20. TAHA

1.

Taha

2.

Ma enzelna aleykel kur’ane li teşka

3.

İlla tezkiratel limey yahşa

4.

Tenziylem mimmen halekal erda ves semavatil
ula

5.

Errahmanü alel arşisteva

6.

Lehu ma fis semavati ve ma fil erdı ve ma
beynehüma ve ma tahtes sera

7.

Ve in techer bil kavli fe innehu ya’lemüs
sirra ve ahfa

8.

Allahü la ilahe illa hu lehül esmaül husna

9.

Ve hel etake hadiysü musa

10.

İz raa naran fe kale li ehlihimküsu innı
anestü naral leallı atıküm minha bi kabesin ev ecidü alen nari hüda

11.

Felemma etaha nudiye ya musa

12.

İnnı ene rabbüke fahla’ na’leyk inneke bil
vadil mukaddesi tuva

13.

Ve enahtertüke festemı’ lima yuha

14.

İnnenı enallahü la ilahe illa ene fa’büdnı ve
ekımıs salate li zikrı

15.

İnnes saate atiyetün ekadü uhfıha li tücza
küllü nefsim bi ma tes’a

16.

Fe la yesuddenneke anha mel la yü’minü biha
vettebea hevahü fe terda

17.

Ve ma tilke bi yemınike ya musa

18.

Kale hiye asay etevekkeü aleyha ve ehüşşü
biha ala ğanemı ve liye fıha mearibü uhra

19.

Kale elkıha ya musa

20.

Fe elkaha fe iza hiye hayyetün tes’a

21.

Kale huzha ve la tehaf se nüıydüha sıratehel
ula

22.

Vadmün yedeke ila cenahıke tahrüc beydae min
ğayri suin ayeten uhra

23.

Li nüriyeke min ayatinel kübra

24.

İzheb ila fir’avne innehu tağa

25.

Kale rabbişrah lı sadrı

26.

Ve yessir lı emrı

27.

Vahlül ukdetem mil lisanı

28.

Yefkahu kavlı

29.

Vec’al li vezıram min ehlı

30.

Harune ehıy

31.

Üşdüd bihı ezrı

32.

Ve eşrikhü fı emrı

33.

Key nüsebbihake kesıra

34.

Ve nezkürake kesıra

35.

İnneke künte bina besıyra

36.

Kale kad ütiyte sü’leke ya musa

37.

Ve lekad menenna aleyke merraten uhra

38.

İz evhayna ila ümmike ma yuha

39.

Enıkzi fıhi fit tabuti fakzi fıhi fil yemmi
fel yülkıhil yemnü bis sahıli ye’huzhü adüvvül lı ve adüvvül leh ve
elkaytü aleyke mehabbetem minnı ve li tusnea ala aynı

40.

İz temşı uhtüke fe raca’nake ila ümmike key
tekarra aynüha ve la tahzen ve katelte nefsen fe necceynake minel
ğammi ve fetennake fütunen fe lebiste sinıne fı ehli medyene sümme
ci’te ala kaderiy ya musa

41.

Vastana’tüke li nefsı

42.

İzheb ente ve ehuke bi ayatı ve la teniya fı
zikrı

43.

İzheba ila fir’avne innehu tağa

44.

Fe kula lehu kevlel leyyinel leallehu
yetezekkeru ev yahşa

45.

Kala rabbena innena nehafü ey yefruta aleyna
ev ey yatğa

46.

Kale la tehafa innenı meaküma esmeu ve era

47.

Fe’tiyahü fe kula inna rasula rabbike fe
ersel meana benı israıle ve la tüazzibhüm kad ci’nake bi ayetim mir
rabbik vesselamü ala menittebeal hüda

48.

İnna kad uhıye ileyna ennel azabe ala men
kezzebe ve tevella

49.

Kale fe mer rabbüküma ya musa

50.

Kale rabbünellezı a’ta külle şey’in halkahu
sümme heda

51.

Kale fema balül kurunil ula

52.

Kale ılmüha ınde rabbı fı kitab la yedıllü
rabbı ve la yensa

53.

Ellezı ceale lekümül erda mehdev ve selek
leküm fıha sübülev ve enzele mines semai maa fe ahracna bihı ezvacem
min nebatin şetta

54.

Külu ver’av en’ameküm inne fı zalike le
ayatil li ülin nüha

55.

Minha halaknaküm ve fıha nüıydüküm ve minha
nuhricüküm taraten uhra

56.

Ve lekad eraynahü ayatina külleha fe kezzebe
ve eba

57.

Kale ec’tena li tuhricena min erdına bi
sıhrike ya musa

58.

Fe le ne’tiyenneke bi sıhrim mislihı fec’al
beynena ve belneke mev’ıdel la nuhlifühu nahnü ve la ente mekanen
süva

59.

Kale mev’ıdüküm yevmüz zınet ve ey yuhşeran
nasü duha

60.

Fe tevella fir’avnü fe cemea keydehu sümme
eta

61.

Kale lehüm musa veyleküm la tefteru alellahi
keziben fe yüshıteküm bi azab ve kad habe meniftera

62.

Fe tenazeu emrahüm beynehüm ve eserrun necva

63.

Kalu in hazani le sahırani yürıdani ey
yuhricaküm min erdıküm bi sıhrihima ve yezheba bi tarıkatikümül
müsla

64.

Fe ecmiu keydeküm sümme’tu saffa ve kad
eflehal yevme menista’la

65.

Kalu ya musa imma en tülkıye ve imma en
nekune evvele men elka

66.

Kale bel elku fe iza hıbalühüm ve ısıyyühüm
yühayyehü ileyhi min sıhrihim enneha tes’a

67.

Fe evcese fı nefsihı hıyfetem musa

68.

Kulna la tehaf inneke entel a’la

69.

Ve elkı ma fı yemınike telkaf ma saneu innema
saneu keydü sahır ve la yüflihus sahırü haysü eta

70.

Fe ülkıyes seharatü sücceden kalu amenna bi
rabbi harune ve musa

71.

Kale amentüm lehu kable en azene leküm innehu
le kebırukümüllezı allemekümüs sıhr fe le ükattıanne eydiyeküm ve
ercüleküm min hılafiv ve le üsallibenneküm fı cüzuın nahli ve le
ta’lemünne eyyüna eşeddü azabev ve ebka

72.

Kalu len nü’sirake ala ma caena minel
beyyinati vellazı fetarana fakdı ma ente kad innema takdıy hazihil
hayated dünya

73.

İnna amenna bi rabbina li yağfira lena
hatayana ve ma ekrahtena aleyhi mines sıhr vallahü hayruv ve ebka

74.

İnnehu mey ye’ti rabbehu mürimen fe inne lehu
cehennem la yemutü fıha ve la yahya

75.

Ve mey ye’tihı mü’minen kad amiles salihati
fe ülaike lehümüd deracatül ula

76.

Cennatü adnin tecrı min tahtihel enharu
halidıne fıha ve zalyike cezaü men tezekka

77.

Ve lekad evhayna ila musa en esri bi ıbadı
fadrib lehüm tarıkan fil bahri yebesa la tehafü derakev ve la tahşa

78.

Fe etbeahüm fir’avnü bi cünudihı fe ğaşiyehüm
minel yemmi ma ğaşiyehüm

79.

Ve edalle fir’avnü kavmehu ve ma heda

80.

Ya benı israıle kad enceynaküm min adüvviküm
ve vaadnaküm canibet turil eymene ve nezzelna aleykümül menne ves
selva

81.

Külu min tayyibati ma razaknnaküm ve la
tatğav fıhi fe yehılle aleyküm ğadabı ve mey yahlil aleyhi ğadabı fe
kad heva

82.

Ve innı le ğaffarul limen tabe ve amene ve
amile salihan sümmehteda

83.

Ve am a’celek an kavmike ya musa

84.

Kale hüm ülai ala eserı ve aciltü ileyke
rabbi li terda

85.

Kale fe inna kad fetenna kavmeke mim ba’dike
ve edallehümüs samiriyy

86.

Fe racea musa ila kavmihı ğadbane esifa kale
ya kavmi elem yeıdküm rabbüküm va’den hasena e fe tale aleykümül
ahdü em eradtüm ey yehılle aleyküm ğadabüm mir rabbiküm fe ahleftüm
mev’ıdı

87.

Kalu ma ahlefna mev’ıdeke bi melkina
velakinna hummilna evzaram min zınetil kavmi fe kazefnaha fe
kezalike elkas samiriyy

88.

Fe ahrace lehüm ıclen cesedel lehu huvarun fe
kalu haza ilahüküm ve ilahü musa fe nesiy

89.

E fe la yeravne ella yarciu ileyhim kavlev ve
la yemlikü lehüm darrav ve la nef’a

90.

Ve le kad kale lehüm harunü min kablü ya
kavmi innema fütintüm bih ve inne rabbekümür rahmanü fettebiuni ve
etıy’u emrı

91.

Kalu len nebreha aleyhi akifıne hatta yarcia
ileyna musa

92.

Kale ya harunü ma meneake iz raeytehüm dallu

93.

Ella tettebian e fe esayte emri

94.

Kale yebneümme la te’huz bi lıhyetı ve la bi
ra’si innı haşıtü en tekule ferrakte beyne benı israıle ve lem
terkub kavlı

95.

Kale fe ma hatbüke ya samiriyy

96.

Kale besurtü bi ma lem yebsuru bihı fe
kabadtü kabdatem min eserir rasuli fe nebeztüha ve kezalike sevvelet
lı nefsı

97.

Kale fezheb fe inne leke fil hayati en tekule
la misase ve inne leke mev’ıdel len tuhlefeh venzur ila ilahikellezı
zalte aleyhi akifale nüharrıkannehu sümme le nensifennehu fil yemmi
nesfa

98.

İnnema ilahükümüllahüllezı la ilahe illa hu
vesia külle şey’in ılma

99.

Kezalike nekussu aleyke min embai ma kad
sebak ve kad ateynake mil ledünna zikra

100.

Men a’rada anhü fe innehu yahmilü yevmel
kıyameti vizra

101.

Halidıne fıh ve sae lehüm yevmel kıyameti
hımla

102.

Yevme yünfehu fis suri ve nahşürul mücrimıne
yevmeizin zürka

103.

Yetehafetune beynehüm il lebistüm illa aşra

104.

Nahnü a’lemü bima yekulune iz yekulü
emselühüm tarıkaten il lebistüm illa yevma

105.

Ve yes’eluneke anil cibali fe kul yensifüha
rabbı nesfa

106.

Fe yezeruha kaan safsafa

107.

La tera fıha ıvecev ve la emta

108.

Yevmeiziy yettebiuned daıye la ıvece leh ve
haşeatil asvatü lir rahmani fe la tesmeu illa hemsa

109.

Yevmeizil la tenfeuş şefaatü illa men ezine
lehür rahmanü ve radıye lehu kavla

110.

Ya’lemü ma beyne eydıhim ve ma halfehüm ve la
yühıytune bihı ılma

111.

Ve anetil vücuhü lil hayyil kayyum ve kad
habe men hamele zulma

112.

Ve mey ya’mel mines salihüti ve hüve mü’minün
fe la yehafü zulmev ve la hadma

113.

Ve kezalike enzelnahü kur’anen arabiyyev ve
sarrafna fıhi minel veıydi leallehüm yettekune ev yuhdisü lehüm
zikra

114.

Fe teallellahül melikül hakk ve la ta’cel bil
kur’ani min kabli ey yukda ileyke vahyühu ve kur rabbi zidnı ılma

115.

Ve lekad ahıdna ila ademe min kablü fe nesiye
ve lem necid lehu azma

116.

Ve iz kulna lil melaiketiscüdu li ademe fe
secedu illa iblıs eba

117.

Fe kulna ya ademü inne haza adüvvül leke ve
li zevcike fe la yuhricenneküma minel cenneti fe teşka

118.

İnne leke ella tecua fıha ve la ta’ra

119.

Ve enneke la tazmeü fıha ve la tadha

120.

Fe vesvese ileyhiş şeytanü kale ya ademü hel
edüllüke ala şeceratil huldi ve mülkil la yebla

121.

Fe ekela minha fe bedet lehüma sev’atühüma ve
tafika yahsıfani aleyhima miv verakıl cenneti ve asa ademü rabbehu
fe ğava

122.

Sümmectebahü rabbühu fe tabe aleyhi ve heda

123.

Kelehbita minha cemıam ba’duküm li ba’dın
adüvv fe imma ye’tiyenneküm minnı hüden fe menittebea hüdaye fe la
yedıllü ve la yeşka

124.

Ve men a’rada an zikrı fe innel lehu
meıyşeten dankev ve nahşüruhu yevmel kıyameti a’ma

125.

Kale rabbi lime haşertenı a’ma ve kad küntü
besıyra

126.

Kale kezalike etetke ayatüna fe nesıteha ve
kezalikel yevme tünsa

127.

Ve kezalike neczı men esrafe ve lem yü’mim bi
ayati rabbih ve le azabül ahırati eşeddü ve ebka

128.

E fe lem yehdi lehüm kem ehleknü kablehüm
minel kuruni yemşune fı mesakinihim inne fı zalike le ayatil li ülin
nüha

129.

Velev la kelimetün sebekat mir rabbike le
kane lizamev ve ecelüm müsemma

130.

Fasbir ala ma yekulune ve sebbıh bi hamdi
rabbike kable tuluış şemsi ve kable ğurubiha ve min anail leyli fe
sebbıh ve atrafen nehari lealleke terda

131.

Ve la temüddenne aynelke ila ma metta’na bihı
ezvacem minhüm zehratel hayatid dünya li neftinehüm fıh ve rizku
rabbike hayrun ve beka

132.

Ve’mur ehleke bis salati vastabir aleyha la
nes’elüke rizka nahnü nerzükuk vel akıbetü lit takva

133.

Ve kalu lev la ye’tiyna bi ayetim mir rabbih
e ve lem te’tihim beyyinetü ma fis suhufil ula

134.

Ve lev enna ehleknahüm bi azabim min kablihı
le kalu rabbena lev la erselte ileyna rasulen fe nettebia ayatike
min kabli en nezille ve nahza

135.

Kul küllüm müterabbisun fe terabbesu fe se
ta’lemune men ashabüs sıratıs seviyyi ve menihteda