14. İBRAHİM

1.

Elif lam ra kitabün enzelnahü ileyke li tuhricen
nase minez zulümati ilen nuri bi izni rabbihim ila sıratıl azızil hamıd

2.

Allahillezı lehu ma fis semavati ve ma fil
ard ve veylül lil kafirıne min azabin şedıd

3.

Ellezıne yestehıbbunel hayated dünya alel
ahırati ve yesuddune an sebılillahi ve yebğuneha ıveca’ ülaike fı
dalalim beıyd

4.

Ve ma erselna mir rasulin illa bi lisani
kavmihı li yübeyyine lehüm fe yüdıllüllahü mey yeşaü ve yehdı mey
yeşa’ ve hüvel azızül hakım

5.

Ve le kad erselna musa bi ayatina en ahric
kavmeke minez zulümati ilen nuri ve zekkirhüm bi eyyamillah inne fı
zalike le ayatil li külli sabbarin şekur

6.

Ve iz kale musa li kavmihizkuru nı’metellahi
aleyküm iz encaküm min ali fir’avne yesumuneküm suel azabi ve
yüzebbihune ebnaeküm ve yestahyune nisaeküm ve fı zaliküm belaüm mir
rabbiküm azıym

7.

Ve iz teezzene rabbüküm le in şekertüm le
ezıdenneküm ve le in kefertüm inne azabı leşedıd

8.

Ve kale musa in tekfüru entüm ve men fil erdı
cemıan fe innellahe le ğaniyyün hamıd

9.

E lem ye’tiküm nebeüllezıne min kabliküm
kavmi nuhıv ve adiv ve semude vellezıne mim ba’dihim la ya’lemühüm
ilellah caethüm rusülühüm bil beyyinati fe raddu eydiyehüm fı
efvahihim ve kalu inna kefarna bima ürsiltüm bihı ve inna le fı
şekkim mimma ted’unena ileyhi mürıb

10.

Kalet rusülühüm e fillahi şekkün fatıris
semavati vel ard yed’uküm li yağfira leküm min zünubiküm ve
yüehhıraküm ila ecelim müsemma kalu in entüm illa beşerum mislüna
türıdune en tesudduna amma kane ya’büdü abaüna fe’tuna bi sültanim
mübın

11.

Kalet lehüm rusülühüm in nahnü illa beşerum
mislüküm ve lakinnellahe yemünnü ala mey yeşaü min ıbadih ve ma kane
lena en ne’tiyeküm bi sültanin illa bi iznillah ve alellahi fel
yetevekkelil mü’minun

12.

Ve ma lena ella netevekkele alellahi ve kad
hedana sübülena ve lenasbiranne ala ma azeytümuna ve alellahi fel
yetevekkelil müteveklkilun

13.

Ve kalellezıne keferu li rusülihim le
nuhricenneküm min erdına ev leteudünne fı milletina fe evha ileyhim
rabbühüm le nühlikennez zalimın

14.

Ve le nüskinennekümül erda mim ba’dihim
zalike li men hafe mekamı ve hafe veıyd

15.

Vesteftehu ve habe küllü cebbarin anıd

16.

Miv veraihı cehennemü ve yüska mim main sadıd

17.

Yetecerrauhu ve la yekadü yüsığuhu ve
ye’tıhil mevtü min külli mekaniv ve ma hüve bi meyyit ve miv veraihı
azabün ğalıyz

18.

Meselüllezıne keferu bi rabbihim a’malühüm
keramadinişteddet bihir rıhu fı yevmin asıf le yakdirune mimma
kesebu ala şey’ zalike hüved dalalül beıyd

19.

E lem tera ennellahe halekas semavati vel
erda bil hakk iy yeşe’ yüzhibküm ve ye’ti bi halkın cedıd

20.

Ve ma zalike alellahi bi azız

21.

Ve berazu lillahi cemıan fe kaled duafaü
lillezınestekberu inna künna leküm tebean fe hel entüm muğnune anna
min azabillahi min şey’ kalu lev hedanellahü le hedeynaküm sevaün
aleyna ecezı’na em saberna ma lena mim mehıys

22.

Ve kaleş şeytanü lemma kudıyel emru innellahe
veadeküm va’del hakkı ve veadtüküm fe ahleftüküm ve ma kane liye
aleyküm min sültanin illa en deavtüküm festecebtüm lı fe la telumunı
ve lumu enfüseküm ma ene bi musrihıküm ve ma entüm ib musrihıyy innı
kefertü bima eşraktümuni min kabl innez zalimıne lehüm azabün elım

23.

Ve üdhılellezıne amenu ve amilus salihati
cennatin tecrı min tahtihel enharu halidıne fıha bi izni rabbihim
tehıyyetühüm fıha selam

24.

E lem tera keyfe darabellahü meselen
kelimeten ttttayyibeten ke şeceratin tayyibetin aslüha sabitüv ve
fer’uha fis sema’

25.

Tü’tı üküleha külle hıynim bi izni rabbiha ve
yadribüllahül emsale lin nasi leallehüm yetezekkerun

26.

Ve meselü kelimetin habısetin ke şeceratin
habısetinictüsset min fevkıl erdı ma leha min karar

27.

Yüsebbitüllahüllezıne amenu bil kavlis sabiti
fil hayatid dünya ve fil ahırah ve yüdılüllahüz zalimıne ve
yef’alüllahü ma yeşa’

28.

E lem tera ilellezıne beddelu nı’metellahi
küfrav ve ehallu kavmehüm daral bevar

29.

Cehennem yaslevneha ve bi’sel karar

30.

Ve cealu lillahi endadel li yüdıllu an
sebılih kul temetteu fe inne mesıyraküm ilen nar

31.

Kul li ıbadiyellezıne amenu yükıymus salate
ve yünfiku mimma razaknahüm sirrav ve alaniyetem min kabli ey
ye’tiye yevmül la bey’un fıhi ve la hılal

32.

Allahüllezı halekas semavati vel erda ve
enzele mines semai maen fe ahrace bihı mines semerati rizkal leküm
ve sehhara lekümül fülke li tecriye fil bahri bi emrih ve sehhara
lekümül enha

33.

Ve sehha lekümüş şemse vel kamera daibeyn ve
sehhara lekümül leyle ven nehar

34.

Ve ataküm min külli ma seeltümuh ve in teudu
nı’metellahi la tuhsuha innel insane le zalumün keffar

35.

Ve iz kale ibrahımü rabbic’al hazel belede
aminev vecnübnı ve beniyye en na’büdel asnam

36.

Rabbi innehünne adlelne kesıram minen nas fe
men tebianı fe innehu minnı ve men asanı fe inneke ğafurur rahıym

37.

Rabbena innı eskentü min zürriyyetı bi vadin
ğayri zı zer’ın ınde beytikel muharrami rabbena li yükıymus salate
fec’al ef’idetem minen nasi tehvı ileyhim verzukhüm mines semerati
leallehüm yeşkürun

38.

Rabbena inneke ta’lemü ma nuhfı ve ma nı’lin
ve ma yahfa alellahi min şey’in fil erdı ve la fis sema’

39.

Elhamdü lillahillezı vehebe lı alel kiberi
ismaıyle ve ishak inne rabbı le semıud düa’

40.

Rabbic’alnı mükıymes salati ve imn zürriyyetı
rabbena ve tekabbel düa’

41.

Rabbenağfir lı ve li valideyye ve lil
mü’minıne yevme yekumül hısab

42.

Ve la tahsebennellahe ğafilen amma ya’melüz
zalimun innema yüehhıruhüm li yevmin teşhasu fıhil ebsar

43.

Mühtııyne mükniıy ruusihim la yerteddü
ileyhim tarfühüm ve ef’idetühüm heva’

44.

Ve enzirin nase yevme ye’tıhimül azabü fe
yekulüllezıne zalemu rabbena ahhırna ila ecelin karıbin nücib
da’veteke ve nettebiır rusül e ve lem tekunu aksemtüm min kablü ma
leküm min zeval

45.

Ve sekentüm fı mesakinillezıne zalemu
enfüsehüm ve tebeyyene leküm keyfe fealna bihim ve darabna lekümül
emsal

46.

Ve kad mekeru mekrahüm ve ındellahi mekruhüm
ve in kane mekruhüm li tezule minhül cibal

47.

Fe la tahsebennellahe muhlife va’dihı rusüleh
innellahe azızün züntikam

48.

Yevme tübeddelül erdu ğayral erdı ve semavatü
ve berazu lillahil vahıdil kahhar

49.

Ve teral mücrimıne yevmeizim mükarranıne fil
asfad

50.

Serabilühüm min katıraniv ve tağşa
vücuhehümün nar

51.

Li yecziyellahü külle nefsim ma kesebet
innellahe serıul hısab

52.

Haza belağul lin nasi ve li yünzeru bihı ve
liya’lemu ennema hüve ilahüv vahıdüv ve liyezzekkera ülül elbab