28. KASAS

1.

Ta sım mım

2.

Tilke ayatül kitabil mübın

3.

Netlu aleyke min nebei musa ve fir’avne bil
hakkı li kavmiy yü’minun

4.

İnne fir’avne ala fil erdı ve ceale ehleha
şiyeay yestad’ıfü taifetem minhüm yüzebbihu ebnaehüm ve yestahyı
nisaehüm innehu kane minel müfsidın

5.

Ve nürıdü en nemünne alellezınestud’ıfu fil
erdı ve nec’alehüm eimmetev ve nec’alehümül varisın

6.

Ve nümekkine lehüm fil erdı ve nüriye
fir’avne ve hamane ve cüundehüma minhüm ma kanu yahzerun

7.

Ve evhayna ila ümmi musa en erdııyh fe iza
hıfti aleyhi fe elkıyhi fil yemmi ve la tehafı ve la tahzenı inna
radduhü ileyki ve caıluhü minel murselın

8.

Feltekatahu alü fir’avne li yekune lehüm
adüvvev ve hazena inne fir’avne ve hamane ve cünudehüma kanu hatıın

9.

Ve kaletimraetü fir’avne kurratü aynil lı ve
lek la taktüluhü asa ey yenfeana ev nettehızehu veledev ve hüm la
yeş’urun

10.

Ve asbeha füadü ümmi musa fariğa in kadet le
tübdı bihı levla er rabatna ala kalbiha li tekune minel mü’minın

11.

Ve kalet li uhtihı kussıhi fe besurat bihı an
cünübiv ve hüm la yeş’urun

12.

Ve harramna aleyhil meradıa min kablü fe
kalet hel edüllüküm ala ehli beytiy yekfülunehu leküm ve hüm lehu
nasıhun

13.

Fe radednahü ila ümmihı key tekarra aynühaa
ve la tahzene ve li ta’leme enne va’dellahi hakkuv ve lakinne
ekserahüm la ya’lemun

14.

Ve lemma beleğa eşüddehu vesteva ateynahü
hukmev ve ılma ve kezalike neczil muhsinın

15.

Ve dehalel medınete ala hıyni ğafletim min
ehliha fe vecede fıha racüleyni yaktetilani haza min şıatihı ve haza
min adüvvih festeğasehüllezı min şıatihı alellezı min adüvvihı fe
vekezehu musa fe kada aleyhi kale haza min ameliş şeytan innehu
adüvvüm müdıllüm mübın

16.

Kale rabbi innı zalemtü nefsı fağfirlı fe
ğafera leh innehu hüvel ğafurur rahıym

17.

Kale rabbi bima en’amte aleyye fe lem ekune
zahıral lil mücrimın

18.

Fe asbeha fil medıneti haifey yeterakkabü fe
izellezistensarahu bil emsi yestasrihuh kale lehu musa inneke le
ğaviyyüm mübın

19.

Fe lemma en erade ey yebtışe billezı hüve
adüvvül lehüma kale ya musa e türıdü en taktülenı kema katelte
nefsem bil emsi in türıdü illa en tekune cebbara fil erdı ve ma
türıdü en tekune minel muslihıyn

20.

Ve cae racülüm min aksal medıneti yes’a kale
ya musa innel melee ye’temirune bike li yaktüluke fahruc innı leke
minen nasıhıyn

21.

Fe harace minha halifey yeterakkabü kale
rabbi neccinı minel kavmiz zalimın

22.

Ve lemma teveccehe tilkae medyene kale asa
rabbı ey yehdiyenı sevaes sebıl

23.

Ve lemma verade mae medyene vecede aleyhi
ümmetem minen nasi yeskune ve veced min dunihimümraeteyni tezudan
kel ma hatbüküma kaleta la neskıy hatta yusdirar riaü ve ebuna
şeyhun kebır

24.

Fe seka lehüma sümme tevella ilez zılli fe
kale rabbi ninı lima enzelte ileyye min hayrin fekıyr

25.

Fe caethü ıhdahüma temşı alestıhyain kalet
inne ebı yed’uke li yecziyeke ecra ma sekayte lena felemma caehu ve
kassa aleyhil kasasa kale la tehaf necevte minel kavmiz zalimın

26.

Kalet ihdahüma ya ebetiste’cirhü inne hayra
meniste’certel kaviyyül emın

27.

Kale innı ürıdü en ünkihake ıhdebneteyye
hateyni ala en te’cüranı semaniye hıcec fe in etmente aşran fe min
ındik ve ma ürıdü en eşükka aleyk setecidünı in şaellahü minas
salihıyn

28.

Kale zalike biynı ve beynek eyyemel eceleyni
kadaytü fe la udvane aleyy vallahü ala ma nekulü vekıl

29.

Felemma kada musel ecele ve sara bi ehlihı
anese min canibit türi nasa kale li ehlihimküsu innı anestü naral
leallı atıküm minha bi haberin ev cezvetim minen nari lealleküm
tastalun

30.

Felemma etaha nudiye min şatııl vadil eymeni
fil buk’atil mübaraketi mineş şecerati ey ya musa innı enellahü
rabbül alemın

31.

Ve en elkı asak felemma raaha tehtezzü
keenneha cannüv vella müdbirav ve lem yüakkıb ya musa akbil ve la
teh0af inneke minel aminın

32.

Üslük yedeke fi ceybike tahruc beydae min
ğayri su’iv vadmün ileyke cenahake miner rahbi fe zanike bürhanani
mir rabbike ila fir’avne ve meleih innehüm kanu kavmen fasikıyn

33.

Kale rabbi nnı kateltü minhüm nefsen fe ehafü
ey yaktülun

34.

Ve ehıy harunü hüve efsahu minnı lisaen fe
ersilhü meıye rid’ey yüsaddikunı innı ehafü ey yükezzibun

35.

Kale seneşüddü adudeke bi ehıyke ve nec’alü
leküma sültanen fe la yesılune ileyküma bi ayatina entüma ve menit
tebeakümel ğğalibun

36.

Felemma caehüm musa bi ayatina beyyinatin
kalu ma haza illa sıhrum müfterav ve ma semı’na bihaza fı abainel
evvelın

37.

Ve kale musa rabbı a’lemü bi men cae bil hüda
min ındihı ve men tekunü lehu akıbetüd dar innehu la yüflihuz
zalimun

38.

Ve kale fir’avnü ya eyyühel meleü ma alemtü
leküm min ilahin ğayrı Fe evkıd lı ya hamanü alet tıyni fec’al lı
sarhal leallı ettaliu ila ilahi musa ve inni le ezunnühu minel
kazibın

39.

Vestekbera hüve ve cünudühu fil erdı bi
ğayril hakkı ve zannu ennehüm ileyna la yurceun

40.

Fe ahaznahü ve cünudehu fenebeznahüm fil yemm
fenzur keyfe kane akıbetüz zalimın

41.

Ve cealnahüm eimmetey yed’une ilen nar ve
yevmel kıyameti la yünsarun

42.

Ve etba’nahüm fı hazihid dünya la’neh ve
yevmel kıyameti hüm minel makbuhıyn

43.

Ve le kad ateyna musel kitabe mim ba’di ma
ehleknel kurunel ula besaira lin nasi ve hüdev ve rahmetel leallehüm
yetezekkerun

44.

Ve ma künte bi canibil ğarbiyyi iz kadayna
ila musel emra ve ma künte mineş şahidın

45.

Ve lakinna enşe’na kurunen fe tetavele
aleyhimül umür ve ma künte saviyen fı ehli medyene tetlu aleyhim
ayatina ve lakinna künna mursilın

46.

Ve ma künte bi canibit turi iz nadeyna ve
lakir rahmetem mir rabbike li tünzira kavmem ma etahüm min nezırim
min kablike leallehüm yetezekkerun

47.

Ve lev la en tusiybehüm müsıybetüm bima
kaddemet eydıhim fe yekulu rabbena lev la erselte iyna rasulen fe
nettebia yatike ve nekune minel mü’minın

48.

Felemma caehümül hakku min ındina kalu levla
utiye misle ma utiye musa e ve lem yekfüru bima utiye musa min kabl
kalu sıhrani tezahera ve kalu inna bi küllin kafirun

49.

Kul fe’tu bi kitabim min ındillahi hüve ehda
minhüma etebı’hü in küntüm sadikıyn

50.

Fe il lem yestecıbu leke fa’lem ennema
yettebiune ehvaehüm ve men edallü mimmenittebea hevahü bi ğayri
hüdem minellah innellahe la yehdil kavmez zalimın

51.

Ve le kad vessalna lehümül kavle leallehüm
yetezekkerun

52.

Ellezıne ateynahümül kitabe min kablihı hm
bihı yü’minun

53.

Ve iza yütla aleyhim kalu amenna bihı innehül
hakku mir rabbina inna künna min kablihı müslimın

54.

Ülaike yü’tevne ecrahüm merrateyni bima
saberu ve yedraune bil hasenetis seyyiete ve mimma razaknahüm
yünfikun

55.

Ve iza semiullağve a’adu anhü ve kalu lena
a’malüna ve leküm a’malüküm selamün aleyküm la nebteğıl cahilın

56.

İnneke la tehdı men ahbebte ve lakinnellahe
yehdı mey yeşa’ ve hüve a’lemü bil mühtedın

57.

Ve kalu in netteblıl hüda meake nütehattaf
min erdına e ve lem nümekkil lehüm haramen aminey yücba ileyhi
semeratü külli şey’ir rizkam mil ledünna ve lakinne ekserahüm la
ya7lemun

58.

Ve kem ehlekna min karyetim betırat
meıyşeteha fe tilke mesakinühüm lem tüskem mim ba’dihim illa kalıla
künna nahnül varisın

59.

Ve ma kane rabbüke mühlikel kura hatta
yeb’ase fı ümmiha rasuley yetlu aleyhim ayatina ve ma künna mühlikil
kura illa ve ehlüha zalimun

60.

Ve ma utıtüm min şey’in fe metaul hayatid
dünya ve zınetüha ve ma ındellahi hayruv ve ebka e fe la ta’kılun

61.

E fe mev veadnahü va’den hasenen fe hüve
lakıyhi ke mem metta’nahü metaal hayatid dünya sümme hüve yevmel
kıyameti minel muhdarın

62.

Ve yevme yünadıhim fe yekulü eyne
şürakaiyellezıne küntüm tez’umun

63.

Kalellezıne hakka aleyhimül kavlü rabbena
haülaillezıne ağveyna ağveynahüm kema ğaveyna teberra’na ileyke ma
kanu iyyana ya’büdun

64.

Ve kıyled’u şürakaeküm fe deavhüm fe lem
yestecıbu lehüm ve raevül azab lev ennehüm kanu yehtedun

65.

Ve yevme yünadıhim fe yekulü maza ecebtümül
murselın

66.

Fe amiyet aleyhimül embaü yevmeizin fe hüm la
yetesaelun

67.

Fe memma men tabe ve amene ve amile salihan
fe asa ey yekune minel müflihıyn

68.

Ve rabbüke yahlüku ma yeşaü ve yahtar ma kane
lehümül hıyerah sübhanellahi ve teala amma yüşrikun

69.

Ve rabbüke ya’lemü ma tükinnü suduruhüm ve ma
yu’linun

70.

Ve hüvellahü la ilahe illa hu lehül hamdü fil
ula vel ahırati ve lehül hukmü ve ileyhi türceun

71.

Kul eraeytüm in cealellahü aleykümül leyle
sermeden ila yevmil kıyameti men ilahün ğayrullahi ye’tiküm bi dıya’
e fe la tesmeun

72.

Kul eraeytüm incealellahü aleykümün nehara
sermeden ila yevmil kıyameti men ilahün ğayrullahi ye’tıküm bi
leylin teskünune fıh e fe la tübsırun

73.

Ve mir rahmetihı ceale lekümül leyle ven
nehara li teskünu fıhi ve li tebteğu min fadlihı ve lealleküm
teşkürun

74.

Ve yevme yünadıhim fe yekulü eyne
şürakaiyellezıne küntüm tez’umun

75.

Ve neza’na minkülli ümmetin şehıden fe kulna
hatu bürhaneküm fe alimu ennel hakka lillahi ve dalle anhüm ma kanu
yefterun

76.

İnne karune kane min kavmi masu fe beğa
aleyhim ve ateynahü minel künuzi ma inne mefatihahu le tenuü bil
usbeti ülil kuvveti iz kale lehu kavmühu la tefrah innellahe la
yühıbbül ferihıyn

77.

Vebteğı fıma atakellahüd daral ahırate ve la
tense nesıybeke mined dünya ve ahsin kema ahsenellahü ileyke ve la
tebğıl fesade fil ard innellahe la yühıbbül müfsidın

78.

Kale innema utıtühu ala ılmin ındı e ve lem
ya7lem ennellahe kad ehleke min kablihı minel kuruni men hüve eşeddü
minhü kuvvetev ve ekseru cem’a ve la yüs’elü an zünubihimül mücrimun

79.

Fe harace ala kamihı fı zınetih kalellezıne
yürıdunel hayeted dünya ya leyte lena misle ma utiye karunü innehu
lezu hazzın azıym

80.

Ve kalellezıne utül ılme veyleküm sevabüllahi
hayrul li men amene ve amile saliha ve la yülekkaha illes sabirun

81.

Fe hasefna bihı ve bidarihil erda fe ma kane
lehu min fietiy yensurunehu min dunillahi ve ma kane minel
müntesırın

82.

Ve asbehallezıne temennev mekanehu bil emsi
yekulune veyke ennellahe yebsütur rizka li mey yeşaü min ıbadihı ve
yakdir lev la em mennellahü aleyna le hasefe bina veykeennehu la
yüflihul kafirun

83.

Tilked darul ahıratü nec’alüha lillezıne la
yürıdune ulüvven fil erdı ve la fesada vel akıbetü lil müttekıyn

84.

Men cae bil haseneti fe lehu hayrum minha ve
men cae bis seyyieti fe la yüczellezıne amilüs seyyiati illa ma kanu
ya’melun

85.

İnnellezı ferad aleykel kur’ane le raddüke
illa mead kur rabbı a’lemü men cae bil hüda ve men hüve fı dalalüm
mübın

86.

Ve ma künte tercu ey yülka ileykel kitabü
illa rahmetem mir rabbike fe la tekunenne zahıral lil kafirın

87.

Ve la yesuddünneke an ayatillahi ba’de iz
ünzilet ileyke ved’u ila rabbike ve la tekunenne minel müşrikın

88.

Ve la ted’u meallahi ilahen ahar la ilahe
illa hüve küllü şey’in halikün illa vecheh lehül hukmü ve ileyhi
türceun