114. Ан-Нас

1.

Айткын(Эй Мухамад): Сактанам адамдардын Эгеси менен,

2.

(Ал) адамдардын падышасы,

3.

(Ал) адамдардын Кудайы.

4.

Жашырынган азгыруучунун жамандыгынан,

5.

Ал адамдардын жүрөктөрүн азгырат,

6.

(Алар) жиндер жана адамдардан (болот).