13. RAD

1.

Elif lam mım ra tilke ayatül kitab vellezı ünzile
ileyke mir rabbikel hakku ve lakinne ekseran nasi la yü’minun

2.

Allahüllezı rafeas semavati bi ğayri amedin
teravneha sümmesteva alel arşi ve sehharaş şemse vel kamer
yüdebbirul emra yüfassılül ayati lealleküm bi likai rabbiküm tukınun

3.

Ve hüvellezı meddel erda ve ceale fıha
ravasiye ve enhara ve min küllis semerati ceale fıha zevceynisneyni
yuğşil leylen nehar inne fı zalike le ayatil li kavmiy yetefekkerun

4.

Ve fil erdı kıtaum mütecaviratüv ve cennatüm
min a’nabiv ve zer’uv ve nehıylün sınvanüv ve ğayru sınvaniy yüska
bi maiv vahıdiv ve nüfaddılü ba’daha ala ba’dın fil ükül inne fı
zalike le ayatil li kavmiy ya’kılun

5.

Ve in ta’ceb fe acabün kavlühüm e iza künna
türaben e inna le fı halkın cedıd ülaikellezıne keferu bi rabbihim
ve ülaikel ağlalü fı a’nakıhim ve ülaike ashabün nar hüm fıha
halidun

6.

Ve yesta’ciluneke bis seyyieti kablel
haseneti ve kad halet min kablihimül mesülat ve inne rabbeke lezu
mağfiratil linnasi ala zulmihim ve inne rabbeke le şedıdül ıkab

7.

Ve yekulüllezıne keferu lev la ünzile aleyhi
ayetüm mir rabbih innema ente münziruv ve likülli kavmin had

8.

Allahü ya’lemü ma tahmilü küllü ünsa ve ma
teğıydul erhamü ve ma tezdad ve küllü şey’in ındehu bi mıkdar

9.

Alimül ğaybi vaş şehadetil kebırul müteal

10.

Sevaüm minküm men eserral kavle ve men cehera
bihı ve men hüve müstahfim bil leyli ve saribüm bin nehar

11.

Lehu müakkıbatüm mim beyni yedeyhi ve min
halfihı yüğayyiru ma bi kavmin hatta yüğayyiru ma bi enfüsihim ve
iza eradellahü bi kavmin suen fe la meradde leh ve ma lehüm min
dunihı mev val

12.

Hüvellezı yürıkümül berka havfev ve tameav ve
yanşlüs sehabes sikal

13.

Ve yüsebbihur ra’dü bi hamdihı vel melaiketü
min hıyfetih ve yürsilüs savaıka fe yüsıybü biha mey yeşaü ve hüm
yücadilune fillah ve hüve şedıdül mihal

14.

Lehu da’vetül hakk vellezıne yed’une min
dunihı la yestecıbune lehüm bi şey’in illa ke basitı keffeyhi ilel
mai li yeblüğa fahü ve ma hüve bi baliğıh ve ma düaül kafirıne illa
fı dalal

15.

Ve lillahi yescüdü men fis semavati vel ard
tav’av ve kerhev ve zılalühüm bil ğudüvvi vel asal

16.

Kul mer rabbüs semavati vel erdı kulillah kul
e fettehaztüm min dunihı evliyae la yemlikune li enfüsihim nef’av ve
la darra kul hel yestevil a’ma vel besıyru em hel testeviz zulümanüt
ven nur em cealu lillahi şürakae haleku ke halkıhı fe teşabehel
halku aleyhim kulillahü haliku külli şey’iv ve hüvel vahıdül kahhar

17.

Enzele mines semai maen fe salet evdiyetüm bi
kaderiha fahtemeles seylü zebeder rabiya ve mimma yukıdune aleyhi
fin naribtiğae hılyetin ev metaın zebedüm mislüh kezalike
yadribüllahül hakka vel batıl fe emmez zebedü fe yehebü cüfaa ve
emma ma yenfeun nase fe yemküsü fil ard kezalike yadribüllahül emsal

18.

Lillezınestecabu li rabbihimül husna
vellezıne lem yestecıbu lehu lev enne lehüm ma fil erdı cemıav ve
mislehu meahu leftedev bih ülaike lehüm suül hısabi ve me’vahüm
cehennem ve bi’sel mihad(15] Ayet secde ayetidir.)

19.

E fe mey ya’lemü ennema ünzile ileyke mir
rabbikel hakku ke men hüve a’ma innema yetezekkeru ülül elbab

20.

Ellezıne yufune bi ahdillahi ve la yenkudunel
mısak

21.

Vellezıne yesılune ma emerallahü bihı ey
yusale ve yahşevne rabbehüm ve yehafune suel hısab

22.

Vellezıne saberubtiğae vechi rabbihim ve
ekamus salate ve enfeku mimma razaknahüm sirrav ve alaniyetev ve
yedraune bil hasenetis seyyiete ülaike lehüm ukbed dar

23.

Cennatü adniy yedhuluneha ve men saleha min
abaihim ve ezvacihim ve zürriyyatihim vel melaiketü yedhulune
aleyhim min külli bab

24.

Selamün alayküm bima sabertüm fe nı’me usbed
dar

25.

Vellezıne yenkudune ahdellahi min ba’di
mısakıhı ve yaktaune ma emarallahü bihı ey yusale ve yüfidune fil
erdı ülaike lehümül la’netü ve lehüm suüd dar

26.

Allahü yebsütur rizka li mey yeşaü ve yakdir
ve ferihu bil hayatid dünya ve mel hayatüd dünya fil ahırati illa
meta’

27.

Ve yekulüllezıne keferu lev la ünzile aleyhi
ayetüm mir rabbih kul innellahe yüdıllü mey yeşaü ve yehdı ileyhi
men enab

28.

Ellezıne amenu ve tatmeinü kulubühüm bi
zikrillah e la bi zikrillahi tatmeinül kulub

29.

Ellezıne amenu ve amilus salihati tuba lehüm
ve husnü meab

30.

Kezalike erselnake fı ümmetin kad halet min
kabliha ümemül liltetlüve aleyhimüllezı evhayna ileyke ve hüm
yekfürune bir rahman kul hüve rabbı la ilahe illa hu aleyhi
tevekkeltü ve ileyhi metab

31.

Ve lev enne kur’anen süyyirat bihil cibalü ev
kuttıat bihil erdu ev küllime bihil mevta bel lillahil emru cemıa e
fe lem yey’esillezıne amenu el lev yeşaüllahü le heden nase cemıa ve
la yezalüllezıne keferu tüsıybühüm bi ma saneu kariatün ev tehullü
karıbem min darihim hatta ye’tiye va’düllah innellahe la yuhlifül
mıad

32.

Ve lekadistkühzie bi rusülim min kabilek fe
emleytü lillezıne keferu sümme ehaztühüm fe keyfe kane ıkab

33.

E fe men hüve kaimün ala külli nefsim bima
kesebet ve cealu lillahi şüraka’ kul semmuhüm em tünebbiunehu bima
la ya’lemü fil erdı em bi zahirim minel kavl bel züyyine lillezıne
keferu mekruhüm ve suddu anis sebıl ve mey yudlilillahü fe ma lehu
min had

34.

Lehüm azabün fil hayatido dünya ve le azabül
ahırati eşaak ve ma lehüm minellahi miv vak

35.

Meselül cennetilletı vüıdel müttekun tecrı
min tahtihel enhar ükülüha daimüv ve zıllüha tilke ukbellezınettekav
ve ukbel kafirınen nar

36.

Vellezıne ateynahümül kitabe yefrahune bima
ünzile ileyke ve minel ahzabi mey yünkiru ba’dah kul innema ümirtü
en a’büdellahe ve la üşrike bih ileyhi ed’u ve ileyhi meab

37.

Ve kezalike enzelnahü hukmen arabiyya ve
leinitteba’te ehvaehüm ba’de ma caeke minel ılmi ma leke minellahi
miv veliyyiv ve la vak

38.

Ve le kad erselna rusülem min kablike ve
cealna lehüm ezvacev ve zürriyyeh ve ma kane li rasulin ey ye’tiye
bi ayetin illa bi iznillah li külli ecelin kitab

39.

Yemhullahü ma yeşaü ve yüsbit ve ındehu ümmül
kitab

40.

Ve im ma nüriyenneke ba’dallezı neıdühüm ev
neteveffeyenneke fe innema aleykel belağu ve aleynel hısab

41.

E ve lem yerav enna ne’til erda nenkusuha min
atrafiha vallahü yahkümü la müakkıbe li hukmih ve hüve serıul hısab

42.

Ve kad mekerallezıne min kablihim fe lillahil
mekru cemıa ya’lemü ma teksibü küllü nefs ve seya’lemül küffaru li
men ukbed dar

43.

Ve yekulüllezıne keferu leste mürsela kul
kefa billahi şehıdem beynı ve beyneküm ve men ındehu ılmül kitab