100. Аль-`Адият

1.

Дүбүрттүү күлүк аттарга ант.

2.

(Туяктарынан) от чачыраган (күлүк) аттарга ант.

3.

Таңда чабуул коюучу аттарга ант.

4.

(Тиги күлүк аттар) чаңды обого уюлгутат.

5.

(Ошондой эле тиги күлүктөр) топту жарып ортого кирет.

6.

Кадиксиз, инсан өз Эгесине капырлыгы чектен ашкан.

7.

Буга ал(инсан) өзү да күбө.

8.

Акыйкатта инсандын ырахат-жыргалды жакшы көрүүсү өтө күчтүү.

9.

Билишпейби?! Эгерде мүрзөлөрдүн ичиндегилер чыгарылса,

10.

жана да жүрөктөрдөгү (катылган) нерселер ачылса,

11.

Аныгында алардын Эгеси ошол күнү тигилер жөнүндө толук кабардар.