23. MUMİNUN

1.

Kad eflehal mü’minun

2.

Ellezıne hüm fı salatihim haşiun

3.

Vellezıne hüm anil lağvi mu’ridun

4.

Vellezıne hüm liz zekati faılun

5.

Vellezıne hüm li fürucihim hafizun

6.

İlla ala ezvacihim ev ma meleket eymanühüm fe
innehüm ğayru melumın

7.

Fe menibteğa verae zalike fe ülaike hümül
adun

8.

Vellezıne hüm li emanatihim ve ahdihim raun

9.

Vellezıne hüm ala salevatihim yühafizun

10.

Ülaike hümül varisun

11.

Ellezıne yerisunel firdevs hüm fıha halidun

12.

Ve le kad halaknel insane min sülaletim min
tıyn

13.

Sümme cealnahü nutfeten fı kararim mekın

14.

Sümme halaknen nutfete alekaten fe halaknel
alekate mudğaten fe halaknel mudğate ızamen fe kesevnel ızame lahmen
sümme enşe’nahü halkan ahar fe tebarakellahü ahsenül halikıyn

15.

Sümme inneküm ba’de zalike le meyyitun

16.

Sümme inneküm yevmel kıyameti tüb’asun

17.

Ve le kad halakna fevkaküm seb’a taraika ve
ma künna anil halkı ğafilın

18.

Ve enzelna mines semai maem bi kaderin fe
eskennahü fil erdı ve inna ala zehabim bihı le kadirun

19.

Fe enşe’na leküm bihı cennatim min nehıyliv
ve a’nab leküm fıha fevakihü kesıratüv ve minha te’külun

20.

Ve şeceraten tahrucü min turi seynae tembütü
bid dühni ve sıbğil lil akilın

21.

Ve inne leküm fil en’ami le ıbrah nüskıyküm
mimma fı bütuniha ve leküm fıha menafiu kesıratüv ve minha te’külun

22.

Ve aleyha ve alel fülki tuhmelun

23.

Ve le kad erselna nuhan ila kavmihı fe kale
ya kavmı’büdüllahe mal leküm min ilahin ğayruh e fe la tettekun

24.

Fe kalel meleüllezıne keferu min kavmihı ma
haza illa beşerum mislüküm yürıdü ey yetefeddale aleyküm ve lev
şaellahü le enzele melaikeh ma semı’na bi haza fı abainel evvelın

25.

İn hüve illa racülüm bihı cinnetün fe
terabbesu bihı hatta hıyn

26.

Kale rabbinsurnı bima kezzebun

27.

Fe evhayna ileyhi enisnaıl fülke bi a’yünina
ve vahyina fe iza cae emruna ve farat tennuru feslük fıha min küllin
zevceynisneyni ve ehleke illa men sebeka aleyhil kavlü minhüm ve la
tühatıbnı fillezıne zalemu innehüm muğrakun

28.

Fe izesteveyte ente ve mem meake alel fülki
fe kulil hamdü lillahillezı neccana minel kavmiz zalimın

29.

Ve kur rabbi enzilnı münzelem mübarakev ve
ente hayrul münzilın

30.

İnne fı zalike le ayativ ve in künna le
mübtelın

31.

Sümme enşe’na mim ba’dihim karnen aharın

32.

Fe erselna fıhim rasulem minhüm enı’büdüllahe
ma leküm min ilahin ğayruh e fe la tettekun

33.

Ve kalel meleü min kavmihillezıne keferu ve
kezzebu bi likail ahırati ve etrafnahüm fil hayatid dünya ma haza
illa beşerum mislüküm ye’külü mimma te’külune minhü ve yeşrabü mimma
teşrabun

34.

Ve lein eta’tüm beşeram misleküm inneküm izel
lehasirun

35.

E yeıdüküm enneküm iza mittüm ve küntüm
türabev ve ızamen enneküm muhracun

36.

Heyhate heyhate lima tuadun

37.

İn hiye illa hayatüned dünya nemutü ve nahya
ve ma nahnü bi meb’usın

38.

İn hüve illa racülüniftera alellahi kezibev
ve ma nahnü lehu bi mü’minın

39.

Kale rabbinsurnı bima kezzebun

40.

Kale amma kalılil le yusbihunne nadimın

41.

Fe ehazethümüs sayhatü bil hakkı fe cealnahüm
ğussa fe bu’del lil kavmiz zalimın

42.

Sümme enşe’na mim ba’dihim kurunen aharın

43.

Ma tesbiku min ümmetin eceleha ve ma
yeste’hırun

44.

Sümme erselna rusülena tetra küllema cae
ümmeter rasulüha kezzebuhü fe etba’na ba’dahüm ba’dav ve cealnahüm
ehadıs fe bu’del li kavmil la yü’minun

45.

Sümme erselna musa ve ehahü harune bi ayatina
ve sültanim mübın

46.

İla fir’avne ve meleihı festekberu ve kanu
kavmen alın

47.

Fe kalu enü’minü li beşerayni mislina ve
kavmühüma lena abidun

48.

Fe kezzebuhüma fe kanu minel mühlekın

49.

Ve le kad ateyna musel kitabe leallehüm
yehtedun

50.

Ve cealnebne meryeme ve ümmehu ayetev ve
aveynahüma ila rabvetin zati karariv ve meıyn

51.

Ya eyyüher rusülü külu minet tayyibati
va’melu saliha innı bima ta’melune alım

52.

Ve inne hazihı ümmetüküm ümmetev vahıdetev ve
ene rabbüküm fettekun

53.

Fetekkatau emrahüm beynehüm zübüra küllü
hızbim bima ledeyhim ferihun

54.

Fezerhüm fı ğamratihim hatta hıyn

55.

E yahsebune ennema nümiddühüm bihı mim maliv
ve benın

56.

Nüsariu lehüm fil hayrat bel la yeş’urun

57.

İnnellezıne hüm min haşyeti rabbihim müşfikun

58.

Vellezıne hüm bi ayati rabbihim yü’minun

59.

Vellezıne hüm bi rabbihim la yüşrikun

60.

Vellezıne yü’tune ma atev ve kulubühüm
veciletün ennehüm ila rabbihim raciun

61.

Ülaike yüsariune fil hayrati ve hüm leha
sabikun

62.

Ve la nükellifü nefsen illa vüs’aha ve
ledeyna kitabüy yentıku bil hakkı ve hüm la yuzlemun

63.

Vel kulubühüm fı ğamratim min haza ve lehüm
a’malüm min duni zalike hüm leha amilun

64.

Hatta iza ehazna mütrafıhim bil azabi iza hüm
yec’erun

65.

La tec’erul yevme inneküm minna la tünsarun

66.

Kad kanet ayatı tütla aleyküm fe küntüm ala
a’kabiküm tenkisun

67.

Müstekbirıne bihı samiran tehcürun

68.

E fe lem yeddebberul kavle em caehüm ma lem
ye’ti abaehümül evvelın

69.

Em lem ya’rifu rasulehüm fe hüm lehu münkirun

70.

Em yekulune bihı cinneh bel caehüm bil hakkı
ve ekseruhüm lil hakkı karihun

71.

Ve levittebeal hakku ehvaehüm le fesedetis
semavatü vel erdu ve men fıhinn bel eteynahüm bi zekrihim fe hüm an
zikrihim mu’ridun

72.

Em tes’elühüm harcen fe haracü rabbike hayruv
ve hüve hayrur razikıyn

73.

Ve inneke le ted’uhüm ila sıratım müstekıym

74.

Ve innellezıne la yü’minune bil ahırati anis
sıratı lenakibun

75.

Ve lev rahımnahüm ve keşefna ma bihim min
durril leleccu fı tuğyanihim ya’mehun

76.

Ve le kad ehaznahüm bil azabi fe mestekanu li
rabbihim ve ma yetedarraun

77.

Hatta iza fetahna aleyhim baben za azabin
şedıdin iza hüm fıhi müblisun

78.

Ve hüvellezı enşee lekümüs sem’a vel ebsara
vel ef’ideh kalılem ma teşkürun

79.

Ve hüvellezı zeraeküm fil erdı ve ileyhi
tuhşerun

80.

Ve hüvellezı yuhyı ve yümiytü ve lehuhtilafül
leyli ven nehar e fe la ta’kılun

81.

Bel kalu misle ma kalel evvelun

82.

Kalu e iza mitna ve künna türabev ve ızamen e
inna le meb’usun

83.

Le kad vüıdna nahnü ve abaüna haza min kablü
in haza illa esatıyrul evvelın

84.

Kul li menil erdu ve men fıha in küntüm
ta’lemun

85.

Seyekulune lillah kul efela tezekkerun

86.

Kul mer rabbüs semavatis seb’ı ve rabbul
arşil azıym

87.

Seyekulune lillah kul e fe la tettekun

88.

Kul mem bi yedihı melekutü külli şey’iv ve
hüve yuciru ve la yücaru aleyhi in küntüm ta’lemun

89.

Seyekulune lillah kul fe enna tüsharu

90.

Bel eteynüham bil hakkı ve innehüm le kazibun

91.

Mettehazellahü miv velediv ve ma kane meahu
min ilahin izel le zehebe küllü ilahüm bima haleka ve leala ba’duhüm
ala ba’d sübhanellahi amma yasıfun

92.

Alimil ğaybi veş şehadeti fe teala amma
yüşrikun

93.

Kur rabbi imma türiyennı ma yuadun

94.

Rabbi fe la tec’alnı fil kavmiz zalimın

95.

Ve inna ala en nüriyeke ma neıdühüm lekadirun

96.

İdfa’ billetı hiye ahsenüs seyyieh nahnü
a’lemü bi ma yasıfun

97.

Ve kur rabbi euzü bike min hemezatiş şeyatıyn

98.

Ve euzü bike rabbi ey yahdurun

99.

Hatta iza cae ehadehümül mevtü kale
rabbirciun

100.

Leallı a’melü salihan fıma teraktü kella
inneha kelimetün hüve kailüha ve miv veraihim berzehun ila yevmi
yüb’asun

101.

Fe iza nüfiha fis suri fe la ensabe beynehüm
yevmeiziv ve la yetesaelun

102.

Fe men sekulet mevazinühu fe ülaike hümül
müflihun

103.

Ve men haffet mevazınühu fe ülaikellezıne
hasiru enfüsehüm fı cehenneme halidun

104.

Telfehu vücuhehümün naru ve hüm fıha kalihun

105.

E lem tekün ayatı tütla aleyküm fe küntüm
biha tükezzibun

106.

Kalu rabbena ğalebet aleyna şıkvetüna ve
künna kavmen dallın

107.

Rabbena ahricna minha fe in udna fe inna
zalimun

108.

Kalahşeu fıha ve la tükellimun

109.

İnnehu kane ferıkum min ıbadı yekulune
rabbena amenna fağfir lena varhamna ve ente hayrur rahımın

110.

Fettehaz tümuhüm sıhriyyen hatta ensevküm
zikrı ve küntüm minhüm tadhakun

111.

İnnı cezeytühümül yevme bima saberu ennehüm
hümül faizun

112.

Kale kem lebistüm fil erdı adede sinın

113.

Kalu lebisna yevmen ev ba’da yevmin fes’elil
addın

114.

Kale il lebistüm illa kalılel lev enneküm
küntüm ta’lemun

115.

E fe hasibtüm ennema halaknaküm abesev ve
enneküm ileyna la türceun

116.

Fe teallellahül melikül hakk la ilahe illa hu
rabbül arşil kerım

117.

Ve mey yed’u meallahi ilahen ahara la bürhane
lehu bihı fe innema hısabühu ınde rabbih innehu la yüflihul kafirun

118.

Ve kur rabbığfir verham ve ente hayrur
rahımın