24. NUR

1.

Suratün enzelnaha ve feradnaha ve enzelna fıha
ayatim beyyinatil lealleküm tezekkerun

2.

Ezzaniyeü vez zanı feclidu külle vahıdim
minhüma miete celdetiv ve la te’huzküm bi hima ra’fetün fı dınillahi
in küntüm tü’minune billahi vel yevmil ahır velyeşhed azabehüma
taifetüm minel mü’minın

3.

Ezzanı la yenkihu illa zaniyeten ev
müşriketev vezzaniyetü la yenkilhuha illa zanin ev müşrik ve hurrime
zalike alel mü’minın

4.

Vellezıne yermunel muhsanati sümme lem ye’tu
bi erbeati şühedae fecliduhüm semanıne celdetev ve la takbelu lehüm
şehadeten ebeda ve ülaike hümül fasikun

5.

İllellezıne tabu mim ba’di zalike ve aslehu
fe innellahe ğafurur rahıym

6.

Vellezıne yermune ezvacehüm ve lem yekül
lehüm şühedaü illa enfüsühüm fe şehadetü ehadihim erbeu şehadatim
billahi innehu le mines sadikıyn

7.

Vel hamisetü enne la’netellahi aleyhi in kane
minel kazibın

8.

Ve yedraü anhel azabe en teşhede erbea
şehadatim billahi innehu le minel kazibın

9.

Vel hamisete enne ğadabellahi aleyha in kane
mines sadikıyn

10.

Ve lev la fadlüllahi aleyküm ve rahmetühu ve
ennellahe tevvabün hakım

11.

İnnellezıne cau bil ifki usbetüm minküm la
tahsebuhü şerral leküm bel hüve hayrul leküm li küllimriim minhüm
mektesebe minel ism vellezı tevella kibrahu minhüm lehu azabün azıym

12.

Lev la iz semı’tümuhü zannel mü’minine vel
mü’minatü bi eğfüsihim hayrav ve kalu haza ifküm mübın

13.

Lev la cau aleyhi bi erbeati şüheda’ fe iz
lem ye’tu biş şühedai fe ülaike ındellahi hümül kazıbun

14.

Ve lev fadlüllahi aleyküm ve rahmetühu fid
dünya vel ahırati ve messeküm fı ma efadtüm fıhi azabün azıym

15.

İz telekkavnehu bi elsinetiküm ve tekulune bi
efvahiküm ma leyse leküm bihı ılmüv ve tahsebunehu heyyinev ve hüve
ındellahi azıym

16.

Ve lev la iz semı’tümuhü kultüm ma yekunü
lena en netekelleme bi haza sübhaneke haza bühtanün azıym

17.

Yeızukümullahü en teudu li mislihı ebeden in
küntüm mü’minın

18.

Ve yübeyyinüllahü lekümül ayat vallahü alımün
hakım

19.

İnnellezıne yühıbbune en teşıal fahışetü
fillezıne amenu lehüm azabün elımün fıd dünyü vel ahırah vallahü
ya’lemü ve entüm la ta’lemun

20.

Ve lev la fadlüllühi aleyküm ve rahmetühu ve
ennellahe raufür rahıym

21.

Ya eyyühellezıne amenu la tettebiu hutuvatiş
şeytan ve mey yettebı’ hutuvatiş şeytani fe innehu ye’müru bil
fahşai vel münker ve lev la fadlüllahi aleyküm ve rahmetühu ma zeka
minküm min ehadin ebedev ve laninnellahe yüzekkı mey yeşa’ vallahü
semıu alım

22.

Ve la ye’teli ülül fadli minküm ves seati ey
yü’tu ulil kurba vel mesakıne vel mühacirıne fı sebılillahi vel
ya’fu velyasfehu e la tühıbbune ey yağfirallahü leküm vellahü
ğafurur rahıym

23.

İnnellezıne yermunel muhsanatil ğafilatil
mü’minati lüınu fid dünya vel ahırati ve lehüm azabün azıym

24.

Yevme teşhedü aleyhim elsinetühüm ve eydıhim
ve erculühüm bima kanu ya’melun

25.

Yevmeiziy yüveffıhimüllahü dınehümül hakka ve
ya’lemune ennellahe hüvel hakkul mübın

26.

Elhabisatü lil habısıne vel habısune lil
habisat vet tayyibatü lit tayyibıne vet tayyibune lit tayyibat
ülaike müberraune mimma yekulun lehim mağfiratüv ve rizkun kerım

27.

Ya eyyühellezıne amenu la teodhulu büyuten
ğayru büyutiküm hatta teste’nisu ve tüsellimu ala ehliha zaliküm
hayrul leküm lealleküm tezekkerun

28.

Fe il lem tecidu fıha ehaden fe la tedhuluha
hatta yü’zene leküm ve in kıyle lekümurciu ferciu hüve ezka lemüm ve
in kıyle lekümurciu ferciu hüve ezka leküm vlalahü bima ta’melune
alım

29.

Leyse aleyküm cünahun en tedhulu büyuten
ğayra meskunetin fıha metaul leküm vallahü ya’lemü ma tübdune ve ma
tektümun

30.

Kul lil mü’minıne yeğuddu min ebsarihim ve
yahfezu fürucehüm zalike ezka lehüm innellahe habırum bima yasneun

31.

Ve kul lil mü’minati yağdudne min ebsarihinne
ve yahfazne fürucehünne ve la yübdıne zınetehünne illa ma zahera
minha vle yadribne bi humurihinne ala cüyubihinne ve la yübdıne
zınetehünne illa li büuletihinne ev abaihinne ev abai büuletihinne
ev ebaihinne ev ebnai büuletihnne ev ıhvanihinne ev benı ıhvanihinne
ev benı ehavatihınne ev nisaihinne ev ma meleket eymanühünne evit
tabiıyne ğayri ülil irbeti miner ricali evit tıflillezıne lem
yazheru ala avratin nisai ve la yadribne bi ercülihunne li yu’leme
ma yuhfıne min zınetihinn ve tubu ilellahi cemıan eyyühel mü’minune
lealleküm tüflihun

32.

Ve enkihül eyama minküm ves salihıyne min
ıbadiküm ve imaiküm iy yekun fükarae yuğnihimüllahü min fadlih
vallahü vasiun alim

33.

Vel yesta’fifillezıne la yecidune nikahan
hatta yuğniyehümüllahü min fadlih vellezıne yebteğunel kitabe memma
meleket eymanüküm fe katibuhüm in alimtüm fıhim hayrav ve atuhüm mim
malillahillezı ataküm ve la tükrihu fetaytiküm alel biğai in eradne
tehassunel li tebteğu aradal hayatid dünya ve mey yükrihhünne fe
innellahe mim ba’di ikrahihinne ğafurur rahıym

34.

Ve le kad enzelna ileyküm ayatim mübeyyinativ
ve meselem minellezıne halev min kabliküm ve mev’ızatel lil
tüttekıyn

35.

Allahü nurus semavati vel ard meselü nurihı
ke mişkatin fıha mısbah elmisbahu fı zücaceh ezzücacetü ke enneha
kevkebün dürriyyüy yukadü min şeceratim mübaraketin zeytunetil la
şerkıyyetiv ve la ğarbiyyetiy yekadü zeytüha yüdıy’ü ve lev lem
temseshü nar nurun ala nur yehdillahü li nurihı mey yeşa’ ve
yadribüllahül emsale lin nas vallahü bi külli şey’in alım

36.

Fı büyutin ezinellahü en türfea ve yüzkera
fıhesmühu yüsebbihu lehu fıha bil ğudüvvi vel asal

37.

Ricalül la tülhıhim ticaratüv ve la bey’un an
zikrillahi ve ikamis salit ve ıtaiz zekati yehafune yevmen
tetekallebü fıhil kulubü vel ebsar

38.

Li yecziyehümüllahü ahsene ma amilu ve
yezıdehüm min fadlih vallahü yerzüku mey yeşaü bi ğayri hısab

39.

Vellezıne keferu a’malühüm keserabim bi
kıy’atiy yahsebulhüz zam’anü maa hatta iza caehu lem yecidhü şey’ev
ve vecedellahe ındehu feveffahü hısabeh vallahü serıul hısab

40.

Ev ke zulümatin fı bahril lücciyyiy yağşahü
mevcüm min fevkıhı mevcüm min fevkıhı sehab zulümatüm ba’duha fevka
ba’d iza ahrace yedehu lem yeked yeraha ve mel lem yec’alillahü lehu
nuran fe malehu min nur

41.

E lem tera ennellahe yüsebbihu lehu men fis
semavati vel erdı vet tayru saffat küllün kad alime salatehu ve
tesbıhah vallahü alımüm bima yef’alun

42.

Ve lillahi mülküs semavati vel ard ve
ilellahil mesıyr

43.

E lem tera ennellahe yüzcı sehaben sümme
yüellifü beynehu sümme yec’alühu rukamen fe teral vedka yahrucü min
hılalihv ve yünezzilü mines semai min cibalin fıha mim beradin fe
yüsıybü bihı mey yeşaü ve yasrifühu ammey yeşa’ yekadü senaberkıhı
yezhebü bil ebsar

44.

Yukallibüllahül leyle ven nehar inne fı
zalike le ıbratel li ülil ebsar

45.

Vallahü halekü külle dabbetim mim ma’ fe
minhüm mey yemşı ala batnih ve minhüm mey yemşı ala ricleyn ve
minhüm mey yemşi ala erba’ yahlükullahü ma yeşa’ innellahe ala külli
şey’in kadır

46.

Le kad enzelna ayatim mübeyyinat vallahü
yehdı mey yeşaü ila sıratım müstekıym

47.

Ve yekulune amenna billahi ve bir rasuli ve
eta’na sümme yetevella ferıkum minhüm mim ba’di zalik ve ma ülaike
bil mü’minın

48.

Ve iza düu ilellahi ve rasulihı li yahküme
beynehüm iza ferıküm minhüm mu’ridun

49.

Ve iy yekül lehümül hakku ye’tu ileyhi
müs’ını

50.

E fı kulubihim meradn emrtabu em yehafune ey
yehıyfellahü aleyhim ve rasulüh bel ülaike hümüz zalimun

51.

İnnema kane kavlel mü’minıne iza düu ilellahi
ve rasulihı li yahküme beynehüm ey yekulu semı’na ve eat’na ve
ülaike hümül müflihun

52.

Ve mey yütııllahe ve rasulehu ve yahşellahe
ve yettakhi fe ülaike hümül faizun

53.

Ve aksemu billahi cehde eymanihim lein
emartehüm le yahrucünn kulla tuksimu taatüm ma’rufeh innellahe
habırum bima ta’melun

54.

Kul etıy’ullahe ve etıy’ur rasul fe in
tevellev fe innema aleyhi ma hummile ve aleyküm ma hummiltüm ve in
tütıy’uhu tehtedu ve ma aler rasuli illel belağul mübın

55.

Veadellahüllezıne amenu minküm ve amilus
salihüti le yestahlifennehüm fil erdı kemestahlefellezıne min
kablihim ve le yümükkinenne lehüm dinehümül lezirteda lehüm ve le
yübeddilennehüm mim ba’di havfihim emna ya’büdunenı la yüşrikune ve
şey’a ve men kefera ba’de zalike fe ülaike hümül fasikun

56.

Ve ekıymus salate ve atüz zekate ve etıy’ur
rasule lealleküm türhamun

57.

La tahsebennellezıne keferu mu’cizıne fil ard
ve me’vahümün nar ve le bi’sel mesıyr

58.

Ya eyyühellezıne amenu li
yeste’zinkümüllezıne meleket eymaüküm vellezıne lem yeblüğul hulüme
minküm selase merratv min kabli salatil fecri ve hıyne tedaune
siyabeküm minez zahırati ve mim ba’di salatil ışa’i selasü avratil
leküm leyse aleyküm ve la aleyhim cünahum ba’dehünn tavvafune
aleyküm ba’duküm ala ba’d kezalike yübeyyinüllahü lekümül ayat
vallahü alımün hakım

59.

Ve iza beleğal atfalü minkümül hulüme fel
yeste’zinu kemeste’zenellezıne min kablihim kezalike yübeyyinüllahü
leküm ayatih vallahü alımün hakım

60.

Vel kavaıdü minen nisaillatı la yercune
nikahan fe leyse aleyhinne cünahun ey yeda’ne siyabehünne ğayra
müteberricatim bi zıneh ve ey yesta’fifne hayrul lehünn vallahü
semıun alım

61.

Leyse alel a’ma haracüv ve la ala enfüsiküm
en te’külu mim büyutiküm ev büyuti abaiküm ev büyuti ümehatiküm ev
büyuti ıhvaniküm ev büyuti ehavatiküm ev büyuti a’mamiküm ev büyuti
ammatiküm ev büyuti ahvaliküm ev büyuti halatiküm ev ma melektüm
mefatihahu ev sadıkıküm leyse aleyküm cünahun en te’külu cemıan ev
eştata fe iza dehaltüm büyuten fe sellimu ala enfüsiküm tehıyyetem
min ındillahi mübaraketen tayyibeh kezalike yübeyyinüllahü lekümül
ayati lealleküm ta’kılul

62.

İnnemel mü’minunellezıne amenu billahi ve
rasulihı ve iza kanu meahu ala emrin camiıl lem yezhebu hatta
yeste’zinuh innellezıne yeste’zinuneke ülaikellezıne yü’minune
billahi ve rasulih fe izeste’zenuke li ba’dı şe’nihim fe’zel li men
şi’te minhüm vestağfir lehümüllah innellahe ğafurur rahıym

63.

La tec’alu düaer rasuli beyneküm ke düai
ba’dıküm ba’da kad ya’lemüllahüllezıne yetesellelune minküm livaza
fel yahzerillezıne yühalifune an emrihı en tüsıybehüm fitnetün ev
yüsıybehüm azabün elım

64.

E la inne lillahi ma fis semavati vel ard kad
ya’lemü ma entüm aleyh ve yevme yürceune ileyhi fe yünebbiühüm bi ma
amilu vallahü bi külli şey’in alım