12. YUSUF

1.

Elif lam ra tilke ayatül kitabil mübın

2.

İnna enzelnahü kur’anen arabiyyel lealleküm
ta’kılun

3.

Nahnü nekussu aleyke ahsenel kasası bima
evhayna ileyke hazel kur’ane ve in künte min kablihı le minel
ğafilın

4.

İz kale yusüfü li ebıhi ya ebeti innı raeytü
ehade aşera kevkebev veş şemse vel kamera raeytühüm li sacidın

5.

Kale ya büneyye la taksus rü’yake ala
ıhvetike fe yekıdu leke keyda inneş şeytane lil insani adüvvüm mübın

6.

Ve kezalike yectebıke rabbüke ve yüallimüke
min te’vilil ehadısi ve yütimmü nı’metehu aleyke ve ala ali ya’kube
kema etemmeha ala ebeveyke min kablü ibrahıme ishak inne rabbeke
alımün hakım

7.

Le kad kane fı yusüfe ıhvetihı ayatül lis
sailın

8.

İz kalu le yusüfü ve ehuhü ehabbü ila ebına
minna ve nahnü usbeh inne ebana le fı dalalim mübın

9.

Uktülu yusüfe evitrahuhü erday yahlü leküm
vechü ebıküm ve tekunu mim ba’dihı kavmen salihıyn

10.

Kale kailüm minhüm la taktülu yusüfe ve
elkuhü fı ğayabetil cübbi yeltekıthü ba’düs seyyarati in küntüm
faılın

11.

Kalu ya ebana ma leke la te’menna ala yusüfe
inna lehu lenasihun

12.

Ersilhü meana ğadey yerta’ ve yel’ab ve inna
lehu lehafizun

13.

Kale innı le yahzününı en tezhebu bihı ve
ehafü ey ye’külehüz zi’bü ve entüm anhü ğafilun

14.

Kalu le in ekelehüz zi’bü ve nahnü usbetün
inna izel le hasirun

15.

Fe lemma zehebu bihı ve ecmeu ey yec’aluhü fı
ğayabetil cübb ve evhayna ileyhi le tünebbiennehüm bi emrihim haza
ve hüm la yeş’urun

16.

Ve cau ebahüm ışaey yebkun

17.

Kalu ya ebana inna zehebna nestebiku ve
terakna yusüfe ınde metaına fe ekelehüz zi’b ve ma ente bi mü’minil
lena ve lev künna sadikıyn

18.

Ve cau ala kamısıhı bi demin kezib kale bel
sevvelet leküm enfüsüküm emra fe sabrun cemıl vallahül müsteanü ala
ma tesıfun

19.

Ve caet seyyaratün fe erselu varidehüm fe
edla delveh kale ya büşra haza ğulam ve eserruhü bidaah vallahü
alımün bi ma ya’melun

20.

Ve şeravhü bi semenim bahsin derahime
ma’dudeh ve kanu fıhi minez zahidın

21.

Ve kalellezişterahü mim mısra limraetihı
ekrimı mesvahü asa ey yenfeana ev nettehızehu veleda ve kezalike
mekkenna li yusüfe fil erdı ve li nuallimehu min te’vılil ehdıs
vallahü ğalibün ala emrihı ve lakinne ekseran nasi la ya’lemun

22.

Ve lemma beleğa eşüddehu ateynahü hukmev ve
ılma ve kezalike neczil muhsinın

23.

Ve ravedethülletı hüve fı beytiha an nefsihı
ve ğallekatil ebvabe ve kalet heyte lek kale meazellahi innehu rabbı
ahsene mesvay innehu la yüflihuz zalimun

24.

Ve le kad hemmet bihı ve hemme biha lev la er
raa bürhane rabbih kezalike li nasrife anhüs sue vel fahşa’ innehu
min ıbadinel muhlesıyn

25.

Vestebekal babe ve kaddet kamısahu min
dübüriv ve elfeya seyyideha ledel bab kalet ma ceazü men erade bi
ehlike suen illa ey yüscene ev azabün elım

26.

Kale hiye ravedetnı an nefsı ve şehide
şahidüm min ehliha in kane kamısuhu kudde min kubulin fe sadekat ve
hüve minel kazibın

27.

Ve in kane kamısuhu kudde min dübürin fe
kezebet ve hüve mines sadikıyn

28.

Felemma raaa kamısahu kudde min dübürin kale
innehu min keydikünn inne keydekünne azıym

29.

Yusüfü a’rıd an haza vestağfirı li zembik
inneki künti minel hatıın

30.

Ve kale nisvetün fil medınetimraetül azızi
türavidü fetaha an nefsih kad şeğafeha hubba inna leneraha fı
dalalim mübın

31.

Felemma semiat bi mekrihinne erselet
ileyhinne ve a’tedet lehünne müttekeev ve atet külla vahıdetim
minhünne sikkınev ve kaletıhruc aleyhinn felemma raeynehu ekbernehu
ve katta’ne eydiyehünne ve kulne haşe lillahi ma haza beşera in haza
illa melekün kerım

32.

Kalet fe zalikünnellezı lümtünnenı fıh ve le
kad ravedtühu an nefsihı festa’sam ve leil lem yef’al ma amürruhu le
yüscenenne ve leyekunem mines sağırın

33.

Kale rabbis sicnü ehabbü ileyye mimma
yed’unenı ileyh ve illa tasrif annı keydehünne asbü ileyhinne ve
eküm minel cahilın

34.

Festecabe lehu rabbühu fe sarafe anhü
keydehünn innehu hüves semıul alım

35.

Sümme beda lehüm mim ba’di ma raevül ayati le
yescününnehu hatta hıyn

36.

Ve dehale meahüs sicne feteyan kale ehadühüma
innı eranı a’sıru hamra ve kalel aharu innı eranı ahmilü fevka ra’sı
hubzen te’külüt tayru minh nebbi’na bi te’vılih inna nerake minel
muhsinın

37.

Kale la ye’tiküma taamün türzekanihı illa
nebbe’tüküma bi te’vılihı kable ey ye’tiyeküma zaliküma mimma
alemenı rabbı innı teraktü millete kavmil la yü’minune billahi ve
hüm bil ahırati hüm bil ahırati hüm kafirun

38.

Vetteba’tü millete abai ibrahıme ve ishaka ve
ya’kub ma kane lena en nüşrike billahi min şey’ zalike min
fadlillahi aleyna ve alen nasi ve lakinne ekseran nasi la yeşkürun

39.

Ya sahıbeyis sicni e erbabüm müteferrikune
hayrun emillahül vahıdül kahhar

40.

Ma ta’büdune min dunihı illa esmaen
semmeytümuha entüm ve abaüküm ma enzelellahü biha min sültan inil
hukmü illa lillah emera ella ta’büdu illa iyyah zaliked dınül
kayyimü ve lakinne ekseran nasi la ya’lemun

41.

Ya sahıbeyis sicni emma ehadüküma fe yeskıy
rabbehu hamra ve emmel aharu fe yuslebü fe te’külüt tayru mir ra’sih
kudıyel emrullezı fıhi testeftiyan

42.

Ve kale lillezı zanne ennehu nacim
minhümezkürnı ınde rabbike fe ensahüş şeytanü zikra rabbihı fe
lebise fis sicni bid’a sinın

43.

Ve kalel melikü innı era seb’a bekaratin
simaniy ye’külühünne seb’un ıcafüv ve seb’a sümbülatin hudriv ve
uhara yabisat ya eyyühel meleü eftunı fı rü’yaye in küntüm lir rü’ya
ta’bürun

44.

Kalu adğasü ahlam ve ma nahnü bi te’vılil
ahlami bi alimın

45.

Ve kalellezı neca minhüma veddekera ba’de
ümmetin ene ünebbiüküm bi te’vılihı fe ersilun

46.

Yusüfü eyyühes sıddıku eftina fı seb’ı
bekaratin simaniy ye’külününne seb’un ıcafüv ve seb’ı sümbülatin
hudriv ve ühara yabisatil leallı erciu ilen nasi leallehüm ya’lemun

47.

Kale tezraune seb’a sinıne deeba fe ma
hasadtüm fezeruhü fı sümbülihı illa kalılem mimma te’külun

48.

Sümme ye’tı mim ba’di zalike seb’un şidadüy
ye’külne ma kaddemtüm lehünne illa kalılem mimma tuhsınun

49.

Sümme ye’tı mim ba’di zalike amün fıhi
yüğasün nasü ve fıhi ya’sırun

50.

Ve kalel melikü’tunı bih fe lemma caehür
rasulü kalercı’ila rabbike fes’elhü ma balün nisvetillatı katta’ne
eydiyehünn inne rabbı bi keydihinne alım

51.

Kale ma hatbükünne iz ravedtünne yusüfe an
nefsih kulne haşe lillahi ma alimna aleyhi min su’ kaletimraetül
azızil ane hashasal hakku ene ravedtühu an nefsihı ve innehu le
mines sadikıyn

52.

Zalike li ya’leme ennı lem ehunhü bil ğaybi
ve ennellahe la yehdı keydel hainın

53.

Ve ma überriü nefsı innen nefse le emmaratüm
bis sui illa ma rahıme rabbı inne rabbı ğafurur rahıym

54.

Ve kalel melikü’tunı bihı estahlıshü li nefsı
fe lemma kellemehu kale innekel yevme ledeyna mekınün emın

55.

Kalec’alnı ala hazainil ard innı hafıyzun
alım

56.

Ve kezalike mekkenna li yusüfe fil ard
yetebevveü minha haysü yeşa’ nüsıybü bi rahmetina men neşaü ve la
nüdıy’u ecral muhsinın

57.

Ve le ecrul ahırati hayrul lillezıne amenu ve
kanu yettekun

58.

Ve cae ıhvetü yusüfe fe dehalu aleyhi fe
arafehüm ve hüm lehu münkirun

59.

Ve lemma cehhezehüm bi cehazihim kale’tunı bi
ehıl leküm min ebıküm ela teravne ennı ufil keyle ve ene hayrul
münzilın

60.

Fe il lem te’tunı bihı fe la keyle leküm ındı
ve la takrabun

61.

Kalu senüravidü anhü ebahü ve inne le faılun

62.

Ve kaleli fityanihic’alu bidaatehüm fı
rihalihim leallehüm ya’rifuneha izenkalebu ila ehlihim leallehüm
yarciun

63.

Fe lemma raceu ila ebıhim kalu ya ebana münia
minnel keylü fe ersil meana ehana nektel ve inna lehu lehafizun

64.

Kale hel amenüküm aleyhi illa kema emintüküm
ala ehıyhi min kabl fellahü hayrun hafizav ve hüve erhamür rahımın

65.

Ve lemma fetehu metaahüm vecedu bidaatehüm
ruddet ileyhim kalu ya ebana ma nebğıy hazihı bidaatüna ruddet
ileyna ve nemıru ehlena ve nahfezu ehana ve nezdadü keyle beıyr
zalike keylüy yesır

66.

Kale len ürsilehu meaküm hatta tü’tuni
mevsikam minellahi lete’tünnenı bihı illa ey yühata biküm fe lemma
atevhü mevsikahüm kalellahü ala ma nekulü vekıl

67.

Ve kale ya beniyye la tedhulu mim babiv
vahıdiv vedhulu min ebvabim müteferrikah ve ma uğnı anküm minellahi
min şey’ inil hukmü illa lillah aleyhi tevekkelt ve aleyhi fel
yetevekkelil mütevekkilun

68.

Ve lemma dehalu min haysü emerahüm ebuhüm ma
kane yuğnı anhüm minellahi min şey’in illa laceten fı nefsi ya’kube
kadaha ve innehu le zu ılmil lima allemnahü ve lakinne ekseran nasi
la ya’lemun

69.

Ve lemma dehalu ala yusüfe ave ileyhi ehahü
kale innı ene ehuke fe la tebteis bima kanu ya’melun

70.

Fe lemma cehhezehüm bi cehazihim ceales
sikayete fı rahli ehıyhi sümme ezzene müezzinün eyyetühel ıyru
inneküm le sarikun

71.

Kalu ve akbelu aleyhim maza tefkıdun

72.

Kalu nefkıdü suvaal meliki ve li men cae bihı
hımlü beıyriv ve ene bihı zeıym

73.

Kalu tellahi le kad alimtüm ma ci’na li
nüfside fil erdı ve ma künna sarikıyn

74.

Kalu fe ma cezaühu in küntüm kazibın

75.

Kalu cezaühu mev vücide fı rahlihı fe hüve
cezaüh kezalike necziz zalimın

76.

Fe bedee bi ev’ıyetihim kable viai ehıyhi
sümmestahraceha min viai ehıyh kezalike kidna li yusüf ma kane li
ye’huze ehahü fı dınil melikı illa ey yeşaellah nerfeu deracatim men
neşa’ ve fevka külli zı ılmin alım

77.

Kalu iy yesrık fe kad seraka ehul lehu min
kabl fe eserraha yusüfü fı nefsihı ve lem yübdiha lehüm kale entüm
şerrum mekana vallahü a’lemü bima tesıfun

78.

Kalu ya eyyühel azızü inne lehu eben şeyhan
kebıran fe huz ehadena mekaneh inna nerake minel muhsinın

79.

Kale meazellahi en ne’huze illa mev vecedna
metaana ındehu inna izel le zalimun

80.

Fe lemmestey’esu minhü halesu neciyya kale
kebıruhüm e lem ta’lemu enne ebaküm kad ehaze aleyküm mevsikam
minellahi ve min kablü ma ferrattüm fı yusüf fe len ebrahal erda
hatta ye’zene lı ebı ev yahkümellahü lı ve hüve hayrul hakimın

81.

İrciu illa ebıküm fe kulu ya ebana innebneke
serak ve ma şehidna illa bima alimna ve ma künna lilğaybi hafizıyn

82.

Ves’elil karyetelletı künna fıha vel
ıyralletı akbelna fıha ve inna lesadikun

83.

Kale bel sevvelet leküm enfüsüküm emra fe
sabrun cemıl asellahü ey ye’tiyenı bihim cemıa innehu hüvel alımül
hakım

84.

Ve tevella anhüm ve kale ya esefa ala yusüfe
vebyaddat aynahü minel huzni fe hüve kezıym

85.

Kalu tellahi tefteü tezküru yusüfe hatta
tekune haradan ev teküru yusüfe hatta tekune haradan ev tekune minel
halikın

86.

Kale innema eşku bessı ve huznı ilellahi ve
a’lemü minellahi ma la ta’lemun

87.

Ya beniyyezhebu fe tehassesu miy yusüfe ve
ehıyhi ve la tey’esu mir ravhıllahi illel kavmül kafirun

88.

Fe lemma dehalu aleyhi kalu ya eyyühel azızü
messena ve ehlened durru ve ci’na bi bidaatim müzcatin fe evfi lenel
keyle ve tesaddak aleynav innellahe yeczil mütesaddikıyn

89.

Kale hel alimtüm ma fealtüm bi yusüfe ve
ehıyhi iz entüm cahilun

90.

Kalu einneke le ente yusüf kale ene yusüfü ve
haza ehıy kad mennellahü aleyna innehu mey yettekı ve yasbir fe
innellahe la yüdıy’u ecral muhsinın

91.

Kalu tellahi le kad aserakellahü aleyna ve in
künna le hatıın

92.

Kale la tesrıbe aleykümül yevm yağfirullahü
leküm ve hüve erhamür rahımın

93.

İzhebu bi kamısıy haza fe elkuhü ala vechi
ebı ye’ti besıyra ve’tunı bi ehliküm ecmeıyn

94.

Ve lemma fesaletil ıyru kale ebuhüm innı le
ecidü rıha yusüfe lev la en tüfennidun

95.

Kalu tellahi inneke le fı dalalikel kadım

96.

Fe lemma en cael beşıru elkahü ala vechihı
fertedde besıyra kale elem ekul leküm innı a’lemü minellahi ma la
ta’lemun

97.

Kalu ya ebanestağfir lena zünubena inna künna
hatıın

98.

Kale sevfe estağfiru leküm rabbı innehu hüvel
ğafurur rahıym

99.

Fe lemma dehalu ala yusüfe ava ileyhi
ebeveyhi ve kaledhulu mısra in şaellahü aminın

100.

Ve rafea ebeveyhi alel arşi ve harru lehu
sücceda ve kale ya ebeti haza te’vılü rü’yaye min kablü kad cealeha
ribbı hakka ve kad ahsene bı iz ahracenı mines sicni ve cae biküm
minel bedvi mim ba’di en nezeğaş şeytanü beynı ve beyne ıhvetı inne
rabbı latıyfül lima yeşa’ innehu hüvel alımül hakım

101.

Rabbi kad ateytenı minel mülki ve allemtenı
min te’vılil ehadıs fatıras semavati vel erdı ente veliyyı fid dünya
vel ahırah teveffenı müslimev ve elhıknı bis salihıyn

102.

Zalike min embail ğaybi nuhıyhi ileyk ve ma
künte ledeyhim iz ecmeu emrahüm ve hüm yemkürun

103.

Ve ma ekserun nasi ve lev haraste bi mü’minın

104.

Ve ma tes’elühüm aleyhi min ecr in hüve illa
zikrul lil alemın

105.

Ve keeyyim min ayetin fis semavati vel erdı
yemürrune aleyha ve hüm anhü mu’ridun

106.

Ve ma yü’minü ekseruhüm billahi illa ve hüm
müşrikun

107.

E fe eminu en te’tiyehüm ğaşiyetüm min
azabillahi ev te’tiyehümüs saatü bağtetev ve hüm la yeş’urun

108.

Kul hazihı sebılı ed’u ilellahi ala
besıyratin ene ve menittebeanı ve sübhanellahi ve ma ene minel
müşrikın

109.

Ve ma erselna min kablike illa ricalen nuhıy
ileyhim min ehlil kura e fe lem yesıru fil erdı fe yenzuru keyfe
kane akıbetüllezıne min kablihim ve la darul ahırati hayrul
lillezınettekav e fe la ta’kılun

110.

Hatta izestey’eser rusülü ve zannu ennehüm
kad küzibu caehüm nasruna fe nücciye men neşa’ ve la yüraddü be’süna
anil kavmil mücrimın

111.

Le kad kane fı kasasıhum ıbratül li ülil
elbab ma kane hadısey yüftera ve lakin tasdıkallezı beyne yedeyhi ve
tefsıyle külli şey’iv ve hüdev ve rahmetel li kavmiy yü’minun