27. NEML

1.

Ta sın tilke ayatül kur’ani ve kitabim mübın

2.

Hüdev ve büşra lil mü7minın

3.

Ellezıne yükıymunes salate ve yü’tunez zekate
ve hüm bil ahırati hüm yukınun

4.

İnnellezıne la yü’minune bil ahırati zeyyenna
lehüm a’malehüm fe hüm ya’mehun

5.

Ulaikellezıne lehüm suül azabi ve hüm fil
ahırati hümül ahserun

6.

Ve inneke le tülekkal kur’ane mil ledün
hakımin alım

7.

İz kale musa li ehlihı innı anestü nara
seatiküm minha bi haberin ev atıküm bi şihabin kabeşil lealleküm
tastalun

8.

Felemma caeha nudiye em burike men fin nari
ve men havleha ve sübhanellahi rabbil alemın

9.

Ya musa innehu enellahül azızül hakım

10.

Ve elkı asak felemma raaha tehtezzü ke enneha
cannüv vella müdbirav ve lem yüakkıb ya musa la tehaf innı la yehafü
ledeyyel murselun

11.

İlla men zaleme sümme beddele husnem ba’de
suin fe innı ğafurur rahıym

12.

Ve edhıl yedeke fı ceybike tahruc beydae min
ğayri suin fı tis’ı ayatin ila fir’avne ve kavmih innehüm kanu
kavmen fasikıyn

13.

Felemma caethüm ayatüna mübsıraten kalu haza
sıhrum mübın

14.

Ve cehadu biha vesteykanetha enfüsühüm zulmev
ve ulüvva fenzur keyfe kane akıbetül müfsidın

15.

Ve le kad ateyna davede ve süleymane ılma ve
kalel hamdü lillahillezı faddalena ala kesırim min ıbadihil mü’minın

16.

Ve verise süleymanü davude ve kale ya eyyühen
nasü ullimna mentıkat tayri ve utına min külli şey’ inne haza le
hüvel fadlül mübın

17.

Ve huşira li süleymane cünudühu minel cinni
vel insi vet tayri fe hüm yuzeun

18.

Hatta iza etev ala vadin nemli kalet nemletüy
ya eyyühen nemlüdhulu mesakineküm la yahtımenneküm süleymanü ve
cünudühu ve hüm la yeş’urun

19.

Fe tebesseme dahıkem min kavliha ve kale
rabbi evzı’nı en eşküra nı’metekelletı en’amte aleyye ve ala
valideyye ve en a’mele salihan terdahü ve edhılnı bi rahmetike fı
ıbadikes salihıyn

20.

Ve tefekkadet tayra fe kale maliye le eral
hüdhüde em kane minel ğaibın

21.

Le üazzibennehu azaben şedıden ev le
ezbehannehu ev le ye’tiyennı bi sultanim mübın

22.

Fe mekese ğayra beıydin fe kale ehattü bi ma
lem tühıt bihı ve ci’tüke min sebeim bi nebiy yekıyn

23.

İnnı vecedtümraeten temlikühüm ve utiyet min
külli şey’iv ve leha arşün azıym

24.

Vecedtüha ve kavmeha yescüdune liş şemsi min
dunillahi ve zeyyene lehümüş şeytanü a’malehüm fe saddehüm anis
sebıli fehüm la yehtedun

25.

Ella yescüdu lillahillezı yuhricül hab’e fis
semavati vel erdı ve ya’lemü ma tuhfune ve ma tu’linun

26.

Allahü la ilahe illa hüve rabbül arşil azıym

27.

Kale senenzuru e sadakte em künte minel
kazibın

28.

İzheb bi kitabı haza fe elkıh ileyhim sümme
tevelle anhüm fenzur maza yarciun

29.

Kalet ya eyyühel meleü innı ülkıye ileyye
kitabün kerım

30.

İnnehu min süleymane ve innehu
bismillahirrahmanirrahıym

31.

Ella ta’lu aleyye ve’tunı müslimın

32.

Kalet ya eyyühel meleü eftunı fı emrı ma
küntü katıaten emrah hatta teşhedun

33.

Kalu nahnü ülu kuvvetiv ve ülu be’sin şedıdiv
vel emru ileyki fenzurı maza te’mürın

34.

Kalet innel müluke iza dehalu karyeten
efseduha ve cealu eızzete ehliha ezilleh ve kezalike yefalun

35.

Ve innı mürsiletün ileyhim bi hedeyyetin fe
nazıratüm bime yarciul mürselun(25] Ayet secde ayetidir.)

36.

Felemma cae süleymane kale etümidduneni bi
malin fema ataniyellahü hayrum mimma ataküm bel entüm bi
hediyyetiküm tefrahun

37.

İrcı’ileyhim fe lene’tiyennehüm bi cünudil la
kıbele lehüm biha ve le nuhricennehüm minha ezilletev ve hüm sağırun

38.

Kale ya eyyühel meleü eyyüküm ye’tını bi
arşiha kable ey ye’tunı müslimın

39.

Kale ıfrıtüm minel cinni ene atıke bihı kable
en tekume mim mekamik ve innı aleyhi le kaviyyün emın

40.

Kalellezı ındehu ılmüm minel kitabi ene atıke
bihı kable ey yertedde ileyke tarfük felmma raahü müstekırran ındehu
kale haza min fadli rabbı li yeblüvenı e eşküru em ekfür ve men
şekera fe innema yeşküru li nefsih ve men kefera fe inne rabbı
ğaniyyün kerım

41.

Kale nekkiru leha arşeha nenzur e tehtedı em
tekunü minellezıne la yehtedun

42.

Felemma caet kıyle e hakeza arşük kalet
keennehu hu ve utınel ılme min kabliha ve künna müslimın

43.

Ve saddeha ma kanet ta’büdü min dunillah
inneha kanet min kavmin kafirın

44.

Kıyle lehedhulis sarh felemma raethü
hasibethü lüccetev ve keşefet an sakayha kale innehu sarhum
mümerradüm min kavarır kalet rabbi innı zalemtü nefsı ve eslemtü mea
süleymane lillahi rabbil alemın

45.

Ve le kad erselna ila semude ehahüm salihan
enı’büdüllahe fe izahüm ferıkani yahtesımun

46.

Kale ya kavmi lime testa’cilune bis seyyieti
kablel haseneh lev la testağfirunellahe lealleküm türhamun

47.

Kalüt tayyerna bike ve bi mem meak kale
tairuküm ındellahi bel entüm kavmün tüftenun

48.

Ve kane fil medıneti tis’atü rahtıy yüfsidune
fil erdı ve la yuslihun

49.

Kalu tekasemu billahi le nübeyyitennehu ve
ehlehu sümme le nekullenne li veliyyihı ma şehidna mehlike ehlihı ve
inna le sadikın

50.

Ve mekeru mekrav ve mekerna mekrav ve hüm la
yeş’urun

51.

Fenzur keyfe kane akıbetü mekrihim enna
demmernahüm ve kavmehüm ecmeıyn

52.

Fe tilke büyutühüm haviyetem bima zalemu inne
fı zalike le ayetel li kavmiy ya’lemun

53.

Ve enceynellezıne amenu ve kanu yettekun

54.

Ve lutan iz kale li kavmihı ete’tunel
fahışete ve entüm tübsırun

55.

E inneküm le te’tuner ricale şehvetem min
dunin nisa’ bel entüm kavmün techelun

56.

Fe ma kane cevabe kavmihı illa en kalu ahricu
ale lutım min karyetiküm innehüm ünasüy yetetahherun

57.

Fe enceynahü ve ehlehu illemraetehu
kaddernaha minel ğabirın

58.

Ve emtarna aleyhim metara fe sae metarul
münzerın

59.

Kulil hümdü lillahi ve selamün ala
ıbadihillezınastafa allahü hayrun emma yüşrikun

60.

Emmen halekas semavati vel erda ve enzele
leküm mines semai maa fe embetna bihı hadaika zate behceh ma kane
leküm en tümbitu şeceraha e ilahüm meallah bel hüm kavmüy ya’dilun

61.

Emmen ceallel erda kararav ve cealle hılaleha
enharav ve ceale leha ravasiye ve ceale beynel bahrayni haciza e
ilahüm meallah bel ekseruhüm la ya’lemun

62.

Emmey yücıbül mudtarra iza deahü ve yekşifüs
sue ve yec’alüküm hulefael ard e ilahüm meallah kalılem ma
tezekkerun

63.

Emmey yehdıküm fı zulümatil berri vel bahri
ve mey yursilür riyaha büşram beyne yedey rahmetih e ilahüm meallah
tealellahü amma yüşrikun

64.

Emmey yebdeül halka sümme yüıydühu ve mey
yerzükuküm mines semai vel ard e ilahüm meallah kul hatu bürhaneküm
in küntüm sadikıyn

65.

Kul la ya’lemü men fis semavati vel erdıl
ğaybe illellah ve ma yeş’urune eyyane yüb’asun

66.

Belid darake ılmühüm fil ahırati bel hüm fı
şekkim minha bel hüm minha amıun

67.

Ve kalellezıne keferu e iza künna türabev ve
abaüna einna le muhracun

68.

Le kad vüıdna haza nahnü ve abaüna min kablü
in haza illa esatıyrul evvelın

69.

Kul sıru fil erdı fenzuru keyfe kane akıbetül
mücrimın

70.

Ve la tahzen aleyhim ve la tekün fı daykım
mimma yemkürun

71.

Ve yekulune meta hazel va’dü in küntüm
sadikıyn

72.

Kul asa ey yekune radife leküm ba’dullezı
testa’cilun

73.

Ve inne rabbeke le zu fadlin alen nasi ve
lakinne ekserahüm la yeşkürun

74.

Ve inne rabbeke le ya’lemü ma tükinnü
suduruhüm ve ma yu’linun

75.

Ve ma min ğaibetin fis semai vel erdı illa fı
kitabim mübın

76.

İnne hazel kur’ane yekussu ala benı israıle
ekserallezı hüm fıhi yahtelifun

77.

Ve innehu lehüdev ve rahmetül lil müminın

78.

İnne rabbeke yakdıy beynehüm bi hukmih ve
hüvel azızül alım

79.

Fe tevekkel alellah inneke alel hakkıl mübın

80.

İnneke la tüsmiul mevta ve la tüsmius summed
düae iza vellev müdbirın

81.

Ve ma ente bi hadil umyi an dalaletihim in
tüsmiu illa mey yü’minü bi ayatina fe hüm müslimun

82.

Ve iza vekaal kavlü aleyhim ahracna lehüm
dabbetem minel erdı tükellimühüm ennen nase kanu bi ayatina la
yukınun

83.

Ve yevme nahşüru min külli ümmetin fevcem
mimmey yükezzibü bi ayatina fehüm yuzeun

84.

Hatta iza cau kale e kezzebtüm bi ayatı ve
lem tühıytu biha ilmen emma za küntüm ta’melun

85.

Ve vekaal kavlü aleyhim bima zalemu fe hüm la
yentıkun

86.

E lem yerav enna cealnel leyle li yeskünu
fıhi ven nehara mübsıra inne fı zalike le ayatil li kavmiy yü’minun

87.

Ve yevme yünfehu fis suri fe fezia men fis
semavati ve men fil erdı illa men şaellah ve küllün etevhü dahırın

88.

Ve teral cibale tahsebüha camidetev ve hiye
temürru merras sehab sun’allahillezı etkane külle şey’ innehu
habırum bima tefalun

89.

Men cae bil haseneti fe lehu hayrum minha ve
hüm min fezeıy yevmeizin aminın

90.

Ve men cae bis seyyieti fe kübbet vücuhühüm
fin nar hel tüczevne ila ma küntüm ta’melun

91.

İnnema ümirtü en a’büde rabbe hazihil
beldetillezı harrameha ve lehu küllü şey’iv ve ümirtü en ekune minel
müslimın

92.

Ve en etlüvel kur’an fe menihteda fe innema
yehtedı li nefsih ve men dalle fe kul innema ene minel münzirın

93.

Ve kulil hamdü lillahi seyürıküm ayatihı fe
ta’rifuneha ve ma rabbüke bi ğafilin amma ta’melun