu* vallahü serıul hısab

203.

Vezkürullahe fı eyyamim ma’dudat* fe men teaccele fı yevmeyni fe la
isme aleyh* ve men teahhara fe la isme aleyh* limenitteka*
vettekullahe va’lemu enneküm ileyhi tuhşerun

204.

Ve minen nasi me yu’cibüke kavlühu fil hayatid dünya ve yüşhidüllahe
ala ma fı kalbih* ve hüve eleddül hısam

205.

Ve iza tevella sea fil erdı li yüfside fıha ve yühlikel harse ven
nesl* vallahü la yühıbbül fesad

206.

Ve iza kıyle lehüttekıllahe ehazethül ızzetü bil ismi fe hasbühu
cehennem* ve le bi’sel mihad

207.

Ve minen nasi mey yeşrı nefsehübtiğae merdatillah* vallahü raufüm
bil ıbad

208.

Ya eyyühellezıne amenüdhulu fis silmi kaffeh* ve la tettebiu
hutuvatüş şeytan* innehu leküm adüvvüm mübiyn

209.

Fe in zeleltüm mim ba’di ma caetkümül beyyinatü fa’lemu ennellahe
azızün hakım

210.

Hel yenzurune illa ey ye’tiyehümüllahü fı zulelim minel ğamami vel
melaiketü ve kudıyel emr* ve ilellahi türceul ümur

211.

Sel benı israıle kem ateynahüm min ayetim beyyineh* ve mey yübeddil
nı’metellahi mim ba’di ma caethü fe innellahe şedıdül ıkab

212.

Züyyine lillezıne keferul hayatüd dünya ve yesharune minellezıne
amenu* vellezınettekav fevkahüm yevmel kıyameh* vallahü yerzüku mey
yeşaü bi ğayri hısab

213.

Kanen nasü ümmetev vahıdeten fe beasellahün nebiyyıne mübeşşirıne ve
münzirıne ve enzele mealhümül kitabe bil hakkı li yahküme beynen
nasi fımahtelefu fıh* ve mahtelefe fıhi illellezıne utuhü mim ba’di
ma caethümül beyyinatü bağyem beynehüm* fe hedellahüllezıne amenu
limahtelefu fıhi minel hakkı bi iznih* vallahü yehdı mey yeşaü ila
sıratım müstekıym

214.

Em hasibtüm en tedhulül cennete ve lemma ye’tiküm meselüllezıne
halev min kabliküm* messethümül be’saü ved darraü ve zülzilu hatta
yekuler rasulü vellezıne amenu meahu meta nasrullah* ela inne
nasrallahi karıb

215.

Yes’eluneke maza yünfikun* kul ma enfaktüm min hayrin fe lil
valideyni vel akrabıne vel yetama vel mesakıni vebnis sebıl* ve ma
tef’alu min hayrin fe innellahe bihı alım

216.

Kütibe aleykümül kıtalü ve hüve kürhül leküm* ve asa en tühıbbu
şey’ev ve hüve şerrul leküm* vallahü ya’lemü ve entüm la ta’lemun

217.

Yes’eluneke aniş şehril harami kıtalin fıh* kul kıtalün fıhi kebır*
ve saddün an sebılillahi ve küfram bihı vel mescidil harami ve
ıhracü ehlihı minhü ekberu ındellah* vel fitnetü ekberu minel katl*
ve la yezalune yükatiluneküm hatta yerudduküm an dıniküm inisteta*
ve mey yertedid minküm an dınihı fe yemüt ve hüve kafirun fe ülaike
habitat a’malühüm fid dünya vel ahırah* ve ülaike ashabün nar* hüm
fıha halidun

218.

İnnellezıne amenu vellezıne haceru ve cahedu fı sebılillahi ülaike
yercune rahmetellah* vallahü ğafurur rahıym

219.

Yes’eluneke anil hamri vel meysir* kul fıhima imün kebıruv ve
menafiu lin nasi ve ismühüma ekberu min nef’ıhima* ve yes’eluneke
maza yünfikun* kulil afv kezalike yübeyyinüllahü lekümül ayati
lealleküm tetefekkerun

220.

Fid dünya vel ahırah* ve yes’eluneke anil yetama* kul ıslahul lehüm
hayr* ve in tühalituhüm fe ıhvanüküm* vallahü ya’lemül müfside minel
muslıh* ve lev şaellahü le a’neteküm* innellahe azızün hakım

221.

Ve la tenkihul müşrikati hatta yü’minn* ve le emetüm mü’minetüm
hayrum mim müşriketiv ve lev a’cebetküm* ve la tünkihul müşrikıne
hatta yü’minu* ve le abdüm mü’minün hayrum mim müşrikiv ve lev
a’cebeküm* ülaike yed’une ilen nar* vallahü yed’u ilel cenneti vel
mağfirati bi iznih* ve yübeyyinü ayatihı lin nasi leallehüm
yetezekkerun

222.

Ve yes’eluneke anil mehıyd* kul hüve ezen fa’tezilün nisae fil
mehıydı ve la takrabuhünne hatta yathurn* fe iza tetahherne
fe’tuhünne min haysü emerakümllah* innellahe yühıbbüt tevvabıne ve
yühıbbül mütetahhirın

223.

Nisaüküm harsül lemü fe’tu harseküm enna şi’tüm ve kaddimu li
enfüsiküm* vettekullahe va’lemu enneküm mülakuh* ve beşşiril
mü’minın

224.

Ve la tec’alüllahe urdatel li eymaniküm en teberru ve tetteku ve
tuslihu beynen nas* vallahü semıun alım

225.

La yüahızükümüllahü bil lağvi fı eymaniküm ve lakiy yüahızüküm bi ma
kesebet kulubüküm* vallahu ğafurun halım

226.

Lillezıne yü’lune min nisaihim terabbüsu erbeati eşhur* fe in fau fe
innellahe ğafurur rahıym

227.

Ve in azemüt talaka fe innellahe semıun aliym

228.

Vel mütallekatü yeterabbasne bi enfüsihinne selasete kuru’* ve la
yehıllü lehünne ey yektmne ma halekallahü fı erhamihinne in künne
yü’minne billahi vel yevmil ahır* ve büuletühünne ehakku bi
raddihinne fı zalike in eradu ıslaha* ve lehünne mislüllezı
aleyhinne bil ma7rufi ve lir ricali aleyhinne deraceh* vallahü
azızün hakım

229.

Ettalaku merratani fe imsaküm bi ma’rufin ev tesrıhum bi ıhsarı* ve
la yehıllü leküm en te’huzu mimma ateytümuhünne şey’en illa ey
yehafa ella yükıyma hududellah* fe in hıftüm ella yükıyma
hududellahi fe la cünaha aleyhime fımeftedet bih* tilke hududüllahi
fe la ta7teduha* ve mey yeteadde hududellahi fe ülaike hümüz zalimun

230.

Fe in tallekaha fe la tehıllü lehu mim ba’dü hatta tenkıha zevcen
ğayrah* fe in tallekaha fe la cünaha aleyhima ey yeteracea in zanna
ey yükıyma hududellah* ve tilke hududüllahi yübeyyinüha li kavmiy
ya’lemun

231.

Ve iza tallaktümün nisae fe belağne ecelehünne fe emsikuhünne bi
ma’rufin ev serrihuhünne bi ma’rufiv ve la tümsikuhünne dıraran li
ta’tedu* ve mey yef’al zalike fe kad zaleme nefseh* ve la tettehızu
ayatillahi hüzüvev vezküru nı’metellahi aleyküm ve ma enzele aleyküm
minel kitabi vel hıkmeti yeızuküm bih* vettekullahe va’lemu
ennellahe bi külli şey’in alıym

232.

Ve iza tallaktümün nisae fe belağne ecelehünne fe la ta’duluhünne ey
yenkıhne ezvacehünne iza teradav beynehüm bil ma’ruf* zalike yuazu
bihı men kane minküm yü’minü billahi vel yevmil ahır* zaliküm ezka
leküm ve ather* vallahü ya’lemü ve entüm la ta’lemun

233.

Vel validatü yürdı’ne evladehünne havleyni kamileyni li men erade ey
yütimmer radaah* ve alel mevludi lehu rizkuhünne ve kisvetühünne bil
ma’ruf* la tükellefü nefsün illa vüs’aha* la tüdarra validetüm bi
velediha ve la mevludül lehu bi veledihı ve alel varisi mislü zalik*
fe in erada fisalen an teradım minhüma ve teşavürin fe la cünaha
aleyhima * ve in eradtüm en testerdıu evladeküm fe la cünaha aleyküm
iza sellemtüm ma ateytüm bih ma’ruf* vettekullahe va’lemu ennellahe
bi ma ta’melune basıyr

234.

Vellezıne yüteveffevne minküm ve yezerune ezvacey yeterabbasne bi
enfüsihinne erbeate eşhüriv ve aşra* fe iza belağne ecelehünne fe la
cünaha aleyküm fıma fealne fı enfüsihınne bil ma’ruf* vallahü bi ma
ta’melune habır

235.

Ve la cünaha aleyküm fıma arradtüm bihı min hıtbetin nisai ev
eknentüm fı enfüsiküm* alimellahü enneküm se tezkürunehünne ve lakil
la tüvaıdulünne sirran illa en tekulu kavlem ma’rufa* ve la ta’zimu
ukdetem nikahı hatta yeblüğal kitabü eceleh* va’lemu ennellahe
ya’lemü ma fi enfüsiküm fahzeruh* va’lemu ennellahe ğafurun halım

236.

La cünaha aleyküm in talaktümün nisae ma lem temessuhünne ev tefridu
lehünne ferıdah* ve mettiuhünn* alel musiı kaderuhu ve alel muktiri
kaderuh* metaam bil ma’ruf* hakkan alel muhsinın

237.

Ve in tallaktümuhünne min kabli en temessuhünne ve kad feradtüm
lehünne ferıdaten fe nısfü ma feradtüm illa ey ya’fune ev ya
‘füvellezı bi yedihı ukdetün nikah* ve en ta’fu akrabü littakva* ve
la tensevül fadle beyneküm* innellahe bi ma ta’melune basıyr

238.

Hafizu ales salevati ves salatil vüsta ve kumu lillahi kanitın

239.

Fe in hıftüm fe ricalen ev rukbana* fe iza emintüm fezkürullahe ke
ma allemeküm ma lem tekunu ta’lemun

240.

Vellezıne yüteveffevne minküm ve yezerune ezvaca* vesıyyetel li
ezvacihim metaan ilel havli ğayra ıhrac* fe in haracne fe la cünaha
aleyküm fı ma fealne fı enfüsihinne mim ma’ruf* vallahü aziyzün
hakiym

241.

Ve lil mütallekati metaum bil ma’ruf* hakkan alel müttekıyn

242.

Kezalike yübeyyinüllahü leküm ayatihı lealleküm ta’kılun

243.

E lem tera ilellezıne haracu min diyarihim ve hüm ülufün hazeral
mevti fe kale lehümüllahü mutu sümme ahyahüm* innellahe le uz fadlin
alen nasi ve lakinne ekseran nasi la yeşkürun

244.

Ve katilu fı sebılillah va’lemu ennellahe semıun alım

245.

Menzellezı yukridullahe kardan hasenen fe yüdaıfehu lehu ad’afen
kesırah* vallahü yakbidu ve yebsut* ve ileyhi türceun

246.

E lem tera ilel melei mim benı israıle mim ba’di musa* iz kalu li
nebiyyil lehümüb’as lena meliken nükatil fı sebılillah* kale hel
aseytüm in kütibe aleykümül kıtalü ella tükatilu* kalu ve ma lena
ella nükatile fı sebılillahi ve kad uhricna min diyarina ve ebnaina*
fe lemma kütibe aleyhimül kıtalü tevellev illa kalılem minhüm*
vallahü alımüm biz zalimın

247.

Ve kale lehüm nebiyyühüm innellahe kad bease leküm talute melika*
kalu enna yekunü lehül mülkü aleyna ve nahnü ehakku bil mülki minhü
ve lem yü’te seatem minel mal* kale innellahestafahü aleyküm ve
zadehu betaten fil ılmi vel cism* vallahü yü’tı mülkehu mey yeşa’*
vallahü vasiun aliym

248.

Ve kale lehüm nebiyyühüm inne ayete mülkihı ey ye’tiyekümüt tabutü
fıhi sekınetüm mir rabbiküm ve bekıyyetüm mimma terake alü musa ve
alü harune tahmilühül melaikeh* inne fı zalike le ayetel leküm in
küntüm mü’minın

249.

Fe lemma fesale talutü bil cünudi kale innellahe mübtelıküm bi
neher* fe men şeribe minhü fe leyse minnı* vemel lem ya’amhü fe
innehu minnı illa menığterafe gurfetem bi yedih* fe şeribu minhü
illa kalılem minhüm* fe lemma cavezehu hüve vellezıne amenu meahu
kalu la takate lenel yevme bi calute ve cünudih*kalellezıne
yezunnune ennehüm mülakullahi kem min fietin kalıletin ğalebet
fieten kesıratem bi iznillah* vallahü meas sabirın

250.

Ve lemma berazu li calute ve cünudihı kalu rabbena efrığ aleyna
sabrav ve sebbit akdamena vensurna alel kavmil kafirın

251.

Fe hezemuhüm bi iznillahi ve katele davudü calute ve atahüllahül
mülke vel hıkmete ve allemehu mimma yeşa’* ve lev la def’ullahin
nase ba’dahüm bi ba’dıl le fesedetil erdu ve lakinnellahe zu fadlin
alel alemın

252.

Tilke ayatüllahi netluha aleyke bil hakk* ve inneke le minel
mürselın

253.

Tilker rusülü faddalna ba’dahüm ala ba’d* minhüm men kellemellahe ve
rafea ba’dahüm deracat* ve ateyna ıysebne meryemel beyyinati ve
eyyednahü bi ruhıl kudüs* ve lev şaellahü maktetelellezıne mim
ba’dihim mim ba’di ma caethümül beyyinatü ve lakinıltelefu fe minhüm
men amene ve minhüm men kefar* ve lev şaellahü maktetelu ve
lakinnellahe yef’alü ma yürıd

254.

Ya eyyühellezıne amenu enfiku mimma rezaknaküm min kabli ey ye’tiye
yevmül la bey’un fıhi ve la hulletüv ve la şefaah* vel kafirune
hümüz zalimun

255.

Allahü la ilahe illa hüvel hayyül kayyum* la te’huzühu sinetüv vela
nevm* lehu ma fis semavati ve ma fil ard* men zellezı yeşfeu ındehu
illa bi iznih* ya’lemü ma beyne eydıhim ve ma halfehüm* ve la
yühıytune bi şey’im min ılmihı illa bi ma şa’* vesia kürsiyyühüs
semavati vel ard* ve la yeudühu hıfzuhüma* ve hüvel alıyyül azıym

256.

La ikrahe fid dıni kad tebeyyener ruşdü minel ğayy* fe mey yekfür
bit tağuti ve yü’mim billahi fe kadistemseke bil urvetil vüska
lenfisame leha* vallahü semıun alım

257.

Allahü veliyyüllezıne amenu yuhricühüm minez zulümati ilen nur*
vellezıne keferu evliyaühümüt tağutü yuhricunehüm minen nuri ilez
zulümat* ülaike ashabün nar* hüm fıha halidun

258.

E lem tera ilellezı hacce ibrahıme fı rabbihı en atahüllahül mülk*
iz kale ibrahımü rabbiyellezı yuhyı ve yümıtü kel ene uhyı ve ümıt*
kale ibrahımü fe innellahe ye’tı biş şemsi minel meşrikı fe’ti biha
minel mağribi fe bühitellezı kefer* vallahü la yehdil kavmez zalimın

259.

Ev kellezı merra ala karyetiv ve hiye haviyetün ala uruşiha* kale
enna yuhyı hazihillahü ba’de mevtiha* fe ematehüllahü miete amin
sümme beaseh* kale kem lebist* kale lebistü yevmen ev ba7oda yevm*
kale bel lebiste miete amin fenzur ila taamike ve şerabike lem
yetesenneh* venzur ila hımarike ve li nec’aleke ayetel lin nasi
venzur ilel ızami keyfe nünşizüha sümme neksuha lahma* fe lemma
tebeyyene lehu kale a’lemü ennellahe ala külli şey’in kadır

260.

Ve iz kale ibrahımü rabbi erinı keyfe tuhyil mevta* kale e ve lem
tü’min* kale bela ve lakil li yatmeinne kalbı* kale fe huz erbeatem
minet tayri fe surhünne ileyke sümmec’al ala külli cebelim minhünne
cüz’en sümmed’uhünne ye’tıneke sa’ya* va’lem ennellahe azızün hakım

261.

Meselüllezıne yünfikune emvalehüm fı sebılillahi ke meseli habbetin
embetet seb’a senabihle fı külli sümbületim mietü habbeh* vallahü
yüdaıfü li mey yeşa’* vallahü vasiun alım

262.

Ellezıne yünfikune emvalehüm fı sebılillahi sümme la yütbiune
emvalehüm fı sebılillahi sümme la yütbiune ma enfeku mennev ve la
ezel lehüm ecruhüm ınde rabbihim* ve la havfün aleyhim ve la hüm
yahzenun

263.

Kavlüm ma’rufüv ve mağfiratün hayrum min sadekatiy yetbeuha eza*
vallahü ğaniyyün halım

264.

Ya eyyühellezıne amenu la tübtılu sadekatiküm bil menni vel eza
kellezı yünfiku malehu riaen nasi ve la yü’minü billahi vel yevmil
ahır* fe meselühu ke meseli safvanin aleyhi türabün fe esabehu
vabilün fe terakehu salda* la yakdirune ala şey’im mimma kesebu*
vallahü la yehdil kavmel kafirın

265.

Ve meselüllezıne yünfikune emvalehümüb tiğae merdatillahi ve
tesbıtem min enfüsihim ke meseli cennetim bi rabvetin esabeha
vabilün fe atet üküleha dı’feyn* fe il lem yüsıbha vabilün fe tall*
vallahü bima ta’melune basıyr

266.

E yeveddü ehadükümen tekune lehu cennetüm min nehıyliv ve a’nabin
tecrı min tahtihel enharu lehu fıha min küllis semerati ve esabehül
kiberu ve lehu zürriyyetün duafaü fe esabeha ı’sarun fıhi narin
fahterakat* kezalike yübeyyinüllahü lekümül ayati lealleküm
tetefekkerun

267.

Ya eyyühellezıne amenu enfiku min tayyibati ma kesebtüm ve mimma
ahracna leküm minel ard* ve la teyemmemül habıse minhü tünfikune ve
lestüm bi ahızıhi illa en tüğmidu fıh* va’lemu ennellahe ğaniyyün
hamıd

268.

Eşşeytanü yeıdükümül fakra ve ye’müruküm bil fahşa’* vallahü
yeıdüküm mağfiratem minhü ve fadla* vallahü vasiun alım

269.

Yü’til hıkmete mey yeşa’* ve mey yü’tel hıkmete fe kad utiye hayran
kesıra* ve ma yezzekkeru illa ülül elbab

270.

Ve ma enfaktüm min nefekatin ev nezertüm min nezrin fe innellahe
ya’lemüh* ve ma liz zalimıne min ensar

271.

İn tübdüs sadekati fe niımma hı* ve in tuhfuha ve tü’tuhel fükarae
fe hüve hayrul leküm* ve yükeffiru anküm min seyyiatiküm* vallahü bi
ma ta’melune habır

272.

Leyse aleyke hüdahüm ve lakinnellahe yehdı mey yeşa’* ve ma tünfiku
min hayrin fe li enfüsiküm* ve ma tünfikune illebtiğae vechillah* ve
ma tünfiku min hayriy yüveffe ilayküm ve entüm la tuzlemun

273.

Lil fükaraillezıne uhsıru fı sebılillahi la yestetıy’une darben fil
erdı yahsebühümül cahilü ağniyae minet teaffüf* ta’rifühüm bi
sımahüm* la yes’elunen nase ilhafa* ve ma tünfiku min hayrin fe
innellahe bihı alım

274.

Ellezıne yünfikune emvalehüm bil leyli ven nehari sirrav ve
alaniyeten fe lehüm ecruhüm ınde rabbihim* ve la havfün aleyhim ve
la hüm yahzenun

275.

Ellezıne ye’küluner riba la yekumune illa kema yekumüllezı
yetehabbetuhüş şeytanü minel mess* zalike bi ennehüm kalu innemel
bey’u mislür riba* ve ehalellahül bey’a ve harramer riba* fe min
caehu mevızatüm mir rabbihı fenteha fe lehu ma selef* ve emruhu
ilellah* ve men ade fe ülaike ashabün nar* hüm fıha halidun

276.

Yemhakullahür riba ve yürbis sadekat* vallahü la yühıbbü külle
keffarin esım

277.

İnnellezıne amenu ve amilus salihati ve ekamüs salate ve atevüz
zekate lehüm ecruhüm ınde rabbihim* ve la havfün aleyhim ve la hüm
yahzenun

278.

Ya eyyühellezıne amenüttekullahe vezeru ma bekıye miner riba in
künüm mü’minın

279.

Fe il lem tef’alu fe’zenu bi harbim minallahi ve rasulih* ve in
tübtüm fe leküm ruusü emvaliküm* la tazlimune ve la tuzlemun

280.

Ve in kane zu usretin fe nezıratün ila meyserah* ve en tesaddeku
hayrul leküm in küntüm ta’lemun

281.

Vetteku yevmen türceune fıhi ilellahi sümme tüveffa küllü nefsim ma
kesebet vehüm la yuzlemun

282.

Ya eyyühellezıne amenu iza tedayentüm bi deynin ila ecelim müsemmen
fektübuh* vel yektüb beyneküm katibüm bil adli ve la ye’be katibün
ey yektübe kema allemehüllahü fel yektüb* velyümlilillezı aleyhil
hakku vel yettekıllahe rabbehu ve la yebhas minhü şey’a* fe in
kanellezı aleyhil hakku sefıhen ev daıyfen ev la yestetıy’u
eyyümille hüve felyümlil hakku sefıhen ev daıyfen ev la yestetıy’u
eyyümille hüve felyümlil veliyyühu bil adl* vesteşhidu şehıdeyni mir
ricaliküm* fe il lem yekuna racüleyni fe racülüv vemraetani mimmen
terdavne mineş şühedai en tedılle ıhdahüma fe tüzekkira ıldahümel
uhra* ve la ye’beş şühedaü iza ma düu* ve la tes’emu en tektübuhü
sağıyran ev kebıran ila ecelih* zaliküm aksetu ındellahi ve akvemü
liş şehadeti ve edna ella tertabu illa en tekune ticaraten hadıraten
tüdıruneha beyneküm fe leyse aleyküm cünahun ella tektübuha* ve
şehidu iza tebaya’tüm* ve la yüdarra katibüv ve la şehid* ve in
tef’alu fe innehu füsuküm biküm* vettekullah* ve yüallimükümüllah*
vallahü bi külli şey’in alım

283.

Ve in küntüm ala seferiv ve lem tecidu katiben ferihanüm makbudah*
fe in emine ba’duküm ba’dan felyüeddillezi’tümine emanetehu
velyettekıllahe rabbeh* ve la tektümüş şehadeh* ve mey yektümha fe
innehu asimün kalbüh* vallahü bi ma ta’melune alım

284.

Lillahi ma fis semavati ve ma fil ard* ve in tübdu ma fı enfüsiküm
ev tuhfuhü yühasibküm bihillah* fe yağfiru limey yeşaü ve yüazzibü
mey yeşa’* vallahü ala külli şey’in kadır

285.

Amener rasulü bi ma ünzile ileyhi mir rabbihı vel mü’minun* küllün
amene billahi ve melaiketihı ve kütübihı ve rusülih* la nüferriku
beyne ehadim mir rusülih* ve kalu semı’na ve eta’na ğufraneke
rabbena ve ileykel masıyr

286.

La yükellifüllahü nefsen illa vüs’aha* leha ma kesebet ve aleyha
mektesebet* rabbena la tüahızna in nesına ev ahta’na* rabbena ve la
tahmil aleyna ısran kema hameltehu alellezıne min kablina* rabbena
ve la tühammilna ma la takate lena bih* va’fü anna* vağfir lena*
verhamna ente mevlane fensurna alel kavmil kafirın