11. HUD

1.

Elif lam ra kitabün uhkimet ayatühu sümme
füssılet mil ledün hakımin habır

2.

Ella ta’büdu illellah innenı leküm minhü
nezıruv ve beşır

3.

Ve enistağfiru rabbeküm sümme tubu ileyhi
yümettı’küm metaan hasenen ila ecelim müsemmev ve yü’ti külle zı
fadlin fadleh ve in tevellev fe innı ehafü aleyküm azabe yevmin
kebır

4.

İlellahi merciuküm ve hüve ala külli şey’in
kadır

5.

E la ninehüm yesunu sudurahüm li yestahfu
minh e la hıyne yestağşune siyabehüm ya’lemü ma yüsirrune ve ma
yu’linun innehu alımüm bi zatis sudur

6.

Ve ma min dabbetin fil erdı illa alellahi
rizkuha ve ya’lemü müstekarraha ve müstevdeaha küllün fı kitabim
mübın

7.

Ve hüvellezı halekas semavati vel erda fı
sitteti eyyamiv ve kane arşühu alel mai li yeblüveküm eyyüküm ahsenü
amela ve le in kulte inneküm meb’usune mim ba’dil mevti le
yekulennellezıne keferu in haza illa sıhrum mübın

8.

Ve le in ehharna anhümül azabe ila ümmetim
ma’dudetil le yekulünne ma yahbisüh e la yevme ye’tıhim leyse
masrufen anhüm ve haka bihim ma kanu bihı yestehziun

9.

Ve lein ezaknel insane minna rahmeten sümme
neza’naha minh innehu leyeusün kefur

10.

Ve lein ezaknahü na’mae ba’de darrae messethü
le yekulenne zehebes seyyiatü annı innehu le ferihun fe hur

11.

İllellezıne saberu ve amilus salihat ülaike
lehüm mağfiratüv ve ecrun kebır

12.

Fe lealleke tarikum ba’da ma yuha ileyke ve
daikum bihı sadruke ey yekulu lev la ünzile aleyhi kenzün ev cae
meahu melek innema ente nezır vallahü ala külli şey’iv vekıl

13.

Em yekulunefterah kul fe’tu bi aşri süverim
mislihı müfterayativ ved’u menisteta’tüm min dunillahi in küntüm
sadikıyn

14.

Fe illem yestecıbu leküm fa’lemu ennema
ünzile bi ılmillahi ve el la ilahe illa hu fe hel entüm müslimun

15.

Men kane yürıdül hayated dünya ve zıneteha
nüveffi ileyhim a’malehüm fıha ve hüm fıha la yübhasun

16.

Ülaikellezıne leyse lehüm fil ahırati illen
nar ve habita ma saneu fıha ve batılüm ma kanu ya’m’lun

17.

E fe men kane ala beyyinetim mir rabbihı ve
yetluhü şahidüm minhü ve min kablihı kitabü musa imamev ve rahmeh
ülaike yü’minune bih ve mey yekfür bihı minel ahzabi fen naru
mev’ıdüh fe la tekü fı miryetim minhü innehül hakku mir rabbike ve
lakinne ekseran nasi la yü’minun

18.

Ve men azlemü mimmeniftera alellahi keziba
ülaike yu’radune ala rabbihim ve yekulül eşhadü haülaillezıne kezebu
ala rabbihim e la la’netüllahi alez zalimın

19.

Ellezıne yesuddune an sebılillahi ve
yebğuneha ıveca ve hüm bil ahırati hüm kafirun

20.

Ülaike lem yekunu mu’cizıne fil erdı ve ma
kane lehüm min dunillahi min evliya’ yüdaafü lehümül azabv ma kanu
yestetıy’unes sem’a ve ma kanu yübsırun

21.

Ülaikellezıne hasiru enfüsehüm ve dalle anhüm
ma kanu yefterun

22.

La cerame ennehüm fil ahırati hümül ahserun

23.

İnnellezıne amenu ve amilus salihati ve
ahbetu ila rabbihim ülaike ashabül cenneh hüm fıha halidun

24.

Meselül ferıkayni kel a’ma vel esammi vel
baıyri ves semiy’ hel yesteviyani mesela e fe la tezekkerun

25.

Ve le kad erselna nuhan ila kamihı innı leküm
nezırum mübın

26.

El la ta’büdu illellah innı ehafü aleyküm
azabe yevmin elım

27.

Fe kalel meleüllezıne keferu min kavmihı ma
nerake illa beşeram mislena ve ma neraket tebeake ilellezıne hüm
erazilüna bediyer ra’y ve ma nera leküm aleyna min fadlim bel
nezunüküm kazibın

28.

Kale ya kavmi eraeytüm in küntü ala
beyyinetim mir rabbı ve atanı rahmetem min ındihı fe ummiyet aleyküm
e nülzimükümuha ve entüm leha karihun

29.

Ve ya kavmi la es’elüküm aleyhi mala in
ecriye illa alellahi ve ma ene bi taridillezıne amenu innehüm mülaku
rabbihim ve laninnı eraküm kavmen techelun

30.

Ve ya kavmi mey yensurunı minellahi in
taredtühüm e fela tezekkerun

31.

Ve la ekulü leküm ındı hazinüllahi ve la
a’lemül ğaybe ve la ekulü innı meleküv ve la ekulü lillezıne tezderı
a’yünüküm ley yü’tiyehümüllahü hayra allahü a’lemü bima fı enfüsihim
innı izel le minez zalimın

32.

Kalu ya nuhu kad cadeltena fe ekserte
cidalena fe’tina bima teıdüna in künte mines sadikıyn

33.

Kale innema ye’tıküm bihillahü in şae ve ma
entüm bi mu’cizın

34.

Ve la yenfeuküm nushıy in eradtü en ensaha
leküm in kanellahü yürıdü ey yuğviyeküm hüve rabbüküm ve ileyhi
türceun

35.

Em yekulunefterah kul inifteraytühu fe aleyye
icramı ve ene birıüm mimma tücrimun

36.

Ve uhıye ila nuhın ennehu ley yü’mine min
kavmike illa men kad amene fe la tebteis bima kanu yef’alun

37.

Vasneıl fülke bi a’yünina ve vahyina ve la
tühatıbnı fillezıne zalemu innehüm muğrakun

38.

Ve yasneul fülke ve küllema merra aleyhi
meleüm min kavmihı sehıru minh kale in tesharu minna fe inna nesharu
minküm kema tesharun

39.

Fe sevfe ta’lemune mey ye’tıhi azabüy yuhzıhi
ve yehıllü aleyhi azabüm mükıym

40.

Hatta iza cae emruna ve farat tennuru
kulnahmil fıha min küllin zevceynisneyni ve ehleke illa men sebeka
aleyhil kavlü ve men amen ve ma amene meahu illa kalıl

41.

Ve kalerkebu fıha bismillahi mecraha ve
mürsaha inne rabbı le ğafurur rahıym

42.

Ve hiye tecrı bihim fı mevcin kel cibali ve
nada nuhunibnehu ve kane fı ma’ziliy ya büneyyerkem meana ve la
teküm meal kafirın

43.

Kale seavı ila cebeliy ya’sımünı minel ma’
kale la asımel yevme min emrillahi illa mer rahım ve hale beynehümel
mevcü fe kane minel muğrakıyn

44.

Ve kıyle ya erdubleıy maeki ve ya semaü
akliıy ve ğıdal maü ve kudıyel emru vestevet alel cudiyyi ve kıyle
bu’del lil kavmiz zalimın

45.

Ve nada nuhur rabbehu fe kale rabbi innebnı
min ehlı ve inne va’dekel hakku ve ente ahkemül hakimın

46.

Kale ya nuhu innehu leyse min ehlik innehu
amelün ğayru salihın fe la tes’elni ma leyse leke bihı ılm innı
eızuke en ketune minel cahilın

47.

Kale rabbi innı euzü bike en es’eleke ma
leyse lı bihı ılm ve illa tağfirlı ve terhamnı eküm minel hasirın

48.

Kıyle ya nuhuhbıt bi selamim minna ve
berakatin aleyke ve ala ümemim mimmem meak ve ümemün senümettiuhüm
sümme yemessühüm minna azabün elım

49.

Tilke min embail ğaybi nuhıyha ileyk ma künte
ta’lemühü ente ve la kavmüke min kabli haza fasbirv innel akıbete
lil müttekıyn

50.

Ve ila adin ehahüm huda kale ya
kavmı’büdüllahe ma leküm min ilahin ğayruh in entüm illa müfterun

51.

Ya kavmi la es’elüküm aleyhi ecra in ecriye
illa alellezı fetaranı e fe la ta’kılun

52.

Ve ya kavmistağfiru rabbeküm sümme tubu
ileyhi yürsilis semae aleyküm midrarav ve yezidküm kuvveten ila
kuvvetiküm ve la tetevellev mücrimın

53.

Kalu ya hudü ma ci’tena bi beyyinetiv ve ma
nahnü bi tarikı alihetina an kavlike ve ma nahnü leke bi mü’minın

54.

İn nekulü illa’terake ba’du alilhetina bi su’
kale innı üşhidüllahe veşhedu ennı berıüm mimma tüşrikun

55.

Min dunihı fekıdunı cemıan sümme la tünzırun

56.

İnnı tevekkeltü alellahi rabbı ve rabbiküm ma
min dabbetin illa hüve ahızüm binasıyetiha inne rabbı ala sıratım
müstekıym

57.

Fe in tevellev fe kad eblağtüküm ma ürsiltü
bihı ileyküm ve yestahlifü rabbı kavmen ğayraküm ve la tedurrunehu
şey’a inne rabbı ala külli şey’in hafıyz

58.

Ve lemma cae emruna necceyna hudev vellezıne
amenu meahu bi rahmetim minna ve ncceynahüm min azabin ğalıyz

59.

Ve tilke adün cehadu bi ayati rabbihim ve
asav rusülehu vettebeu emra külli cebbarin anıd

60.

Ve ütbiu fı hazihid dünya la’netev ve yevmel
kıyameh e la inne aden keferu rabbehüm e la bu’del li adin kavmi hud

61.

Ve ila semude ehahüm saliha kale ya
kavmı’büdüllahe maleküm min ilahin ğayruh hüve enşeeküm minel erdı
vesta’meraküm fıha festağfiruhü sümme tubu ileyh inne rabbı karıbüm
mücıb

62.

Kalu ya salihu kad künte fına mercüvven kable
haza etenhana en na’büde ma ya’büdü abaüna ve innena le fı şekkim
mimma ted’una ileyhi mürıb

63.

Kale ya kavmi eraeytüm in küntü ala
beyyinetim mir rabbı ve atanı minhü rahmetem fe mey yensurunı
minellahi in asaytühu fe ma tesıdunenı ğayra tahsır

64.

Ve ya kavmi hazihı nakatüllahi leküm ayeten
fezeruha te’kül fı erdıllahi ve la temessuha bi suin fe ye’huzeküm
azabün karıb

65.

Fe akaruha fe kale metetteu fı dariküm
selasete eyyam zalike va’dün ğayru mekzub

66.

Felemma cae emruna necceyna salihav vellezıne
amenu meahu bi rahmetim minna ve min hızyi yevmiiz inne rabbeke
hüvel kaviyyül azız

67.

Ve ehazellezıne zalemüs sayhatü fe asbehu fı
diyarihim casimın

68.

Kel el lem yağnev fıha e la inne semude
keferu rabbehüm e la bu’del li semud

69.

Ve le kad cet rusülüna ibrahıme bil büşra
kalu selama kale selamün fe ma lebise en cae bi ıclin hanız

70.

Felemma raa eydiyehüm la tesılu ileyhi
nekirahüm ve evcese minhüm hıyfeh kalu la tehaf inna ürsilna ila
kavmi lut

71.

Vemraetühu kaimetün fe dahıket fe beşşernaha
bi ishaka ve miv verai ishaka ya’kub

72.

Kalet ya veyleta e elidü ve ene acuzüv ve
haza ba’li şeyha inne haza le şey’ün acıb

73.

Kalu e ta’cebıne min emrillahi rahmetüllahi
ve berakatühu aleykum ehlel beyv innehu hamıdüm mecıd

74.

Femma zehebe an ibrahımer rav’u ve caethül
büşra yücadilüna fı kavmi lut

75.

İnne ibrahıme le halımün evvahüm münıb

76.

Ya ibrahımü a’rıd an haza innehu kad cae emru
rabbik ve innehüm atıhüm azabün ğayru merdud

77.

Ve lemma caet rusülüna lutan sıe bihim ve
daka bihim zer’av ve kale haza yevmün asıyb

78.

Ve caehu kavmühu yühraune ileyhi ve min kablü
kanu ya’melunes seyyiat kale ya kavmi haülai benatı hünne atheru
leküm fettekullahe ve la tuhzuni fı dayfı e leyse minküm racülür
raşıd

79.

Kalu le kad alimte ma lena fı benatike min
hakk ve inneke le ta’lemü ma nurıd

80.

Kale lev enne lı biküm kuvveten ev avı ila
ruknin şedıd

81.

Kalu ya lutu inna rusülü rabbike ley yesılu
ileyke fe esri bi ehlike bi kıd’ım minel leyli ve la yeltefit minküm
ehadün illemraetek innehu müsıybüha ma esabehüm inne mev’ıdehümüs
subh e leyses bi karıb

82.

Felemma cae emruna cealna aliyeha safileha ve
emtarna aleyha hıcaratem min siccılim mendud

83.

Müsevvemeten ınde rabbik ve ma hiye minez
zalimıne bi beıyd

84.

Ve ila medyene ehahüm şüayba kale ya
kavmı’büdüllahe maleküm min ilahin ğayruhv ve la tenkusul mikyale
vel mızane innı eraküm bi hayriv ve innı ehafü aleyküm azabe yevmim
mühıyt

85.

Ve ya kavmi evfül mikyale vel mızane bil
kıstı ve la tebhasün nase eşyaehüm ve la ta’sev fil erdı müfsidın

86.

Bekıyyetüllahi hayrul leküm in küntüm
mü’minın ve ma ene aleyküm bi hafıyz

87.

Kalu ya şüaybü e salatüke te’müruke en
netruke ma ya’büdü abaüna ev en nef’ale fı emvalina ma neşa’ inneke
le entel halımür raşıd

88.

Kale ya kavmi eraeytüm in küntü ala
beyyinetim mir rabbı ve razekanı minhü rizkan hasena ve ma ürıdü en
ühalifeküm ila ma enhaküm anh in ürıdü illel ıslaha mesteta’t ve ma
tevfıkıy illa billah aleyhi tevekkeltü ve ileyhi ünıb

89.

Ve ya kavmi la yecrimenneküm şikakıy ey
yüsıybeküm mislü ma esabe kavme nuhın ev kavme hudin ev kavme salıh
ve ma kavmü lutım minküm bi beıyd

90.

Vestağfiru rabbeküm sümme tubu ileyh inne
rabbı rahıymüv vedud

91.

Kalu ya şüaybü ma nefkahü kesıram mimma
tekulü ve inna le nerake fına daıyfa ve lev la rahtuke le racemnake
ve ma ente aleyna bi aziz

92.

Kale ya kami erahtıy eazzü aleyküm minellha
vettehaztümuhü veaeküm zıhriyya inne rabbı bi ma ta’melune mühıyt

93.

Ve ya kavmı’melu ala mekanetiküm innı amil
sevfe ta’lemune mey ye’tıhi azabüy yuhzıhi ve men hüve kazib
vertekıbu innı meaküm rakıyb

94.

Ve lemma cae emruna necceyna şüaybev
vellezıne amenu meahu bi rahmetim minna ve ehazetillezıne zalemus
sayhatü fe asbehu fı diyarihim casimın

95.

Keel lem yağnev fıha ela bu’del li medyene
kema beıdet semud

96.

Ve le kad erselna musa bi ayatina ve sültanim
mübın

97.

İla fir’avne ve meleihı fettebeu emra fir’avn
ve ma emru fir’avne bi raşıd

98.

Yakdümü kavmehu yevmel kıyameti fe
evradehümün nar ve bi’sel virdül mevrud

99.

Ve ütbiu fı hazihı la’netev ve yevmel kıyameh
bi’ser rifdül merfud

100.

Zalike min embail kur nekussuhu aleyke minha
kaimüv ve hasıyd

101.

Ve ma zalemnahüm ve lakin zalemu enfüsehüm fe
ma ağnet anhüm alihetühümülteı yed’une min dunillahi min şey’il
lemma cae meru rabbik ve ma zaduhüm ğayra tetbıb

102.

Ve kezalike ahzü rabbike iza ehazel kura ve
hiye zalimeh inne ahzehu elimün şedıd

103.

İnne fı zalike le ayetel li men hafe azabel
ahırah zalike yevmim meşhud

104.

Ve ma nüehhıruhu illa li ecelim ma’dud

105.

Yevme ye’ti la tekellemü nefsün illa bi iznih fe minhüm şekıyyüv ve
seıyd

106.

Fe emmellezıne şeku fe fin nari lehüm fıha zefıruv ve şehiyk

107.

Halidıne fıha madametis semavatü vel erdu illa ma şae rabbük inne
rabbeke fe’alül lima yürıd

108.

Ve emmellezıne süıdu fe fil cenneti halidıne fıha madametis semavatü
vel erdu illa ma şae rabbük ataen ğayra meczuz

109.

Fe la tekü fı miryetim mimma ya’büdü haüla’ ma ya’büdune illa kema
ya’büdü abaühüm min kabl ve inna le müveffuhüm nesıybehüm ğayra
menkus

110.

Ve le kad ateyna musel kitabe fahtülife fıh ve lev la kelimetün
sebekat mir rabbike le kudiye beynehüm ve innehüm le fı şekkim minhü
mürıb

111.

Ve inne külül lemma leyüveffiyennehüm rabbüke a’malehüm innehu bima
ya’melune habır

112.

Festekım kema ümirte ve men tabe meake ve la tatğav innehu bi ma
ta’melune besıyr

113.

Ve la terkenu ilellezıne zalemu fe temessekümün naru ve maleküm min
dunillahi min evliyae sümme la tünsarun

114.

Ve ekımıs salate tarafeyin nehari ve zülefem minel leylv innel
hasenati yüzhibnes seyyiat zalike zikra liz zakirın

115.

Vasbir fe innellahe la yüdıy’u ecral muhsinın

116.

Fe lev la kane minel kuruni min kabliküm ülu bekıyyetiy yenhevne
anil fesadi fil erdı illa kalılem mimmen enceyna minhüm
vettebeallezıne zalemu ma ütrifu fıhi ve kanu mücrimın

117.

Ve ma kane rubbüke li yühlikel kura bi zulmiv ve ehlüha muslihun

118.

Ve lev şae rabbüke le cealen nase ümmetev vahıdetev ve la yezalune
muhtelifın

119.

İlla mer rahıme rabbük ve li zalike halekahüm ve temmet kelimetü
rabbike le emleenne cehenneme minel cinneti ve nasi ecmeıyn

120.

Ve küllen nekussu aleyke mir embair rusüli ma nüsebbitü bihı füadek
e caeke fı hazihil hakku ve emv’ızatü ve zikra lil mü’minın

121.

Ve kul lillezıne la yü’minuna’melu ala mekanetiküm inna amilun

122.

Ventezıru inna müntezırun

123.

Ve lillahi ğaybüs semavati vel erdı ve ileyhi yürceul emru küllühu
fa’büdhü ve tevekkel aleyh ve ma rabbüke bi ğafilin amma ta’melun