10. YUNUS

1.

Elif lam ra tilke ayatül kitabil hakım

2.

E kane linnasi aceben en evhayna ila racülim
minhüm en enzirin nase ve beşşirillezıne amenu enne lehüm kademe
sıdkın ınde rabbihim kalel kafirune inne haza le sahırum mübın

3.

İnne rabbe kümüllahüllezı halekas semavati
vel erda fı sitteti eyyamin sümmesteva alel arşi yüdebbirul emr ma
min şefıın illa mim ba’di iznih zalikümüllahü rabbüküm fa’büduh
efela tezekkerun

4.

İleyhi merciuküm cemıa va’dellahi hakka
innehu yebdeül halka sümme yüıydühu li yecziyellezıne amenu ve
amilus salihati bil kıst vellezıne keferu lehüm şerabüm min hamımiv
ve azabün elımüm bima kanu yekfürun

5.

Hüvellezı cealeş şemse dıyaev vel kamera
nurav ve kadderahu menazile li ta’lemu adedes sinıne vel hısab ma
halekallahü zalike illa bil hakk yüfassılül ayati li kavmiy ya’lemun

6.

İnne fıhtilafil leyli ven nehari ve ma
halekallahü fis semavati vel erdı le ayatil li kavmiy yettekun

7.

İnnellezıne la yercune likaena ve radu bil
hayatid dünya vatmeennu biha vellezıne hüm an ayatina ğafilun

8.

Ülaike me’vahümün naru bima kanu yeksibun

9.

İnnellezıne amenu ve amilus salihati yehdıhim
rabbühüm bi ımanihim tecrı min tahtihimül enharu fı cennatin neıym

10.

Da’vahüm fıha sübhanekellahümme ve
tehıyyetühüm fıha selam ve ahıru da’vahüm enil hamdü lillahi rabbil
alemın

11.

Ve lev yüaccilüllahü lin nasiş
şerratı’calehüm bil hayri le kudiye ileyhim ecelühüm fe
nezerullezıne la yercune likaena fı tuğyanihim ya’mehun

12.

Ve iza messel insaned durru deanna li cembihı
ev kaıden ev kaima felemma keşefna anhü durrahu merra keel lem
yed’una ila durrim messeh kezalike züyyine lil müsrifıne ma kanu
ya’melun

13.

Ve le kad ehleknel kurune min kabilküm lemma
zalemu ve caethüm rusülühüm bil beyyinati ve ma kanu li yü’minu
kezalike neczil kavmel mücrimın

14.

Sümme cealnaküm halaife fil erdı mim ba’dihim
li nenzura keyfe ta’melun

15.

Ve iza tütla aleyhim ayatüna beyyinatin
kalellezıne la yercune likaene’ti bi kur’anin ğayri haza ev beddilh
kul ma yekunü lı en übeddilehu min tilkai nefsı in ettebiu illa ma
yuha ileyy innı ehafü in asaytü rabbı azabe yevmin azıym

16.

Kul lev şaellahü ma televtühu aleyküm ve la
edraküm bihı fe kad lebistü fıküm umüram min kablih e fela ta’kılun

17.

Fe men azlemü mimmeniftera alellahi keziben
ev kezzebe vi ayatih innehu la yüflihul mücrimun

18.

Ve ya’büdune min dunillahi ma la yedurruhüm
ve la yenfeuhüm ve yekulune haülai şüfeaüna ındellah kul
etünebbiunellahe bima la ya’lemü fis semavati ve la fil ard
sübhanehu ve teala amma yaşrikun

19.

Ve ma kanen nasü illa ümmetev vahıdeten
fahtelefu ve lev la kelimetün sebekat mir rabbike le kudiye beynehüm
fıma fıhi yahtelifun

20.

Ve yekulune lev la ünzile aleyhi ayetüm mir
rabbih fe kul innemel ğaybü lillahi fentezıru innı meaküm minel
müntezırın

21.

Ve iza ezaknen nase rahmetem mim ba’di darrae
messethüm iza lehüm merun fı ayatina kulillahü esrau mekra inne
rusülena yektübune ma temkürun

22.

Hüvellezı yüseyyiruküm fil berri vel bahr
hatta iza küntüm fil fülk ve cerayne bihim bi rıyhın tayyibetiv ve
ferihu biha caetha rıhun asıfüv ve caehümül mevcü min külli mekaniv
ve zannu ennehüm ühıyta bihim deavüllahe muhlisıyne lehüd dın lein
enceytena min hazihı le nekunenne mineş şakirın

23.

Felemma encahüm izahüm yebğune fil erdı bi
ğayril hakk ya eyyühennasü innema bağyüküm ala enfüsiküm metaal
hayatid dünya sümme ileyna merciuküm fe nünebbiüküm bima küntüm
ta’melun

24.

İnnema meselül hayatid dünya ke main
enzelnahü mines semai fahteleta bihı nebatül erdı mimma ye’külün
nasü vel en’am hatta iza ehazetil erdu zuhrufeha vezzeyyenet ve
zanne ehlüha ennehüm kadirune aleyha etaha emruna leylen ev neharan
fe cealnaha hasıyden ke el lem tağne bil ems kezalike nüfessılül
ayati li kavmiy yetefekkerun

25.

Vallahü yed’u ila daris selam ve yehdı mey
yeşaü ila sıratım müstekıym

26.

Lillezıne ahsenül husna ve ziyadeh ve la
yerheku vücuhehüm kateruv ve la zilleh ülaike ashabül cenneh hüm
fıha halidun

27.

Vellezıne kesebüs seyyiati cezaü seyyietim bi
misliha ve terhekuhüm zilleh ma lehüm minellahi min asım keennema
uğşiyet vücuhühüm kıtaam minel leyli muslima ülaike ashabün nar hüm
fıha halidun

28.

Ve yevme nahşüruhüm cemıan sümme nekulü
lillezıne eşraku mekaneküm entüm ve şürakaüküm fe zeyyelna beynehüm
ve kale şürakaühüm ma küntüm iyyana ta’büdun

29.

Fe kefa billahi şehıdem beynena ve beyneküm
in künna an ıbadetiküm leğafilın

30.

Hünalike teblu küllü nefsim ma eslefet ve
ruddu ilellahi mevlahümül hakkı ve dalle anhüm ma kanu yefterun

31.

Kul mey yerzükuküm mines semai vel erdı emmey
yemliküs sem’a vel ebsara ve mey yuhricül hayye minle miyyiti ve
yuhricül meyyite minel hayyi ve mey yüdebbirul emr fe seyekulunellah
fe kul efela tettekun

32.

Fe zalikümüllahü rabbükümülhakk fe maza
ba7del hakkı illed dalal fe enna tusrafun

33.

Kezalike hakkat kelimetü rabbike alellezıne
feseku ennehüm la yü’minun

34.

Kul hel min şürakaiküm mey yebdeül halka
sümme yüıydüh kulillahü yebdeül halkü sümme yüıydühu fe enna
tü’fekun

35.

Kul hel min şürakaiküm mey yehdı ilel hakk
kulillahü yehdı lil hakk e fe mey yehdı ilel hakkı ehakku ey
yüttebea emmel la yehiddı illa ey yühda fe ma leküm keyfe tahkümun

36.

Ve ma yettebiu ekseruhüm illa zanna innez
zanne la yuğnı minel hakkı şey’a innellahe alımüm bima yef’alun

37.

Ve ma kane hazel kur’anü ey yüftera min
dunillahi ve lakin tasdıkallezı beyne yedeyhi ve tefsıylel kitabi la
raybe fıhi mir rabbil alemın

38.

Em yekulunefterah kul fe’tu bi suratim
mislihı ved’u menisteta’tüm min dunillahi in küntüm sadikıyn

39.

Bel kezzebu bima lem yühıytu bi ılmihı ve
lemma ye’tihim te’vılüh kezalike kezzebellezıne min kablihim fenzur
keyfe kane akıbetüz zalimın

40.

Ve minhüm mey yü’minü bihı ve minhüm mel la
yü’minü bih ve rübbüke a’lemü bil müfsidın

41.

Ve in kezzebuke fe kul lı amelı ve leküm
amelüküm entüm berıune mimma a’melü ve ene berıüm mimma ta’melun

42.

Ve minhüm mey yestemiune ileyk e fe ente
tüsmius summe ve lev kanu la ya’kılun

43.

Ve minhüm mey yenzuru ileyk e fe ente tehdil
umye ve lev kanu la yübsırun

44.

İnnellahe la yazlimün nase şey’ev ve lakinnen
nase enfüsehüm yazlimun

45.

Ve yevme yahşüruhüm keel lem yelbesu illa
saatem minen nehar iyetearafune beynehüm kad hasirallezıne kezzebu
bi likaillahi ve ma kanu mühtedın

46.

Ve imma nüriyenneke ba’dallezı neıdühüm ev
neteveffeyenneke fe ileyna merciuhüm sümmellahü şehıdün ala ma
yef’alun

47.

Ve likülli ümmetir rasul fe iza cae rasulühüm
kudiye beynehüm bil kıstı ve hüm la yuzlemun

48.

Ve yekulune meta hazel va’dü in küntüm
sadikıyn

49.

Kul la emlikü li nefsı darrav ve la nef’an
illa ma şaellah likülli ümmetinecel iza cae ecelühüm fe la
yeste’hırune saatev ve la yestakdimun

50.

Kul eraeytüm in etaküm azabühu beyaten ev
neharam maza yesta’cilü minhül mücrimun

51.

E sümme iza ma vekaa amentüm bih al ane ve
kad küntüm bihı testa’cilun

52.

Sümme kıyle lillezıne zalemu zuku azabel huld
hel tüczevne illa bima küntüm teksibun

53.

Ve yestembiuneke ehakkun hu kul ı ve rabbı
innehu lehakkuv ve ma entüm bi mu’cizın

54.

Ve lev enne li külli nefsin zalemet ma fil
erdı leftedet bih ve eserrun nedamete lemma raevül azab ve kudiye
beynehüm bil kıstı ve hüm la yuzlemun

55.

E la inne lillahi ma fis semavati vel ard e
la inne va’dellahi hakkuv ve lakinne ekserahüm la ya’lemun

56.

Hüve yuhyı ve yümıtü ve ileyhi türceun

57.

Ya eyyühen nasü kad caetküm mev’ızatüm mir
rabbiküm ve şifaül lima fis suduri ve hüdev ve rahmetül lil mü’minın

58.

Kul bi fadlillahi ve bi rahmetihı fe bi
zalike felyefrahu hüve hayrum mimma yecmeun

59.

Kul e raeytüm ma enzelellahü leküm mir rizkın
fe cealtüm minhü haramev ve halala kul allahü ezine leküm em
alellahi tefterun

60.

Ve ma zannüllezıne yefterune alellahil kezibe
yevmel kıyameh innellahe lezu fadlin alen nasi ve lakinne ekserahüm
la yeşkürun

61.

Ve ma tekunü fı şe’niv ve ma tetlu minhü min
kur’aniv ve la ta’melune min amelin illa künna aleyküm şühuden iz
tüfıdune fıh ve ma ya’zübü ar rabbike mim miskali zirratin fil erdı
ve la fis semai ve la asğara min zalike ve la ekbera illa fı kitabim
mubın

62.

E la inne evliyaellahi la havfün aleyhim ve
la hüm yahzenun

63.

Ellezıne amenu ve kanu yettekun

64.

Lehümül büşra fil hayated dünya ve fil ahırah
la tebdıle li kelimatillah zalike hüvel fevzül azıym

65.

Ve la yahzünke kavlühüm innel ızzete lillahi
cemıa hüves semıul alım

66.

E la inne lillahi men fis semavati ve men fil
ard ve ma yettebiullezıne yed’une min dunillahi şüraka’ iy
yettebiune illez zanne ve in hüm illa yahrusun

67.

Hüvellezı ceale lekümül leyle li zalike le
ayatil li kavmiy yesmeun

68.

Kalüttehazellahü veleden sübhaneh hüvel
ğaniyy lehu ma fis semavati ve ma fil ard in ındeküm min sültanim bi
haza e tekulune alellahi ma la ta’lemun

69.

Kul innillezıne yefterune alellahil kezibe la
yüflihun

70.

Metaun fid dünya sümme ileyna merciuhum sümme
nüzıkuhümül azabeş şedıde bima kanu yekfürun

71.

Vetlü aleyhim nebee nuh iz kale li kavmihı ya
kavmi in kane kebüra aleyküm mekamı ve tezkırıı bi ayatillahi fe
alellahi tevekkeltü fe ecmiu emraküm ve şürakaeküm sümme la yekün
emruküm ve şürakaeküm sümme la yekün emruküm aleyküm ğummeten
sümmakdu ileyye ve la tünzırun

72.

Fe in tevelleytüm fe ma seeltüküm mir ecrv in
ecriye illa alellahi ve ümirtü en ekune minel müslimın

73.

Fe kezzebuhü fe necceynahü ve min meahu fil
fülki ve cealnahüm halaife ve ağraknellezıne kezzebu bi ayatina
fenzur keyfe kane akıbetül münzerın

74.

Sümme beasna mim ba’dihı rusülen ila kavmihim
fe cauhüm bil beyyinati fe ma kanu li yü’minu bima kezzebu bihı min
kabl kezalike natbeu ala kulubil mu’tedın

75.

Sümme beasna mim ba’dihim musa ve harune ila
fir’avne ve meleihı bi ayatina festekberu ve kanu kavmem mücrimın

76.

Fe lemma caehümül hakku min ındina kalu inne
haza le sıhrum mübın

77.

Kale musa e tekulune lil hakkı lemma caeküm e
sıhrun haza ve la yüflihus sahırun

78.

Kalu e ci’tena li telfitena amma vecedna
aleyhi abaena ve tekune lekümel kibriyaü fil ard ve ma nahnü leküma
bi mü’minın

79.

Ve kale fir’avnü’tunı bi külli sahırin alım

80.

Felemma caes seharatü kale lehüm musa elku ma
entüm mülkun

81.

Fe lemma elkav kale musa ma ci’tüm bihis sıhr
innellahe seyübtılüh innellahe la yuslihu amelel müfsidın

82.

Ve yühıkkullahül hakka bi kelimatihı ve lev
kerihel mücrimun

83.

Fe ma amene li musa illa zürriyyetüm min
kavmihı ala havfim min fir’avne ve meleihim ey yeftinehüm ve inne
fir’avne lealin fil ard ve innehu le minel müsrifın

84.

Ve kale musa ya kavmi in küntüm amentüm
billahi fealleyhi tevekkelu in küntüm müslimın

85.

Fe kalu alellahi tevekkelna rabbena la
tec’alna fitnetel lil kavmiz zalimın

86.

Ve neccina bi rahmetike minel kavmil kafirun

87.

Ve evhayna ila musa ve ehıyhi en tebevvea
likavmiküma bi mısra büyutev vec’alu büyuteküm kıbletev ve ekıymus
salah ve beşşiril mü’minın

88.

Ve kale musa rabbena inneke ateyte fir’avne
ve melehu zınetev ve emvalen fil hayetid dünya rabbena li yüdıllu an
sebılik rabbenatmis ala emvalihim veşdüd ala kulubihim fe la yü’minu
hatta yeravül azabel elım

89.

Kale kad ücıbet da’vetüküma festekıyma ve la
tettebianni sebılellezıne la ya’lemun

90.

Ve cavezna bi benı israilil bahra fe etbeahüm
fir’avnü ve cünudühu bağyev ve adva hatta iza edrakehül ğaraku kale
amentü ennehu la ilahe illezı amenet bihı benu israile ve ene minel
müslimın

91.

Al ane ve kad asayte kablü ve künte minel
müfsidın

92.

Fel yevme nüneccıke bi bedenike li tekune
limen halfeke ayeh ve inne kesıram minen nasi an ayatina le ğafilun

93.

Ve le kad bevve’na benı israıle mübevvee
sıdkıv ve razaknahüm minet tayyibat femahtelefu hatta caehümül ılm
inne rabbeke yakdıy beynehüm yevmel kıyameti fıma kanu fıhi
yahtelifun

94.

Fe in künte fı şekkim mimma enzelna ileyke
fes’elillezıne yakraunel kitab min kablike le kad caekel hakku mir
rabbike fe la tekununne minel mümterın

95.

Ve la tekunenne minellezıne kezzebu bi
ayatillahi fe tekune minel hasirın

96.

İnnellezıne hakkat aleyhim kelimetü rabbike
la yü’minun

97.

Ve lev caethüm küllü ayetin hatta yeravül
azabel elım

98.

Fe lev la kanet karyetün amenet fe nefealna
ımanüha illa kavme yunüs lemma amenu keşefna anhüm azabel hızyi fil
hayatid dünya ve metta’nahüm ila hıyn

99.

Ve lev şae rabbüke le amene men fil erdı
küllühüm cemıa e fe ente tükrihün nase hatta yekunu mü’minın

100.

Ve ma kane li nefsin en tü’mine illa bi
iznillah ve yec’alür ricse alellezıne la ya’kılun

101.

Kulinzuru maza fis semavati vel ard ve ma
tuğnil ayatü ven nüzüru an kavmil la yü’minun

102.

Fe hel yentezırune illa misle eyyamillezıne
halev min kablihim kul fentezuru innı meaküm minel müntezırın

103.

Sümme nüneccı rusülena vellezıne amenü
kezalik hakkan aleyna nüncil mü’minın

104.

Kul ya eyyühen nasü in küntüm fı şekkim min
dını fe la a’büdüllezıne ta’büdune min dunillahi ve lakin
a’büdüllahellezı yeteveffaküm ve ümirtü en ekune minel mü’minun

105.

Ve en ekım vecheke lid dıni hanıfa ve la
tekunenne minel müşrikın

106.

Ve la ted’u min dunillahi ma la yenfeuke ve
la yedurruk fe in fealte fe inneke izem minez zalimın

107.

Ve iy yemseskellahü bi durrin fe la kaşife
lehu illa hu ve iy yüridke bi hayrin fe la radde li fadlih yüsıybü
bihı mey yeşaü min ıbadih ve hüvel ğafurur rahıym

108.

Kul ya eyyühen nasü kad caekümül hakku mir
rabbiküm fe menihteda fe innema yehtedı li nefsih ve men dalle fe
innema yehtedı li nefsih ve men dalle fe innema yedıllü aleyha ve ma
ene aleyküm bi vekıl

109.

Vettebı’ma yuha ileyke vasbir hatta
yahkümellah ve hüve hayrul hakimın