1. FATİHA

1.

Bismillahirrahmanirrahim

2.

El hamdü lillahi rabbil alemin

3.

Er rahmanir rahıym

4.

Maliki yevmid din

5.

İyyake na’büdü ve iyyake nesteıyn

6.

İhdinas sıratal müstekıym

7.

Sıratallezine en’amte aleyhim ğayril mağdubi aleyhim
ve lad