15. HİCR

1.

Elif lam ra tilke ayatül kitabi ve kur’anim mübın

2.

Rubema yeveddüllezıne keferu lev kanu
müslimın

3.

Zerhüm ye’külu ve yetemetteu ve yülhihimül
emelü fe sevfe ya’lemun

4.

Ve ma ehlekna min karyetin illa veleha
kitabüm ma’lum

5.

Ma tesbiku min ümmetin eceleha ve ma
yeste’hırun

6.

Ve kalu ya eyyühellezi nüzzile aleyhiz zikru
inneke le mecnun

7.

Lev ma te’tına bilmelaiketi in künte mines
sadikıyn

8.

Ma nünezzilül melaikete illa bil hakkı ve ma
kanu izem münzarin

9.

İnna nahnü nezzelnez zikra ve inna lehu le
hafizun

10.

Ve le kad erselna min kablike şiyeıl evvelin

11.

Ve ma ye’tıhim mir rasulin illa kanu bihı
yestehziun

12.

Kezalike neslükühu fı kulubil mücrimin

13.

La yü’minune bihı ve kad halet sünnetül
evvelin

14.

Ve lev fetahna aleyhim babem mines semai fe
zallu fıhi ya’rucun

15.

Le kalu innema sükkirat ebsaruna bel nahnü
kavmün meshurun

16.

Ve le kad cealna fis semai bürucev ve
zeyyennaha lin nazırın

17.

Ve hafıznaha min külli şeytanir racım

18.

İlla menisterekas sem’a fe etbeahu şihabüm
mübın

19.

Vel erda medednaha ve elkayna fıha ravasiye
ve embetna fıha min külli şey’im mevzun

20.

Ve cealna leküm fıha meayişe ve mel lestüm
lehu bi razikıyn

21.

Ve im min şey’in illa ındena hazinühu ve ma
nünezzilühu illa bi kaderim ma’lum

22.

Ve erselner riyaha levakıha fe enzelna mines
semai maen fe eskaynakümuh ve ma entüm lehu bi hazinın

23.

Ve inna le nahnü nuhyı ve nümıtü ve nahnül
varisun

24.

Ve le kad alimnel müstakdimıne minküm ve le
kad alimnel müste’hırın

25.

Ve inne rabbeke hüve yahşüruhüm innehu
hakımün alım

26.

Ve le kad halaknel insane min salsalim min
hameim mesnun

27.

Vel canne halaknahü min kablü min naris semum

28.

Ve iz kale rabbüke lil melaiketi innı haliküm
beşeram min salsalim min hameim mesnun

29.

Fe iza sevveytühu ve nefahtü fıhi mir ruhıy
fekau lehu sacidın

30.

Fe secedel melaiketü küllühüm ecmeun

31.

İlla iblıs eba ey yekune meas sacidın

32.

Kale ya iblısü ma leke ella tekune meas
sacidın

33.

Kale lem ekül li escüde li beşerin halaktehu
min salsalim min hameim mesnun

34.

Kale fahruc minha fe inneke racım

35.

Ve inne aleykel la’nete ila yevmid dın

36.

Kale rabbi fe enzırnı ila yevmi yüb’asun

37.

Kale fe inneke minel münzarın

38.

İla yevmil vaktil ma’lum

39.

Kale rabbi bima ağveytenı le üzeyyinenne
lehüm fil erdı ve le uğviyennehüm ecmeıyn

40.

İlla ıbadeke minhümül muhlesıyn

41.

Kale haza sıratun aleyye müstekıym

42.

İnne ıbadı leyse leke aleyhim sültanün illa
menittebeake minel ğavın

43.

Ve inne cehenneme le mev’ıdühüm ecmeıyn

44.

Leha seb’atü ebvab likülli babim minhüm
cüz’üm maksum

45.

İnnel müttekıyne fı cennativ ve uyun

46.

Üdhuluha bi selamin aminın

47.

Ve neza’na ma fı sudurihim min ğıllin ıhvanen
ala sürurim mütekabilın

48.

La yemessühüm fıha nesabüv ve ma hüm minha bi
muhracın

49.

Nebbi’ ıbadı ennı enel ğafurur rahıym

50.

Ve enne azabı hüvel azabül elım

51.

Ve nebbi’hüm an dayfi ibrahım

52.

İz dehalu aleyhi fe kalu selama kale inna
minküm vecilun

53.

Kalu la tevcel inna nübeşşiruke bi ğulamin
alım

54.

Kale e beşşertümunı ala em messeniyel kiberu
fe bime tübeşşirun

55.

Kalu beşşernake bil hakkı fe la teküm minel
kanitıyn

56.

Kale ve mey yaknetu mir rahmeti rabbihı illed
dallun

57.

Kale fe ma hatbuküm eyyühel murselun

58.

Kalu inna ürsilna ila kavmim mücrimın

59.

İlla ale lut inna le müneccuhüm ecmeıyn

60.

İllemraetehu kadderna inneha le minel ğabirın

61.

Felemma cae ale lutnil murselun

62.

Kale inneküm kavmümü münkerun

63.

Kalu bel ci’nake bima kanu fıhi yemterun

64.

Ve eteynake bil hakkı ve inna le sadikun

65.

Fe esri bi ehlike bi kıt’ım minel leyli
vettebı’ edbarahüm ve la yeltefit minküm ehadüv vemdu haysü tü’merun

66.

Ve kadayna ileyhi zalikel emra enne dabira
haülai maktuum musbihıyn

67.

Ve cae ehlül medıneti yestebşirun

68.

Kale inne haülai dayfı fe la tefdahun

69.

Vettekullahe ve la tuhzun

70.

Kalu e ve lem nenheke anil alemın

71.

Kale haülai benatı in küntüm faılın

72.

Le amruke innehüm le fı sekratihim ya’mehun

73.

Fe ehazethümüs sayhatü müşrikıyn

74.

Fe cealna aliyeha safileha ve emtarna aleyhim
hıcaratem min siccıl

75.

İnne fı zalike le ayatil lil mütevessimın

76.

Ve inneha le bisebılim mükıyn

77.

İnne fı zalike le ayatel lil mü’minın

78.

Ve in kane ashabül eyketi le zalimın

79.

Fentekamna minhüm ve innehüma le bi imamim
mübın

80.

Ve le kad kezzebe ashabül hıcril murselın

81.

Ve ateynahüm ayatina fe kanu anha mu’ridıyn

82.

Ve kanu yenhıtune minel cibali büyuten aminın

83.

Fe ehazethümüs sayhatü musbihıyn

84.

Fe ma ağna anhüm ma kanu yeksibun

85.

Ve ma halaknes semavati vel erda ve ma
beynehüma illa bil hakk ve innes saate le atiyetün fasfehıs safhal
cemıl

86.

İnne rabbeke hüvel hallakul alım

87.

Ve le kad ateynake seb’am minel mesanı vel
kur’anel azıym

88.

La temüddenne ayneyke ila ma metta’na bihı
ezvacem minhüm ve la tahzen aleyhim vahfıd cenahake lil mü’minın

89.

Ve kul innı enen nezırul mübın

90.

Kema enzelna alel muktesimın

91.

Ellezıne cealül kur’ane ıdıyn

92.

Fe ve rabbike le nes’elennehüm ecmeıyn

93.

Amma kanu ya’melun

94.

Fasdoa’bima tü’meru ve a’rıd anil müşrikın

95.

İnna kefeynakel müstehziın

96.

Ellezıne yec’alune meallahi ilahen ahar fe
sevfe ya’lemun

97.

Ve le kad na’lemü enneke yedıyku sadruke bima
yekulun

98.

Fe sebbıh bi hamdi rabbike ve küm mines
sacidın

99.

Ve’büd rabbeke hatta ye’tiyekel yekıyn