16. NAHL

1.

Eta emrullahi fe la testa’ciluh sübhanehu ve
teala amma yüşrikun

2.

Yünezzilül melaikete bir ruhı min emrihı ala
mey yeşaü min ıbadihı en enziru ennehu la ilahe illa ene fettekun

3.

Halekas semavati vel erda bil hakk teala amma
yüşrikun

4.

Halekal insane min nutfetin fe iza hüve
hasıymün mübiyn

5.

Vel en’ame halekaha lemük fıha dif’üv ve
menafiu ve minha te’külun

6.

Ve leküm fıha cemalün hıyne türıhune ve hıyne
tesrahun

7.

Ve tahmilü eskaleküm ila beledil lem tekunu
baliğıyhi illa bi şikkıl enfüs inne rabbeküm le raufür rahıym

8.

Vel hayle vel biğale vel hamira li terkebuha
ve zıneh ve yahlüku ma la ta’lemun

9.

Ve alellahi kasdus sebıli ve minha cair ve
lev şae le hedaküm ecmeıyn

10.

Hüvellezı enzele mines semai mael leküm minhü
şerabüv ve minhü şecerun fıhi tüsiymun

11.

Yümbitü leküm bihiz zer’a vez zeytune ven
nehıyle ven a’nabe ve min küllis semarat inne fı zalike le ayetel li
kavmiy yetefekkerun

12.

Ve sehhara lekümül leyle ven nehara veş şemse
vel kaner ven nücumü müsahharatüm bi emrih inne fı zalike le ayatil
li kavmiy ya’kılun

13.

Ve ma zerae leküm fil erdı muhtelifen elvanüh
inne fı zalike le ayetel li kavmiy yezzekkerun

14.

Ve hüvellezı sehharal bahra li te’külu minhü
lahmen tariyyev ve testahricu minhü hılyeten telbesuneha ve teral
fülke mevahıra fıhi ve li tebteğu min fadlihı ve lealleküm teşkürun

15.

Ve elka fil erdı ravasiye en temıde biküm ve
enharav ve sübülel lealleküm tehtedun

16.

Ve alamat ve bin necmi hüm yehtedun

17.

E fe mey yahlüku ke mel la yahluk e fe la
tezekkerun

18.

Ve in teuddu nı’metellahi la tuhsuha
innellahe le ğafurur rahıym

19.

Vallahü ya’lemü ma tüsirrune ve ma tu’linun

20.

Vellezıne yed’une min dunillahi la yahlükune
şey’ev ve hüm yuhlekun

21.

Emvatün ğayru ahya’ ve ma yeş’urune eyyane
yüb’asun

22.

İlahüküm ilahüv vahıd fellezıne la yü’minune
bil ahırati kulubühüm münkiratüv ve hüm müstekbirun

23.

La cerame ennellahe ya’lemü ma yüsirrune ve
ma yu’linun innehu la yühıbbül müstekbirın

24.

Ve iza kıyle lehüm maza enzele rabbüküm kalu
esatıyrul evvelın

25.

Li yahmilu evzarahüm kamiletey yevmel
kıyameti ve min evzarillezıne yüdıllunehüm bi ğayri ılm e la sae ma
yezirun

26.

Kad mekarallezıne min kablihim fe etellahü
bünyanehüm minel kavaıdi fe harra aleyhimüs sakfü min fevkıhim ve
etahümül azabü min haysü la yeş’urun

27.

Sümme yevmel kıyameti yuhzıhüm ve yekulü eyne
şürakaiyellezıne küntüm tüşakkune fıhim kalellezıne utül ılme innel
hızyel yevme ves sue lalel kafirın

28.

Ellezıne teteveffahümül melaiketü zalimı
enfüsihim fe elkavüs seleme ma künna na’melü min su’ bela innellahe
alımüm bima küntüm ta’melun

29.

Fedhulu ebvabe cehenneme halidıne fıha fe
lebi’se mesvel mütekebbirın

30.

Ve kıyle lillezınettekav maza enzele rabbüküm
kalu hayra lillezıne ahsenu fı hazihıd dünya haseneh ve le darul
ahırati hayr ve le nı’me darul müttekıyn

31.

Cennatü adniy yedhuluneha tecrı min tahtihel
enharu lehüm fıha ma yeşaun kezalike yeczillahül müttekıyn

32.

Ellezıne teteveffahümül melaiketü tayyibıne
yekulune selamün aleykümüdhulül cennete bima küntüm ta’melun

33.

Hel yenzurune illa en te’tiyehümül melaiketü
ev ye’tiye emru rabbik kezalike fealellezıne min kablihim ve ma
zalemehümüllahü ve lakin kanu enfüsehüm yazlimun

34.

Fe esabehüm seyyiatü ma amilu ve haka bihim
ma kanu bihı yestehziun

35.

Ve kalellezıne eşraku lev şaellahü ma abedna
min dunihı min şey’in nahnü ve la abaüna ve la harramna min dunihı
min şey’ kezalike fealellezıne min kablihim fe hel aler rusüli illel
belağul mübın

36.

Ve le kad beasna fı külli ümmetir rasulen
enı’büdüllahe vectenibüt tağut fe minhüm men hedellahü ve minhüm men
hakkat aleyhid dalaleh fe sıru fil erdı fenzuru keyfe kane akıbetül
mükezzibın

37.

İn tahrıs ala hüdahüm fe innellahe la yehdı
mey yüdıllü ve ma lehüm min nasırın

38.

Ve aksemu billahi cehde eymanihim la
yeb’asüllahü mey yemut bela va’den aleyhi hakkav ve lakinne ekseran
nasi la ya’lemun

39.

Li yübeyyine lehümüllezı yahtelifune fıhi ve
li ya’lemellezıne keferu ennehüm kanu kazibın

40.

İnnema kavlüna li şey’in iza eradnahü en
nekule lehu kün fe yekun

41.

Vellezıne haceru fillahi mim ba’di ma zulimu
le nübevviennehüm fid dünya haseneh ve le ecrul ahırati ekber lev
kanu ya’lemun

42.

Ellezıne saberu ve ala rabbihim yetevekkelun

43.

Ve ma erselna min kablike illa ricalen nuhıy
ileyhim fes’elu ehlez zikri in küntüm la ta’lemun

44.

Bil beyyinati vez zübür ve enzelna ileykez
zikra li tübeyyine linnasi ma nüzzile ileyhim ve leallehüm
yetefekkerun

45.

E fe eminellezıne mekerus seyyiati ey
yahsifellahü bihimül erda ev ye’tiyehümül azabü min haysü la
yaş’urun

46.

Ev ye’huzehüm fı tekallübihim fe ma hüm bi
mu’cizın

47.

Ev ye’huzehüm ala tehavvüf fe inne rabbeküm
le raufür rahıym

48.

E ve lem yerav ila ma halekallahü min şey’iy
yetefeyyeü zılalühu anil yemıni veş şemaili süccedel lillahi ve hüm
dahırun

49.

Ve lillahi yescüdü ma fis semavati ve ma fil
erdı min dabbetiv vel melaiketüe hüm la yestekbirun

50.

Yehafune rabbehüm min fevkıhim ve yef’alune
ma yü’merun

51.

Ve kalellahü la tettehızu ilaheynisneyn
innema hüve ilahüv vahıd fe iyyaye ferhebun

52.

Ve lehu ma fis semavati vel erdı ve lehüd
dınü vasıba e fe ğayrallahi tettekun

53.

Ve ma büküm min nı’metin fe minellahi sümme
iza messekümüd durru fe ileyhi tec’erun

54.

Sümme iza keşefed durra anküm iza ferıkum
minküm bi rabbihim yüşrikun (49.ayet secde ayetedir.)

55.

Li yekfüru bima ateynahüm fe temetteu fe
sevfe ta’lemun

56.

Ve yec’alune li ma la ya7lemune nasıybem
mimma razaknahüm tellahi le tüs’elünne amma küntüm tefterun

57.

Ve yec’alune lillahil benati sübhanehu ve
lehüm ma yeştehun

58.

Ve iza büşşira ehadühüm bil ünsa zalle
vechühu müsveddev ve hüve kezıym

59.

Yetevara minel kavmi min sui ma büşşira bih e
yümsikühu ala hunin em yedüssühu fit türab e la sae ma yahkümun

60.

Lillezıne la yü’minine bel ahırate meselüs
sev’ ve lillahil meselül a’la ve hüvel azızül hakım

61.

Ve lev yüahızüllahün nase bi zulmihim ma
terake aleyha min dabbetiv ve lakiy yüehhıruhüm ila ecelim müsemma
fe iza cae ecelühüm la yeste’hırune saatev ve la yestakdimun

62.

Ve yec’alune lillahi ma yekrahune ve tesıfü
elsinetühümül kezibe enne lehümül husna la cerame enne lehümün nara
ve ennehüm müfratun

63.

Tellahi le kad erselna ila ümemim min kablike
fe zeyyene lehümüş şeytanü a’malehüm fe hüve veliyyühümül yevme ve
lehüm azabün elım

64.

Ve ma enzelna aleykel kitabe illa li
tübeyyine lehümüllezıhtelefu fıhi ve hüdev ve rahmetel li kavmiy
yü’mininun

65.

Vallahü enzele mines semai maen fe ahya bihil
erda ba’de mevtiha inne fı zalike le ayatel li kavmiy yesmeun

66.

Ve inne leküm fil en’ami le ıbrah nüskıyküm
mimma fı bütunihı mim beyni fersiv ve demil lebenen halisan saiğal
liş şaribın

67.

Ve min semaratin nehıyli vel a’nabi
tettehızune minhü sekerav ve rizkan hasena inne fı zalike le ayetel
li kavmiy ya’kılun

68.

Ve evha rabbüke ilen nahli enittehızı minel
cibali büyutev ve mineş şeceri ve mimma ya’rişun

69.

Sümme külı min külles semarati feslükı sübüle
rabbiki zülüla yahrucü mim butuniha şerabüm muhtelifün elvanühu fıhi
şifaül linnas inne fı zalike le ayatel li kavmiy yetefekkerun

70.

Vallahü halekaküm sümme yeteveffaküm ve
minküm mey yüraddü ila erzelil umuri li keyla ya’leme ba’de ılmin
şey’a innellahe alımün kadır

71.

Vallahü faddale ba’daküm ala ba’dın fir rızk
femellezıne füddılu bi raddı rizkıhim ala ma meleket eymanühüm fe
hüm fıhi seva’ ife bi nı’metillahi yechadun

72.

Vallahü ceale leküm min enfüsiküm ezvacev ve
ceale leküm min ezvaciküm benıne ve hafedetev ve razekaküm minet
tayyibat e fe bil batıli yü’minune ve bi nı’metillahi hüm yekfurun

73.

Ve ya’büdune min dunillahi ma la yemlikü
lehüm rizskam mines semavati vel erdı şey’ev ve la yestetıy’un

74.

Fe la tadribu lillahil emsal innellahe
ya’lemü ve entüm la ta’lemun

75.

Darabellahü meselen abdem memlukel la yakdiru
ala şey’iv ve mer razaknahü minna zirkan hasenen fe hüve yünfiku
minhü sirrav ve cehra hel yestevun elhamdü lillah bel ekseruhüm la
ya’lemun

76.

Ve darabellahü meseler racüleyni ehadühüma
ebkemü la yakdiru ala şey’iv ve hüve kellün ala mevlahü eynema
yüveccihhü la ye’ti bi hayr hel yestevı hüve ve mey ye’müru bil adli
ve hüve ala sıratım müstekıym

77.

Ve lillahi ğaybüs semavati vel ard ve ma
emrus saati illa ke lemhıl besari ev hüve akrab innellahe ala külli
şey’in kadır

78.

Vallahü ahraceküm mim bütuni ümmehatiküm la
ta’lemune şey’ev ve ceale lekümüs sem’a vel ebsara vel ef’idete
lealleküm teşkürun

79.

E lem yerav ilet tayri müsehharatin fı cevvis
sema’ ma yümsikühünne illellah inne fı zalike le ayatil li kavmiy
yü’minun

80.

Vallahü ceale leküm min cüludil en’ami
büyuten testehıffuneha yevme za’niküm ve yevme ikametiküm ve min
asvafiha ve evbariha ve eş’ariha esasev ve metaan ila hıyn

81.

Vallahü ceale leküm mimma haleka zılalev ve
ceale leküm minel cibali eknanev ve ceale leküm serabiyle tekıykümül
harra ve serabiyle tekıyküm be’seküm kezalike yütimmü nı’metehu
aleyküm lealleküm tüslimun

82.

Fe in tevellev fe innemü aleykel belağul
mübın

83.

Ya’rifune nı’metellahi sümme yünkiruneha ve
ekseruhümül kafirun

84.

Ve yevme neb’asü min külli ümmetin şehıden
sümme la yü’zenü lillezıne keferu ve la hüm yüsta’tebun

85.

Ve iza raellezıne zalemül azabe fe la
yühaffefü anhüm ve la hüm yünzarun

86.

Ve iza raellezıne eşraku şürakaehüm kalu
rabbena haülai şürakaünellezıne künna ned’u min dunik fe elkav
ileyhimül kavle inneküm le kazibun

87.

Ve elkav ilellahi yevmeizinis seleme ve dalle
anhüm ma kanu yefterun

88.

Ellezıne keferu ve saddu an sebılillahi
zidnahüm azaben fevkal azabi bima kanu yüfsidun

89.

Ve yevme neb’azü fı külli ümmetin şehıden ala
haüla’ ve nezzelna aleykel kitabe tibyanel likülli şey’iv ve hüdev
ve rahmetev ve büşra lil müslimın

90.

İnnellahe ye’müru bil adli vel ıhsani ve ıtai
zil kurba ve yenha anil fahşai vel münkeri vel bağy yeızüküm
lealleküm tezekkerun

91.

Ve evfu bi ahdillahi iza ahettüm ve la
tenkudul eymane ba’de tevkıdiha ve kad cealtümüllahe aleyküm kefıla
innellahe ya’lemü ma tef’alun

92.

Ve la tekunu kelletı nekadat ğazleha mim
ba’di kuvvetin enkasa tettehızune eymaneküm dehalem beyneküm en
tekune ümmetün hiye erba min ümmeh innema yeblukümüllahü bih ve le
yübeyyinenne leküm yevmel kıyameti ma küntüm fıhi tahtelifun

93.

Ve lev şaellahü le cealleküm ümmetev
vahıdetev ve lakiy yüdıllü mey yeşaü ve yehdoı mey yeşa’ ve le
tüs’elünne amma küntüm ta’melun

94.

Ve la tettehızu eymaneküm dehalem beyneküm fe
tezille kademüm ba’de sübutiha ve tezukus sue bima sadedtüm an
sebılillah ve leküm azabüm azıym

95.

Ve la teşteru bi ahdillahi semenen kalıla
innema ındellahi hüve hayrul leküm in küntüm ta’lemun

96.

Ma ındeküm yenfedü ve ma ındellahi bak ve le
necziyennellezıne saberu ecrahüm bi ahseni ma kanu ya’melun

97.

Men amile saliham min zekerin ev ünsa ve hüve
mü’minün fe le nuhyiyennehu hayaten tayyibeh ve la necziyennehüm
ecrahüm bi ahseni ma kanu ya’melun

98.

Fe iza kara’tel kur’ane festeız billahi mineş
şeytanir racım

99.

İnnehu leyse lehu sültanün alellezıne amenu
ve ala rabbihim yetevekkelun

100.

İnnema sültanühu alellezıne yetevellevnehu
vellezıne hüm bihı müşrikun

101.

Ve iza beddelna ayetem mekane ayetiv vallahü
a’lemü bima yünezzilü kalu innema ente müfter bel ekseruhüm la
ya’lemun

102.

Kul nezzelehu ruhul kudüsi mir rabbike bil
hakkı li yüsebbitellezıne amenu ve hüdev ve büşra lil müslimın

103.

Ve le kad na’lemü ennehüm yekulune innema
yüallimühu beşar lisanüllezı yulhıdune ileyhi a’cemiyyüv ve haza
lisanün arabiyyüm mübın

104.

İnnellezıne la yü’minune bi ayatillahi la
yehdıhimüllahü ve lehüm azabün elım

105.

İnnema yefteril kezibellezıne la yü’minune bi
ayatillah ve ülaike hümül kazibun

106.

Men kefera billahi mim ba’di ımanihı illa men
ükrihe ve kalbühu mutmeinüm bil ımani ve lakim men şeraha bil küfri
sadran fe aleyhim ğadabüm minellah ve lehüm azabün azıym

107.

Zalike bi ennehümüstehabbül hayated dünya
alel ahıratü ve ennellahe la yehdil kavmel kafirın

108.

Ülaikellezıne tabeallahü ala kulubihim ve
sem’ıhim ve ebsarihim ve ülaike hümül ğafilun

109.

La cerame ennehüm fil ahırati hümül hasirun

110.

Sümme inne rabbeke lillezıne haceru mim ba’di
ma fütinu sümme cahedu ve saberu inne rabbeke mim ba’diha le ğafurur
rahıym

111.

Yevme te’tı küllü nefsin tücadilü an nefsiha
ve tüveffa küllü nefsim ma amilet ve hüm la yuzlemun

112.

Ve darabellahü meselen karyeten kanet
aminetem mutmeinnetey ye’tıha rizkuha rağadem min külli mekanin fe
keferat bi en’umillahi fe ezakahallahü libasel cuı vel havfi bima
kanu yasneun

113.

Ve le kad caehüm rasulüm minhüm fe kezzebuhü
fe ehazehümül azabü ve hüm zalimun

114.

Fe külu mimma razekakümüllahü halalen
tayyibev veşküru nı’metellahi in küntüm iyyahü ta’büdun

115.

İnnema harrama aleykümül meytete ved deme ve
lahmel hınzıri ve ma ühille li ğayrillahi bih fe menidturra ğayra
bağıv ve la adin fe innellahe ğafurur rahıym

116.

Ve la tekulu lima tesıfü elsinetükümül kezibe
haza halalüv ve haza haramül li tefteru alellahil kezib innellezıne
yefterune alellahil kezibe la yüflihun

117.

Metaun kalılüv ve lehüm azabün elım

118.

Ve alellezıne hadu harramna ma kasasna aleyke
min kabl ve ma zalemnahüm ve lakin kanu enfüsehüm yazlimun

119.

Sümme inne rabbeke lillezıne amilüs sue bi
cehaletin sümme tabu mim ba’di zalike ve aslehu inne rabbeke mim
ba’diha le ğafurur rahıym

120.

İnne ibrahıme kane ümmeten kanitel lillahi
hanıfa ve lem yekü minel müşrikın

121.

Şakiral li en’umih ictebahü ve hedahü ila
sıratım müstekıym

122.

Ve ateynahü fid dünya haseneh ve innehu fil
ahırati le mines salihıyn

123.

Sümme evhayna ileyke enittebı’ millete
ibrahıme hanıfa ve ma kane minel müşrikın

124.

İnnema cüıles sebtü alellezınahtelefu fıh ve
inne rabbeke le yahkümü beynehüm yevmel kıyameti fıma kanu fıhi
yahtelifun

125.

Üd’u ila sebıli rabbike bil hıkmeti vel
mev’ızatil haseneti ve cadilhüm billetı hiye ahsen inne rabbeke hüve
a’lemü bi men dalle an sebılihı ve hüve a’lemü bil mühtedın

126.

Ve in akabtüm fe akıbu bi misli ma ukıbtüm
bih ve lein sabertüm le hüve hayrul lissabirın

127.

Vasbir ve ma sabruke illa billahi ve la
tahzen aleyhim ve la tekü fı daykım mimma yemkürum

128.

İnnellahe meallezınettekav vellezıne hüm
muhsinun