17. ISRA

1.

Sübhanellezı esra bi abdihı leylem minel mescidil
harami ilel mescidil aksallezı barakna havlehu li nüriyehu min ayatina
innehu hüves semıul besıyr

2.

Ve ateyna musel kitabe ve cealnahü hüdel li
beni israiyle ella tettehızu min dunı vekıla

3.

Zürriyyete men hamelna mea nuh innehu kane
abden şekura

4.

Ve kadayna ila benı israiyle fil kitabi le
tüfsidünne fil erdı merrateyni ve le ta’lünne ulüvven kebıra

5.

Fe iza cae va’dü ulahüme beasna aleyküm
ıbadel lena ülı be’sin şedıdin fe casu hılaled diyar ve kane va’dem
mef’ula

6.

Sümme radedna lekümül kerrate aleyhim ve
emdednaküm bi emvaliv ve benıne ve cealnaküm eksera nefıra

7.

İn ahsentüm ahsentüm li enfüsiküm ve in
ese’tüm feleha fe iz cae va’dül ahırati li yesuu vücuheküm ve li
yedhulül mescide kema dehaluhü evvele merrativ ve liyütebbiru ma
alev tetbıra

8.

Asa rabbüküm ey yerhameküm ve in udtüm udna
ve cealna cehenneme lil kafirıne hasıyra

9.

İnne hazel kur’ane yehdı lilletı hiye akvemü
ve yübeşşirul mü’minınellezıne ya’melunes salihati enne lehüm ecran
kebıra

10.

Ve ennellezıne la yü’minune bil ahırati
a’tedna lehüm azaben elıma

11.

Ve yed’ul insanü biş şerri düaehu bil hayr ve
kanel insanü acula

12.

Ve cealnel leyle ven nehara ayeteyni fe
mehavna ayetel leyli ve cealna ayeten nehari mübsıratel li tebteğu
fadlem mir rabbiküm ve li ta’lemu adedes sinıne vel hısab ve külle
şey’in fassalnahü tefsıyla

13.

Ve külle insanin elzemnahü tairahu fı unukıh
ve nuhricü lehu yevmel kıyameti kitabey yelkahü menşura

14.

İkra’ kitabek kefa bi nefsikel yevme aleyke
hasıba

15.

Menihteda fe innema yehtedı li nefsih ve men
dalle fe innema yedıllü aleyha ve la teziru vaziratüv vizra uhra ve
ma künna müazzibıne hatt neb’ase rasula

16.

Ve iza eradna en nühlike karyeten emarna
mütrafıha fe fesku fıha fe hakka aleyhel kavlü fe demmernaha tedmıra

17.

Ve kem ehlena minel kuruni mim ba’di nuh ve
kefa bi rabbike bi zünubi ıbadihı habıram besıyra

18.

Men kane yürıdül acilete accelna lehu fiha ma
neşaü li men nürıdü sümme cealna lehu cehennem yaslaha mezmumem
medhura

19.

Ve men eradel ahırate ve sea leha sa’yeha ve
hüve mü’minün fe ülaike kane sa’yühüm meşkura

20.

Küllen nümiddü haülai ve haülai min atai
rabbik ve ma kane ataü rabbike mahzura

21.

Ünzur keyfe faddalna ba’dahüm ala ba’d ve lel
ahıratü ekberu deracativ ve ekberu tefdıyla

22.

La tec’al meallahi ilahen ahara fe tak’ude
mezmumem mahzula

23.

Ve kada rabbüke elle ta’büdu illa iyyahü ve
bil valedeyni ıhsana imma yeblüğanne ındekel kibera ehadühüma ev
kilahüma fe la tekul lehüma üffiv ve la tenher hüma ve kul lehüma
kavlen kerıma

24.

Vahfıd lehüma cenahaz zülli miner rahmeti ve
kur rabbirhamhüma kema rabbeyanı sağıyra

25.

Rabbüküm a’lemü bima fı nüfusiküm in tekunu
salihıyne fe innehu kane lil evvabıne ğafura

26.

Ve ati zel kurba hakkahu vel miskıne vebnes
sebıli ve la tübezzir tebzıra

27.

İnnel mübezzirıne kanu ıhvaneş şeyatıyn ve
kaneş şeytanü li rabbihı kefura

28.

Ve imma tu’ridanne anhümübtiğae rahmetim mir
rabbike tercuha fe kul lehüm kavlem meysura

29.

Ve la tec’al yedek mağluleten ila unukike ve
la tebsutha küllel beştı fe tak’ude melumem mahsura

30.

İnne rabbeke yebsütur riska li mey yeşaü ve
yakdir innehu kane bi ıbadihı habıram besıyra

31.

Ve la taktülu evladeküm haşyete imlak nahnü
nerzükuhüm ve iyyaküm inne katlehüm kane hit’en kebıra

32.

Ve la takrabüz zina innehu kane fahışeh ve
sae sebıla

33.

Ve la taktülün nefselletı harramellahü illa
bil hakk ve men kutile mazlumen fe kad cealna li veliyyihı sültanen
fe la yüsrif fil katl innehu kane mensura

34.

Ve la takrabu malel yetımi illa billetı hiye
ahsenü hatta yeblüğa eşüddehu ve evfu bil ahd innel ahde kane
mes’ula

35.

Ve evfül keyle iza kiltüm vesinu bil kıstasil
müstekıym zalike hayruv ve hasenü te’vıla

36.

Ve la takfü ma leyse leke bihı ılm innes
sem’a vel besara vel füade küllü ülaike kane anhü mes’ula

37.

Ve la temşi fil erdı merah inneka len
tahrikal erda ve len teblüğal cibale tula

38.

Küllü zalike kane seyyiühu ınde rabbike
mekruha

39.

Zalike mimma evha ileyke rabbüke minel hıkmeh
ve la tec’al meallahi ilahen ahara fe tülka fı cehenneme melumem
medhura

40.

E fe asfaküm rabbüküm bil benıne vettehaze
minel melaiketi inasa innekü le tekulune kavlen azıyma

41.

Ve le kad sarrafna fı hazel kur’ani li
yezzekkeru ve ma yezıdühüm illa nüfura

42.

Kul lev kane meahu alihetün kema yekulune
izel lebteğav ila zil arşi sebıla

43.

Sübhanehu ve teala amma yekulune ulüvven
kebıra

44.

Tüsebbihu lehüs semavatüs seb’u vel erdu ve
men fıhinn ve im min şey’in illa yüsebbihu bi hamdihı ve lakil la
tefkahune tesbıhahüm innehu kane halimen ğafura

45.

Ve iza kara’tel kur’ane cealna beyneke ve
beynellezıne la yü’minune bil ahırati hıcabem mestura

46.

Ve cealna ala kulubihim ekinneten ey
yefkahuhü ve fı azanihim vakra ve iza zekerte rabbeke fil kur’ani
vahdehu vellev ala edbarihim nüfura

47.

Nahnü a’lemü bima yestemiune bihı iz
yestemiune ileyke ve iz hüm necva iz yekulüz zalimune in tetteiune
illa racülem meshura

48.

Ünzur keyfe darabu lekel emsale fe dallu fela
yestetfy’une sebıla

49.

Ve kalu e iza künna ızamev ve rufaten en inna
le meb’usune halkan cedıda

50.

Kul kunu hıcareten ev hadıda

51.

Ev halkam mimma yekbüru fı suduriküm fe
seyekulune mey yüıydüna kulillezı fetaraküm evvele merrah
feseyünğıdune ileyke ruusehüm ve yekulune meta hu kul asa ey yekune
karıba

52.

Yevme yed’uküm fe testecıbune bi hamdihı ve
tezunnune il lebistüm illa kalila

53.

Ve kul li ıbadı yekulülletı hiye ahsen inneş
şeytane yenzeğu beynehüm inneş şeytane kane lil insani adüvvem
mübına

54.

Rabbüküm a’lemü bilküm iy yeşe’ yerhamküm ev
iy yeşe’ yüazzibküm ve ma erselnake aleyhim vekıla

55.

Ve rabbüke a’lemü bi men fis semavati vel ard
ve le kad faddalna ba’dan nebiyyıne ala ba’dıv ve ateyna davude
zebura

56.

Kulid’ullezıne zeamtaüm min dunihı fe la
yemlikune keşfed durri anküm ve la tahvıla

57.

Ülaikellezıne yed’une yebteğune illa
rabbihimül vesılete eyyühüm akrabü ve yercune rahmetehu ve yehafune
azabeh inne azabe rabbike kane mahzura

58.

Ve im min karyetin illa nahnü mühlikuha kable
yevmil kıyameti ev müazzibuha azaben şedıda kane zalike fil kitabi
mestura

59.

Ve ma meneana en nürsile bil ayati illa en
kezzebe bihel evvelun ve ateyna semuden nakate mübsıraten fe zalemu
biha ve ma nürsilü bil ayati illa tahvıfa

60.

Ve iz kulna leke inne rabbeke ehata bin nas
ve ma cealner ru’yelletı eraynake illa fitnetel linnasi veş
şeceratel mel’unete fil kur’an ve nühavvifühüm fe ma yezıdühüm illa
tuğyanen kebıra

61.

Ve iz kulna lil melaiketiscüdu li ademe fe
secedu illa iblıs kale e escüdü li men halakte tıyna

62.

Kale e raeyteke hazellezı kerramte aleyye le
in ehherteni ila yevmil kıyameti le ahtenikenne zürriyyetehu illa
kalıla

63.

Kalezheb fe men tebiake minhüm fe inne
cehenneme ceazüküm cezaem mevfura

64.

Vestefziz menisteta’te minhüm bi savtike ve
eclib aleyhim bi haylike ve racilike ve şarikhüm fil emvali vel
evladi veıdhüm ve ma yeıdühümüş şeytanü illa ğurura

65.

İnne ıbadı leyse leke aleyhim sültan ve kefa
bi rabbike vekıla

66.

Rabbükümüllezı yüzcı lekümül fülke fil bahri
li tebteğu min fadlih innehu kane bi küm rahıyma

67.

Ve iza messekümüd durru fil bahri dalle men
ted’une illa iyyah felemma neccaküm ilel berri a’radtüm ve kanel
insanü kefura

68.

E fe emintüm ey yahsife biküm canibel berri
ev yürsile aleyküm hasıben sümme la tecidu leküm vekıla

69.

Em emintüm ey yüıydekim fıhi taraten uhra fe
yürsile aleyküm kasıfem miner rıhı fe yuğrikaküm bima kefartüm sümme
la tecidu leküm aleyna bihı tebıa

70.

Ve le kad kerramna benı ademe ve hamelnahüm
fil berri vel bahri ve razaknahüm minet tayyibati ve faddalnahüm ala
kesırim mimmen halakna tefdıyla

71.

Yevme ned’u külle ünasim bi imamihim fe men
utiye kitabehu bi yemınihı fe ülaike yakraune kitabehüm ve la
yuzlemune fetıla

72.

Ve men kane fı hazihı a’ma fe hüve fil
ahırati a’ma ve edallü sebıla

73.

Ve in kadu le yeftinuneke anillezı evhayna
ileyke li tefteriye aleyna ğayrahu ve izel lettehazuke halıla

74.

Ve lev la en sebbetnake le kad kidte terkenü
ileyhim şey’en kalıla

75.

İzel le ezaknake dı’fel hayati ve dı’fel
memati sümme la tecidü leke aleyna nesıyra

76.

Ve in kadu leyestefizzuneke minel erdı li
yuhricuke minha ve izel la yelbesune hılafeke illa kalıla

77.

Sünnete men kad erselna kableke mir rusülina
ve la tecidü li sünnetina tahvıla

78.

Ekımes salate li düluküş şemsi ila ğasekıl
leyli ve kur’anel fecr inne kur’anel fecri kane meşhuda

79.

Ve minel leyli fe tehecced bihı nafiletel
leke asa ey yeb’aseke rabbüke mekamem mahmuda

80.

Ve kur rabbi edhılnı müdhale sıdkıv ve
ahricnı muhrace sıdkıv vec’al lı mil ledünke sültanen nesıyra

81.

Ve kul cael hakku ve zehekal batıl innel
batıle kane zehuka

82.

Ve nünezzilü minel kur’ani ma hüve şifaüv ve
rahmetül lil mü’minıne ve la yezıdüz zalimıne illa hasara

83.

Ve iza en’amna alel insani a’rada ve nea bi
canibih ve iza messehüş şerru kane yeusa

84.

Kul küllüy ya’melü ala şakiletih fe rabbüküm
a’lemü bi men hüve ehda sebıla

85.

Ve yes’eluneke anir ruh kulir ruhu min emri
rabbı ve ma utıtüm minel ılmi illa kalıla

86.

Ve lein şi’na le nezhebenne billezı evhayna
ileyke sümme la tecidü leke bihı aleyna vekıla

87.

İlla rahmetem mir rabbik inne fadlehu kane
aleyke kebıra

88.

Kul leinictemeatil insü vel cinnü ala ey
ye’tu bi misli hazel kur’ani la ye’tune bi mislihı ve lev kane
ba’duhüm li ba’dın zahıra

89.

Ve le kad sarrafna lin nasi fı hazel kur’ani
min külli meselin fe eba ekserun nasi illa küfura

90.

Ve kalu len nü’mine leke hatta tef cüra lena
minel erdı yembua

91.

Ev tekune leke cennetüm min nehıyliv ve
ınebin fe tüfecciral enhara hılaleha tefcıra

92.

Ev tüskıtas semae kema zeamte aleyna kisefen
ev te’tiye billahi vel melaiketi kabıla

93.

Ev yekune leke beytüm min zuhrufin ev terka
fis sema’ min külli meselin fe eba ekserun nasi illa küfura ve len
nü’mine li rukıyyike hatta tünezzile aleyna kitaben nakraüh kul
sübhane rabbı hel küntü illa beşerar rasula

94.

Ve ma menean nase ey yü’minu iz caehümül hüda
illa en kalu e beasellahü beşerar rasula

95.

Kul lev kane fil erdı melaiketüy yemşune
mutmeinnıne le nezzelna aleyhim mines semai meleker rasula

96.

Kul kefa billahi şehıdem beynı ve beyneküm
innehu kane bi ıbadihı habıram besıyra

97.

Ve mey yehdillahü fe hüvel mühted ve mey
yudlil fe len tecide lehüm evliyae min dunih ve nahşüruhüm yevmel
kıyameti ala vücuhihim umyev ve bükmev ve summa me’vahüm cehennem
küllema habet zidnahüm seıyra

98.

Zalike cezaühüm bi ennehüm keferu bi ayatina
ve kalu e iza künna ızamev ve rufaten e inna le meb’usune halkan
cedıda

99.

E ve lem yerav ennellahellezı halekas
semavati vel erda kadirun ala ey yahlüka mislehüm ve ceale lehüm
ecelel la raybe fıh fe ebez zalimune illa küfura

100.

Kul lev entüm temlikune hazine rahmeti rabbı
izel le emsektüm heşyetel infak ve kanel insanü katura

101.

Ve le kad ateyna musa tis’a ayatim beyyinatin
fes’el benı israıle iz caehüm fe kale lehu fir’avnü innı le ezunnüke
ya musa meshura

102.

Kale le kad alimte ma enzele haülai illa
rabbüs semavati vel erdı besair ve innı le ezunnüke ya fir’avnü
mesbura

103.

Fe erade ey yestefizzehüm minel erdı fe
ağraknahü ve mem meahu cemıa

104.

Ve kulna mim ba’dihı li benı israiyleskünül
erda fe iza cae va’dül ahırati ci’na biküm lefıfa

105.

Ve bil hakkı enzelnahü ve ibl hakkı nezel ve
ma erselnake illa mübeşşirav ve nezıra

106.

Ve kur’anen feraknahü li takraehu alen nasi
ala müksiv ve nezzelnahü tenzıla

107.

Kul aminu bihı ev la tü’minu innellezıne utül
ılem min kablihı iza yütla aleyhim yehırrune lil ezkani sücceda

108.

Ve yekulune sübhane rabbina in kane va’dü
rabbina le mef’ula

109.

Ve yehırrune lil ezkani yebkune ve yezıdühüm
huşua

110.

Kulid’ullahe evid’ur rahman eyyem ma ted’u fe
lehül esmaül husna ve la techer bi salatike ve la tühafit biha
vebteğı beyne zalike sebıla

111.

Ve kulil hamdü lillahillezı lem yettehız
veledev ve lem yekül lehu şerıkün fil mülki ve lem yekül lehu
veliyyüm minez zülli ve kebbirhü tekbıra