18. KEHF

1.

El hamdü lillahillezı enzele ala abdihil kitabe
ve lem yec’al lehu ıveca

2.

Kayyimel li yünzira be’sen şedıdem mil
ledünhü ve yübeşşiral mü’minınellezıne ya’melunes salihati enne
lehüm ecran hasena

3.

Makisıne fıhi ebeda

4.

Ve yünzirallezıne kalüttehazellahü veleda

5.

Ma lehüm bihı min ılmiv ve la li abaihim
kebürat kelimeten tahrucü min efvahihim iy yekulune illa keziba

6.

Fe lealleke bahıun nefseke ala asarihim il
lem yü’minu bi hazel hadısi esefa

7.

İnna cealna ma alel erdı zınetel leh ali
neblüvehüm eyyühüm ahsenü amela

8.

Ve inna le caılune ma aleyha saıydem cüruza

9.

Em hasibte enne ashabel kehfi ver rakıymi
kanu min ayatina aceba

10.

İz evel fityetü ilel kehfi fe kalu rabbena
atina mil ledünke rahmetev ve heyyi’ lena min emrina raşeda

11.

Fe darabna ala azanihim fil kehfi sinıne
adeda

12.

Sümme beasnahüm li na’leme eyyül hızbeyni
ahsa lima lebisu emeda

13.

Nahnü nekussu aleyke nebeehüm bil hakk
innehüm fityetün amenu bi rabbihim ve zidnahüm hüda

14.

Ve rabatna ala kulubihim iz kamu fe kalu
rabbüna rabbüs semavati vel erdı len ned’uve min dunihı ilahel le
kad kulna izen şetata

15.

Haülai kavmünettehazu min dunihı aliheh lev
la ye’tune aleyhim bi sültanim beyyin fe men azlemü mimmeniftera
alellahi keziba

16.

Ve izı’tezeltümuhüm ve ma ya’büdune illallahe
fe’vu ilel kehfi yenşur leküm rabbüküm mir rahmetihı ve yüheyyi’
leküm min emriküm mirfeka

17.

Ve teraş şemse iza taleat tezaveru an
kehfihim zatel yemıni ve iza ğarabet takriduhüm zateş şimali ve hüm
fı fecvetim minh zalike min ayatillah mey yehdillahü fe hüvel mühted
ve mey yudlil fe len tecide lehu veliyyem mürşida

18.

Ve tahsebühüm eykazav ve hüm rukudüv ve
nükallibühüm zatel yemıni ve zateş şimali ve kelbühüm basitun
ziraayhi bil vesıyd levit tala’te aleyhim le velleyte minhüm firarav
ve le müli”e minhüm ru”a

19.

Ve kezalike beasnahüm li yetesaelu beynehüm
kale kailüm minhüm kem lebistüm kalu lebisna yevmen ev ba’da yevm
kalu rabbüküm a’lemü bi ma lebistüm feb’asu ehadeküm bi verikılüm
hazihı ilel medıneti fel yenzur eyyüha ezka taamen fel ye’tiküm bi
rizkım minhü vel yetelattaf ve la yüş’ıranne biküm ehada

20.

İnnehüm iy yazheru aleyküm yercümuküm ev
yüıyduküm fı milletihim ve len tüflihu izen ebeda

21.

Ve kezalike a’serna aleyhim li ya’lemu enne
va’dellahi hakkuv ve ennes saate la raybe fıha iz yetenazeune
beynehüm emrahüm fe kalübnu aleyhim bünyana rabbühüm a’lemü bihim
kalellezıne ğalebu ala emrihim le nettehızenne aleyhim mescida

22.

Se yekulune selasetür rabiuhüm kelbühüm ve
yekulune hamsetün sadisühüm kelbühüm racmem bil ğayb ve yekulune
seb’atüv ve saminühüm kelbühüm kur rabbı a’lemü bi ıddetihim ma
ya’lemühüm illa kalılün fe la tümari fıhim illa miraen zahirav ve la
testefti fıhim minhüm ehada

23.

Ve la tekulenne li şey’in innı faılün zalike
ğada

24.

İlla ey yeşaellahü vezkür rabbeke iza nesıte
ve kul asa ey yehdiyeni rabbı li akrabe min haza raşeda

25.

Ve lebisu fı kehfihim selase mietin sinıne
vazdadu tis’a

26.

Kulillahü a’lemü bima lebisu lehu ğaybüs
semavati vel ard ebsır bihı ve esmı’ ma lehüm min dunihı miv
veliyyiv ve la yüşrikü fı hukmihı ehada

27.

Vetlü ma uhıye ileyke min kitabi rabbik la
mübeddile li kelimatihı ve len tecide min dunihı mültehada

28.

Vasbir nefseke meallezıne yed’une rabbehüm
bil ğadati vel aşiyyi yürıdune vechehu ve la ta’dü aynake anhüm
türıdü zınetel hayatid dünya ve la tütı’ men ağfelna kalbehu an
zikrina vettebea hevahü ve kane emruhu füruta

29.

Ve kulil hakku mir rabbiküm fe men şae fel
yü’miv ve men şae fel yekfür inna a’tedna liz zalimıne naran ehata
bihim süradikuha ve iy yesteğıysu yüğasu bi mani kel mühli yeşvil
vücuh bi’seş şerab ve saet mürtefeka

30.

İnnellezıne amenu ve amilus salihati inna la
nüdıy’u ecra men ahsene amela

31.

Ülaike lehüm cennatü adnin tecrı min
tahtihimül enharu yühallevne fıha min esavira min zehebiiv ve
yelbesune siyaben hudram min sündüsiv ve istebrakım müttekiıne fıha
alel eraik nı’mes sevab ve hasünet mürtefeka

32.

Vadrib lehüm meseler racüleyni min a’nabiv ve
hafefnahüma bi nahliv ve cealna beynehüma zer’a

33.

Kiltel cenneteyni atet üküleha ve lem tazlim
minhü şey’ev ve feccerna hılalehüma nehara

34.

Ve kane lehu semer fe kale li sahıbihı ve
hüve yühaviruhu ene ekseru minke malev ve eazzü nefera

35.

Ve dehale cennetehu ve hüve zalimül li nefsih
kale ma ezunnü en tebıde hazihı ebeda

36.

Ve ma ezunnüs saate kaimetev ve leir rudidtü
ila rabbı le ecidenne hayram minha münkaleba

37.

Kale lehu sahıbühu ve hüve yühavirruhu e
keferte billezı halekake min türabin sümme min nutfetin sümme
sevvake racüla

38.

Lakinne hüvellahü rabbı ve la üşrikü bi rabbı
ehada

39.

Ve lev la iz dehalte cenneteke kulte ma
şaellahü la kuvvete illa billah in terani ene ekalle minke malev ve
veleda

40.

Fe asa rabbı ey yü’tiyeni hayram min
cennetike ve yursile aleyha husbanem mines semai fe tusbiha saıyden
zeleka

41.

Ev yusbiha maüha ğavran fe len testetıy’a
lehu taleba

42.

Ve ühıyta bi semerihı fe asbeha yükallibü
keffeyhi ala ma enfeka fıha ve hiye haviyetün ala uruşiha ve yekulü
ya leytenı lem üşrik bi rabbı ehada

43.

Ve lem tekül lehu fietüy yensurunehu min
dunillahi ve ma kane müntesıra

44.

Hünalikel velayetü lillahil hakk hüve hayrun
sevabev ve hayrun ıkba

45.

Vadrib lehüm meselel hayatid dünya ke main
enzelnahü mines semai fahteleta bihı nebatül erdı fe asbeha heşımen
tezruhür riyah ve kanellahü ala külli şey’im muktedira

46.

Elmalü vel benune zınetül hayatid dünya vel
bakıyatüs salihatü hayrun ınde rabbike sevabev ve hayrun emela

47.

Ve yevme nüseyyirul cibale ve teral erda
barizetev ve hasernahüm fe lem nüğadir minhüm ehada

48.

Ve uridu ala rabbike saffa le kad ci’tümuna
kema halaknaküm evvele merratim bel zeamtüm ellen nec’ale leküm
mev’ıda

49.

Ve vüdıal kitabü fe teral mücrimıne
müşfikıyne mimma fıhi ve yekulune ya veyletena mali hazel kitabi la
yüğadiru sağıyratev ve la kebıraten illa ahsaha ve vecedu ma amilu
hadıra ve la yazlimü rabbüke ehada

50.

Ve iz kulna lil melaiketiscüdu li ademe fe
secedu illa iblıs kane minel cinni fe feseka an emri rabbih e fe
tettehızunehu ve züriyyetehu evliyae min dunı ve hüm leküm adüvv
bi’se liz zalimıne bedela

51.

Ma eşhedtühüm halkas semavati vel erdı ve la
halka enfüsihim ve ma küntü müttehızel müdıllıne aduda

52.

Ve yevme yekulü nadu şürakaiyellezıne zeamtüm
fe deavhüm fe lem yestecıbu lehüm ve cealna beynehüm mevbika

53.

Verael mücrimunen nara fe zannu ennehüm
müvakıuha ve lem yecidu anha masrifa

54.

Ve le kad sarrafna fı hazel kur’ani lin nasi
min külli mesel ve kanel insanü eksera şey’in cedela

55.

Ve ma menean nase ey yü’minu iz caehümül hüda
ve yestağfiru rabbehüm illa en te’tiyehüm sünnetül evvelıne ev
ye’tiyehümül azabü kubüla

56.

Ve ma nürsilül mürselıne illa mübeşşirıne ve
münzirın ve yücadilüllezıne kefeu bil batıli li yüdhıdu bihil hakka
vettehazu ayatı ve ma ünziru hüzüva

57.

Ve men azlemü mimmen zükkira bi ayati rabbihı
fe a’rada anha ve nesiye ma kaddemet yedah inna cealna ala kulubihim
ekinneten ey yefkahuhü ve fı azanihim vakra ve in ted’uhüm ilel hüda
fe ley yehtedu izen ebeda

58.

Ve rabbükel ğafuru zür rahmeh lev yüahızühüm
bi ma kesebu le accele lehümül azab bel lehüm mev’ıdül ley yecidu
min dunihı mev’ila

59.

Ve tilkel kura ehleknahüm lemma zalemu ve
cealna li mehlikihim mev’ıda

60.

Ve iz kale musa li fetahü la ebrahu hatta
eblüğa mecmeal bahrayni ev emdıye hukuba

61.

Felemma beleğa mecmea beynihima nesiya
hutehüma fettehaze zebılehu fil bahri seraba

62.

Felemma caveza kaleli fetahü atina ğadaena le
kad lekıyna min seferina haza nesaba

63.

Kale eraeyte iz eveyna iles sahrati fe innı
nesıtül hute ve ma ensanıhü illeş şeytanü en ezkürah vettehaze
sebılehu fil bahri aceba

64.

Kale zalike ma künna nebğı fertedda ala
asarihima kasasa

65.

Fe veceda abdem min ıbadina ateynahü rahmetem
min ındina ateynahü rahmetem min ındina ve allemnahü mil ledünna
ılma

66.

Kale lehu musa hel ettebiuke ala en
tüallimeni mimma ullimte ruşda

67.

Kale inneke len testetıy’a meıye sabra

68.

Ve keyfe tasbiru ala ma lem tühıt bihı hubra

69.

Kale setecidünı in şaellahü sabirav ve la
a’sıy leke emra

70.

Kale fe initteba’tenı fe la tes’elnı an
şey’in hatta uhdise leke minhü zikra

71.

Fentaleka hatta iza rakiba fis sefıneti
harakaha kale eharakteha li tüğrika ehleha le kad ci’te şey’en imra

72.

Kale e lem e kul inneke len testetıy’a meıye
sabra

73.

Kale la tüahıznı bima nesıtü ve la türhıknı
min emrı usra

74.

Fentaleka hatta iza lekıya ğulamen fe
katellehu kale e katelte nefsen zekiyyetem bi ğayri nefs le kad
ci’te şey’en nükra

75.

Kale elem e kul leke inneke len testetıy’a
meıye sabra

76.

Kale in seeltüke an şey’im ba’deha fe la
tüsahıbnı kad belağte mil ledünnı uzra

77.

Fentaleka hatta iza eteya ehle
karyetinistet’ama ehleha fe ebev ey yüdayyifuhüma fe veceda fıha
cidaray yürıdü ey yenkadda fe ekameh kale lev şi’te lettehazte
aleyhi ecra

78.

Kale haza firaku beynı ve beynik se ünebbiüke
bi te’vıli ma lem testetı’ aleyhi sabra

79.

Emmes sefınetü fe kanet li mesakıne ya’melune
fil bahri fe eradtü en eıybeha ve kane veraehüm meliküy ye’huzü
külle sefınetin ğasba

80.

Ve emmel ğulamü fekane ebevahü mü’mineyni fe
haşına ey yürhikahüma tuğyanev ve küfra

81.

Fe eradna ey yübdilehüma rabbühüma hayram
minhü zekatev ve akrabe ruhma

82.

Ve emmel cidaru fe kane li ğulameyni
yetımeyni fil medineti ve kane tahtehu kenzül lehüma ve kane ebuhüma
saliha fe erade rabbüke ey yeblüğa eşüddehüma ve yestahrica
kenzehüma rahmetem mir rabbik ve ma fealtühu an emrı zalike te’vılü
ma lem testı’ aleyhi sabra

83.

Ve yes’eluneke an zil karneyn kul seetlu
aleyküm minhü zikra

84.

İnna mekkenna lehu fil erdı ve ateynahü min
külli şey’in sebeba

85.

Fe etbea sebeba

86.

Hatta iza belağa mağribeş şemsi vecedeha
tağrubü fı aynin hamietiv ve vecede ındeha kavma kulna yazel
karneyni imma en tüazzibe ve imma en tettehıze fıhim husna

87.

Kale emma men zaleme fe sevfe nüazzibühu
sümme yüraddü ila rabbihı fe yüazzibühu azaben nükra

88.

Ve emma men amene ve amile salihan fe lehu
cezaenil husna ve senekulü lehu min emrina yüsra

89.

Sümme etbea sebeba

90.

Hatta iza belağa matliaş şemsi vecedeha
tatlüu ala kavmil lem nec’al lehüm min duniha sitra

91.

Kezalik ve kad ehatna bima ledeyhi hubra

92.

Sümme etbea sebeba

93.

Hatta iza belağa beynes seddeyni vecede min
dunihima kavmel la yekadune yefkahune kavla

94.

Kalu ya zel karneyni inne ye’cuce ve me’cuce
müfsidune fil erdı fe hel nec’alü leke harcen ala en tec’ale beynena
ve beynehüm sedda

95.

Kale ma mekkennı fıhi rabbı hayrun fe eıynunı
bi kuvvetin ec’al beyneküm ve beynehüm redma

96.

Atuni züberal hadıd hatta iza sava beynes
sadafeyni kalenfühu hatta iza cealehu naran kale atunı üfriğ aleyhi
kıdra

97.

Femestau ey yazheruhü ve mestetau lehu nakba

98.

Kale haza rahmetüm mir rabbı fe iza cae va’dü
rabbı cealehu dekka’ ve kane va’dü rabbı hakka

99.

Ve terakna ba’dahüm yevmeiziy yemucü fı
ba’dıv ve nüfiha fis suri fe cema’nahüm cem’a

100.

Ve aradna cehenneme yevmeizil lil kafirıne
arda

101.

Ellezıne kanet a’yünühüm fı ğıtain an zikrı
ve kanu la yestetıy’une sem’a

102.

E fe hasibellezıne keferu ey yettehızu ıbadı
min dunı evliya’ inna a’tedna cehenneme lil kafirınenüzüla

103.

Kul hel nünebbiüküm bil ahserıne a’mala

104.

Ellezıne dalle sa’yühüm fil hayatid dünya ve
hüm yahsebune ennehüm yuhsinune sun’a

105.

Ülaikellezıne keferu bi ayati rabbihim ve
likaihı fe habitat a’malühüm fe la nükıymü lehüm yevmel kıyameti
vezna

106.

Zalike cezaühüm cehennemü bima keferu
vettehazu ayatı ve rusülı hüzüve

107.

İnnellezıne amenu ve amilus salihati kanet
lehüm cennatül firdevsi nüzüla

108.

Halidıne fıha la yebğune anha hıvela

109.

Kul lev kanel bahru midadel li kelimati rabı
le nefidel bahru kable en tenfede kelimatü rabbı ve lev ci’na bi
mislihı mededa

110.

Kul innema ene beşerum mislüküm yuha ileyye
ennema ilahüküm ilahüv vahıd fe men kane yercu likae rabbihı
felya’mel amelen salihav ve la yüşrik bi ıbadeti rabbihı ehada