25. FURKAN

1.

Tebarakellezı nezzelel fürkane ala abdihı li
yekune lil alemıne nezıra

2.

Ellezı lehu mülküs semavati vel erdı ve lem
yettehız veledev ve lem yekül lehu şerıkün fil mülki ve haleka külle
şey’in fe kadderahu takdira

3.

Vettehazu min dunihı alihetel la yahlükune
şey’ev ve hüm yuhlekune ve la yemlikune li enfüsihim darrav ve la
nef’av ve la yemlikune mevtev ve la hayatev ve la nüşura

4.

Ve kalellezıne kefer in haza ila
ifkünifterahü ve eanehu aleyhi kavmün aharune fe kad cau zulmev
vezura

5.

Ve kalu esatıyrul evvelinektetebeha fe hiye
tümla aleyhi bükratev ve esıyla

6.

Kul enzelehüllezı ya’lemüs sirra fis semavati
vel ard innehu kane ğafurar rahıyma

7.

Ve kalu mali hazer rasuli ye’külüt taame ve
yemşi fil esvak lev la ünzile ileyhi melekün fe yekune meahu nezıra

8.

Ev yülka ileyhi kenzün ev tekunü lehu
cennetüy ye’külü minha ve kalez zalimune in tettebiune illa racülem
meshura

9.

Ünzur keyfe darabu lekel emsale fe dallu fe
la yestetıy’une sebıla

10.

Tebarakellezı in şae ceale leke hayram min
zalike cennatin tecrı min tahtihel enharu ve yec’al leke kusura

11.

Bel kezzebu bis saati ve a’tedna li men
kezzebe bis saati seıyra

12.

İza raethüm mim mekanim beıydin semiu leha
teğayyuzav ve zefıra

13.

Ve iza ülku minha mekanen dayyikam
mükarranıne deav hünalike sübura

14.

La ted’ul yevme süburav vahıdev ved’u süburan
kesıra

15.

Kul e zalike hayrun em cennetül huldilletı
vüıdel müttekun kanet lehüm cezaev ve mesıyra

16.

Lehüm fıha ma yeşaune halidın kane ala
rabbike va’dem mes’ula

17.

Ve yemve yahşüruhüm ve ma ya’büdune min
dunillahi fe yekulü e entüm adleltüm ıbadı haülai em hüm dallüs
sebıl

18.

Kalu sübhaneke ma kane yembeğıy lena en
nettehıze min dunike min evliyae ve lakim metta’tehüm ve abaehüm
hatta nesüz zikr ve kanu kavmen bura

19.

Fe kad kezzebuküm bima tekulune fe ma
testetıy’une sarfev ve la nasra ve mey yazlim minküm nüzıkhü azaben
kebıra

20.

Ve ma erselna kableke minel murselıne illa
innehüm le ye’külunet taame ve yemşune fil esvak ve cealna ba’daküm
li ba’dın fitneh e tasbirun ve kane rabbüke besıyra

21.

Ve kalellezıne la yercune likaena lev la
ünzile aleynel melaiketü ev nera rabbena le kadistekberu fı
enfüsihim ve atev utüvven kebıra

22.

Yevme yeravnel melaikete la büşra yevmeizil
lil mücrimıne ve yekulune hıcram mahcura

23.

Ve kadimna ila ma amilu min amelin fe
cealnahü hebaem mensura

24.

Ashabül cenneti yemeizin hayrum müstekarrav
ve ahsenü mekıyla

25.

Ve yevme teşekkakus semaü bil ğamami ve
nüzzilel melaiketü tenzıla

26.

Elmülkü yevmeizinil hakku lir rahman ve kane
yevmen alel kafirıne asıra

27.

Ve yevme yeadduz zalimü ala yedeyhi yekulü ya
leytenit tehaztü mear rasuli sebıla

28.

Ya veyleta leytenı lem ettehız fülanen halıla

29.

Le kad edallenı aniz zikri ba’de iz caenı ve
kaneş şeytanü lil insani hazula

30.

Ve kaler rasulü ya rabbi inne kavmit tehazu
hazel kur’ane mehcura

31.

Ve kezalike cealna li külli nebiyyin adüvvem
minel mücrimın ve kefa bi rabbike hadiyev ve nesıyra

32.

Ve kalellezıne keferu lev la nüzzile aleyhil
kur’anü cümletev vahıdeh kezalike li nüsebbite bihı füadeke ve
rattelnahü tertıla

33.

Ve la ye’tuneke bi meselin illa ci’nake bil
hakkı ve ahsene tefsıra

34.

Ellezıne yuhşerune ala vücuhihim ila
cehenneme ülaike şerrum mekanev ve edallü sebıla

35.

Ve le kad ateyna musel kitabe ve cealna meahu
ehahü harune vezıra

36.

Fe kulnezheba ilel kavmillezıne kezzebu bi
ayatina fe demmernahüm tedmıra

37.

Ve kavme nuhıl lemma kezzebür rusüle
ağraknahüm ve cealnahüm lin nasi ayeh ve a’tedna liz zalimıne azaben
elıma

38.

Ve adev ve semude ve ashaber rassi ve kurunem
beyne zalike kesıra

39.

Ve küllen darabna lehül emsale ve küllen
tebberna tetbıra

40.

Ve le kad etev alel karyetilletı ümtırat
metaras se’ e fe lem yekunu yeravneha bel kanu la yercune nüşura

41.

Ve iza raevke iy yettehızuneke illa hüzüva e
hazellezı beasellahü rasula

42.

İn kade le yüdıllüna an alihetina lev la en
saberna aleyha ve sevfe ya’lemune hıyne yeravnel azabe men edallü
sebıla

43.

E raeyte menit tehaze ilahehu hevah e fe ente
tekunü aleyhi vekıla

44.

Em tahsebü enne ekserahüm yesmeune ev
ya’kılun in hüm illa kel en’ami bel hüm edallü sebıla

45.

E lem tera ila rabbike keyfe meddez zıll ve
lev şae le cealehu sakina sümme cealneş şemse aleyhi delıla

46.

Sümme kabadnahü ileyna kabday yesıra

47.

Ve hüvellezı ceale lekümül leyle libasev ven
nevme sübatev ve cealen nehar nüşura

48.

Ve hüvellezı erseler riyaha büşram beyne
yedey rahmetih ve enzelna menis semai maen tahura

49.

Li nuhyiye bihı beldetem meytev ve nüskıyehu
mimma halakna en’amev ve enasiyye kesıra

50.

Ve le kad sarrafnahü beynehüm li yezzekkeru
fe eba ekserun nasi illa küfura

51.

Ve lev şi’na le beasna fı külli karyetin
nezıra

52.

Fe la tütııl kafirıne ve cahıdhüm bihı
cihaden kebıra

53.

Ve hüvellezı meracel bahreyni haza azbün
füratüv ve haza milhun ücac ve ceale beynehüma berzehav ve hıcram
mahcura

54.

Ve hüvellezı haleka minel mai beşeran fe
cealehu nesebev ve sıhra ve kane rabbüke kadıra

55.

Ve ya’büdune min dunillahi ma la yenfeuhüm ve
la yedurruhüm ve kanel kafiru ala rabbihi zahıra

56.

Ve ma erselnake illa mübeşşirav ve nezıra

57.

Kul ma es’elüküm aleyhi min ecrin illa men
şae ey yettehıze ila rabbihı sebıla

58.

Ve tevekkel alel hayyillezı la yemutü ve
sebbıh bi hamdih ve kefa bihı bi zünubi ıbadihı habıra

59.

Ellezı halekas semavati vel erda ve ma
beynehüma fı sitteti eyyamin sümmesteva alel arşir rahmanü fes’el
bihı habıra

60.

Ve iza kıyle lehümüscüdu lir rahmani kalu ve
mer rahmanü e nescüdü li ma te’müruna ve zadehüm nüfura

61.

Tebarakellezı ceale fis semai bürucev ve
ceale fıha siracev ve kameram münıra

62.

Ve hüvellezı cealel leyle ven nehara hılfetel
li men erade ey yezzekkera ev erade şükura

63.

Ve ıbadür rahmanillezıne yemşune alel erdı
hevnev ve iza hatabehümül cahilune kalu selama

64.

Vellezıne yebıtune li rabbihim süccedev ve
kıyama

65.

Vellezıne yekulune rabbenasrif anna azabe
cehenneme inne azabeha kane ğaram

66.

İnneha saet müstekarrav ve mükama

67.

Vellezıne iza enfeku lem yüsrifu ve lem
yaktüru ve kane beyne zalike kavama (60] Ayet secde ayetidir.)

68.

Vellezıne la yed’une meallahi ilahen ahara ve
la yaktülunen nefselletı harramellahü illa bil hakkı ve la yeznun ve
mey yef’al zalike yelka esama

69.

Yüdaaf lehül azabü yevmel kıyameti ve yahlüd
fıhı mühana

70.

İlla men tabe ve amene ve amile amelen
salihan fe ülaike yübeddilüllahü seyyiatihim hasenat ve kanellahü
ğafurar rahıyma

71.

Ve men tabe ve amile salihan fe innehu yetubü
ilellahi metaba

72.

Vellezıne la yeşhedunez zura ve iza merru bil
lağvi merru kiram

73.

Vellezine iza zükkiru bi ayati rabbihim lem
yehırru aleyha summev ve umyana

74.

Vellezıne yekulune rabbena heb lena min
ezvacina va zürriyyatina kurrate a’yüniv vec’alna lil müttekıyne
imama

75.

Ülaike yüczevnel ğurfete bi ma saberu ve
yülekkavne fıha tehıyyetev ve selam

76.

Halidıne fıha hasünet müstekarrav ve mükama

77.

Kul ma ya’beü bi küm rabbı lev la düaüküm fe
kad kezzebtüm fe sevfe yekunü lizama