19. MERYEM

1.

Kef ha ya ayn sad

2.

Zikru rahmeti rabbike abdehu zekeriyya

3.

İz nada rabbehu nidaen hafiyya

4.

Kale rabbi innı vehenel azmü minnı veştealer
ra’sü şeybev ve lem eküm bi düaike rabbi şekıyya

5.

Ve innı hıftül mevaliye miv veraı ve
kanetimraetı akıran feheb lı mil ledünke veliyya

6.

Yerisüni ve yerisü min ali ya’kube vec’alhü
rabbi radıyya

7.

Ya zekeriyya inna nübeşşiruke bi
ğulaminismühu yahya lem nec’al lehu min kablü semiyya

8.

Kale rabbi enna yekunü lı ğulamüv ve
kanetimraeti akırav ve kad belağtü minel kiberi ıtiyya

9.

Kale kezalik kale rabbüke hüve aleyye
heyyinüv ve kad halaktüke min kablü ve lem tekü şey’a

10.

Kale rabbic’al lı ayeh kale ayetüke ella
tükellimen nase selase leyalin seviyya

11.

Fe harace ala kavmihı minel mıhrabi fe evha
ileyhim en sebbihu bükratev ve aşiyya

12.

Ya yahya huzil kitabe bi kuvveh ve ateynahül
hukme abiyya

13.

Ve hananem mil ledünna ve zekah ve kane
tekıyya

14.

Ve berram bi valideyhi ve lem yekün cebbaran
asıyya

15.

Ve selamün aleyhi yevme vülide ve yevme
yemutü ve yevme yüb’asü hayya

16.

Vezkür fil kitabi meryem izintebezet min
ehliha mekanen şerkıyya

17.

Fettehazet min dunihim hıcaben fe erselna
ileyha ruhana fe temessele leha beşaren seviyya

18.

Kalet innı euzü bir rahmani minke in künte
tekıyya

19.

Kale innema ene rasulü rabbiki li ehebe leki
ğulamen zekiyya

20.

Kalet enna yekunü li ğulamüv ve lem yemsesnı
beşeruv ve lem ekü beğıyya

21.

Kale kezalik kale rabbüki hüve aleyye heyyin
ve li nec’alehu ayetel linnasi ve rahmetem minna ve kane emram
makdıyya

22.

Fe hamelethü fentebezet bihı mekanen kasıyya

23.

Fe ecaehel mehadu ila ciz’ın nahleh kaletya
leytenı mittü kable haza ve küntü nesyem mensiyya

24.

Fe nadaha min tahtiha ella tahzenı kad ceale
rabbüki tahteki seriyya

25.

Ve hüzzı ileyki bi ciz’ın nahleti tüsakıt
aleyki rutaben ceniyya

26.

Fe külı veşrabı ve karrı ayna fe imma
terayinne minel beşeri ehaden fe kulı innı nezertü lir rahmani
savmen fe len ükellimel yevme insiyya

27.

Fe etet bihı kavmeha tahmilüh kalu ya meryemü
le kad ci’ti şey’en feryya

28.

Ya uhte harune ma kane ebukimrae sev’iv ve ma
kanet ümmüki beğıyya

29.

Fe eşarat ileyhi kalu keyfe nükelimü men kane
fil mehdi sabiyya

30.

Kale innı abdüllahi ataniyel kitabe ve
cealenı nebiyya

31.

Ve cealenı mübaraken eyne ma küntü ve evsanı
bis salati vez zekati ma dümtü hayya

32.

Ve berram bi validetı ve lem yec’alnı
cebbaran şekıyya

33.

Vesselamü aleyye yevme vülidtü ve yevme emutü
ve yevme üb’asü hayya

34.

Zalike ıysebnü meryem kavlel hakkıllezı fıhi
yemterun

35.

Ma kane lillahi ey yettehıze miv veledin
sübhaneh iza kada emran fe innema yekulü lehu küm fe yekun

36.

Ve innellahe rabbı ve rabbüküm fa’büduh haza
sıratum müstekıym

37.

Fahtelefel ahzabü mim beynihim fe veylül
lillezıne keferu mim meşhedi yevmin azıym

38.

Esmı’bihim ve ebsır yevme ye’tunena lakiniz
zalimunel yevme fı dalalim mübın

39.

Ve enzirhüm yevmel hasrati iz kudıyel emr ve
hüm fı ğafletiv ve hüm la yü’minun

40.

İnna nahnü nerisül erda ve men aleyha ve
ileyna yürceun

41.

Vezkür fil kitabi ibrahım innehu kane
sıddıkan nebiyya

42.

İz kale li ebıhi ya ebeti lime ta’büdü ma la
yesmeu ve la yübsıru ve la yuğnı anke şey’a

43.

Ya ebeti innı kad caenı minel ılmi ma lem
ye’tike fettebı’nı ehdike sıratan seviyya

44.

Ya ebeti la ta’büdiş şeytan inneş şeytane
kane lir rahmani asıyya

45.

Ya ebeti ninı ehafü ey yemesseke azabüm miner
rahmani fe tekune liş şeytani veliyya

46.

Kale erağıbün ente an alihetı ya ibrahım leil
lem tentehi le ercümenneke vehcürnı meliyya

47.

Kale selamün aleyk se estağfiru leke rabbı
innehu kane bı hafiyya

48.

Ve a’tezilüküm ve ma ted’une min dunillahi ve
ed’u rabbı asa ella ekune bi düai rabbı şekıyya

49.

Felemma’tezelehüm ve ma ya’büdune min
dunillahi vehebna lehu ishaka ve ya’kub ve küllen cealna nebiyya

50.

Ve vehebna lehüm mir rahmetina ve cealna
lehüm lisane sıdkın aliyya

51.

Vezkür fil kitabi musa innehu kane muhlesav
ve kane rasulen nebiyya

52.

Ve nadeynahü min canibit turil eymeni ve
karrabnahü neciyya

53.

Ve vehebna lehu mir rahmetina ehahü harune
nebiyya

54.

Vezkür fil kitabi ismaıyle innehu kane
sadikal va’di ve kane rasulen nebiyya

55.

Ve kane ye’müru ehlehu bis salati vez zekati
ve kane ınde rabbihı merdıyya

56.

Vezkür fil kitabi idrıse innehu kane sıddıkan
nebiyya

57.

Ve rafa’nahü mekanen aliyya

58.

Ülaikellezıne en’amellahü aleyhim minen
nebiyyıne min zürriyyeti ademe ve mimmen hamelna mea nuhıv ve min
zürriyyeti ibrahıme ve israıle ve mimmen hedeyna vectebeyna iza
tütla aleyhim ayatür rahmani harru süccedev ve bükiyya

59.

Fe halefe mim ba’dihim halfün edaus salate
yettebeuş şehevati fe sevfe yelkavne ğayya

60.

İlla men tabe ve amene ve amile salihan fe
ülaike yedhulunel cennete ve la yuzlemune şey’a

61.

Cennati adninilletı veader rahmanü ıbadehu
bil ğayb innehu kane va’dühu me’tiyya

62.

La yesmeune fıha bükratev ve aşiyya

63.

Tilkel cennetülletı nurisü min ıbadina men
kane tekıyya

64.

Ve ma netezzelü illa bi emri rabbik lehu ma
beyne eydına ve ma halfena ve ma beyne zalik ve ma kane rabbüke
nesiyya (58] Ayet secde ayetidir.)

65.

Rabbüs semavati vel erdı ve ma beynehüma
fa’büdhü vastabir li ıbadetih hel ta’lemü lehu semiyya

66.

Ve yekulül insanü e iza ma mittü le sevfe
uhracü hayya

67.

E ve la yezkürul insanü enna halaknahü min
kablü ve lem yekü şey’a

68.

Fe ve rabbike le nahşürannehüm veş şeyatıyne
sümme le nuhdırannehüm havle cehenneme cisiyya

69.

Sümme lenenzianne min külli şıatin eyyühüm
eşeddü aler rahmani ıtiyya

70.

Sümme le nahnü a’lemü billezıne hüm evla biha
sıliyya

71.

Ve im minküm illa varidüha kane ala kabbike
hatmem makdıyya

72.

Sümme nüneccillezınet tekav ve nezeruz
zalimıne fıha cisiyya

73.

Ve iza tütla aleyhim ayatüna beyyinatin
kalellezıne keferu lillizıne amenu eyyül ferıkayni hayrum mekamev ve
ahsenü nediyya

74.

Ve kem ehlekna kablehüm min karnin hüm ahsenü
esasev ve ri’ya

75.

Kul men kane fid dalaleti felyemdüd lehür
rahmanü medda hatta iza raev ma yuadune immel azabe ve immes saah fe
seya’lemune men hüve şerrum mekanev ve ad’afü cünda

76.

Ve yezıdüllahüllezınehtedev hüda vel
bakıyatüs salihatü hayrun ınde rabbike sevabev ve hayrum meradda

77.

E fe raeytellezı kefera bi ayatina ve kale
leuteyenne malev ve veleda

78.

Ettaleal ğaybe emittehaze ınder rahmani ahda

79.

Kella senektübü ma yekulü ve nemüddü lehu
minel azabi medda

80.

Ve nerisühu ma yekulü ve ye’tına ferda

81.

Vettehazu min dunillahi alihetel li yekunu
lehüm ızza

82.

Kella seyekfürune bi ıbadetihim ve yekunune
aleyhim dıdda

83.

E lem tera enna erselneş şeyatıyne alel
kafirıne teüzzühüm ezza

84.

Fe la ta’cel aleyhim innema neuddülehüm adda

85.

Yevme nahşürul müttekıyne iler rahmani vefda

86.

Ve nesukul mücrimıne ila cehenneme virda

87.

La yemlikuneş şefaate illa menttehaze ınder
rahmani ahda

88.

Ve kalittehazer rahmanü veleda

89.

Le kad ci’tüm şey’en idda

90.

Tekadüs semavatü yetefettarne minhü ve
tenşekkul erdu ve tehırrul cibalü hedda

91.

En deav lirrahmani veleda

92.

Ve ma yembeğıy lir rahmani ey yettehıze
veleda

93.

İn küllü men fis semavate vel erdı illa atir
rahmani abda

94.

Le kad ahsahüm ve addehüm adda

95.

Ve küllühüm atıhi yevmel kıyameti ferda

96.

İnnellezıne amenu ve amilus salihati se
yec’alü lehümür rahmanu vüdda

97.

Fe innema yessernahü bi lisanike li tübeşşira
bihil müttekıyne ve tünzira bihı kavmel lüdda

98.

Ve kem ehlekna kablehüm min karn hel tühussü
minhüm min ehadin ev temeu lehüm rikza