22. HACC

1.

Ya eyyühen nasütteku rabbeküm inne zelzeletes
saati şey’ün azıym

2.

Yevme teravneha tezhelü küllü mürdıatin amma
erdaat ve tedau küllü zati hamlin hamleha ve teran nase sükara ve ma
hüm bi sükara ve lakinne azabellahi şedıd

3.

Ve minen nasi mey yücadilü fillahi bi ğayri
ılmiv ve yettebiu külle şeytanim merıd

4.

Kütibe aleyhi ennehu men tevellahü fe ennehu
yüdıllühu ve yehdıhi ila azabis seıyr

5.

Ya eyyühen nasü in küntüm fı raybim minel
ba’si fe inna halaknaküm min türabin sümme min nutfetin sümme min
alekatin sümme mim mudğatim muhallekativ ve ğayri muhallekatil li
nübeyyine leküm ve nükirru fil erhami ma neşaü ila ecelim müsemmen
sümme nuhricüküm tıflen sümme li teblüğu eşüddeküm ve minküm mey
yüteveffa ve minküm mey yürüddü ila erzelil umüri li keyla ya’leme
mim ba’di ılmin şey’a ve teral erda hamideten fe iza enzelna aleyhel
maehtezzet ve rabet ve embetet min külli zevcim behıc

6.

Zalike bi ennellahe hüvel hakku ve ennehu
yuhyil mevta ve ennehu ala külli şey’in kadır

7.

Ve ennes saate atiyetül la raybe fıha ve
ennellahe yeb’asü men fil kubur

8.

Ve minen nasi mey yücadilü fillahi bi ğayri
ılmiv ve la hüdev ve la kitabim münır

9.

Saniye ıtfihı li yüdılle an sebılillah lehu
fid dünya hızyüv ve nüzıkuhu yevmel kıyameti azabel harıyk

10.

Zalike bima kaddemet yedake ve ennellahe
leyse bi zallamil lil abıd

11.

Ve minen nasi mey ya’büdüllahe ala harf fe in
esabehu hayrunıtmeenne bih ve in esabethü fitnetüninkalebe ala
vechihı hasirad dünya vel ahırah zalike hüvel husranül mübın

12.

Yed’u min dunillahi ma la yedurruhu ve ma la
yenfeuh zalike hüved dalalül beıyd

13.

Yed’u le men darruhu akrabü min nef’ıh
lebi’sel mevla ve lebi’sel aşır

14.

İnnellahe yüdhılüllezıne amenu ve amilus
salihati cennatin tecrı min tahtihel enhar innellahe yef’alü ma
yürıd

15.

Men kane yezunnü el ley yensurahüllahü fid
dünya vel ahırati felyemdüd bi sebebin iles semai sümmelyakta’
felyenzur hel yüzhibenne keydühu ma yeğıyz

16.

Ve kezalike enzelnahü ayatim beyyinativ ve
ennellahe yehdı mey yürıd

17.

İnnellezıne amenu vellezıne hadu ves sabiıne
ve nesara vel mecuse vellezıne eşraku innellahe yefdılü beynehüm
yevmel kıyameh innellahe ala külli şey’in şehıd

18.

E lem tera ennellahe yescüdü lehu men fıs
semavati ve men fil erdı veş şemsü vel kameru ven nücumü vel cibalü
veş şeceru ved devabbü ve kesırum minen nas ve kesırun hakka aleyhil
azab ve mey yühinillahü fe ma lehu min mükrim innellahe yef’alü ma
yeşa’

19.

Hazani hasmanıhtesamü fı rabbihim fellezıne
keferu kuttıat lehüm siyabüm min nar yüsabbü min fekı ruusihimül
hamım

20.

Yusheru bihı ma fı bütunihim vel cülud

21.

Ve lehüm mekamiu min hadıd

22.

Küllema eradu ey yahrucu minha min ğammin
üıydu fıha ve zuku azabel harıyk

23.

İnnellahe yüdhılüllezıne amenu ve amilus
salihati cennatin tecrı min tahtihel enharu yühallevne fıha min
esavira min zehebiv ve lü’lüa ve libasühüm fıha harır(18] Ayet secde
ayetidir.)

24.

Ve hüdu ilet tayyibi minel kavli ve hüdu ila
sıratıl hamıd

25.

İnnellezıne keferu ve yesuddune an
sebılillahi vel mescidil haramillezı cealnahü lin nasi sevaenil
akifü fıhi vel bad ve mey yürid fıhi bi ilhadim bi zulmin nüzıkhü
min azabin elım

26.

Ve iz bevve’na li ibrahıme mekanel beyti el
la tüşrk bı şey’ev ve tahhir beytiye littaifıne vel kaimıne ver
rukkeıs sücud

27.

Ve ezzin fin nasi bil hacci ye’tuke ricalev
ve ala külli damiriy ye’tıne min külli feccin amıyk

28.

Li yeşhedu menafia lehüm ve yezkürüsmellahi
fı eyyamim ma’lumatin ala ma razekahüm mim behımetil en’am fe külu
minha ve at’ımül baisel fekıyr

29.

Sümmelyakdu tefesehüm velyufu nüzurahüm
velyettavvefu bil beytil atiyk

30.

Zalike ve mey yüazzım hurumatillahi fe hüve
hayrul lehu ında rabbih ve ühıllet lekümül en’amü illa ma yütla
aleyküm fectenibür ricse minel evsani vectenibu kavlez zur

31.

Hunefae lillahi ğayra müşrikıne bih ve mey
yüşrik billahi fe keennema harra mines semai fe tahtafühüt tayru ev
tehvı bihir rıhu fı mekanin sehıyk

32.

Zalike ve mey yüazzım şeairallahi fe inneha
min takvel kulub

33.

Leküm fıha menafiu ila ecelim müsemmen sümme
mehıllüha ilel beytil atiyk

34.

Ve li külli ümmetin cealna mensekel li
yezkürüsmellahi ala ma razekahüm mim behımetil en’am fe ilahüküm
ilahüv vahıdün fe lehu eslimu ve beşşiril muhbitın

35.

Ellezıne iza zükirallahü vecilet kulubühüm
ves sabirıne ala ma esabehüm vel mükıymis salati ve memma razaknahüm
yünfikun

36.

Vel büdne cealnaha leküm min şeairillahi
leküm fıha hayrun fezkürüsmellahi aleyha savaf fe iza vecebet
cünubüha fe külu minha ve at’ımül kania vel mu’terr kezalike
sehharnaha leküm lealleküm teşkürun

37.

Ley yenalellahe lühumüha ve la dimaüha ve
lakiy yenalühüt takva minküm kezalike sehharaha leküm li
tükebbirullahe ala ma hedaküm ve beşşiril muhsinın

38.

İnnellahe yüdafiu anillezıne amenu innellahe
la yühıbbü külle havvanin kefur

39.

Üzine lillezıne yükatelune bi ennehüm zulimu
ve innellahe ala nasrihim le kadır

40.

Ellezıne uhricu min diyarihim bi ğayri hakkın
illa ey yekulu rabbünellah ve lev la def’ullahin nase ba’dahüm bi
ba’dıl lehüddimet savamiu ve biyeuv ve salevatüv ve mesacidü yüzkeru
fıhesmüllahi kesıra ve le yensurannellahü mey yensuruh innellahe le
kaviyyün azız

41.

Ellezıne im mekkennahüm fil erdı ekamus
salate ve atevüz zekate ve emeru bil ma’rufi ve nehev anil münker ve
lillahi akıbetül ümur

42.

Ve iy yükezzibuke fe kad kezzebet kablehüm
kavmü nuhıv ve adüv ve semud

43.

Ve kavmü ibrahıme ve kavmü lut

44.

Ve ashabü medyen ve küzzibe misa fe emleytü
lil kafirıne sümme ehaztühüm fe keyfe kane nekır

45.

Fe keeyyim min karyetin ehleknaha ve hiye
zalimetün fe hiye haviyetün ala uruşiha ve bi’rim müattaletiv ve
kasrim meşıd

46.

E fe lem yesıru fil erdı fe tekune lehüm
kulubüy ya’kılune biha ev azanüy yesmeune biha fe innehü la ta’mel
ebsaru ve lakin ta’mel kulubülletı fis sudur

47.

Ve yesta’ciluneke bil azabi ve ley
yuhlifellahü va’deh ve inne yevmen ınde rabbike ke elfi senetim
mimma teuddun

48.

Ve keeyyim min karyetin emleytü leha ve hiye
zalimetün sümme ehaztüha ve ileyyel mesıyr

49.

Kul ya eyyühen nasü innema ene leküm nezırum
mübın

50.

Fellezıne amenu ve amilus salihati lehüm
mağfiratüv ve rizkun kerım

51.

Vellezıne seav fı ayatina müacizıne ülaike
ashabül cehıym

52.

Ve ma erselnamin kablike mir rasuliv ve la
nebiyyin illa iza temenna elkaş şeytanü fı ümniyyetih fe
yensehullahü ma yulkış şeytanü sümme yuhkimüllahü ayatih vallahü
alımün hakım

53.

Li yec’ale ma yülkış şeytanü fitnetel
lillezıne fı kulubihim meraduv vel kasiyeti kulubühüm ve innez
zalimıne le fı şikakım beıyd

54.

Ve li ya’lemellezıne utül ılme ennehül hakku
mir rabbike fe yü’minu bihı fe tuhbite lehu kulubühüm ve innellahe
le hadillezıne amenu ila sıratım müstekıym

55.

Ve la yezalüllezıne keferu fı miryetim minhü
hatta te’tiyehümüs saatü bağteten ev ye’tiyehüm azabü yevmin akıym

56.

Elmülkü yevmeizil lillah yahkümü beynehüm
fellezıne amenu ve amilus salihati fı cennatin neıym

57.

Vellezıne keferu ve kezzebu bi ayatina fe
ülaike lehüm azabüm mühın

58.

Vellezıne haceru fı sebılillahi sümme kutilu
ev matu le yerzükanne hümüllahü rizkan hasena ve innellahe lehüve
hayrur razikıyn

59.

Le yüdhılennehüm müdhaley yerdavneh ve
innellahe leallımün halım

60.

Zalik ve men akaba bi misli ma ukıbe bihı
sümme büğıye aleyhi le yensirannehüllah innellahe le afüvvün ğafur

61.

Zalike bi ennellahe yulicül leyle fin nehari
ve yulicün nehar fil leyli ve ennellahe semıum besıyr

62.

Zalike bi ennellahe hüvel hakku ve enne ma
yed’une min dunihı hüvel batılü ve ennellahe hüvel aliyyül kebır

63.

E lem tera ennellahe enzele mines semai maen
fe tüsbihul erdu muhdarrahv innellahe latıyfün habır

64.

Lehu ma fis semavati ve ma fil ard ve
innellahe lehüvel ğaniyyül hamıd

65.

E lem tera ennellahe sehhara leküm ma fil
erdı vel fülke tecrı fil bahri bi emrih ve yümsiküs semae en tekaa
alel erdı illa bi iznih innellahe bin nasi le raufür rahıym

66.

Ve hüvellezı ahyaküm sümme yümıtüküm sümme
yuhyıküm innel insane le kefur

67.

Li külli ümmetin cealna menseken hüm nasikuhü
fe la yünaziunneke fil emri ved’u ila rabbik inneke le ala hüdem
mustekıym

68.

Ve in cadeluke fe kulillahü a’lemü bima
ta’melun

69.

Allahü yahkümü beyneküm yevmel kıyameti fıma
küntüm fıhi tahtelifun

70.

E lem ta’lem ennellahe ya’lemü ma fis semai
vel ard inne zalike fı kitab inne zalike alellahi yesır

71.

Ve ya’büdune min dunillahi ma lem yünezzil
bihı sültanev ve ma leyse lehüm bihı ılm ve ma liz zalimıne min
nesıyr

72.

Ve iza tütla aleyhim ayatüna beyyinatin
ta’rifü fı vücuhillezıne keferul münker yekadune yestune billezıne
yetlune aleyhim ayatina kul efe ünebbiüküm bişerrim min zaliküm
ennar veadehellahüllezıne keferu ve bi’sel mesıyr

73.

Ya eyyühen nasü duribe meselün festemiu leh
innellezıne ted’une min dunillahi ley yahlüku zübabev ve levictemu
leh ve iy yeslübhümüz zübabü şey’el la yestenkızuhü minh daufet
talibü vel matlub

74.

Ma kaderullahe hakka kadrih innellahe fe
kavviyyün azız

75.

Allüh yastafı minel melaiketi rusülev ve
minen nas innellahe semıum besıyr

76.

Ya’lemü ma beyne eydıhim ve ma halfehüm ve
ilellahi türceul ümur

77.

Ya eyyühellezıne amenürkeu vescüdu va’büdu
rabbeküm vef’alül hayra lealleküm tüflihun

78.

Ve cahidu fillahi hakka cihadil hüvectebüküm
ve ma ceale aleyküm fid dıni min harac millete ebıküm ibrahım hüve
semmakümül müslimıne min kablü ve fı haza lı yekuner rasulü şehıden
aleyküm ve ketunu şühedae alen nas fe ekıymüs salate ve atüz zekate
va’tesımu billah hüve mevlaküm fe nı’mel mevla ve nı’men nesıyr