21. ENBİYA

1.

İkterabe lin nasi hısabühüm ve hüm fı ğafletim
mu’ridun

2.

Ma ye’tıhim min zikrim mir rabbihim muhdesin
illestemeuhü ve hüm yel’abun

3.

Lahiyeten kulubühüm ve eserrun necvellezıne
zalemu hel haza illa beşerum mislüküm e fete’tunes sıhra ve entüm
tübsırun

4.

Kale rabbı ya’lemül kavle fis semai vel erdı
ve hüves semıul alım

5.

Bel kalu adğasü ahlamim belifterahü bel hüve
şaır felye’tina bi ayetin kema ürsilel evvelun

6.

Ma amenet kablehüm min karyetin ehleknaha e
fe hüm yü’minun

7.

Ve ma erselna kableke illa ricalen nuhıy
ileyhim fes’elu ehlez zikri in küntüm la ta’lemun

8.

Ve ma cealnahüm cesedel la ye’külunet taame
ve ma kanu halidın

9.

Sümme sadaknahümül va&’de fe enceynahüm ve
men neşaü ve ehleknel müsrifın

10.

Le kad enzelna ileyküm kitkaben fıhi zikruküm
e fe la ta’kılun

11.

Ve kem kasamna min karyetin kanet zalimetev
ve enşe’na ba’deha kavmen aharın

12.

Felemma ehassu be’sena izahüm minha yerküdun

13.

La terküdu varciu ila ma ütriftüm fıhi ve
mesakiniküm lealleküm tüs’elun

14.

Kalu ya veylena inna künna zalimın

15.

Fe ma zalet tilke da’vahüm hatta cealnahüm
hasıyden haidın

16.

Ve ma halaknes semae vel erda ve ma beynehüma
laıbın

17.

Lev eradna en nettehıze lehvel lettehaznahü
mil ledünna in künna faılın

18.

Bel nakzifü bil hakkı alel batıli fe
yedmeğuhu fe iza hüve zahık ve lekümül veylü mimma tesıfun

19.

Ve lehu men fis semavati vel ard ve men
ındehu la yestekbirune an ıbadetihı ve la yestahsirun

20.

Yüsebbihunelleyle ven nehara la yeftürun

21.

Emittehazu alihetem minel erdı hüm yünşirun

22.

Lev kane fıhima alihetün ilellahü lefesedeta
fe sübhanellahi rabbil arşi amma yasıfun

23.

La yüs’elü amma yef’alü ve hüm yüs’elun

24.

Emittehazu min dunihı aliheh kul hatu
bürhanekümv haza zikru mem meıye ve zikru men kablı bel ekseruhüm la
ya’lemunel hakka fehüm mu’ridun

25.

Ve ma erselna min kablike mir rasulin illa
nuhıy ileyhi ennehu la ilahe illa ene fa’düdun

26.

Ve kalüttehazer rahmanü veleden sübhaneh bel
ıbadüm mükramun

27.

La yesbikunehu bil kavli ve hüm bi emrihı
ya’melun

28.

Ya’lemü ma beyne eydıhim ve ma halfehüm ve la
yeşfeune illa li menirteda ve hüm min haşyetihı müşfikun

29.

Ve mey yekul minhüm innı ilahüm min dunihı fe
zalike neczıhi cehennem kezalike necziz zalimın

30.

E ve lem yerallezıne keferu ennes semavati
vel erda kaneta ratkan fe fetaknahüma ve cealna minel mai külle
şey’in hayy e fe la yü’minun

31.

Ve cealna fıha ficacen sübülel leallehüm
yehtedun

32.

Ve cealnes semae sakfem mahfusa ve hüm an
ayatiha mu’ridun

33.

Ve hüvellezı halekal leyle ven nehara veş
şemse vel kamer küllün fı felekiy yesbehun

34.

Ve ma cealna li beşerim min kablikel huld
efeim mitte fehümül halidun

35.

Küllü nefsin zaikatül mevt ve nebluküm biş
şerri vel hayri fitneh ve ileyna türceun

36.

Ve iza raakellezıne keferu iy yettehızuneke
illa hüzüva e hazellezı yezküru aliheteküm ve hüm bi zikrir rahmani
hüm kafirun

37.

Hulikal insanü min acel se ürıküm ayatı fe la
testa’cilun

38.

Ve yekulune meta hazel va’dü in küntüm
sadikıyn

39.

Lev ya’lemüllezıne keferu hıyne la yeküffune
av vücuhihimün nara ve la an zuhurihim ve la hüm yünsarun

40.

Bel te’tıhim bağteten fe tebhetühüm fe la
yestetıy’une raddeha ve la hüm yünzarun

41.

Ve le kadistühzie bi rusülim min kablike fe
haka billezıne sehıru minhüm ma kanu bihı yestehziun

42.

Kul mey yekleüküm bil leyli vne nehari miner
rahmanv bel hüm an zikri rabbihim mu’ridun

43.

Em lehüm alihetün metneuhüm min dunina la
yestetıy’une nasra enfüsihim ve la hüm minna yushabun

44.

Bel metta’na haülai ve abaehüm hatta tale
aleyhimül umür e fela yeravne enna ne’til erda nenkusuha min
atrafiha e fehümül ğalibun

45.

Kul innema ünziruküm bil vahyi ve la yesmeus
summüd düae iza ma yünzerun

46.

Ve leim messethüm nefhatüm min azabi rabbike
le yekulünne ya veylena inna künna zalimın

47.

Ve nedaul mevazinel kısta li yevmil kıyameti
fe la tuzlemü nefsün şey’a ve in kane miskale habbetim min hardelin
eteyna biha ve kefa bina hasibın

48.

Ve le kad ateyna musa ve harunel fürkane ve
dıyaev ve zikral lil müttekıyn

49.

Ellezıne yahşevne rabbehüm bil ğaybi ve hüm
mines saati müşfikun

50.

Ve haza zikrum mübarakün enzelnah e fe entüm
lehu münkirun

51.

Ve lekad ateyna ibrahıme ruşdehu min kablü ve
künna bihı alimın

52.

İz kale li ebıhi ve kavmihı ma hazihit
teemasılülletı entüm leha akifun

53.

Kau vecedna abaena leha abidın

54.

Kale le kad küntüm entüm ve abaüküm fı
dalalim mübın

55.

Kalu ec’tena bil hakkı em ente minel laıbın

56.

Kale ber rabbüküm rabbüs semavati vel
erdıllezı fetarahünne ve ene ala zaliküm mineş şahidın

57.

Ve tellahi le ekıdenne asnameküm ba’de en
tüvlelu müdbirın

58.

Fe cealehüm cüzazen illa kebıral lehüm
leallehüm ileyhi yarciun

59.

Kalu men feale haza bi alihetina innehu le
minez zalimın

60.

Kalu semı’na fetey yezküruhüm yükalü lehu
ibrahım

61.

Kalu fe’tu bihı ala a’yünin nasi leallehüm
yeşhedun

62.

Kalu e ente fealte haza bialihetina ya
ibrahım

63.

Kale bel fealehu kebiruhüm haza fes’eluhüm in
kanu yentıkun

64.

Fe raceu ila enfüsihim fe kalu inneküm
entümüz zalimun

65.

Sümme nükisu ala ruusihim lekad alimte ma
haülai yentıkun

66.

Kale efeta’büdune min dunillahi ma la
yenfeuküm şey’ev ve la yedurruküm

67.

Üffil leküm ve li ma ta’büdune min dunillah
efela ta’kılun

68.

Kalu harrikuhü vensuru aliheteküm in küntüm
faılın

69.

Kulna ya naru kunı berdev ve selamen ala
ibrahım

70.

Ve eradu bihı keyden fe cealnahümül ahserın

71.

Ve necceynahü ve lutan ilel erdılletı birakna
fıha lil alemın

72.

Ve vehebna lehu ishak ve ya’kube nafileh ve
küllen cealna salihıyn

73.

Ve cealna hüm eimmetey yehdune bi emrina ve
evhayna ileyhim fı’lel hayrati ve ikames salati ve ıtaez zekah ve
kanu lena abidın

74.

Ve lutan ateynahü hukmev ve ılmev ve
necceynahü minel karyetilletı kanet ta’melül habis innehüm kanu
kavme sev’in fasikıyn

75.

Ve edhalnahü fı rahmetina innehu mines
salihıyn

76.

Ve nuhan iz nada min kablü festecebna lehu
fenecceynahü ve ehlehu minel kerbil azıym

77.

Ve nasarnahü minel kavmillezıne kezzebu bi
ayatina innehüm kanu kavme sev’in fe ağraknahüm ecmeyın

78.

Ve davude ve süleymane iz yahkümani fil harsi
iz nefeşet fıhi ğanemül kavm ve künna li hukmihim şahidın

79.

Fe fehhemnaha süleyman ve küllen ateyna
hukmev ve ılmev ve sehharna mea davudel cibale yüsebbıhne vet tayr
ve künna faılın

80.

Ve allemnahü san’ate lebusil leküm li
tuhsıneküm mim be’siküm fe hel entüm şakirun

81.

Ve li süleymaner rıha asıfeten tecrı bi
emrihı ilel erdılletı barakna fıha ve künna bi külli şey’in alimın

82.

Ve mineş şeyatıyni mey yeğusune lehu ve
ya’melune amelen dune zalik ve künna lehüm hafizıyn

83.

Ve eyyube iz nada rabbehu ennı messeniyed
durru ve ente erhamür rahımın

84.

Festecebna lehu fe keşefna ma bihı min durriv
ve ateynahü ehlehu ve mislehüm meahüm rahmetem min ındina ve zikra
lil abidın

85.

Ve ismaıyle ve idrıse ve zel kifl küllüm
mines sabirın

86.

Ve edhalnahüm fı rahmetina innehüm mines
salihıyn

87.

Ve zen nuni iz zehebe müğadıben fe zanne el
len nakdira aleyhi fe nada fiz zulümati el la ilahe illa ente
sübhaneke innı küntü minez zalimın

88.

Festecebna lehu ve necceynahü minel ğamm ve
kezalike nüncil mü’minın

89.

Ve zekeriyya iz nada rabbehu rabbi la tezernı
fardev ve ente hayrul varisın

90.

Festecebna lehu ve vehebna lehu yahya ve
aslahna lehu zevceh innehüm kanu yüsariune fil hayrati ve yed’unena
rağabev ve raheba ve kanu lena haşiıyn

91.

Velletı ahsanet ferceha fe nefahna fıha mir
ruhına ve cealnaha vebneha ayetel lil alemın

92.

İnne hazihı ümmetüküm ümmetev vahıdetev ve
ene rabbüküm fa’büdun

93.

Ve tekattau emrahüm beynehüm küllün ileyna
raciun

94.

Fe mey ya’mel minas salihati ve hüve mü’minün
fe la küfrane li sa’yih ve inna lehu katibun

95.

Ve haramün ala karyetin ehleknaha ennahüm la
yarciun

96.

Hatta iza fütihat ye’cucü ve me’cucü ve hüm
min külli hadebiy yensilun

97.

Vakterabel va’dül hakku fe iza hiye şahısatün
ebsarullezıne keferu ya veylena kad künna fı ğafletim min haza bel
künna zalimın

98.

İnneküm ve ma ta’büdune min dunillahi hasabü
cehennem entüm leha varidun

99.

Lev kane haülai alihetem ma veraduha ve
küllün fıha halidun

100.

Lemüm fiha zefıruv ve hüm fıha la yesmeun

101.

İnnellezıne sebekat lehüm minel husna ülaike
anha müb’adun

102.

La yesmeune hasıseha ve hüm fı meştehet
enfüsühüm halidun

103.

La yahzünülümül fezeul ekberu ve
tetelekkahümül melaikeh haza yevmükümüllezı küntüm tuadun

104.

Yevme natvis semae ke tayyis sicililli lil
kütüb kema bede’na evvele halkın nüıydüh va’den aleyna inna künna
faılın

105.

Ve le kad ketabna fiz zeburi mim ba’diz zikri
ennel erda yerisüha ıbadiyas salihun

106.

İnne fı haza le belağal li kavmil abidın

107.

Ve ma erselnake illa rahmetel lil alemın

108.

Kul innema yuha ileyye ennema ilahüküm ilahüv
vahıd fe hel entüm müslimun

109.

Fe in tevellev fe kul azentüküm ala seva’ ve
in edrı e karıbün em beıydüm ma tuadun

110.

İnnehu ya’lemü ma tektümun

111.

Ve in edrı leallehu fitnetül leküm ve metaun
ila hıyn

112.

Kale rabbıhküm bil hakk ve rabbüner rahmanül
müsteanü ala ma tesıfu